Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-928-2
Σελίδες: 960
Συγγραφέας: Ι. Βάγιας, Μ.-Χ. Βλάχου-Βλαχοπούλου, Κ. Καλονόμος, Β. Καψάλη, Η. Κουβαράς, Ε. Κουράκου, Σ. Κυβέλος, Ι. Λειβαδίτης, Ε. Μήτσιου, Α. Μουτάφη, Ν. Νικολάκης, Ρ. Παρλάτζα, Ε. Πρεβεδούρου, Β. Ρέτσα, Φ. Σαραντοπούλου, Κ. Σκούρα, Κ. Σπανού, Β. Σταματάκη, Χ. Τζέμου, Δ. Τσαρούχας, Κ. Χριστοπούλου
Επιμέλεια: Β. Γκέρτσος, Ε. Πρεβεδούρου, Δ. Πυργάκης

Με το παρόν συλλογικό έργο παρουσιάζεται η ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει σήμερα. Οι 21 συμμετέχοντες Εισηγητές, Πάρεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, Πρωτοδίκες ΔΔ και έγκριτοι στο δημόσιο δίκαιο δικηγόροι συμβάλουν στην πληρέστερη και στην πλέον αξιόπιστη ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα μέσα από τα πλέον πρόσφατα νομολογιακά πορίσματα των διοικητικών δικαστηρίων. Το ανά χείρας συλλογικό έργο αποτελεί την εξέλιξη του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που είχε εκδοθεί από τη Νομική Βιβλιοθήκη το 2015, με συγγραφείς τους δύο από τους τρεις επιμελητές της παρούσας έκδοσης. Με τη συμμετοχή και της τρίτης επιμελήτριας Ε. Πρεβεδούρου, Καθηγήτριας Νομικής Σχολής του ΑΠΘ που έχει ασχοληθεί διαχρονικά και σε βάθος με ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας επιδιώχθηκε ο εμπλουτισμός της έκδοσης με θεωρητική ανάλυση των διατάξεων, παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου καθώς και επικαιροποίηση με πρόσφατη νομολογία. Το απόσταγμα της παραπάνω εργασίας είναι το ανά χείρας έργο να αποτελέσει έναν χρήσιμο κατευθυντήριο οδηγό για τους δικηγόρους της πράξης, τις διοικητικές υπηρεσίες αλλά και τους πολίτες για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την καθημερινή σχέση τους με την Διοίκηση.

 • 0
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Γενικές διατάξεις1
 • Άρθρο Πρώτο1
 • Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα1
 • I. Απόσπασμα εισηγητικής έκθεσης ΚΔΔιαδ και αιτιολογικής έκθεσης Ν 4325/20153
 • II. Απόσπασμα ερμηνευτικής εγκυκλίου ΔΙΣΚΟ/Φ.19/12241/9.6.19994
 • III. Έκταση εφαρμογής4
 • Α. Το Δημόσιο εν γένει και τα ΝΠΔΔ4
 • Β. Τα ΝΠΙΔ5
 • Γ. Ειδικές περιπτώσεις7
 • Άρθρο 2 - Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης16
 • I. Απόσπασμα εισηγητικής έκθεσης ΚΔΔιαδ και αιτιολογικής έκθεσης Ν 3242/200417
 • II. Απόσπασμα ερμηνευτικής εγκυκλίου ΔΙΣΚΟ/Φ.19/12241/9.6.199918
 • III. Ερμηνεία18
 • Α. Έννοια αυτεπάγγελτης ενέργειας της διοίκησης18
 • Β. Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης19
 • Γ. Σχέση με άλλες διατάξεις του ΚΔΔιαδ21
 • Δ. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις24
 • Άρθρο 3 - Αιτήσεις προς τη Διοίκηση26
 • Ι. Γενικά30
 • ΙΙ. Αιτήσεις προς τη Διοίκηση30
 • Α. Φύση και μορφή30
 • Β. Υποβολή33
 • Γ. Παραίτηση από αίτηση36
 • Δ. Υποχρέωση απάντησης της Διοίκησης37
 • ΙΙΙ. Απόδειξη στοιχείων αιτήσεως38
 • Α. Στοιχεία ταυτότητας38
 • Β. Λοιπά γεγονότα ή στοιχεία39
 • IV. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τη Διοίκηση45
 • Άρθρο 4 - Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση51
 • Ι. Αιτιολογικές εκθέσεις53
 • ΙΙ. Προθεσμία διεκπεραίωσης της υπόθεσης55
 • Α. Γενικά (έναρξη, υπολογισμός)55
 • Β. Υποχρέωση διεκπεραίωσης της υπόθεσης55
 • Γ. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας και άρθρο 4 ΚΔΔιαδ58
 • Δ. Έννοια του ενδιαφερόμενου60
 • Ε. Υποβολή αίτησης σε αναρμόδια υπηρεσία61
 • ΣΤ. Προθεσμία σε περίπτωση συναρμοδιότητας63
 • Ζ. Ειδικές προθεσμίες - Εξαιρέσεις64
 • ΙΙΙ. Αντικειμενική αδυναμία διεκπεραίωσης - Ανασύσταση φακέλου65
 • ΙV. Αιτήματα ανεπίδεκτα εκτίμησης66
 • V. Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις66
 • VI. Απόδειξη παραλαβής66
 • VII. Υποχρέωση ενημέρωσης υπαλλήλων66
 • VIII. Kυρώσεις67
 • A. Διοικητική διαδικασία αποζημιώσεως - Άρθρο 5 του Ν 1943/199167
 • B. Φύση της αποζημιώσεως - Αρμοδιότητα εκδίκασης σχετικών διαφορών68
 • Γ. Κατάργηση της διοικητικής διαδικασίας αποζημιώσεως70
 • Δ. Αγωγή βάσει των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ72
 • Άρθρο 5 - Πρόσβαση σε έγγραφα74
 • I. Αιτιολογικές εκθέσεις77
 • II. Συνταγματική κατοχύρωση78
 • III. Παρ. 1 - Πρόσβαση ενδιαφερομένου στα διοικητικά έγγραφα80
 • Α. Κάθε ενδιαφερόμενος80
 • Β. Δικαίωμα γνώσης ύστερα από γραπτή αίτηση 82
 • Γ. Έγγραφα84
 • IV. Παρ. 2 - Πρόσβαση στα ιδιωτικά έγγραφα89
 • Α. Ιδιωτικά έγγραφα που φυλάσσονται στις δημόσιες υπηρεσίες 89
 • Β. Ειδικό έννομο συμφέρον 89
 • V. Παρ. 3 - Εξαιρέσεις. Παρ. 5 - Ειδικότερη επιφύλαξη90
 • Α. Ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή91
 • Β. Ν 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α΄ 50) - Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (679/2016/ΕΕ)93
 • Γ. Απόρρητο, το οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις 105
 • Δ. Συζητήσεις Υπουργικού Συμβουλίου 109
 • Ε. Ουσιώδης δυσχέρανση έρευνας αρχών για την τέλεση εγκλήματος ή διοικητικής παράβασης110
 • ΣΤ. Ειδικότερη περίπτωση: ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (παρ. 5 άρθρου 5 ΚΔΔιαδ) 113
 • VI. Παρ. 4 - Άσκηση του δικαιώματος114
 • Α. Ορισμένο και μη καταχρηστικό αίτημα 114
 • Β. Τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος 115
 • VII. Παρ. 6 - Οφειλόμενες ενέργειες της Διοίκησης, έννομη προστασία116
 • Α. Άρνηση ικανοποίησης του αιτήματος 116
 • Β. Προθεσμία - δικαστική προστασία 116
 • Άρθρο 6 - Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου120
 • Ι. Γενικά: Η προηγούμενη ακρόαση de lege ferenda και de lege lata124
 • Α. Ιστορική εξέλιξη: Η προηγούμενη ακρόαση μεταξύ νομολογιακής διάπλασης και θετικού δικαίου124
 • Β. Η συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση της προηγούμενης ακρόασης: Ατομικό δικαίωμα και ουσιώδης τύπος της διαδικασίας126
 • ΙΙ. Γενικές προϋποθέσεις κλήσης σε ακρόαση128
 • Α. Η Διοίκηση να άγεται στην έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης (διοικητικής ενέργειας ή μέτρου)128
 • Β. Η διοικητική ενέργεια ή το διοικητικό μέτρο να επιφέρουν θετική βλάβη στα υπάρχοντα συμφέροντα ή δικαιώματα του ενδιαφερομένου129
 • Γ. Η βλάβη αυτή πρέπει να προέρχεται από την ίδια τη διοικητική ενέργεια ή το διοικητικό μέτρο129
 • Δ. Η βλάβη πρέπει να είναι αποτέλεσμα άσκησης της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης130
 • Ε. Ο ενδιαφερόμενος να μην είχε την ευκαιρία να εκθέσει τις απόψεις του στη Διοίκηση131
 • ΣΤ. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού να είναι σε θέση να επηρεάσει την κρίση της Διοίκησης132
 • Ζ. Λυσιτέλεια προβολής σχετικού λόγου ακυρώσεως137
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία ακρόασης139
 • Α. Η ακρόαση είναι προηγούμενη κι ασκείται ενώπιον του αρμοδίου οργάνου139
 • Β. Τύπος κλήσης143
 • Γ. Κοινοποίηση της κλήσης147
 • Δ. Τρόπος ακρόασης151
 • Ε. Εύλογος χρόνος μεταξύ ακρόασης και λήψης του δυσμενούς μέτρου154
 • ΣΤ. Επείγουσες περιπτώσεις155
 • Ζ. Συνέπειες μη τήρησης του ουσιώδους τύπου της προηγούμενης ακρόασης - Συμμόρφωση της Διοικήσεως158
 • Άρθρο 7 - Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων160
 • Ι. Έννοια - Διακρίσεις - Λειτουργία163
 • ΙΙ. Κατοχύρωση165
 • Α. Γενικά165
 • Β. «Συνταγματοποίηση» της αρχής;165
 • Γ. ΕΣΔΑ166
 • Δ. Ενωσιακό Δίκαιο166
 • Ε. Το Εθνικό Δίκαιο167
 • ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής168
 • Α. Γενικά168
 • Β. Εξαίρεση: Η αμεροληψία του δικαστηρίου169
 • Γ. Μη εκτελεστές πράξεις171
 • IV. Οι λόγοι μεροληψίας του διοικητικού οργάνου - υπαλλήλου - Η υποκειμενική αμεροληψία171
 • A. Προσωπικό συμφέρον171
 • B. Συζυγική ή συγγενική σχέση173
 • Γ. Ιδιαίτερος δεσμός ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα173
 • Δ. Λόγοι εύνοιας του οργάνου προς τον ενδιαφερόμενο180
 • V. Σύμπτωση λειτουργικών ιδιοτήτων στο ίδιο όργανο - Η αντικειμενική αμεροληψία183
 • Α. Σύμπτωση κατά τον έλεγχο της πράξης183
 • Β. Σύμπτωση προσώπου σε γνωμοδοτούν και αποφασίζον όργανο 190
 • VI. H εφαρμογή της αρχής της αμεροληψίας193
 • Α. Ενώπιον της Διοικήσεως193
 • B. Ενώπιον των Δικαστηρίων 198
 • Άρθρο 8 - Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων200
 • Ι. Ορισμός 201
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά202
 • ΙΙΙ. Διάκριση από τη μεταβίβαση αρμοδιότητας 205
 • IV. Πεδίο εφαρμογής 206
 • V. Ειδικές διατάξεις207
 • Α. Υπαλληλικός Κώδικας 208
 • Β. Άλλες διατάξεις 210
 • VI. Προβολή σχετικών λόγων - αιτιολογία 215
 • Άρθρο 9 - Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων - Εξουσιοδότηση των διοικητικών οργάνων προς υπογραφή218
 • Ι. Αιτιολογική έκθεση220
 • ΙΙ. Αρμοδιότητα των διοικητικών οργάνων220
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση αρμοδιότητας 222
 • IV. Εξουσιοδότηση προς υπογραφή233
 • V. Αναφορά στο προοίμιο των διατάξεων για την αρμοδιότητα238
 • Άρθρο 10 - Προθεσμίες προς ενέργεια241
 • I. Περιεχόμενο243
 • II. Αιτιολογική έκθεση244
 • III. Σχετικές διατάξεις245
 • IV. Αποκλειστικές - ενδεικτικές προθεσμίες για τον διοικούμενο - ερμηνευτικός κανόνας247
 • V. Υποβολή εγγράφου με μηχανικό μέσο249
 • Α. Μηχανικά μέσα249
 • Β. Προδικαστική προσφυγή Ν 2522/1997, ενστάσεις κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και προδικαστική προσφυγή Ν 3886/2010250
 • Γ. Υποβολή παραιτήσεως από ΔΣ ΝΠΔΔ251
 • Δ. Αποστολή διαδικαστικών εγγράφων προς δικαστήρια252
 • VI. Υποβολή εγγράφου με συστημένη επιστολή253
 • VII. Αδυναμία συνυποβολής εγγράφων για λόγους που αφορούν τη Διοίκηση253
 • VIII. Προθεσμίες για τη Διοίκηση - ερμηνευτικός κανόνας254
 • Α. Προθεσμίες στη νομοθεσία των ΑΕΙ255
 • Β. Πειθαρχικές υποθέσεις258
 • Γ. Διοικητικές κυρώσεις260
 • Δ. Επιλογή δικηγόρων262
 • Ε. Πίνακες προακτέων262
 • ΣΤ. Επιλογή Διευθυντών ΕΣΥ262
 • Ζ. Περιοχές και αριθμός προς πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών262
 • Η. Αριθμός εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση263
 • Θ. Προθεσμία Περιφερειάρχη για κατάρτιση πίνακα λειτουργούντων πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου φαρμακείων263
 • Ι. Καθορισμός τελών και συντελεστών263
 • ΙΑ. Γνωμοδότηση ΡΑΕ264
 • ΙΒ. Ειδική διοικητική προσφυγή265
 • ΙΓ. Προθεσμίες περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος265
 • ΙΔ. Κανονιστικές πράξεις266
 • ΙΧ. Ανωτέρα βία - γεγονότα γνωστά στην υπηρεσία270
 • X. Υπολογισμός προθεσμιών272
 • Άρθρο 11 - Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επικύρωση των αντιγρά­φων274
 • Ι. Προϊστορία διάταξης - Αιτιολογική έκθεση278
 • Α. Αρχική μορφή Ν 2690/1999278
 • Β. Ν 3345/2005: Εισαγωγή ΚΕΠ και κατάργηση βεβαίωσης γνησίου υπογραφής σε περίπτωση αυτοπρόσωπης προσέλευσης του ενδιαφερομένου279
 • Γ. Οι σημαντικές αλλαγές που επέφερε ο Ν 4250/2014 στο άρθρο 11 ΚΔΔιαδ281
 • Δ. Ν 4325/2015285
 • ΙΙ. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής287
 • A. Ανάλυση της ρύθμισης 287
 • B. Πρακτική της Διοίκησης291
 • Γ. Νομολογία - Γνωμοδοτήσεις292
 • Δ. Σχετικές διατάξεις και Ειδικά θέματα296
 • ΙΙΙ. Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων τους298
 • Α. Ανάλυση της ρύθμισης298
 • Β. Πρακτική της Διοίκησης300
 • ΙV. Αρκεί η υποβολή απλών φωτοαντιγράφων306
 • A. Aνάλυση της ρύθμισης306
 • Β. Υποβολή σε μη δημόσιους φορείς επικυρωμένων αντιγράφων308
 • Γ. Σύμβαση Χάγης 308
 • Δ. Πρακτική της Διοίκησης314
 • E. Επιλεγμένη νομολογία σε σχέση με τις διατάξεις των παρ. 2-4 του άρθρου 11 του Ν 2690/1999, όπως το άρθρο αυτό ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το Ν 4250/2014315
 • ΣΤ. Σχετικές διατάξεις317
 • Ζ. Συγκριτικό δίκαιο321
 • Άρθρο 12 - Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώριση εγγράφου325
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις326
 • ΙΙ. Αιτιολογική έκθεση326
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο διάταξης326
 • Α. Βιβλίο εισερχομένων - Βιβλίο πρωτοκόλλου326
 • Β. Βεβαίωση καταχώρισης327
 • ΙV. Ειδικά θέματα327
 • Α. Καταχώριση εγγράφων που αποστέλλονται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο327
 • Β. Αποδεικτική δύναμη βιβλίων πρωτοκόλλου - Άλλες έννομες συνέπειες της καταχώρισης εγγράφων στο πρωτόκολλο329
 • V. Πρακτική της Διοίκησης 332
 • VI. Επιλεγμένη νομολογία 334
 • VII. Σχετικές διατάξεις336
 • VIII. Ενωσιακό Δίκαιο358
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ359
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης359
 • Άρθρο 13 - Συγκρότηση359
 • I. Περιεχόμενο364
 • II. Αιτιολογική έκθεση365
 • III. Τα συλλογικά όργανα365
 • IV. Έννοια συγκροτήσεως - διάκριση από συναφείς έννοιες (σύσταση - σύνθεση συλλογικού οργάνου)366
 • A. Διάκριση συγκροτήσεως από τη σύσταση του συλλογικού οργάνου366
 • Β. Φύση της κατ’ άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄ ΚΔΔιαδ πράξεως συγκροτήσεως ως ατομικής διοικητικής πράξεως368
 • Γ. Πράξεις συγκροτήσεως με εν μέρει κανονιστικό και εν μέρει ατομικό χαρακτήρα370
 • Δ. Διάκριση μεταξύ συγκροτήσεως και συνθέσεως371
 • V. Έκδοση πράξεως συγκροτήσεως373
 • A. Κανόνας373
 • Β. Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η έκδοση πράξεως συγκροτήσεως373
 • Γ. Εξαίρεση: Πότε δεν απαιτείται η έκδοση πράξεως συγκροτήσεως374
 • Δ. Η απαίτηση για προηγούμενη έκδοση κανονιστικής πράξεως ορισμού του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών του συλλογικού οργάνου375
 • VI. Συγκρότηση συλλογικού οργάνου αντί ορισμού του προβλεπόμενου στο νόμο μονομελούς οργάνου378
 • VII. Ορισμός όλων των μελών του συλλογικού οργάνου (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. α΄)378
 • Α. Κανόνας378
 • Β. Παράλειψη διορισμού αναπληρωματικών μελών379
 • Γ. Ορισμός αναπληρωματικών μελών, χωρίς να προβλέπεται ρητώς η ύπαρξή τους382
 • Δ. Ειδικές διατάξεις (εκλεκτορικό σώμα μελών ΔΕΠ)384
 • Ε. Προηγείται ο διορισμός των τακτικών μελών έναντι των αναπληρωματικών386
 • ΣΤ. Ορισμός αναπληρωματικών μελών με την πράξη συγκροτήσεως και όχι μεταγενεστέρως386
 • Ζ. Ειδικές διατάξεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού387
 • VIII. Μέλη ex officio388
 • A. Γενικά388
 • Β. Αναπλήρωση μελών ex officio389
 • ΙΧ. Απαγόρευση ορισμού μέλους υπό διπλή ιδιότητα (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. β΄ )389
 • A. Γενικά389
 • Β. Περιπτωσιολογία390
 • Γ. Συμπερασματικά391
 • Χ. Συγκρότηση με μικρότερο αριθμό μελών (άρθρο 13 παρ. 1 εδ. γ΄)393
 • Α. Γενικά393
 • Β. Παρέλευση «ευλόγου χρόνου» από τότε που ζητήθηκε η εκλογή ή η υπόδειξη μέλους395
 • Γ. «Έγκαιρη» αίτηση για τον ορισμό μέλους396
 • Δ. Άρνηση ορισμού μέλους397
 • Ε. Λειτουργία του συλλογικού οργάνου με περιορισμένη συγκρότηση για όλη τη διάρκεια της θητείας του398
 • ΣΤ. Ορισμός μέλους σε δύο στάδια399
 • Ζ. Ειδικές διατάξεις αποκλείουσες την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. γ΄401
 • Η. Επί τριμελών συλλογικών οργάνων401
 • XI. Συγκρότηση από τρία τουλάχιστον μέλη εάν στο νόμο δεν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 13 παρ. 2)401
 • A. Κανόνας και απόκλιση401
 • Β. Όχι υποχρέωση συγκροτήσεως με περιττό αριθμό μελών404
 • XII. Ορισμός προέδρου και γραμματέα405
 • A. Γενικά405
 • Β. Πλημμέλειες περί τον ορισμό προέδρου406
 • Γ. Πλημμέλειες περί τον ορισμό γραμματέα406
 • ΧΙΙΙ. Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε συλλογικά διοικητικά όργανα407
 • Α. Ο κανόνας των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 89 του Συντ. μετά την αναθεώρηση του 2001407
 • Β. Περιπτώσεις μη επιτρεπτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού408
 • Γ. Περιπτώσεις επιτρεπτής συμμετοχής δικαστικού λειτουργού409
 • Δ. Προηγούμενη έκδοση πράξεως ορισμού από το αρμόδιο όργανο της δικαστικής λειτουργίας410
 • XIV. Εκπροσώπηση των φύλων στη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων411
 • XV. Μη νόμιμη κτήση κυρίας ιδιότητας (άρθρο 13 παρ. 4)413
 • Α. Περιεχόμενο της γενικής αρχής413
 • Β. Απόρροια του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων415
 • Γ. Κρίσιμος χρόνος ύπαρξης της κύριας ιδιότητας416
 • Δ. Κωλύματα - ασυμβίβαστα της κύριας θέσης417
 • XVI. Λειτουργία συλλογικού οργάνου με ελλιπή συγκρότηση (άρθρο 13 παρ. 5)418
 • A. Εισαγωγικά418
 • Β. Οι προηγούμενες διατάξεις του Ν 1599/1986419
 • Γ. Περιεχόμενο της ισχύουσας διατάξεως του άρθρου 13 παρ. 5 ΚΔΔιαδ420
 • Δ. Νομολογιακή αντιμετώπιση της νέας διατάξεως421
 • Ε. Περιπτώσεις ελλείψεως μέλους421
 • ΣΤ. Μη δυνατότητα αναπληρώσεως του ελλείποντος τακτικού μέλους κατά τη διάρκεια του τριμήνου425
 • Ζ. Ειδικές αποκλίνουσες διατάξεις426
 • Η. Μη ύπαρξη απαρτίας κατά το τρίμηνο427
 • Θ. Διάρκεια θητείας του νέου μέλους428
 • Ι. Φύση του τριμήνου ως αποκλειστικής προθεσμίας429
 • XVII. Αντικατάσταση μέλους πριν από τη λήξη της θητείας του430
 • A. Γενική αρχή του διοικητικού δικαίου περί συνδρομής νόμιμης αιτίας που δικαιολογεί την αντικατάσταση430
 • B. Νομολογιακή διάπλαση της «νόμιμης αιτίας αντικαταστάσεως» προ του ΚΔΔιαδ432
 • Γ. Έννοια της «νόμιμης αιτίας αντικαταστάσεως» μετά τον ΚΔΔιαδ434
 • Δ. «Σπουδαίος λόγος» αντικαταστάσεως435
 • Ε. Αντικατάσταση λόγω παραιτήσεως436
 • ΣΤ. Αιτιολογία αποφάσεως περί αντικαταστάσεως437
 • Ζ. Πότε απαιτείται προηγούμενη ακρόαση του αντικαθισταμένου438
 • Η. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρ. 13 παρ. 6 ΚΔΔιαδ438
 • Θ. Ζητήματα λειτουργίας του συλλογικού οργάνου μετά τη λήξη της θητείας των μελών του441
 • Ι. Εκ του νόμου πρόωρος τερματισμός θητείας444
 • XVIII. Έλεγχος νομιμότητας συγκροτήσεως447
 • A. Κρίσιμος χρόνος447
 • B. Συγκρότηση σε περίπτωση συμμορφώσεως προς ακυρωτική απόφαση447
 • Γ. Παρεμπίπτων έλεγχος - Σύνθετη διοικητική ενέργεια447
 • Δ. Αυτεπάγγελτος έλεγχος ή κατόπιν προβολής σχετικού λόγου448
 • Ε. Το λυσιτελές ή μη προβολής λόγων περί κακής συγκροτήσεως449
 • ΣΤ. Το στοιχείο της επιρροής στο περιεχόμενο της ληφθείσας αποφάσεως450
 • Άρθρο 14 - Σύνθεση – Συνεδριάσεις – Λειτουργία453
 • I. Περιεχόμενο458
 • II. Αιτιολογική έκθεση460
 • III. Ερμηνεία - Νομολογία462
 • A. Γενικά462
 • B. Απαρτία464
 • Γ. Συνεδριάσεις469
 • Δ. Αναπληρωματικά μέλη480
 • Ε. Συνέπειες έλλειψης πρόσκλησης485
 • ΣΤ. Διαδοχικές συνεδριάσεις486
 • Ζ. Κώλυμα συζύγων και συγγενών488
 • Η. Υποχρεωτική σύγκληση οργάνου490
 • Θ. Ημερήσια διάταξη491
 • Ι. Μυστικότητα συνεδριάσεων494
 • ΙΑ. Δημόσιες συνεδριάσεις503
 • ΙΒ. Αρμοδιότητες Προέδρου505
 • ΙΓ. Τηλεδιάσκεψη506
 • ΙΔ. Συμμόρφωση διοίκησης σε ακυρωτική απόφαση - Σύνθεση οργάνου508
 • ΙΕ. Βάρος απόδειξης508
 • Άρθρο 15 - Αποφάσεις510
 • Ι. Εισαγωγή513
 • ΙΙ. Κανόνες λήψεως αποφάσεων514
 • Α. Ψηφοφορία514
 • Β. Πλειοψηφία515
 • Γ. Διαδοχικές συνεδριάσεις (παρ. 2)527
 • ΙΙI. Πρακτικά συνεδριάσεων528
 • Α. Ελάχιστο περιεχόμενο529
 • Β. Νομική φύση και κύρος των πρακτικών532
 • Γ. Αρμοδιότητα και διαδικασία τηρήσεως533
 • Δ. Ελλείψεις πρακτικών που δεν προκαλούν ακυρότητα536
 • ΙV. Νόμιμη υπόσταση πράξεων συλλογικού οργάνου538
 • Α. Ο κανόνας της υπογραφής του προέδρου (παρ. 8)538
 • Β. Τρόπος και συνέπειες εκπληρώσεως της υποχρεώσεως υπογραφής539
 • Γ. Ειδικές διατάξεις540
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ542
 • Διοικητική πράξη542
 • Άρθρο 16 - Περιεχόμενο και τύπος542
 • I. Εισαγωγικά544
 • ΙΙ. Έγγραφη διοικητική πράξη545
 • Α. Η ηλεκτρονική πράξη545
 • Β. Προφορική, κατ’ εξαίρεση (άρθρο 16 παρ. 2) 547
 • Γ. Σιωπηρή διοικητική πράξη547
 • ΙΙΙ. Αναφορά εκδούσας αρχής555
 • Α. Νόσφιση εξουσίας555
 • Β. Κατά κλάδον αναρμοδιότητα555
 • IV. Χρονολογία (βλ. και άρθρο 18 παρ. 1)555
 • A. Βέβαιη χρονολογία 555
 • B. Αν συνάγεται ότι η πράξη εκδόθηκε μεταξύ δύο συγκεκριμένων ημερομηνιών 556
 • Γ. Ημερομηνία εκδόσεως της διοικητικής πράξεως 556
 • Δ. Αριθμός πρωτοκόλλου - σφραγίδα δημόσιας αρχής556
 • Ε. Έκδοση της διοικητικής πράξης σε ημέρα αργίας των δημοσίων υπηρεσιών557
 • V. Υπογραφή (βλ. και άρθρο 18 παρ. 1)557
 • A. Επί πράξεων συλλογικών οργάνων557
 • B. Επί συναρμοδιότητας ή συλλογικής αρμοδιότητας558
 • Γ. Υπογραφή και δημοσίευση της διοικητικής πράξης558
 • Δ. Ευανάγνωστο της υπογραφής559
 • VI. Ειδικά, για την ατομική διοικητική πράξη (βλ. και διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του ΠΔ 18/1989)560
 • A. Αναφορά της δυνατότητας άσκησης ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής/μνεία του αρμόδιου για την εξέτασή της οργάνου/προθεσμία/συνέπειες παράλειψης άσκησής της560
 • VII. Ειδικά για την κανονιστική διοικητική πράξη562
 • A. Αναφορά περί κάλυψης δαπάνης562
 • VIII. Στοιχεία που δεν απαιτείται να μνημονεύονται στην διοικητική πράξη562
 • Α. Η παράλειψη της αναφοράς των εφαρμοστέων διατάξεων 562
 • Β. Επί πράξεων συλλογικών οργάνων563
 • Άρθρο 17 - Αιτιολογία564
 • Ι. Εισαγωγή565
 • ΙΙ. Συνταγματικά ερείσματα της υποχρέωσης αιτιολόγησης566
 • IIΙ. Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης αιτιολόγησης (άρ. 17 παρ. 1)570
 • Α. Οι αιτιολογητέες πράξεις570
 • Β. Οι μη αιτιολογητέες πράξεις573
 • IV. Περιεχόμενο της υποχρέωσης αιτιολόγησης (άρ. 17 παρ. 2)577
 • Α. Τρόπος εκπλήρωσης577
 • Β. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αιτιολογίας581
 • V. Συνέπειες της πλημμελούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης αιτιολόγησης583
 • Α. Ακύρωση της πράξης λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου583
 • Β. Ακύρωση της πράξης λόγω παράβασης κατ’ ουσίαν διάταξης του νόμου584
 • VI. Η συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων για την έκδοση της πράξης (άρ. 17 παρ. 3)587
 • Άρθρο 18 - Δημοσίευση589
 • Ι. Εισαγωγή591
 • Α. Περιεχόμενο άρθρου 18 ΚΔΔιαδ591
 • Β. Αρχή της δημοσιεύσεως των κανόνων δικαίου592
 • ΙΙ. Τελείωση των διοικητικών πράξεων (άρθρο 18 παρ. 1)593
 • Α. Η δημοσίευση ως τύπος της διοικητικής πράξεως 593
 • Β. Περιεχόμενο δημοσιεύσεως598
 • Γ. Άλλες «δημοσιοποιήσεις» διοικητικών πράξεων600
 • Δ. Ανάρτηση των διοικητικών πράξεων στο Διαδίκτυο601
 • ΙΙΙ. Ημερομηνία δημοσιεύσεως (άρθρο 18 παρ. 2-3)602
 • IV. Διόρθωση εσφαλμένης δημοσιεύσεως (άρθρο 18 παρ. 4)603
 • V. Χρονική ισχύς διοικητικών πράξεων604
 • Α. Τυπική ισχύς604
 • Β. Ουσιαστική ισχύς604
 • Γ. Αναδρομική ισχύς605
 • Δ. Αναδρομική κύρωση με νόμο605
 • VI. Κανόνες προσβολής σε σχέση με την τελείωση της διοικητικής πράξεως606
 • Α. Προσβολή πριν την δημοσίευση606
 • Β. Έννομο συμφέρον606
 • Γ. Κρίσιμος χρόνος 606
 • Δ. Σύνθετη διοικητική ενέργεια 607
 • Ε. Προθεσμία προσβολής607
 • ΣΤ. Συνέπειες μη τελειώσεως616
 • Ζ. Ανάκληση μη τελειωθείσης πράξεως617
 • Η. Θεραπεία της μη δημοσιεύσεως617
 • Άρθρο 19 - Κοινοποίηση622
 • Ι. Υποχρέωση κοινοποιήσεως της ατομικής διοικητικής πράξεως (άρθρο 19 παρ. 1)623
 • ΙΙ. Τρόπος κοινοποιήσεως (άρθρο 19 παρ. 2)625
 • Α. Συμπληρωματική εφαρμογή του άρθρου 19625
 • Β. Κοινοποίηση με κάθε πρόσφορο τρόπο 628
 • Γ. Πρόσωπο στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση642
 • Δ. Στοιχεία εκθέσεως κοινοποιήσεως642
 • Ε. Γλώσσα κοινοποιήσεως644
 • ΙΙΙ. Παράλειψη/πλημμέλειες κοινοποιήσεως646
 • Α. Κοινοποίηση ορισμένης πράξεως ως προϋπόθεση για την εγκυρότητα άλλης646
 • Β. Κοινοποίηση των δυσμενών μη δημοσιευτέων πράξεων648
 • IV. Γνώση της πράξεως σε χρονικό σημείο προ της κοινοποιήσεως651
 • V. Οι συνέπειες από την κοινοποίηση της διοικητικής πράξεως652
 • Α. Ουσιαστικές συνέπειες652
 • Β. Δικονομικές συνέπειες 653
 • VI. Αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστή σχετικά με την εγκυρότητα της κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης πράξεως657
 • Άρθρο 20 - Γνώμη - Πρόταση658
 • Ι. Εισαγωγή - Ορισμός της γνωμοδοτικής διαδικασίας661
 • ΙΙ. Σκοποί της γνωμοδοτικής διαδικασίας661
 • ΙΙΙ. Διακρίσεις της γνωμοδοτικής διαδικασίας662
 • Α. Προβλεπόμενη662
 • IV. Οι γνώμες (αρ. 20 παρ. 1-2)665
 • Α. Απλή γνώμη665
 • Β. Οικειοθελής (αρ. 20 παρ. 3)668
 • Γ. Σύμφωνη γνώμη671
 • Δ. Πρόταση673
 • Ε. Κοινά χαρακτηριστικά της (απλής/σύμφωνης) γνώμης και της πρότασης674
 • ΣΤ. Ειδικές περιπτώσεις γνωμοδοτήσεων683
 • Άρθρο 21 - Ανάκληση689
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Αντίρροπες αρχές695
 • Α. Περιεχόμενο άρθρου 21 ΚΔΔιαδ - Πηγές ανακλήσεως695
 • Β. Αντίρροπες αρχές στο δίκαιο της ανακλήσεως696
 • ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός/Διάκριση από συναφείς ενέργειες/Ανακαλούμενες πράξεις696
 • Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός696
 • Β. Διάκριση από συναφείς ενέργειες697
 • Γ. Ανακαλούμενες πράξεις 698
 • ΙΙΙ. Διακρινόμενες περιπτώσεις ανακλήσεως699
 • Α. Ανάκληση παράνομων διοικητικών πράξεων700
 • Β. Ανάκληση νόμιμων διοικητικών πράξεων705
 • IV. Η φύση της εξουσίας της Διοικήσεως προς ανάκληση708
 • Α. Ο γενικός κανόνας περί διακριτικής ευχέρειας ανακλήσεως/ Ο σχετικός προβληματισμός708
 • Β. Κατ’ εξαίρεση αναφυόμενη υποχρέωση ανακλήσεως ή έστω επανεξετάσεως709
 • V. Αρμοδιότητα ανακλήσεως (αρ. 21 παρ. 1)714
 • Α. Σε περίπτωση αμετάβλητης αρμοδιότητας εκδόσεως της αρχικής πράξεως714
 • Β. Σε περίπτωση μεταβολής της αρμοδιότητας εκδόσεως της αρχικής πράξεως714
 • Γ. Σε περίπτωση που το όργανο που είχε εκδώσει την πρώτη πράξη δεν ήταν εξ αρχής αρμόδιο715
 • Δ. Έλλειψη δυνατότητας ανάκλησης σε περίπτωση, όπου κατά της πράξεως προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή/Αντιδιαστολή με την περίπτωση δικαστικής προσβολής της αρχικής πράξεως716
 • VI. Διαδικασία και τύπος ανακλήσεως/Αιτιολογία, ακρόαση, σύνθετη διοικητική ενέργεια716
 • Α. Διαδικασία ανακλήσεως - Φύση ανακλητικής πράξεως716
 • Β. Αιτιολογία ανακλήσεως718
 • Γ. Ανάκληση και προηγούμενη ακρόαση719
 • Δ. Ανάκληση στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας719
 • VII. Λοιπά ειδικότερα ζητήματα720
 • Α. Ανάκληση μη τελειωθείσας πράξεως720
 • Β. Ανάκληση ανακλήσεως720
 • VIII. Συνέπειες ανακλήσεως721
 • Α. Εξαφάνιση ανακαλούμενης πράξεως - Χρόνος επελεύσεως του ανακλητικού αποτελέσματος721
 • Β. Αναβίωση πρώτης πράξεως επί ανάκλησης ανακλήσεως - Αντιμετώπιση του ζητήματος στο πλαίσιο σύνθετης διοικητικής ενέργειας722
 • ΙX. Ζητήματα δικαστικής προστασίας722
 • Α. Οριστική δικαστική προστασία722
 • Β. Προσωρινή δικαστική προστασία723
 • Χ. Αστική ευθύνη από ανάκληση διοικητικών πράξεων723
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις723
 • Β. Διάκριση επιμέρους περιπτώσεων724
 • ΧI. Ανάκληση και ευρωπαϊκό ενωσιακό δίκαιο726
 • ΧΙΙ. Καταληκτικές παρατηρήσεις727
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ728
 • Διοικητική σύμβαση728
 • Άρθρο 22 - Τύπος728
 • Ι. Εισαγωγή729
 • ΙΙ. Η διοικητική σύμβαση731
 • Α. Το τυπικό - οργανικό κριτήριο731
 • Β. Το λειτουργικό κριτήριο732
 • ΙΙΙ. Τύπος της σύμβασης736
 • Α. Έγγραφος τύπος736
 • Β. Προφορική συμφωνία738
 • IV. Άκυρη σύμβαση738
 • A. Πλημμέλειες που άγουν σε ακυρότητα της «δημόσιας συμβάσεως»738
 • B. Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων μεγάλης αξίας740
 • V. Κύρωση συμβάσεως με νόμο741
 • VI. Δικονομικά ζητήματα742
 • A. Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων742
 • B. Αποσπαστές πράξεις - ακυρωτικές διαφορές744
 • Γ. Διαφορές από σύμβαση - διαφορές ουσίας746
 • VII. Σύνοψη747
 • Άρθρο 23 - Κατάρτιση748
 • I. Ανάθεση διοικητικής σύμβασης 749
 • Α. Διαδικασίες ανάθεσης για συμβάσεις άνω του ορίου750
 • Β. Διαδικασίες ανάθεσης στις συμβάσεις κάτω του ορίου 751
 • Γ. Ολοκλήρωση διαδικασίας διαγωνισμού751
 • Δ. Ολοκλήρωση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης752
 • ΙΙ. Η κατάρτιση της διοικητικής σύμβασης752
 • Α. Έννοια752
 • Β. Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης ή απευθείας ανάθεσης753
 • Γ. Συμβάσεις που υπόκεινται σε νομοθετική κύρωση757
 • ΙΙΙ. Οι ρυθμίσεις του νόμου 4412/2016 για την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης757
 • ΙV. Συνέπειες κατάρτισης της διοικητικής σύμβασης760
 • Α. Δικονομικού χαρακτήρα760
 • Β. Ουσιαστικού χαρακτήρα763
 • Γ. Δημοσιονομικού χαρακτήρα765
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ766
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές766
 • Άρθρο 24 - Αίτηση θεραπείας - Ιεραρχική προσφυγή766
 • Ι. Εισαγωγή768
 • Α. Εννοιολογικές διευκρινίσεις768
 • Β. Οι λειτουργίες των διοικητικών προσφυγών770
 • ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση των απλών διοικητικών προσφυγών771
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις άσκησης773
 • Α. Μη πρόβλεψη ειδικής ή ενδικοφανούς προσφυγής773
 • Β. Φύση της πράξης που προσβάλλεται με απλή διοικητική προσφυγή774
 • Γ. Έννομο συμφέρον778
 • Δ. Προθεσμία779
 • Ε. Οι απλές διοικητικές προσφυγές δεν υπόκεινται στον κανόνα της άπαξ ασκήσεως781
 • IV. Τύπος και διαδικασία υποβολής της απλής διοικητικής προσφυγής781
 • V. Η αρμοδιότητα εξέτασης των απλών διοικητικών προσφυγών782
 • Α. Αίτηση θεραπείας782
 • Β. Ιεραρχική προσφυγή783
 • VΙ. Συνέπειες από την άσκηση της απλής διοικητικής προσφυγής784
 • Α. Δικονομικές784
 • Β. Ουσιαστικές786
 • VII. H απόφαση επί της προσφυγής787
 • Α. Προθεσμία απόφανσης787
 • Β. Εκτελεστότητα της απόφασης που εκδίδεται επί της αίτησης θεραπείας ή της ιεραρχικής προσφυγής787
 • Γ. H δυνατότητα της χειροτέρευσης της θέσης του προσφεύγοντος792
 • VIII. Ειδικώς η αίτηση ανάκλησης διοικητικής πράξης794
 • Άρθρο 25 - Ειδική διοικητική προσφυγή - Ενδικοφανής προσφυγή797
 • Ι. Εισαγωγή801
 • ΙΙ. Ειδική διοικητική προσφυγή802
 • Α. Έννοια802
 • Β. Συνταγματική κατοχύρωση803
 • Γ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ειδικής διοικητικής προσφυγής803
 • Δ. Προϋποθέσεις άσκησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής807
 • Ε. Συνέπειες από την άσκηση της ειδικής προσφυγής και την απόφαση που εκδίδεται επ’ αυτής808
 • ΣΤ. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την άσκηση ειδικών διοικητικών προσφυγών812
 • ΙΙΙ. Ενδικοφανής προσφυγή813
 • Α. Έννοια - πλεονεκτήματα813
 • Β. Συνταγματική κατοχύρωση813
 • Γ. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενδικοφανούς προσφυγής. Γενικά815
 • Δ. Προϋποθέσεις άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής819
 • Ε. Συνέπειες από την πρόβλεψη της ενδικοφανούς προσφυγής828
 • ΣΤ. Ταυτότητα αιτιάσεων ενδικοφανούς προσφυγής - ενδίκου βοηθήματος838
 • Άρθρο 26 - Κοινές διατάξεις842
 • I. Εισαγωγή842
 • II. Έννοια διοικητικής αναστολής843
 • III. Προϋποθέσεις χορήγησης της αναστολής843
 • IV. Αρμόδιο όργανο844
 • V. Χρονική ισχύς αναστολής844
 • VI. Φύση της πράξης που αποφαίνεται επί της αίτησης αναστολής845
 • VII. Σχέση της διοικητικής με τη δικαστική αναστολή845
 • VIII. Αίτηση ανάκλησης της πράξης που χορηγεί αναστολή ή νέα αίτηση αναστολής845
 • Άρθρο 27 - Αναφορά846
 • Ι. Εισαγωγή846
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς847
 • Α. Αιτιάσεις για πράξεις ή παραλείψεις διοικητικής αρχής847
 • Β. Αίτημα για επανόρθωση ηθικής ή υλικής βλάβης του αναφέροντος848
 • Γ. Αίτημα προς την αρμόδια αρχή849
 • ΙΙΙ. Φορείς του δικαιώματος αναφοράς850
 • IV. Υποχρέωση απάντησης της Διοίκησης επί της αναφοράς850
 • V. Εκτελεστότητα πράξης επί της αναφοράς850
 • VI. Ποινική - πειθαρχική δίωξη του αναφέροντος850
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ852
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις852
 • Άρθρo 28 - Διάρκεια προθεσμιών852
 • Άρθρο 29 - Παράταση και αναστολή προθεσμιών852
 • Άρθρο 30 - Επεξήγηση όρων853
 • Ι. Εισαγωγή854
 • ΙΙ. Ορολογικές διευκρινίσεις856
 • ΙΙΙ. Τα στοιχεία της εκτελεστής διοικητικής πράξης 864
 • Α. Δήλωση βούλησης που θεσπίζει μονομερώς νομικώς δεσμευτική ρύθμιση865
 • Β. Προέλευση από διοικητικό όργανο - οργανικό κριτήριο866
 • Γ. Εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος - λειτουργικό κριτήριο870
 • Δ. Υπαγωγή στο δημόσιο δίκαιο872
 • IV. Επίλογος872
 • Άρθρο 31 - Αναφορά σε διατάξεις874
 • Άρθρο 32 - Παραπομπές874
 • Άρθρο 33 - Καταργούμενες διατάξεις875
 • I. Απόσπασμα εισηγητικής έκθεσης875
 • II. Απόσπασμα ερμηνευτικής εγκυκλίου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.19/12241/9.6.1999876
 • III. Ερμηνευτικά σχόλια877
 • Άρθρο Δεύτερο882
 • I. Εισαγωγή884
 • ΙΙ. H ρύθμιση του δεύτερου άρθρου του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας885
 • ΙΙΙ. Οι ισχύοντες Χάρτες υποχρεώσεων στην ελληνική έννομη τάξη889
 • IV. Το γαλλικό παράδειγμα890
 • Άρθρο Tρίτο - Έναρξη ισχύος894
 • Γενική ενδεικτική βιβλιογραφία895
 • Αλφαβητικό ευρετήριο899
 • 0
 • 0