Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-950-3
Σελίδες: 288
Συγγραφέας: Π. Μιχαηλίδης, Ηλ. Νικολάου
Πρόλογος: Μ. Καλλίγερου, Γ. Πικής

Το Διοικητικό Δίκαιο στην Κύπρο είναι ιδιόμορφο. Εκφεύγει από τις αγγλοσαξωνικές καταβολές του Κυπριακού Δικαίου, έχει ως πρότυπο το Ηπειρωτικό Δίκαιο αλλά αναπτύσσεται και διαμορφώνεται σε ένα όχι γνωστό ή οικείο περιβάλλον. Εφαρμόζει επιπλέον τις δικονομίες του γενικότερου συστήματος κατ’ αναλογία, ακόμα και τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας σε κάποιες περιπτώσεις.

To βιβλίο Κυπριακό Διοικητικό Δίκαιο (Θεμελιώδεις Αρχές - Δικαστικός Έλεγχος) πραγματεύεται διεξοδικά τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου με αναφορά στο Σύνταγμα, τη νομοθεσία και τη νομολογία των Κυπριακών Δικαστηρίων. Συμπληρωματικά, γίνεται αναφορά σε αποφάσεις του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας. Περιλαμβάνεται, επίσης, Παράρτημα Νομοθεσίας, Πίνακας Νομολογίας και Σχετική Βιβλιογραφία.

Το εγχειρίδιο διασαφηνίζει κάθε πτυχή του Διοικητικού Δικαίου, φωτίζοντας το πεδίο του και διαγράφοντας τις αρχές του. Με αυτόν τον τρόπο, αποσκοπεί να δώσει στους φοιτητές και στους νέους μελετητές του Κυπριακού Δικαίου τις ιδιαίτερες αποχρώσεις του Διοικητικού Δικαίου για να μπορέσουν να το κατανοήσουν, να το αντιληφθούν και να το ερμηνεύσουν στη σωστή βάση.

Με τη διάκριση των θεμάτων σε ξεχωριστά κεφάλαια (Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Πράξη, Διοικητικά Όργανα, Διακριτική Ευχέρεια Διοικητικού Οργάνου, Αιτιολογία, Ανάκληση διοικητικής πράξης, Αρχές που διέπουν τη δράση των διοικητικών οργάνων, Αρχή ισότητας, Εσωτερικός έλεγχος της Διοίκησης, Δικαίωμα αναφοράς,  Ο έλεγχος των διοικητικών πράξεων - Το άρθρο 146 του Συντάγματος) και σε επιμέρους ενότητες, το σύγγραμμα καθίσταται ένα εύχρηστο και πολύτιμο εργαλείο για τους μελετητές του Διοικητικού Δικαίου, είτε πρόκειται για φοιτητές της Νομικής Σχολής είτε για φορείς εξουσίας δημοσίων αρχών και οργάνων, που εκδίδουν, ως εκ των αρμοδιοτήτων τους, διοικητικές πράξεις και ως εκ τούτου οφείλουν να γνωρίζουν και εφαρμόζουν το Νόμο και τις Γενικές Αρχές του Διοικητικού Δικαίου.

 • 0
 • Κεφάλαιο πρώτο1
 • Το Διοικητικό Δίκαιο1
 • Η έννοια1
 • 1.1. Θεμελίωση και εξέλιξη του Διοικητικού Δικαίου στην Κύπρο2
 • 1.2. Πηγές του Κυπριακού Διοικητικού Δικαίου3
 • (α) Ενδοκρατικές πηγές3
 • (β) Διακρατικές πηγές6
 • (α) Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου - Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο125
 • (β) H Δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου 128
 • (γ) Η εγκαθίδρυση του Διοικητικού Δικαστηρίου130
 • (δ) Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας133
 • (ε) Η συνταγματικότητα του Διοικητικού Δικαστηρίου135
 • (α) Η εκτελεστότητα στην παράλειψη141
 • (β) Μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις143
 • (α) Αναρμοδιότητα150
 • (β) Αντίθεση προς το Νόμο151
 • (γ) Αντίθεση προς το Σύνταγμα152
 • (δ) Κατάχρηση Εξουσίας154
 • (α) Η έννοια156
 • (β) Η actio popularis168
 • (γ) Θεμελίωση του Εννόμου Συμφέροντος157
 • (δ) Υλικό - Ηθικό Έννομο Συμφέρον159
 • (ε) Έννομο, Ενεστώς και Προσωπικό Συμφέρον160
 • (στ) Έννομο Συμφέρον και Νομικά Πρόσωπα164
 • (ζ) Η προστασία του Περιβάλλοντος και το Έννομο Συμφέρον168
 • (η) Περίοικοι, Γείτονες, Ανταγωνιστές - Έννομο Συμφέρον172
 • (θ) Έκλειψη Εννόμου Συμφέροντος174
 • (ι) Το δόγμα της Επιδοκιμασίας και Αποδοκιμασίας179
 • (α) Η δεσμευτικότητα της απόφασης του Δικαστηρίου187
 • (β) Το Δεδικασμένο187
 • Η Δημόσια Διοίκηση7
 • 2.1. Έννοια7
 • Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική Εξουσία8
 • Κεφάλαιο δεύτερο11
 • Διοικητική Πράξη11
 • Έννοια11
 • Ατομική – Κανονιστική Πράξη11
 • Απλή – Σύνθετη Διοικητική Πράξη14
 • Κυβερνητικές Πράξεις16
 • Συστατικά Στοιχεία Διοικητικής Πράξης18
 • Έναρξη ισχύος Διοικητικής Πράξης.19
 • Χαρακτηριστικά Διοικητικής Πράξης20
 • Τεκμήριο νομιμότητας21
 • Εκτελεστότητα21
 • Διοικητικός καταναγκασμός22
 • 8. Η Αρχή της Νομιμότητας22
 • 9. Εύλογος Χρόνος – Κρίσιμο Νομοθετικό Καθεστώς23
 • 10. Αναδρομική ισχύς Διοικητικής Πράξης26
 • 11. Ελαττωματικές Διοικητικές Πράξεις27
 • Κεφάλαιο τρίτο29
 • Διοικητικά Όργανα29
 • 1. Έννοια29
 • 2. Νόμιμη Υπόσταση Οργάνου30
 • 3. Αρμοδιότητα31
 • 4. Συλλογικά Διοικητικά Όργανα32
 • 4.1. Σύνθεση Διοικητικού Οργάνου33
 • 4.2. Πρόσκληση35
 • 4.3. Αλλαγή στη Σύνθεση37
 • 4.4. Απαρτία40
 • 4.5. Τήρηση Πρακτικών40
 • 4.6. Αποφάσεις Διοικητικού Οργάνου42
 • 5. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου42
 • Κεφάλαιο τέταρτο47
 • Διακριτική Ευχέρεια Διοικητικού Οργάνου47
 • 1. Έννοια47
 • 2. Η διακριτική ευχέρεια και η αρχή της νομιμότητας48
 • Η ορθή άσκηση της διακριτικής ευχέρειας - Οι πρόνοιες του Περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου49
 • Το διοικητικό όργανο στο οποίο έχει ανατεθεί από τον νόμο η διακριτική ευχέρεια, έχει τη νομική υποχρέωση να την ασκήσει (άρθρο 44(1))49
 • 3.2. Επαρκής Έρευνα51
 • 3.3. Η Πλάνη Περί τα Πράγματα53
 • 3.4. Πλάνη Περί τον νόμο54
 • 3.5. Κατάχρηση Εξουσίας55
 • 4. Έλεγχος Διακριτικής Ευχέρειας55
 • Κεφάλαιο πέμπτο59
 • Αιτιολογία59
 • 1. Εισαγωγικά59
 • 2. Αιτιολογητέες πράξεις60
 • 3. Επαρκής Αιτιολογία61
 • 4. Δημόσιο Συμφέρον63
 • Συμπλήρωση - Αναπλήρωση αιτιολογίας από τα στοιχεία του φακέλου64
 • Μεταγενέστερη αιτιολογία – Εσφαλμένη νομική αιτιολογία – Πολλαπλές ή διαζευκτικές αιτιολογίες66
 • 7. Πράξεις που δεν απαιτούν αιτιολογία66
 • Κεφάλαιο έκτο69
 • Ανάκληση Διοικητικής Πράξης69
 • 1. Έννοια69
 • 2. Ανάκληση και Αρχή Νομιμότητας69
 • 3. Ανάκληση Παράνομων Διοικητικών Πράξεων - Προϋποθέσεις70
 • 4. Ανάκληση Νόμιμων Διοικητικών Πράξεων73
 • 5. Όμοιες Πράξεις74
 • 6. Η διαδικασία74
 • 7. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης75
 • 8. Αποτελέσματα76
 • Κεφάλαιο έβδομο79
 • Αρχές που διέπουν τη δράση των Διοικητικών Οργάνων79
 • 1. Αρχές Φυσικής Δικαιοσύνης79
 • 1.1. Αρχή Αμεροληψίας79
 • 1.2. Δικαίωμα Ακρόασης83
 • 2. Αρχή Χρηστής Διοίκησης90
 • 2.1. Έννοια90
 • 2.2. Αρχή Καλής Πίστης98
 • 2.3. Δικαιολογημένη Εμπιστοσύνη του πολίτη προς το Κράτος94
 • 2.4. Αναζήτηση Αχρεωστήτων99
 • 2.5 Αρχή Αναλογικότητας100
 • Κεφάλαιο όγδοο105
 • Αρχή Ισότητας105
 • 1. Έννοια105
 • 2. Οι σημαντικές διατάξεις των άρθρων 40 και 41107
 • 3. Ισότητα Φύλων107
 • 4. Η πρόσβαση στη δημόσια υπηρεσία110
 • Κεφάλαιο ένατο113
 • Εσωτερικός Έλεγχος της Διοίκησης113
 • 1. Ιεραρχικός Έλεγχος113
 • 2. Ιεραρχική Προσφυγή113
 • 3. Διοικητική Εποπτεία115
 • Κεφάλαιο δέκατο117
 • Δικαίωμα Αναφοράς117
 • 1. Έννοια117
 • 2. Η προσφυγή στο Δικαστήριο119
 • Κεφάλαιο ενδέκατο123
 • Ο έλεγχος των διοικητικών πράξεων -123
 • Το Άρθρο 146 του Συντάγματος123
 • 1. Το άρθρο 146 του Κυπριακού Συντάγματος123
 • Οι πρόνοιες του άρθρου 146 σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960 και η εξέλιξή τους125
 • Αντικειμενική προϋπόθεση άσκησης της προσφυγής - Ο χαρακτήρας και η εκτελεστότητα της πράξης141
 • 1.3. Λόγοι Ακυρώσεως150
 • Οι υποκειμενικές προϋποθέσεις για άσκηση της προσφυγής - Άρθρο 146.2155
 • 2.1. Το έννομο συμφέρον156
 • 3. Προθεσμία Άσκησης της Προσφυγής180
 • 3.1. Το άρθρο 146.3 του Συντάγματος180
 • 3.2. Βάρος απόδειξης182
 • 3.3. Αναστολή - Διακοπή Προθεσμίας184
 • Η έκδοση της δικαστικής απόφασης – Οι εξουσίες του Δικαστηρίου184
 • 4.1. Ο ακυρωτικός έλεγχος - Έλεγχος Νομιμότητας187
 • 4.2. Ο έλεγχος ουσίας191
 • 5. Συμμόρφωση της Διοίκησης192
 • 5.1. Έννοια192
 • 5.2. Η εξαφάνιση της πράξης193
 • Η Επανεξέταση194
 • 5.4. Το περιεχόμενο και ο τρόπος της συμμόρφωσης198
 • 5.5. Αδυναμία φυσικής αποκατάστασης200
 • Έλεγχος της Διοίκησης κατά την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων201
 • (α) Η απόφαση Nissiotou - ν - Republic201
 • (β) Η απόφαση Republic - ν - Nissiotou και Republic – v - Κυριάκου203
 • (γ) Η απόφαση Δημοκρατίας – v - Θαλασσινός204
 • Άρθρο 146.6 – Ζημία που προκαλείται από ακυρωθείσα πράξη ή απόφαση – Αποζημιώσεις206
 • 6.1. Έννοια - Περιεχόμενα206
 • 6.2. Η νομολογία208
 • 6.3. Η απόφαση Χαράλαμπος Νίκολας – Οι αρχές209
 • 7. Η Έφεση212
 • Ως Επίλογος215
 • Παράρτημα Νομοθεσίας217
 • 1. Ο περί των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν 158(Ι)/1999)217
 • 2. Ο περί της ίδρυσης και λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 (Ν 131(Ι)/2015)232
 • Noμολογία237
 • Βιβλιογραφία265
 • Αλφαβητικό ευρετήριο267
 • 0
 • 0