Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-837-7
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Π. Αλεξάκης, Φ. Καλφάογλου
Πρόλογος: Γ. Στουρνάρας

Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών είναι σημαντική συνιστώσα της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και έχει στόχο να διασφαλίσει τόσο την ευρωστία και ασφάλεια των τραπεζών, όσο και την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο σχεδιασμός του συνιστά μια άσκηση που πρέπει να χρησιμοποιήσει αναλυτικά εργαλεία από τις οικονομικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες, με τρόπο ώστε τα οφέλη από την διόρθωση των ατελειών να υπερκαλύπτουν το κόστος.

Ο τρόπος παρουσίασης των συγγραφέων του βιβλίου Το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών δεν είναι μία απλή ενοποιημένη καταγραφή του κανονιστικού πλαισίου, αλλά έχει μία θεμελιωμένη οικονομική διάσταση, δηλαδή, έχει προσδιορίσει τη σημασία του θέματος στην τραπεζική λειτουργία και ακολούθως καταγράφει τα βασικά στοιχεία του πλαισίου. Ταυτόχρονα, το πόνημα των συγγραφέων αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για τον ακαδημαϊκό χώρο, στα γνωστικά αντικείμενα της νομισματικής θεωρίας και πολιτικής, της τραπεζικής οικονομικής και της τραπεζικής διοίκησης. Συμβάλλει στην απεμπλοκή των διδασκόντων και των ερευνητών από την αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία των νομικών κειμένων, γεγονός που διευκολύνει τόσο στη μεταφορά της γνώσης στους φοιτητές τους, όσο και στην ερευνητική τους δραστηριότητα στην τραπεζική, προς όφελος της δημιουργίας περαιτέρω γνώσης αλλά και της πράξης στη συνέχεια.

Τα νομικά κείμενα στα οποία βασίσθηκε το βιβλίο είναι το πλαίσιο που αναπτύσσει η Επιτροπή της Βασιλείας, αν και δεν αποτελούν δεσμευτικά νομικά κείμενα, οι Οδηγίες και οι Κανονισμοί που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Συστάσεις και οι Κατευθυντήριες Γραμμές που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ), οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθώς και οι νόμοι της Πολιτείας που μεταφέρουν τις Οδηγίες σε εθνικό δίκαιο. Παράλληλα, το βιβλίο παρουσιάζει πλούσια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, χρήσιμη για κάθε ερευνητή και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται πρόσθετη βιβλιογραφία.

Ο στόχος είναι η βασική κατανόηση των επιμέρους θεμάτων του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών. Ο αναγνώστης μπορεί να συνδυάσει την οικονομική θεωρία με τις προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών.

Υπό αυτό το πρίσμα το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και απευθύνεται:

(i) σε οικονομολόγους, στο χώρο των επιχειρήσεων και αγορών, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη οικειότητα με νομικά θέματα,

(ii) σε τραπεζικά στελέχη, τα οποία αναζητούν συνεκτική γνώση για ουσιώδη τραπεζικά θέματα αλλά και μια σφαιρική γνώση του πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών,

(iii) σε voμικoύς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την οικονομική λογική των εκάστοτε ρυθμίσεων, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους μέσα από την σε αδρές γραμμές ενιαία παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου, και

(iv) στον ακαδημαϊκό χώρο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ώστε η κατανόηση βασικών τραπεζικών θεμάτων να διευκολύνει την απόκτηση γνώσης από τους σπουδαστές, αλλά και την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α3
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
 • ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ3
 • 1.1. Η ιδιαίτερη φύση των τραπεζικών λειτουργιών3
 • 1.2. Τραπεζικοί κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων6
 • 1.2.1. Πιστωτικός κίνδυνος6
 • 1.2.2. Κίνδυνος αγοράς8
 • 1.2.3. Λειτουργικός κίνδυνος9
 • 1.2.4. Κίνδυνος ρευστότητας10
 • 1.2.5. Κίνδυνος επιτοκίου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου11
 • 1.2.6. Διαχείριση κινδύνων11
 • 1.3. Θεωρητικό πλαίσιο των ρυθμιστικών κανόνων13
 • 1.3.1. Ασύμμετρη πληροφόρηση13
 • 1.3.2. Εξωτερικές οικονομίες14
 • 1.3.3. Μεροληψίες των καταναλωτών15
 • 1.3.4. Ρυθμιστική παρέμβαση16
 • 1.4. Μικρή ιστορική αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών18
 • 1.5. Χρηματοπιστωτικό Πλέγμα Ασφαλείας 21
 • 1.5.1. Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία των τραπεζών23
 • 1.5.2. Ρυθμιστική παρέμβαση για τη διαχείρισης κρίσεων23
 • 1.5.3. Ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία της συμπεριφοράς των τραπεζών24
 • 1.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 229
 • Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ29
 • 2.1. Εναλλακτικές μορφές θεσμικής οργάνωσης29
 • 2.2. Ευρωπαϊκή Ένωση: από τον Lamfalussy στον de Larosière32
 • 2.3. Τραπεζική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 38
 • 2.3.1. Θεωρητική προσέγγιση39
 • 2.3.2. Εμπειρική προσέγγιση40
 • 2.3.3. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός42
 • 2.3.4. Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης44
 • 2.3.5. Εναρμονισμένος Μηχανισμός Εγγύησης των Καταθέσεων48
 • 2.4. Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση50
 • 2.4.1. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών51
 • 2.4.2. Νομοθετικές πρωτοβουλίες 53
 • 2.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία57
 • ΜΕΡΟΣ Β61
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ61
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 361
 • ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ61
 • 3.1. Η επάρκεια των κεφαλαίων ως βασική πολιτική εποπτείας των τραπεζών61
 • 3.2. Το πλαίσιο της Βασιλείας: Από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ (ή IV)62
 • 3.3. Η έννοια των τραπεζικών ιδίων κεφαλαίων65
 • 3.3.1. Λογιστικά κεφάλαια66
 • 3.3.2. Εποπτικά κεφάλαια66
 • 3.3.3. Κεφάλαια σε κίνδυνο ή οικονομικά κεφάλαια67
 • 3.4. Πυλώνας 1: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας68
 • 3.5. Εποπτικά κεφάλαια71
 • 3.5.1. Βασικά Ίδια Κεφάλαια71
 • 3.5.2. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια71
 • 3.5.3. Αφαιρετικά στοιχεία72
 • 3.5.4. Εποπτικά φίλτρα72
 • 3.5.5. Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας72
 • 3.5.6. Δείκτες επάρκειας κεφαλαίων74
 • 3.6. Πιστωτικός κίνδυνος75
 • 3.6.1. Χρηματοδοτικό άνοιγμα76
 • 3.6.2. Συντελεστής Στάθμισης 76
 • 3.6.3. Υλοποίηση της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων80
 • 3.6.4. Επιστροφή στο μέλλον (Βασιλεία IV)85
 • 3.7. Κίνδυνος αγοράς88
 • 3.7.1. Κίνδυνος θέσης 88
 • 3.7.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος 90
 • 3.7.3. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου91
 • 3.7.4. Κίνδυνος διακανονισμού91
 • 3.7.5. Κίνδυνος υπέρβασης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων92
 • 3.7.6. Κίνδυνος εμπορευμάτων92
 • 3.7.7. Αναθεώρηση του πλαισίου92
 • 3.8. Λειτουργικός κίνδυνος93
 • 3.9. Δείκτης μόχλευσης94
 • 3.10. Πυλώνας 2: Εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας96
 • 3.11. Πυλώνας 3: Πειθαρχία της αγοράς99
 • 3.12. Πρόσθετη βιβλιογραφία100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4102
 • ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ102
 • 4.1. Εννοιολογική προσέγγιση 102
 • 4.2. Διεθνείς πρωτοβουλίες106
 • 4.3. Η εταιρική διακυβέρνηση στις τράπεζες109
 • 4.3.1. Πρώτη γραμμή άμυνας: Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατη Διοίκηση110
 • 4.3.2. Δεύτερη γραμμή άμυνας: Οι βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες111
 • 4.3.3. Τρίτη γραμμή άμυνας: Ανεξάρτητη διαβεβαίωση112
 • 4.3.4. Λοιπά θέματα112
 • 4.4. Ο ρόλος και η λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων112
 • 4.5. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου116
 • 4.6. Κανονιστικό πλαίσιο αμοιβών - αποδοχών119
 • 4.7. Πρόσθετη βιβλιογραφία123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5124
 • ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ124
 • 5.1. Η έννοια της ρευστότητας124
 • 5.2. Ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα125
 • 5.2.1. Κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής126
 • 5.2.2. Συμβατικά μέσα127
 • 5.2.3. Μη συμβατικά μέσα129
 • 5.3. Ρευστότητα από την αγορά130
 • 5.3.1. Παραδοσιακές πηγές άντλησης ρευστότητας131
 • 5.3.2. Καινοτόμες πηγές άντλησης ρευστότητας 133
 • 5.4. Δανειστής έσχατης ανάγκης135
 • 5.5. Κίνδυνος ρευστότητας138
 • 5.6. Όρια ρευστότητας140
 • 5.6.1. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας141
 • 5.6.2. Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης142
 • 5.7. Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας143
 • 5.8. Πρόσθετη βιβλιογραφία146
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6149
 • ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ149
 • 6.1. Άδεια λειτουργίας τράπεζας149
 • 6.2. Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μετόχων και των μελών των διοικητικών οργάνων151
 • 6.2.1. Αξιολόγηση μετόχων151
 • 6.2.2. Αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών διοικητικών οργάνων152
 • 6.3. Πρόσθετες απαιτήσεις από τη συμμετοχή τραπεζών σε ομίλους επιχειρήσεων154
 • 6.3.1. Μικτός ή Τραπεζικός όμιλος156
 • 6.3.2. Διασυνοριακοί όμιλοι157
 • 6.3.3. Χρηματοοικονομικοί Όμιλοι Ετερογενών Δραστηριοτήτων 158
 • 6.4. Άμεσοι περιορισμοί στον βαθμό αποδοχής κινδύνων – Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα162
 • 6.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7166
 • ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ166
 • 7.1. Μακροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία166
 • 7.1.1. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα168
 • 7.1.2. Συστημικός κίνδυνος169
 • 7.2. Η οργάνωση της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση171
 • 7.3. Το λειτουργικό πλαίσιο μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση174
 • 7.3.1. Ο κύκλος της μακροπροληπτικής πολιτικής175
 • 7.3.2. Αλληλεπίδραση με άλλες πολιτικές177
 • 7.4. Εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής178
 • 7.4.1. Εργαλεία κεφαλαιακής διάρθρωσης179
 • 7.4.2. Εργαλεία ρευστότητας180
 • 7.4.3. Διαρθρωτικά εργαλεία181
 • 7.4.4. Εξειδίκευση των εργαλείων181
 • 7.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8185
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ185
 • 8.1. Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων185
 • 8.1.1. Αναλυτική προσέγγιση – micro stress testing186
 • 8.1.2. Συγκεντρωτική προσέγγιση - macro stress testing189
 • 8.1.3. Εποπτικές ασκήσεις190
 • 8.2. Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια191
 • 8.2.1. Πολιτική προβλέψεων192
 • 8.2.2. Το πλαίσιο των προβλέψεων με βάση το πρότυπο IFRS 9193
 • 8.2.3. Εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL)195
 • 8.2.4. Οι προβλέψεις σύμφωνα με το πρότυπο IFRS 9 και το πλαίσιο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια197
 • 8.3. Τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας198
 • 8.3.1. Η έννοια της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας198
 • 8.3.2. Χρηματοοικονομική τεχνολογία στις τράπεζες202
 • 8.3.3. Άδεια λειτουργίας τραπεζών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας204
 • 8.3.4. Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση205
 • 8.4. Κρυπτοστοιχεία και κρυπτονομίσματα206
 • 8.4.1. Η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού - blockchain207
 • 8.4.2. Κρυπτοστοιχεία211
 • 8.4.3. Κρυπτονομίσματα215
 • 8.5. Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 219
 • 8.5.1. Ο ρόλος των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας220
 • 8.5.2. Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας222
 • 8.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία224
 • ΜΕΡΟΣ Γ228
 • ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9228
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ228
 • 9.1. Τραπεζικές κρίσεις ρευστότητας228
 • 9.2. Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων232
 • 9.2.1. Μορφές προστασίας καταθετών232
 • 9.2.2. Σχεδιασμός ενός Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων234
 • 9.3. Το πλαίσιο εγγύησης των καταθέσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα236
 • 9.3.1. Φορέας για την εγγύηση των καταθέσεων236
 • 9.3.2. Όριο κάλυψης237
 • 9.3.3. Χρηματοδότηση238
 • 9.3.4. Επιλέξιμες καταθέσεις και χρόνος αποζημίωσης239
 • 9.4. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων240
 • 9.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία242
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10245
 • ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ245
 • 10.1. Από την εξυγίανση με δημόσια μέσα (bail-out) στην εξυγίανση με ίδια μέσα (bail-in)245
 • 10.2. Προληπτικά μέτρα - Σχέδια αναδιάταξης249
 • 10.2.1. Σχέδια ανάκαμψης250
 • 10.2.2. Σχέδια εξυγίανσης252
 • 10.3. Μηχανισμοί και μέτρα εξυγίανσης254
 • 10.3.1. Μηχανισμός μεταβίβασης255
 • 10.3.2. Αναδιάρθρωση παθητικού257
 • 10.4. Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις259
 • 10.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11263
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡEΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ263
 • 11.1. Εννοιολογική προσέγγιση263
 • 11.1.1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs)263
 • 11.1.2. Ανοίγματα υπό ρύθμιση (FBE)264
 • 11.1.3. Κριτήρια εξόδου265
 • 11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων266
 • 11.2.1. Μακροοικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες268
 • 11.2.2. Θεσμικοί προσδιοριστικοί παράγοντες269
 • 11.2.3. Ειδικοί ανά τράπεζα προσδιοριστικοί παράγοντες270
 • 11.3. Οι επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων270
 • 11.3.1. Μικροπροληπτική ανάλυση271
 • 11.3.2. Μακροπροληπτική ανάλυση272
 • 11.4. Εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων273
 • 11.4.1. Ειδικές μονάδες διευθέτησης275
 • 11.4.2. Προγράμματα προστασίας προβληματικών περιουσιακών στοιχείων 276
 • 11.4.3. Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων277
 • 11.4.4. Τιτλοποίηση προβληματικών στοιχείων279
 • 11.4.5. Πώληση προβληματικών στοιχείων280
 • 11.5. Συνεργάσιμος δανειολήπτης και «κατάλληλη λύση»280
 • 11.5.1. Συνεργάσιμος δανειολήπτης281
 • 11.5.2. Κατάλληλες λύσεις283
 • 11.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία286
 • ΜΕΡΟΣ Δ291
 • ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ291
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12291
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ291
 • 12.1. Κίνδυνος αθέμιτων πρακτικών και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς291
 • 12.1.1. Βελτίωση ικανότητας των καταναλωτών293
 • 12.1.2. Ρύθμιση συμπεριφοράς τραπεζών295
 • 12.1.3. Εταιρική κουλτούρα297
 • 12.1.4. Πεδία ανάλυσης299
 • 12.2. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών299
 • 12.3. Πολιτική «Γνώρισε τον πελάτη σου»303
 • 12.3.1. Κατηγοριοποίηση πελατών303
 • 12.3.2. Έλεγχος καταλληλότητας305
 • 12.3.3. Έλεγχος συμβατότητας306
 • 12.4. Κανονισμοί για την προστασία των πελατών307
 • 12.4.1. Ενημέρωση των πελατών307
 • 12.4.2. Αντιπαροχές308
 • 12.4.3. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών309
 • 12.4.4. Σύγκρουση συμφερόντων 310
 • 12.5. Εναλλακτικοί τόποι διαπραγμάτευσης311
 • 12.5.1. Οργανωμένες Αγορές312
 • 12.5.2. Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης - ΠΜΔ 313
 • 12.5.3. Μηχανισμοί Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης – ΜΟΔ313
 • 12.5.4. Συστηματικοί Εσωτερικοποιητές – ΣΕ313
 • 12.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13316
 • ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ316
 • 13.1. Υποχρεώσεις διαφάνειας στην πρωτογενή αγορά316
 • 13.2. Υποχρεώσεις διαφάνειας στη δευτερογενή αγορά319
 • 13.2.1. Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης319
 • 13.2.2. Υποχρεώσεις διαρκούς ενημέρωσης 319
 • 13.2.3. Υποχρεώσεις ευαίσθητης πληροφόρησης 320
 • 13.3. Η έννοια της κατάχρησης αγοράς320
 • 13.4. Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών322
 • 13.4.1. Κάτοχοι προνομιακής πληροφόρησης324
 • 13.4.2. Κανόνες για τους κατόχους προνομιακής πληροφόρησης325
 • 13.5. Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς327
 • 13.5.1. Ενδεικτικά παραδείγματα χειραγώγησης329
 • 13.6. Η έννοια της ακεραιότητας των συναλλαγών331
 • 13.6.1. Αλγοριθμικές συναλλαγές331
 • 13.6.2. Ανοικτές πωλήσεις333
 • 13.7. Πρόσθετη βιβλιογραφία335
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14336
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ336
 • 14.1. Υπερχρέωση καταναλωτών336
 • 14.2. Υπεύθυνος δανεισμός και υπεύθυνη δανειοληψία 339
 • 14.3. Συνιστώσες της πολιτικής του υπεύθυνου δανεισμού340
 • 14.3.1. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης341
 • 14.3.2. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας342
 • 14.3.3. Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου ή με ρήτρα ξένου συναλλάγματος343
 • 14.3.4. Το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής343
 • 14.4. Πρόσθετη βιβλιογραφία344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15347
 • ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ)347
 • 15.1. Εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος347
 • 15.2. Φάσεις ξεπλύματος χρήματος350
 • 15.2.1. Φάση τοποθέτησης 350
 • 15.2.2. Φάση διαστρωμάτωσης350
 • 15.2.3. Φάση ολοκλήρωσης 351
 • 15.3. Διεθνής στρατηγική351
 • 15.4. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο354
 • 15.5. Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη356
 • 15.5.1. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας357
 • 15.5.2. Μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας357
 • 15.5.3. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας357
 • 15.6. Προσέγγιση του Ξεπλύματος Χρήματος με βάση τον κίνδυνο 359
 • 15.7. Συνεργασία με τις αρχές361
 • 15.8. Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος 362
 • 15.8.1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη 362
 • 15.8.2. Μεταφορά κεφαλαίων 363
 • 15.8.3. Δραστηριότητες ασύμβατες με την επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ 364
 • 15.8.4. Συναλλαγές σε μετρητά 365
 • 15.8.5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη 366
 • 15.8.6. Αναφορικά με μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις 367
 • 15.8.7. Χρήση θυρίδων 368
 • 15.8.8. Δάνεια 368
 • 15.8.9. Ύποπτη συμπεριφορά υπαλλήλου 368
 • 15.8.10. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου 369
 • 15.8.11. Ξέπλυμα χρήματος μέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωμής 369
 • 15.8.12. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή370
 • 15.9. Πρόσθετη βιβλιογραφία370
 • 0
 • 0