Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-960-2
Σελίδες: 808

Το έργο «Υποδείγματα Οικογενειακού Δικαίου» περιλαμβάνει 116 δικόγραφα που καλύπτουν όλη την ύλη του Οικογενειακού Δικαίου. Περιέχει αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, εκουσίας, προτάσεις εναγόμενου κ.ά. Η ύλη του έργου διαιρείται σε δεκαέξι (16) ενότητες: μνηστεία, γάμος, προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις συζύγων, διακοπή συμβίωσης, διαζύγιο, διατροφή, γονική μέριμνα υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, συγγένεια, γονική μέριμνα, επιτροπεία, υιοθεσία, αναδοχή, δικαστική συμπαράσταση, επιμέλεια ξένων υποθέσεων, σύμφωνο συμβίωσης και ταυτότητα φύλου. Κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις με αναφορές στη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία, καθώς και με γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης ανάλογων προβλημάτων. Το υλικό του βιβλίου τεκμηριώνεται με πλούσια και συχνά εξειδικευμένη νομολογία, ενώ συχνή είναι η αναφορά σε συμβάσεις και κανονισμούς, καλύπτοντας το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο. Το έργο συνοδεύει ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο. Τα Υποδείγματα Οικογενειακού Δικαίου απευθύνονται στο νομικό της πράξης, παρέχοντάς του ένα πλήρως ενημερωμένο εγχειρίδιο που τον καθοδηγεί, με την παράθεση θεωρητικών παρατηρήσεων, πρόσφατων νομολογιακών θέσεων και πλήθους υποδειγμάτων δικογράφων, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του οικογενειακού δικαίου.

 • 0
 • I. Μνηστεία3
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία3
 • 1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω λύσης μνηστείας4
 • Παρατηρήσεις6
 • 2. Αγωγή επιστροφής δώρων λόγω λύσης μνηστείας12
 • Παρατηρήσεις14
 • II. Γάμος19
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία19
 • 3. Αγωγή αναγνώρισης γάμου ως ανυπόστατου20
 • Παρατηρήσεις22
 • 4. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω απειλής24
 • Παρατηρήσεις26
 • 5. Αγωγή ακύρωσης γάμου λόγω συγγένειας28
 • Παρατηρήσεις30
 • 6. Αίτηση τέλεσης γάμου ανήλικης λόγω σπουδαίου λόγου34
 • Παρατηρήσεις36
 • III. Προσωπικές σχέσεις των συζύγων39
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία39
 • 7. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης υποχρεώσεων της έγγαμης συμβίωσης40
 • Παρατηρήσεις42
 • 8. Αναγνωριστική αγωγή παραβίασης της υποχρέωσης για κοινή συνεισφορά στις οικογενειακές δαπάνες45
 • Παρατηρήσεις47
 • 9. Μήνυση - έγκληση για ενδοοικογενειακή βία50
 • Παρατηρήσεις54
 • IV. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων59
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία59
 • 10. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για εξασφάλιση αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του συζύγου63
 • Παρατηρήσεις65
 • 11. Αγωγή αποκτημάτων συζύγων67
 • Παρατηρήσεις70
 • 12. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής αποκτημάτων του συζύγου79
 • Παρατηρήσεις83
 • 13. Εξασφάλιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα κατ΄άρθρο 1262 αρ. 4 ΑΚ (εγγραφή υποθήκης)87
 • Παρατηρήσεις89
 • 14. Αγωγή για λύση κοινοκτημοσύνης91
 • Παρατηρήσεις93
 • V. Διακοπή συμβίωσης - Διαζύγιο97
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία97
 • 15. Εξώδικη δήλωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (Ι)98
 • Παρατηρήσεις99
 • 16. Εξώδικη δήλωση διακοπής έγγαμης συμβίωσης (ΙΙ)100
 • Παρατηρήσεις102
 • 17. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετοίκησης103
 • Παρατηρήσεις105
 • 18. Αγωγή ρύθμισης οικογενειακής στέγης106
 • Παρατηρήσεις108
 • 19. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης οικογενειακής στέγης μετά το διαζύγιο111
 • Παρατηρήσεις115
 • 20. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής για απόδοση οικογενειακής στέγης117
 • Παρατηρήσεις119
 • 21. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατανομής κινητών121
 • Παρατηρήσεις123
 • 22. Αγωγή διαζυγίου λόγω ισχυρού κλονισμού125
 • Παρατηρήσεις128
 • 23. Αγωγή διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης131
 • Παρατηρήσεις133
 • 24. Προτάσεις ενάγοντος επί αγωγής διαζυγίου λόγω διετούς διάστασης137
 • Παρατηρήσεις139
 • 25. Συμφωνητικό λύσης γάμου140
 • Παρατηρήσεις141
 • 26. Ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας - επικοινωνίας - διατροφής ανήλικων τέκνων146
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-27150
 • 27. Συμφωνητικό επιμέλειας - επικοινωνίας - διατροφής τέκνων155
 • 28. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου και ρύθμισης επιμέλειας και διατροφής τέκνων157
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 28-29160
 • 29. Συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου άνευ τέκνων165
 • 30. Αίτηση προς Μητρόπολη για πνευματική λύση γάμου168
 • Παρατηρήσεις169
 • VI. Διατροφή171
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία171
 • 31. Αγωγή διατροφής λόγω νομιζόμενου γάμου174
 • Παρατηρήσεις177
 • 32. Αγωγή δαπανών τοκετού και διατροφής άγαμης μητέρας178
 • Παρατηρήσεις180
 • 33. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης182
 • Παρατηρήσεις187
 • 34. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διακοπής της συμβίωσης189
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 34-35193
 • 35. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διατροφής λόγω διακοπής συμβίωσης198
 • 36. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου207
 • Παρατηρήσεις211
 • 37. Αγωγή διατροφής συζύγου λόγω διαζυγίου213
 • Παρατηρήσεις216
 • 38. Αγωγή παροχής πληροφοριών για αξίωση διατροφής221
 • Παρατηρήσεις223
 • 39. Αίτηση στον Εισαγγελέα για παροχή στοιχείων υπόχρεου σε διατροφή (Ι)225
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 39-40227
 • 40. Αίτηση στον Εισαγγελέα για παροχή στοιχείων υπόχρεου σε διατροφή (ΙΙ)229
 • 41. Κατασχετήριο μισθοδοσίας υπόχρεου διατροφής230
 • Παρατηρήσεις234
 • 42. Κατασχετήριο τραπεζικών λογαριασμών236
 • Παρατηρήσεις239
 • 43. Αρνητική αναγνωριστική αγωγή διατροφής240
 • Παρατηρήσεις243
 • 44. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ανηλίκου245
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 44-45251
 • 45. Σημείωμα καθού επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων διατροφής ανήλικου τέκνου253
 • 46. Αίτηση μεταρρύθμισης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων διατροφής260
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 46-47263
 • 47. Σημείωμα καθής επί αίτησης ανάκλησης απόφασης διατροφής268
 • 48. Αγωγή διατροφής ανηλίκου272
 • Παρατηρήσεις275
 • 49. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής διατροφής ανηλίκων284
 • Παρατηρήσεις290
 • 50. Αίτηση διαταγής πληρωμής οφειλομένων διατροφών294
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 50-51296
 • 51. Διαταγή πληρωμής - διατροφές297
 • 52. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής οφειλόμενων διατροφών300
 • Παρατηρήσεις304
 • 53. Προτάσεις επί άρνησης ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής οφειλόμενων διατροφών305
 • Παρατηρήσεις309
 • 54. Έφεση κατά απόφασης διατροφής ανηλίκου310
 • Παρατηρήσεις314
 • 55. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί διατροφής ανηλίκου κατά επόμενου υπόχρεου316
 • Παρατηρήσεις322
 • 56. Ασφαλιστικά μέτρα διατροφής ενηλίκου325
 • Παρατηρήσεις330
 • 57. Αγωγή διατροφής ενήλικου σπουδαστή331
 • Παρατηρήσεις334
 • 58. Αγωγή διατροφής αδελφού337
 • Παρατηρήσεις339
 • 59. Έγκληση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (Ι)340
 • 60. Έγκληση για παραβίαση υποχρέωσης διατροφής (ΙΙ)343
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 59-60345
 • VII. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή349
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία349
 • 61. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με παρένθετη μητέρα353
 • Παρατηρήσεις355
 • 62. Παροχή άδειας απόκτησης τέκνου με μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση366
 • Παρατηρήσεις368
 • 63. Αγωγή αποζημίωσης κατά τράπεζας συντήρησης γενετικού υλικού375
 • Παρατηρήσεις379
 • VIII. Συγγένεια385
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία385
 • 64. Αναγνωριστική αγωγή ύπαρξης ή ανυπαρξίας συγγένειας387
 • Παρατηρήσεις390
 • 65. Δικαστική αναγνώριση πατρότητας (I)392
 • Παρατηρήσεις394
 • 66. Δικαστική αναγνώριση πατρότητας (II)398
 • Παρατηρήσεις400
 • 67. Αγωγή προσβολής εκούσιας αναγνώρισης πατρότητας402
 • Παρατηρήσεις404
 • 66. Αγωγή προσβολής πατρότητας ανηλίκου τέκνου από πατέρα407
 • Παρατηρήσεις409
 • 67. Αγωγή προσβολής πατρότητας τέκνου από μητέρα414
 • Παρατηρήσεις417
 • 68. Αγωγή προσβολής μητρότητας419
 • Παρατηρήσεις421
 • IX. Σχέσεις γονέων και τέκνων - Γονική μέριμνα425
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία425
 • 71. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ανάθεσης επιμέλειας τέκνου431
 • Παρατηρήσεις434
 • 72. Αγωγή ανάθεσης επιμέλειας τέκνου435
 • Παρατηρήσεις438
 • 73. Αγωγή ονοματοδοσίας454
 • Παρατηρήσεις458
 • 74. Αγωγή άρσης διαφωνίας γονέων461
 • Παρατηρήσεις463
 • 75. Αίτηση ασφαλιστικών αφαίρεσης επιμέλειας τέκνου466
 • Παρατηρήσεις471
 • 76. Αγωγή αφαίρεσης γονικής μέριμνας474
 • Παρατηρήσεις477
 • 77. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με τέκνο (Ι)487
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 77-79490
 • 78. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας με τέκνο (ΙΙ)491
 • 79. Ασφαλιστικά μέτρα επικοινωνίας εναντίον μητέρας που μετοίκησε στην αλλοδαπή496
 • 80. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικοινωνίας απώτερων ανιόντων500
 • Παρατηρήσεις503
 • 81. Αγωγή επικοινωνίας πατρός που διαμένει στην αλλοδαπή505
 • Παρατηρήσεις512
 • 82. Προτάσεις εναγομένης σε αγωγή επικοινωνίας πατέρα με τέκνο528
 • Παρατηρήσεις533
 • 83. Αγωγή άρσης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα γονέα με ανήλικο535
 • Παρατηρήσεις538
 • 84. Αίτηση επιστροφής τέκνου με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης της 25.10.1980, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν 2102/1992540
 • Παρατηρήσεις544
 • 85. Αγωγή προσβολής προσωπικότητας λόγω παραβίασης επικοινωνίας γονέα-τέκνου549
 • Παρατηρήσεις553
 • 86. Έγκληση για μη συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση επικοινωνίας556
 • Παρατηρήσεις560
 • 87. Αίτηση για άδεια εκποίησης ακινήτου ανηλίκου 562
 • Παρατηρήσεις564
 • 88. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης κληρονομίας ανηλίκου (Ι) 567
 • 89. Αίτηση παροχής άδειας αποποίησης ανήλικων ετεροθαλών αδελφών (ΙΙ) 569
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 88-89573
 • X. Υιοθεσία577
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία577
 • 90. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου τέκνου συζύγου (Ι)579
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 90-91582
 • 91. Αίτηση υιοθεσίας ανηλίκου (ΙΙ)591
 • 92. Αίτηση συναινετικής λύσης υιοθεσίας594
 • Παρατηρήσεις595
 • 93. Αγωγή λύσης υιοθεσίας597
 • Παρατηρήσεις599
 • 94. Αίτηση σύστασης υιοθεσίας ενηλίκου601
 • Παρατηρήσεις603
 • XI. Επιτροπεία ανηλίκου607
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία607
 • 95. Αίτηση διορισμού επιτρόπου608
 • Παρατηρήσεις610
 • 96. Αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου616
 • Παρατηρήσεις618
 • 97. Αίτηση καθορισμού αμοιβής επιτρόπου/δικαστικού συμπαραστάτη621
 • Παρατηρήσεις624
 • 98. Αγωγή λογοδοσίας επιτρόπου625
 • Παρατηρήσεις627
 • 99. Aίτηση παύσης και αντικατάστασης επιτρόπου632
 • Παρατηρήσεις634
 • 100. Αίτηση Διορισμού Επιτρόπου Ανήλικου Πρόσφυγα/ Δικαιούχου Επικουρικής Προστασίας / Αιτούντα Διεθνή Προστασία637
 • Παρατηρήσεις641
 • XII. Αναδοχή ανηλίκου647
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία647
 • 101. Αίτηση αναδοχής ανηλίκου648
 • Παρατηρήσεις650
 • 102. Αίτηση άρσης αναδοχής ανηλίκου657
 • Παρατηρήσεις659
 • XIII. Δικαστική συμπαράσταση663
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία663
 • 103. Αίτηση δικαστικής συμπαράστασης664
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 103-104667
 • 104. Προτάσεις επί αίτησης δικαστικής συμπαράστασης678
 • 105. Αίτηση αντικατάστασης δικαστικού συμπαραστάτη680
 • Παρατηρήσεις682
 • 106. Αίτηση άρσης δικαστικής συμπαράστασης684
 • Παρατηρήσεις686
 • 107. Αίτηση υποβολής προσώπου σε ακούσια νοσηλεία688
 • Παρατηρήσεις690
 • XIV. Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων693
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία693
 • 108. Αίτηση διορισμού επιμελητή ξένων υποθέσεων694
 • Παρατηρήσεις696
 • XV. Σύμφωνο συμβίωσης - Ελεύθερη ένωση701
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία701
 • 109. Σύμφωνο συμβίωσης704
 • Παρατηρήσεις709
 • 110. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης (Ν 3719/2008)741
 • 111. Εξώδικη δήλωση λύσης συμφώνου συμβίωσης (Ν 4356/2015)742
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 110-111743
 • 112. Αγωγή διατροφής λόγω λύσης συμφώνου συμβίωσης744
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 112-114747
 • 113. Αγωγή ακύρωσης συμφώνου συμβίωσης λόγω απειλής749
 • 114. Αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα συντρόφων751
 • 115. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού λόγω λύσης ελεύθερης ένωσης754
 • Παρατηρήσεις758
 • XVI. Ταυτότητα φύλου767
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία767
 • 116. Αίτηση διόρθωσης καταχωρισμένου φύλου769
 • Παρατηρήσεις771
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο786
 • 0
 • 0