Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-952-7
Σελίδες: 672
Συγγραφέας: Π. Γαλάτη, Αλ. Δοβλές, Δ. Θανασιά, Στ. Κιτσάκης, Β. Κόλιας, Σ. Κομητόπουλος, Κ. Κουτήφαρη, Α. Μάνθος, Α. Μπαγιάτη, Β. Μπλάνα, Γ. Πανίτσας, Χ. Πέρρου, Γ. Πιτσιρίκος, Γ. Τσουλούφας
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας

Το έργο Υποδείγματα Γενικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνει 73 δικόγραφα που καλύπτουν την ύλη του Γενικού Ενοχικού Δικαίου, συνιστώντας έναν ολοκληρωμένο και πλήρη πρακτικό οδηγό του Ενοχι­κού Δικαίου. Δεκατέσσερις αξιόλογοι νέοι συνάδελφοι, όλοι τους επίλεκτοι της πράξης, επιμελήθηκαν μια σειρά δικογράφων, ήτοι αγωγών, προτάσεων, αιτήσεων, εξώδικων δηλώσεων κ.λπ., που άπτονται της ύλης του Γενικού Ενοχικού και που σχετί­ζονται με υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τα δικαστήρια. Η ύλη του έργου διαιρείται σε οκτώ (8) ενότητες-κεφάλαια: εκπλήρωση παροχής, ενοχή εις ολόκληρον, ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής, απόσβεση ενοχών, αρραβώνας και ποινι­κή ρήτρα, αποζημίωση, συμμετοχή τρίτων στην ενοχή (εκχώρηση, αναδοχή χρέους, σύμ­βαση υπέρ και εις βάρος τρίτου) και ευθύνη (συμβατική και αδικοπρακτική). Κάθε δικό­γραφο συνοδεύεται από επιστημονικές παρατηρήσεις με αναφορές στη θεωρία και την πρόσφατη νομολογία, καθώς και με γενικές κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επι­μέρους ή ανάλογων προβλημάτων, ενώ αναλύονται διεξοδικά και διάφορα δικονομικά ζητήματα, όπως η αρμοδιότητα, η αοριστία, η βάση της αγωγής, το βάρος απόδειξης, οι ενστάσεις, το δεδικασμένο κ.ά. Με τον τρόπο αυτόν ο νομικός της πράξης θα μπορέσει να διεισδύσει εύκολα και γρήγορα στο νομικό ζήτημα που επείγεται να λύσει. Και το βιβλίο αυτό, μαζί με τα υπόλοιπα κυ­κλοφορούντα της σειράς «Υποδείγματα Αγωγών Αστικού Δικαίου», θα αποτελέσει έναν πολύτιμο σύμμαχο του μαχόμενου δικηγόρου και εν γένει νομικού της πράξης.

 • 0
 • I. Εκπλήρωση παροχής3
 • 1. Αγωγή επί ενοχής γένους (ΑΚ 289, 290)3
 • Παρατηρήσεις7
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα για εξασφάλιση αξίωσης επί ενοχής καταχρηστικού γένους (ΑΚ 289, 290)11
 • Παρατηρήσεις18
 • 3. Αγωγή επί ενοχής είδους24
 • 4. Προτάσεις εναγομένου επί ενοχής είδους29
 • 5. Ασφαλιστικά μέτρα για εξασφάλιση αξίωσης επί ενοχής είδους (δικαστική μεσεγγύηση)32
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 3-542
 • 6. Αγωγή προσδιορισμού αόριστης παροχής από το δικαστήριο (ΑΚ 371 εδ. β΄)49
 • Παρατηρήσεις54
 • 7. Αγωγή με παροχή σε ξένο νόμισμα (ΑΚ 291, 292)67
 • Παρατηρήσεις71
 • 8. Προτάσεις ενάγοντος με αίτημα καταβολής τόκων (ΑΚ 293 εδ. γ΄, 345, 346)79
 • Παρατηρήσεις82
 • 9. Αγωγή ανατοκισμού (ΑΚ 296 παρ. 1)86
 • Παρατηρήσεις95
 • 10. Αγωγή λογοδοσίας (ΑΚ 303)101
 • Παρατηρήσεις105
 • 11. Αγωγή απόδοσης ομάδας πραγμάτων (ΑΚ 304)115
 • Παρατηρήσεις120
 • 12. Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949)126
 • 13. Προτάσεις εναγομένου επί αγωγής για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (ΚΠολΔ 949)130
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 12-13134
 • 14. Αγωγή για εκπλήρωση υποχρέωσης παράλειψης (ΑΚ 287)138
 • 15. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση κατάστασης επί υποχρέωσης παράλειψης (ΑΚ 287)143
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 14-15150
 • II. Ενοχή εις ολόκληρον161
 • 16. Αγωγή καταβολής επί παθητικής εις ολόκληρον οφειλής (ΑΚ 481, 482)161
 • Παρατηρήσεις163
 • 17. Αγωγή αναγωγής επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής (ΑΚ 487)173
 • 18. Προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή για αναγωγή από παθητική εις ολόκληρον ενοχή (ΑΚ 487)175
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 17-18178
 • 19. Αγωγή καταβολής επί ενεργητικής εις ολόκληρον οφειλής (ΑΚ 489, 490)183
 • 20. Αγωγή αναγωγής επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής (ΑΚ 493)185
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 19-20188
 • IΙI. Ανώμαλη εξέλιξη ενοχής197
 • 21. Αγωγή επί αδυναμίας παροχής (ΑΚ 382)197
 • 22. Προτάσεις εναγομένου επί αδυναμίας παροχής (ΑΚ 382)201
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 21-22209
 • 23. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383, 385)216
 • 24. Προτάσεις εναγομένου επί υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383)221
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 23-24229
 • 25. Εξώδικη δήλωση περί τάξης προθεσμίας επί υπερημερίας παροχής (ΑΚ 383)235
 • Παρατηρήσεις237
 • 26. Αγωγή επί πλημμελούς εκπλήρωσης διαδοχικής τμηματικής παροχής (ΑΚ 386)247
 • 27. Προτάσεις εναγομένου επί πλημμελούς εκπλήρωσης διαδοχικής τμηματικής παροχής (ΑΚ 386)252
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 26-27255
 • 28. Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης (ΑΚ 389)261
 • Παρατηρήσεις265
 • 29. Αγωγή επί υπαναχώρησης με αίτημα την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 387)275
 • 30. Προτάσεις εναγομένου επί υπαναχώρησης με αίτημα την επιδίκαση εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 387)280
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 29-30285
 • 31. Αγωγή επί υπαναχώρησης με αίτημα την αναζήτηση εκπληρωθείσας παροχής (ΑΚ 389)288
 • 32. Προτάσεις εναγομένου με ενστάσεις ματαίωσης και απόσβεσης του δικαιώματος υπαναχώρησης (ΑΚ 394, 395)293
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 31-32300
 • 33. Προτάσεις εναγομένου με ένσταση κράτησης της παροχής δυνάμει συμβατικής ρήτρας (ΑΚ 400)305
 • Παρατηρήσεις309
 • 34. Αγωγή επί απρόοπτης μεταβολής συνθηκών (ΑΚ 388)311
 • Παρατηρήσεις332
 • IV. Απόσβεση των ενοχών345
 • 35. Καταβολή. Προτάσεις εφεσίβλητου - ενάγοντος με τις οποίες προβάλλεται αοριστία της προτεινόμενης από τον εκκαλούντα - εναγόμενο ένστασης εξόφλησης (ΑΚ 416)345
 • 36. Καταβολή. Προτάσεις εναγομένου για την απόσβεση του χρέους με καταβολή (ΑΚ 416, 417)350
 • 37. Αγωγή περί καταβολής υπολοίπου δανείου μετά καταλογισμό γενόμενων καταβολών (ΑΚ 423)355
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 35-37359
 • 38. Δόση αντί καταβολής. Προτάσεις εναγόμενου οφειλέτη - Ισχυρισμός για εξόφληση με δόση αντί καταβολής (ΑΚ 419)371
 • 39. Δόση αντί καταβολής. Αγωγή του δανειστή για νομικά ελαττώματα του πράγματος (ΑΚ 420)374
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 38-39377
 • 40. Δημόσια κατάθεση. Εξώδικη κλήση υπερήμερου δανειστή πριν από την δημόσια κατάθεση της χρηματικής οφειλής (ΑΚ 427)379
 • Παρατηρήσεις381
 • 41. Ανανέωση. Προτάσεις εναγομένου με τις οποίες προτείνεται ένσταση απόσβεσης της αγωγικής αξίωσης λόγω ανανέωσης (ΑΚ 436)384
 • Παρατηρήσεις387
 • 42. Συμψηφισμός. Προτάσεις εναγομένου πρώτης συζήτησης της υπόθεσης με τις οποίες προβάλλεται ένσταση συμψηφισμού (ΑΚ 440)389
 • 43. Συμψηφισμός. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής με την οποία προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης της διαταγής πληρωμής η άσκηση συμψηφισμού με βάση υφιστάμενη ανταπαίτηση (ΑΚ 440)393
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 42-43397
 • 44. Ένσταση συμψηφισμού παραγεγραμμένης ανταπαίτησης. Προτάσεις εναγομένου (ΑΚ 443)408
 • Παρατηρήσεις413
 • 45. Σύγχυση. Αγωγή απόδοσης της εγγύησης από μίσθωση λόγω απόσβεσης της ενοχής με σύγχυση (ΑΚ 453)416
 • Παρατηρήσεις418
 • 46. Άφεση χρέους. Προτάσεις εναγομένου με τις οποίες προβάλλεται ένσταση απόσβεσης της ενοχής λόγω αρνητικής αναγνωριστικής σύμβασης (ΑΚ 454)419
 • Παρατηρήσεις422
 • V. Αρραβώνας και ποινική ρήτρα427
 • 47. Αγωγή κατάπτωσης αρραβώνα (ΑΚ 402, 403)427
 • Παρατηρήσεις430
 • 48. Αγωγή απόδοσης αρραβώνα λόγω ακυρότητας της σύμβασης (ΑΚ 402, 403)435
 • Παρατηρήσεις438
 • 49. Αγωγή από συμφωνία περί ποινικής ρήτρας λόγω μη εκπλήρωσης της παροχής (ΑΚ 404)440
 • Παρατηρήσεις444
 • 50. Αγωγή κατάπτωσης ποινικής ρήτρας λόγω παραβίασης συμβατικού όρου (μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση) (ΑΚ 407)450
 • Παρατηρήσεις452
 • VI. Αγωγές αποζημίωσης457
 • 51. Αγωγή in natura αποζημίωσης - Καταδίκη σε δήλωση βούλησης για μεταβίβαση ακινήτου (ΑΚ 297)457
 • 52. Αγωγή in natura αποζημίωσης - Αυτούσια αποκατάσταση ζημίας (ΑΚ 297)460
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 51-52462
 • 53. Αγωγή αποζημίωσης για αυτούσια αποκατάσταση και διαφυγόντα κέρδη λόγω παράνομης παράλειψης προαγωγής (ΑΚ 297, 298)468
 • 54. Αγωγή αποζημίωσης για ζημία ενεστώσα και μελλοντική (ΑΚ 298)471
 • 55. Προτάσεις εναγομένου προς αντίκρουση αγωγής αποζημίωσης (ΑΚ 298)474
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 53-55476
 • 56. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου κατ’ άρθρο 932 ΑΚ (ΑΚ 932)486
 • 57. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης φυσικού προσώπου (ΑΚ 59, 932)489
 • Παρατηρήσεις επί των υποδειγμάτων 56-57492
 • 58. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932 εδ. γ΄)504
 • Παρατηρήσεις507
 • 59. Αγωγή για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης νομικού προσώπου (ΑΚ 932)512
 • Παρατηρήσεις515
 • VII. Συμμετοχή τρίτων προσώπων στην ενοχή519
 • 60. Αγωγή του εκδοχέα κατά του οφειλέτη με αντικείμενο εκχωρηθείσα απαίτηση από διαταγή πληρωμής λόγω λήξης συναλλαγματικής (ΑΚ 455, 460)519
 • Παρατηρήσεις522
 • 61. Προτάσεις του εναγόμενου οφειλέτη κατά του ενάγοντος εκδοχέα (ΑΚ 460 επ.)525
 • Παρατηρήσεις530
 • 62. Αγωγή του εκχωρητή κατά του οφειλέτη με αντικείμενο απαίτηση από σύμβαση έργου που εκχωρήθηκε υπό αναβλητική αίρεση σε τραπεζικό ίδρυμα-εκδοχέα (ΑΚ 455, ΝΔ 17-7/13.8.1923)533
 • Παρατηρήσεις538
 • 63. Αγωγή του εκδοχέα κατά του εκχωρητή (ΑΚ 467-469)541
 • Παρατηρήσεις544
 • 64. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής με λόγο τη στερητική αναδοχή χρέους (ΑΚ 471)551
 • Παρατηρήσεις553
 • 65. Αγωγή για ψυχική οδύνη από αυτοκινητικό ατύχημα κατά του υπαίτιου οδηγού και του ασφαλιστή - Επίκληση σωρευτικής αναδοχής χρέους (ΑΚ 471, 477)556
 • Παρατηρήσεις560
 • 66. Προτάσεις εναγόμενου αναδοχέα κατά του ενάγοντος δανειστή (ΑΚ 472-474)562
 • Παρατηρήσεις565
 • 67. Αγωγή λόγω αθέτησης της σύμβασης ελευθερώσεως (ΑΚ 478)568
 • Παρατηρήσεις572
 • 68. Αγωγή λόγω μεταβίβασης ομάδας περιουσίας (ΑΚ 479)575
 • Παρατηρήσεις579
 • 69. Πλαγιαστική αγωγή από μη γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου (ΑΚ 410)585
 • Παρατηρήσεις590
 • 70. Αγωγή από γνήσια σύμβαση υπέρ τρίτου. Τρίτος κατά υποσχεθέντος (ΑΚ 411)593
 • Παρατηρήσεις598
 • 71. Αγωγή από σύμβαση σε βάρος τρίτου - Παραβίαση ρήτρας μη ανταγωνισμού από τρίτο (ΑΚ 415)602
 • Παρατηρήσεις606
 • VIII. Συμβατική και αδικοπρακτική ευθύνη611
 • 72. Συμβατική ευθύνη: Δάνειο - υπερημερία δανειστή (ΑΚ 340 επ.)611
 • Παρατηρήσεις614
 • 73. Σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου και αδικοπρακτική ευθύνη (ΑΚ 914)633
 • Παρατηρήσεις636
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο649
 • 0
 • 0