Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-959-6
Σελίδες: 520
Επιμέλεια: Κ. Παντελίδου
Συνεργασία: Μ. Γεωργιάδου
Επιμέλεια υποδειγμάτων: Ι. Πιτσιρίκος

Το παρόν έργο αποτελεί μία πρακτική προσέγγιση του θεσμού του διαζυγίου και των συνεπειών του στη σύγχρονη εθνική και κοινοτική έννομη τάξη. Η ύλη του ενημερώθηκε μέσα από την παράθεση της πλέον πρόσφατης νομοθεσίας, νομολογίας και αρθρογραφίας και πλαισιώθηκε με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα. Καινοτομίες αυτές της έκδοσης αποτελούν η παρουσίαση και ανάλυση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για το συναινετικό διαζύγιο και των κανόνων που διέπουν την εκδίκαση των γαμικών και οικογενειακών διαφορών κατ’ εφαρμογή του Ν 4335/2015. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα της διατροφής των συζύγων (λόγω διάστασης και μεταγαμιαίας), των τέκνων τους αλλά και της ρύθμισης της γονικής μέριμνας και της επικοινωνίας με αυτά, όπως διαμορφώνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

 • 0
 • Γενική Βιβλιογραφία1
 • Εισαγωγή3
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία3
 • Ι. Η έννοια του γάμου4
 • ΙΙ. Ο θρησκευτικός και ο πολιτικός γάμος7
 • ΙΙΙ. Ο άκυρος και ακυρώσιμος γάμος9
 • Κεφάλαιο 1ο13
 • Η λύση του γάμου με διαζύγιο13
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία13
 • Ι. Γενικά περί της λύσης του γάμου με διαζύγιο14
 • ΙΙ. Έννοια διαζυγίου - Ιστορική εξέλιξη/Επισκόπηση δικαίου14
 • ΙΙΙ. Η διαμόρφωση του θεσμού του διαζυγίου κατά την ΑΚ 143816
 • IV. Φύση των κανόνων για το διαζύγιο/Κύρος των συμφωνιών των συζύγων21
 • Κεφάλαιο 2ο25
 • Το δικαίωμα διάζευξης25
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία25
 • Ι. Νομική φύση του δικαιώματος26
 • ΙΙ. Γέννηση του δικαιώματος29
 • ΙΙΙ. Άσκηση του δικαιώματος30
 • IV. Απόσβεση του δικαιώματος30
 • α. Γενικά περί των λόγων απόσβεσης30
 • β. Οι λόγοι απόσβεσης31
 • 1. Γενικά31
 • 2. Ο θάνατος και η αφάνεια του δικαιούχου31
 • 3. Η παραίτηση από το δικαίωμα διάζευξης32
 • 4. Η συγγνώμη34
 • 5. Η συναίνεση του δικαιούχου38
 • 6. Η πάροδος χρόνου39
 • V. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης40
 • α. Γενικά περί της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος40
 • β. Έλεγχος για την καταχρηστική άσκηση δικαιώματος44
 • 1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ44
 • i. Συνέπειες από το διαζύγιο44
 • ii. Συμφέρον του ενάγοντος από τη διατήρηση του γάμου47
 • 2. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος διάζευξης από το άρθρο 1439 παρ. 3 ΑΚ48
 • γ. Η δικονομική μεταχείριση του άρθρου 281 ΑΚ: Η ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος50
 • Κεφάλαιο 3ο53
 • Η διαδικασία του διαζυγίου53
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία53
 • Ι. Επισκόπηση δικαίου (προγενέστερου και ισχύοντος) - Η πνευματική λύση του γάμου55
 • ΙΙ. Η διαδικασία με αντιδικία59
 • α. Διαδικασία των γαμικών διαφορών59
 • β. Αρμοδιότητα61
 • γ. Διεθνής δικαιοδοσία62
 • δ. Διάδικοι68
 • ε. Ικανότητα δικαστικής παράστασης - Δικαστική πληρεξουσιότητα69
 • στ. Περιεχόμενο της αγωγής διαζυγίου72
 • ζ. Αίτημα της αγωγής διαζυγίου72
 • η. Προβολή ισχυρισμών74
 • θ. Παρέμβαση76
 • ι. Αποδεικτικά μέσα77
 • ια. Ερημοδικία82
 • ιβ. Κατάργηση της δίκης84
 • ιγ. Απόφαση διαζυγίου (φύση-χαρακτηριστικά)86
 • ιδ. Ειδικές ρυθμίσεις για τα ένδικα μέσα88
 • ιε. Δεδικασμένο90
 • 1. Λειτουργία και έκταση δεδικασμένου90
 • 2. Δεδικασμένο από αλλοδαπή απόφαση92
 • ΙΙΙ. Η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου96
 • Κεφάλαιο 4ο97
 • Οι λόγοι διαζυγίου (γενικά)97
 • Κεφάλαιο 5ο103
 • Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο103
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία103
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του συστήματος κλονισμού της έγγαμης σχέσης κατ’ άρθρο 1439 ΑΚ105
 • ΙΙ. Ο ισχυρός κλονισμός του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 1 ΑΚ)109
 • α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1439 παρ. 1109
 • 1. Κλονιστικό γεγονός109
 • i. Έννοια – περιεχόμενο κλονιστικού γεγονότος109
 • ii. Κατηγορίες κλονιστικών λόγων113
 • 2. Επέλευση ισχυρού κλονισμού από το κλονιστικό γεγονός117
 • 3. Το βάσιμα αφόρητο εξακολούθησης της έγγαμης σχέσης120
 • β. Δικονομικά ζητήματα121
 • ΙΙΙ. Τα μαχητά τεκμήρια του ισχυρού κλονισμού του γάμου (άρθρο 1439 παρ. 2 ΑΚ)125
 • α. Γενικά και δικονομικά θέματα125
 • β. Τα επιμέρους μαχητά τεκμήρια κλονισμού126
 • 1. Διγαμία126
 • 2. Μοιχεία129
 • 3. Εγκατάλειψη131
 • 4. Επιβουλή της ζωής134
 • 5. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας136
 • ΙV. Η διετής διάσταση ως τεκμήριο (αμάχητο) για τον κλονισμό138
 • α. Περιεχόμενο και αιτιολογία άρθρου 1439 παρ. 3 ΑΚ138
 • β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης142
 • 1. Έννοια διάστασης142
 • 2. Διετής διάσταση147
 • γ. Δικονομικά ζητήματα152
 • V. Το διαζύγιο λόγω αφάνειας156
 • Κεφάλαιο 6ο161
 • Το συναινετικό διαζύγιο161
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία162
 • Ι. Ιστορική εξέλιξη του θεσμού του συναινετικού διαζυγίου μέχρι το Ν 4509/2017163
 • ΙΙ. Η διαμόρφωση του συναινετικού διαζυγίου υπό το καθεστώς του Ν 4509/2017165
 • ΙΙΙ. Οι προϋποθέσεις του συναινετικού διαζυγίου μετά το Ν 4509/2017167
 • α. Συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου167
 • β. Συμφωνία για την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων, την επικοινωνία με αυτά και τη διατροφή τους174
 • γ. Η συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου178
 • δ. Η καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο180
 • ε. Η πνευματική λύση του γάμου180
 • IV. H αναγνώριση του συναινετικού διαζυγίου στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη181
 • Κεφάλαιο 7ο190
 • Συνέπειες διαζυγίου183
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία185
 • I. Γενικά για τις συνέπειες από το διαζύγιο187
 • ΙΙ. Συνέπειες προσωπικού χαρακτήρα188
 • ΙΙΙ. Συνέπειες περιουσιακού χαρακτήρα190
 • α. Περιπτωσιολογία190
 • β. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης191
 • IV. Η διατροφή λόγω διακοπής της συμβίωσης - Η ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης196
 • α. Η διατροφή κατά τη διάσταση των συζύγων196
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις – Νομοθετικές ρυθμίσεις196
 • 2. Προϋποθέσεις χορήγησης διατροφής196
 • 3. Υπολογισμός - καταβολή διατροφής199
 • 4. Παύση της υποχρέωσης διατροφής200
 • 5. Δικονομικά θέματα201
 • β. Η ρύθμιση της χρήσης οικογενειακής στέγης202
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση – Έννοια οικογενειακής στέγης202
 • 2. Προϋποθέσεις της ΑΚ 1393204
 • 3. Οι συνέπειες από την παραχώρηση της οικογενειακής στέγης205
 • 4. Δικονομικά θέματα207
 • V. Ειδικά η διατροφή των συζύγων μετά το διαζύγιο (μεταγαμιαία διατροφή)209
 • α. Γενικές παρατηρήσεις για τη διατροφή μετά το διαζύγιο209
 • β. Οι προϋποθέσεις της διατροφής κατά το άρθρο 1442 ΑΚ215
 • γ. Οι γενικές προϋποθέσεις της διατροφής216
 • 1. Απορία δικαιούχου217
 • 2. Ευπορία υποχρέου221
 • δ. Οι ειδικές προϋποθέσεις της διατροφής223
 • 1. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω ηλικίας ή υγείας223
 • 2. Αδυναμία άσκησης κατάλληλου επαγγέλματος λόγω επιμέλειας ανηλίκου τέκνου227
 • 3. Αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης και σταθερής εργασίας ή ανάγκη επαγγελματικής εκπαίδευσης229
 • 4. Λόγοι επιείκειας232
 • ε. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής234
 • 1. Το μέτρο της διατροφής234
 • 2. Το περιεχόμενο της διατροφής236
 • στ. Ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της διατροφής237
 • 1. Ο χρόνος καταβολής της διατροφής237
 • 2. Ο τρόπος καταβολής της διατροφής240
 • ζ. Η μεταβολή των όρων διατροφής και η εντεύθεν μεταρρύθμιση της σχετικής δικαστικής απόφασης241
 • η. Ο περιορισμός ή αποκλεισμός της διατροφής242
 • θ. Η παύση του δικαιώματος διατροφής248
 • ι. Δικονομικά και άλλα ειδικά θέματα διατροφής252
 • 1. Αξίωση παροχής πληροφοριών252
 • 2. Δικονομικά θέματα255
 • VΙ. Η διατροφή των παιδιών μετά τη λύση του γάμου260
 • α. Το δικαίωμα διατροφής του ανηλίκου τέκνου261
 • β. Η από κοινού υποχρέωση των γονέων προς διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους262
 • 1. Χαρακτηριστικά της κοινής υποχρέωσης των γονέων262
 • 2. Η συνεισφορά των γονέων266
 • γ. Το μέτρο και το περιεχόμενο της διατροφής271
 • 1. Σκοπός του άρθρου 1493 ΑΚ271
 • 2. Το μέτρο της διατροφής272
 • 3. Το περιεχόμενο της διατροφής276
 • 4. Ειδικά η ανάλογη διατροφή του ανηλίκου δικαιούχου - Η διατροφή του ενηλίκου τέκνου278
 • i. Ανατροφή278
 • ii. Εκπαίδευση279
 • δ. Μεταβολή των όρων διατροφής283
 • ε. Δικονομικά θέματα289
 • VIΙ. Η ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας μετά τη λύση του γάμου - Η ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας297
 • α. Εισαγωγικά298
 • β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1513 ΑΚ302
 • γ. Η κατ’ ιδίαν δικαστική ρύθμιση της άσκησης γονικής μέριμνας303
 • 1. Το συμφέρον του τέκνου303
 • 2. Η γνώμη του τέκνου313
 • 3. Οι τρόποι ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας315
 • i. Ανάθεση της γονικής μέριμνας στον έναν γονέα315
 • ii. Ανάθεση της γονικής μέριμνας και στους δύο γονείς από κοινού319
 • iii. Κατανομή της άσκησης της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων321
 • iv. Ανάθεση της άσκησης της γονικής μέριμνας σε τρίτο324
 • 4. Το δικαίωμα επικοινωνίας του τέκνου με τον γονέα324
 • 5. Δικονομικά θέματα334
 • Κεφάλαιο 8ο343
 • Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα343
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία343
 • Ι. Γενικά346
 • ΙΙ. Νομική φύση, χαρακτηριστικά και λειτουργία της αξίωσης347
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις γέννησης της αξίωσης354
 • α. Λύση ή ακύρωση του γάμου ή συμπλήρωση τριετούς διάστασης354
 • β. Αύξηση της περιουσίας του υπόχρεου συζύγου357
 • γ. Συμβολή στην αύξηση της περιουσίας369
 • δ. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αύξησης και συμβολής377
 • ΙV. Παραγραφή της αξίωσης377
 • V. Κατάχρηση δικαιώματος381
 • VI. Προστασία της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα382
 • α. Προστασία του δικαιούχου επί απαλλοτρίωσης των περιουσιακών στοιχείων του υποχρέου382
 • β. Υποθήκη385
 • γ. Παροχή ασφάλειας387
 • δ. Ασφαλιστικά μέτρα388
 • VΙΙ. Δικονομικά θέματα391
 • α. Διαδικασία391
 • β. Αρμοδιότητα - Διεθνής δικαιοδοσία393
 • γ. Η αγωγή από το άρθρο 1400 ΑΚ396
 • δ. Απόδειξη402
 • ε. Επιμέρους δικονομικά ζητήματα403
 • VIΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις404
 • Υποδείγματα407
 • I. Υποδείγματα αγωγών κατ’ αντιδικία διαζυγίου407
 • A. Ισχυρός κλονισμός (ΑΚ 1439 § 1)411
 • 1. Λόγοι που αφορούν το πρόσωπο του εναγομένου (σκηνές ζηλοτυπίας, προσβολή της προσωπικότητας)411
 • 2. Έννοια κλονιστικού γεγονότος414
 • 3. Παράβαση υποχρέωσης για συμβίωση από τον εναγόμενο (ΑΚ 1386) ως κλονιστικό γεγονός και ταυτόχρονα ως λόγος διακοπής έγγαμης συμβίωσης με εύλογη αιτία (ΑΚ 1391 § 1- με αναγκαστική αποχώρηση της ενάγουσας από τον συζυγικό οίκο)418
 • 4. Αντισυζυγική συμπεριφορά εκδηλούμενη σε διάπραξη οικονομικών αδικημάτων στην επιχείρηση του άλλου συζύγου421
 • 5. Έκταση αναιρετικού ελέγχου ως προς την εφαρμογή της ΑΚ 1439 § 1424
 • Β. Μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439 § 2)428
 • 6. Διγαμία428
 • 7. Επιβουλή της ζωής με προπαρασκευαστική πράξη ή έστω απρόσφορη απόπειρα433
 • 8. Επιβουλή της ζωής με παράλειψη436
 • 9. Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας439
 • Γ. Αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού (ΑΚ 1439 § 3)444
 • 10. Αποχώρηση από τη συζυγική οικία και εγκατάσταση σε άλλο μέρος444
 • 11. Η έννοια της διαστάσεως στην ΑΚ 1439 § 3 και η σχέση της προς τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ 1391 § 1447
 • 12. Η διετής διάσταση στην ΑΚ 1439 § 3: πρόκειται για αμάχητο τεκμήριο ισχυρού κλονισμού ή για αυτοτελή λόγο διαζυγίου;451
 • Δ. Αφάνεια (ΑΚ 1440)475
 • 13. Αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας κηρυχθείσης ένεκα εξαφάνισης κατά την ύπαρξη κινδύνου ζωής456
 • 14. Αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας κηρυχθείσης ένεκα απουσίας πολύ καιρό (τουλάχιστον 5 έτη) χωρίς ειδήσεις460
 • 15. Ιδιωτικό συμφωνητικό συναινετικής λύσης του γάμου464
 • 16. Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικής λύσης γάμου 465
 • ΙΙ. Υποδείγματα συμφωνητικού πράξης συναινετικού διαζυγίου475
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο475
 • 0
 • 0