Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-963-3
Σελίδες: 424
Συγγραφέας: Π. Καπώνης
Πρόλογος: Αν. Τσαντίλη

Tο Φαρμακευτικό Δίκαιο αποτελεί μέρος του Δικαίου Υγείας, το οποίο σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον στο χώρο του φαρμάκου και της υγείας, τόσο λόγω επιστημονικών καινοτομιών, αυξημένων απαιτήσεων για τη διάρκεια και την ποιότητα ζωής, αλλά και οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων, επιβάλλει όχι απλά την περιγραφή των νομικών διατάξεων και ρυθμίσεων, αλλά και την ανάδειξη της δυναμικής των μελλοντικών εξελίξεων, κάτι που ο συγγραφέας κατανοεί απόλυτα και επιδιώκει με την 4η αναθεωρημένη έκδοση του Φαρμακευτικού Δικαίου.

Ξεκινώντας με την ανάλυση του όρου «αγορά φαρμάκου», ο οποίος υιοθετήθηκε το 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την επανεξέταση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και το γενικό νομικό περιβάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την ελληνική νομοθεσία στην εμπορία φαρμάκων, ο συγγραφέας προσεγγίζει στη συνέχεια το πλαίσιο που διέπει τη διαφήμιση των φαρμάκων και τα όρια μέσα στα οποία μπορεί να κινηθεί, την καταστροφή των φαρμάκων, καθώς και τις πατέντες των φαρμάκων, όπως και τα γενόσημα φάρμακα. Το βιβλίο εστιάζει κυρίως στη νομοθεσία που καθορίζει την αποθήκευση, διανομή, διακίνηση και εμπορία του φαρμάκου. Στην αλυσίδα αυτή οι φαρμακαποθήκες αποτελούν το συνεκτικό και ζωτικό σύνδεσμο μεταξύ της παραγωγής των φαρμάκων και των φαρμακείων ανοικτών στο κοινό και είναι συνυφασμένες με την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος, αφού έχουν εκ του νόμου τον χαρακτήρα Δημόσιας Υπηρεσίας. Για τον λόγο αυτό δικαίως ο συγγραφέας αφιερώνει σημαντικό τμήμα του βιβλίου στο καθεστώς λειτουργίας των φαρμακαποθηκών (ιδιωτικών και συνεταιριστικών). Το θέμα της διανομής, αποθήκευσης και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων αναλύεται και τεκμηριώνεται με βάση τις διατάξεις του Εμπορικού και κυρίως του Κοινοτικού δικαίου. Οι αναφορές του βιβλίου στις ιδιομορφίες των Φαρμακευτικών Εταιρειών και στις εταιρείες εκμετάλλευσης φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, ζητήματα που έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα πολύτιμες, συνδυάζοντας την οπτική της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας με τη λογική του Εμπορικού Δικαίου. Τέλος, το βιβλίο προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες με αναφορές στη νομολογία των Δικαστηρίων. Ο αναγνώστης και μελετητής του εγχειριδίου καθίσταται κοινωνός της πολύπλοκης διαδικασίας της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πολιτικής των φαρμακευτικών εταιρειών και των κανονισμών που θέτουν οι Ρυθμιστικές Αρχές σε στενή αλληλεπίδραση με την κοινωνική πολιτική για τις φαρμακευτικές δαπάνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκών κρατών.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα χρήσιμο και αναπόσπαστο εργαλείο για όσους ασχολούνται με ζητήματα που εμπίπτουν στην ύλη της φαρμακευτικής νομοθεσίας, δεδομένου ότι αποτελεί το μοναδικό εγχειρίδιο το οποίο συγκεντρώνει το σύνολο του φαρμακευτικού δικαίου εμπλουτισμένο με ερμηνεία και πλούσια ερμηνευτικά σχόλια του συγγραφέα.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • MEΡΟΣ Α΄ - Η αγορά του φαρμάκου3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο - Αγορά φαρμάκων3
 • 1Α. Εισαγωγικά3
 • 1Β. Πίνακας σχετικής νομοθεσίας16
 • 1Γ. Νομικό περιβάλλον18
 • 1Δ. Νομολογία25
 • 1.1. Εμπορία φαρμάκων27
 • 1.1.1. Εισαγωγή27
 • 1.1.2. Εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εμπορίας29
 • 1.1.3. Εθνική Νομοθεσία29
 • 1.1.4. Αγορανομικές Διατάξεις33
 • 1.1.5. Καταστροφή φαρμάκων45
 • 1.1.6. Άλλα νομοθετικά κείμενα47
 • 1.1.7. Νομολογία48
 • 1.2. Διαφήμιση φαρμάκων50
 • 1.2.1. Εισαγωγή50
 • 1.2.2. Νομοθεσία για τη διαφήμιση54
 • 1.2.3. Κοινοτικά Νομοθετικά κείμενα56
 • 1.2.4. Εθνικά Νομοθετικά κείμενα64
 • 1.3. Πατέντες Φαρμάκων - Γενόσημα (generics drugs)74
 • 1.3.1. Γενικά74
 • 1.3.2. Πατέντα φαρμάκου - ορισμοί75
 • 1.3.3. Γενόσημα φάρμακα - generics76
 • 1.3.4. Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας79
 • 1.3.5. Νομοθετικά κείμενα88
 • MEΡΟΣ Β΄- Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Ιδιωτικές φαρμακαποθήκες97
 • 2.1. Εταιρίες φαρμακαποθηκών97
 • 2.1.1. Η χονδρική πώληση97
 • 2.1.2. Η Οδηγία 2001/83/ΕΚ99
 • 2.1.3. Η ΚΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ 32221/2013106
 • 2.1.4. Χρήσεις γης113
 • 2.1.5. Εταιρικές μορφές Φαρμακαποθηκών113
 • 2.2. Φαρμακαποθήκη ΑΕ ΕΠΕ117
 • 2.2.1. Εισαγωγή117
 • 2.2.2. Ανώνυμη Εταιρεία Φαρμακαποθήκης119
 • 2.2.3. ΕΠΕ Φαρμακαποθήκης133
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Διαδικασίες ίδρυσης - λειτουργίας135
 • 3.1. Ίδρυση φαρμακαποθήκης135
 • 3.1.1. Θεωρία135
 • 3.1.2. Άδεια ιδρύσεως φαρμακαποθήκης137
 • 3.1.3. Νομοθετικά κείμενα138
 • 3.2. Συγκρότηση και λειτουργία φαρμακαποθήκης143
 • 3.2.1. Εισαγωγή143
 • 3.2.2. Άδεια λειτουργίας φαρμακαποθήκης146
 • 3.2.3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ153
 • 3.2.4. Δικαιούμενοι χονδρεμπορικής πωλήσεως173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο - Ενδοκοινοτικές συναλλαγές175
 • 3.3. Παράλληλες εισαγωγές - εξαγωγές φαρμάκων175
 • 3.3.1. Εισαγωγή175
 • 3.3.2. Νομοθεσία για τις εισαγωγές - εξαγωγές (πίνακας)178
 • 3.3.3. Νομοθετικά κείμενα183
 • 3.3.4. Αποθήκευση παραφαρμακευτικών προϊόντων189
 • 3.3.5. Νομολογία190
 • MEΡΟΣ Γ΄ Άλλες μορφές φαρμακαποθηκών195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Συνεταιρισμοί φαρμακοποιών195
 • 4.1. Φαρμακαποθήκες Συνεταιρισμών (ΣΥ.ΦΑ.)195
 • 4.1.1. Αρχικά195
 • 4.1.2. Νομοθεσία αστικών συνεταιρισμών (πίνακας)202
 • 4.1.3. Νομοθετικά κείμενα206
 • 4.1.4. Νομολογία234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο - Logistics 3pl236
 • 4.2. Κέντρα Διανομής Φαρμάκων (Logistics Center)236
 • 4.2.1. Εισαγωγή236
 • 4.2.2. Έννοια Κέντρου Διανομής237
 • 4.2.3. Νομικό πλαίσιο 3pl logistics239
 • 4.2.4. Ίδρυση Κέντρου Διανομής240
 • 4.2.5. Νομοθετικά κείμενα εφοδιαστικής φαρμάκων242
 • MEΡΟΣ Δ΄ Εποπτεία275
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - Διοικητικά όργανα275
 • 5.1. Φαρμακευτικός Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων (ΠΣΦ) (ΝΠΔΔ)275
 • 5.1.1. Εισαγωγικά στον ΠΣΦ275
 • 5.1.2. Νομοθεσία για ΠΣΦ.277
 • 5.1.3 Πειθαρχικά Συμβούλια295
 • 5.2. Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ)300
 • 5.2.1. Ιστορική εισαγωγή300
 • 5.2.2. Σχετική νομοθεσία.303
 • 5.2.3. Συνεταιριστικές Αρχές304
 • 5.2.4. Γνωμοδoτήσεις307
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο - GDPR - ΓΚΠΔ318
 • 5.3. Προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία318
 • 5.3.1. Εισαγωγικά στον ΓΚΠΔ318
 • 5.3.2. Νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα.322
 • 5.3.3. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016366
 • 5.3.4. Νομολογία382
 • MEΡΟΣ Ε΄ Παραρτήματα387
 • Παράρτημα ΙΔΕΚ C-53/03/31.5.2005387
 • Παράρτημα ΙΙΕπιτροπή Ανταγωνισμού (Ολομέλεια) Απόφαση 193/ΙΙΙ/ 2001389
 • Παράρτημα IIIΔΕΚ C-531/06 C-171, 172/07 της 19.5.2009390
 • Βιβλιογραφία391
 • Χρονολογικό ευρετήριο νομοθετημάτων393
 • 0
 • 0