Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-962-6
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Κ. Παπαδημητρίου

Στο παρόν έργο αναλύονται με τρόπο περιεκτικό και ταυτοχρόνως πλήρη όλα τα ζητήματα που άπτονται του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Συγκεκριμένα, το έργο διαρθρώνεται σε τρεις μεγάλες ενότητες: συνδικαλιστική ελευθερία και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δίκαιο της απεργίας. Στην πρώτη ενότητα, αρχικά, παρουσιάζεται σφαιρικά η συνδικαλιστική ελευθερία ως θεμελιώδες δικαίωμα και στη συνέχεια, εξετάζονται αναλυτικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως ενδεικτικά η δομή, ο σκοπός, η ίδρυση και η διάλυσή τους κ.ο.κ. Στη δεύτερη ενότητα αναλύεται το δίκαιο των ΣΣΕ με αναφορά σε θέματα όπως τα διάφορα είδη, το πεδίο εφαρμογής, η διάρκεια και το χρονικό πεδίο ισχύος τους κ.λπ. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα εξετάζεται το δικαίωμα της απεργίας και πιο συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον σκοπό και τα αιτήματά, τους φορείς, τις μορφές, τους περιορισμούς και τη νομιμότητά της.

Η παρούσα δεύτερη έκδοση, ούσα πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές (μέχρι και τον πρόσφατο νόμο 4635/2019), αποτελεί ένα απαραίτητο βοήθημα για κάθε νομικό, ο οποίος ασχολείται, θεωρητικά ή και πρακτικά, με το συλλογικό εργατικό δίκαιο.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Η συνδικαλιστική ελευθερία1
 • §1. Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ1
 • 1. Η ιστορική εξέλιξη1
 • 2. Η κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας στο διεθνή χώρο2
 • 3. Η έννοια της συνδικαλιστικής ελευθερίας2
 • Α) Η θετική συνδικαλιστική ελευθερία3
 • Β) Η αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία3
 • Γ) Η συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία4
 • 4. Η σχέση της συνδικαλιστικής ελευθερίας με άλλες ατομικές ελευθερίες 5
 • Α) Συνδικαλιστική ελευθερία/ απεργία και συλλογική αυτονομία5
 • Β) Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι6
 • 5. Οι φορείς της συνδικαλιστικής ελευθερίας 6
 • 6. Οι περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας7
 • Α) Η νομοθετική αναγνώριση δικαιωμάτων σε ορισμένες (αντιπροσωπευτικές) οργανώσεις8
 • Β) Η επιβολή κανόνων δημοκρατικής λειτουργίας9
 • 7. Οι περιορισμοί άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων10
 • § 2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ11
 • 1. Η έννοια της συνδικαλιστικής οργάνωσης11
 • 2. Η νομοθετική κατοχύρωση12
 • Α) Τα γενικά χαρακτηριστικά του ν. 1264/198212
 • Β) Το πεδίο εφαρμογής12
 • 3) Η δομή των συνδικαλιστικών οργανώσεων13
 • Α) Οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις14
 • α) Τα σωματεία14
 • β) Τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων15
 • γ) Οι ενώσεις προσώπων15
 • Β) Οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις17
 • α) Οι Ομοσπονδίες17
 • β) Τα Εργατικά Κέντρα17
 • Γ) Οι τριτοβάθμιες οργανώσεις18
 • Δ) Οι διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις18
 • §3. Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ19
 • 1. Η ίδρυση της οργάνωσης20
 • Α) Η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό20
 • Β) Η διαδικασία δικαστικού ελέγχου 20
 • Γ) Η καταχώρηση στα ειδικά βιβλία21
 • 2. Η διάλυση συνδικαλιστικής οργανώσεως23
 • § 4. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ24
 • 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των συμφερόντων των εργαζομένων25
 • 2. Η εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών και δικαστικών αρχών27
 • 3. Η ανάπτυξη κερδοσκοπικής δραστηριότητας29
 • 4. Η οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων30
 • Α) Οι πηγές χρηματοδότησης 31
 • Β) Η χρηματική ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων32
 • Γ) Η είσπραξη εισφορών στην επιχείρηση34
 • Δ) Η παρακράτηση εισφορών35
 • Ε) Το ακατάσχετο της συνδικαλιστικής περιουσίας36
 • §5. ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ37
 • 1. Το δικαίωμα του εργαζομένου να εγγραφεί ως μέλος38
 • Α) Η συνταγματικότητα του μέτρου39
 • Β) Η διαδικασία υποβολής αίτησης40
 • 2. Οι προϋποθέσεις εγγραφής εργαζομένων ως μελών συνδικαλιστικής οργάνωσης41
 • Α) Η πολλαπλή συμμετοχή σε οργανώσεις42
 • Β) Η ιδιότητα του εργαζομένου43
 • 3. Η διαγραφή μέλους συνδικαλιστικής οργανώσεως 45
 • §6. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ45
 • 1. Τα όργανα της συνδικαλιστικής οργάνωσης45
 • Α) Η Γενική Συνέλευση45
 • α) Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης46
 • β) Η ψηφοφορία48
 • γ) Η ακυρότητα των αποφάσεων της ΓΣ51
 • Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο 57
 • α) Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου58
 • β) Η προσβολή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου59
 • γ) Ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου59
 • δ) Το εκλογικό σύστημα60
 • ε) Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης62
 • Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή64
 • Δ) Οι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες οργανώσεις65
 • 2. Τα βιβλία των συνδικαλιστικών οργανώσεων66
 • §7. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ67
 • 1. Η προστασία της συνδικαλιστικής δράσης67
 • 2. Η προστασία από την απόλυση70
 • Α) Η απαγόρευση καταγγελίας για συνδικαλιστικούς λόγους 70
 • Β) Η ειδική προστασία72
 • α) Η απαγόρευση καταγγελίας συνδικαλιστικών στελεχών72
 • Ι. Τα προστατευόμενα πρόσωπα72
 • ΙΙ. Οι προϋποθέσεις της προστασίας73
 • ΙΙΙ. Η διάρκεια της προστασίας75
 • IV. Οι λόγοι της καταγγελίας75
 • V. Η νομολογιακή επέκταση της δυνατότητας καταγγελίας77
 • β) Η προστασία από τη μετάθεση78
 • γ) Η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών79
 • §8. Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ80
 • 1. Η διατήρηση πινάκων ανακοινώσεων81
 • 2. Η παραχώρηση χώρου για Γενική Συνέλευση83
 • 3. Η υποχρέωση για διάλογο85
 • 4. Η παραχώρηση χώρου για γραφείο85
 • 5. Η διανομή ανακοινώσεων86
 • 6. Η παρουσία κατά τις επιθεωρήσεις88
 • 7. Επίλυση διαφορών88
 • 8. Συνδικαλιστικές άδειες88
 • 9. Η ευνοϊκότερη ρύθμιση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων 91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ93
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας93
 • §1. Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ93
 • 1. Η έννοια της συλλογικής αυτονομίας93
 • 2. Η διεθνής αναγνώριση της συλλογικής αυτονομίας95
 • 3. Η ιστορική εξέλιξη της συλλογικής αυτονομίας95
 • 4. Η παρέμβαση του νομοθέτη - Η διαιτησία97
 • §2. Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ100
 • 1. Η νομοθετική ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας102
 • 2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ν. 1876/1990102
 • §3. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ104
 • §4. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ105
 • 1. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, τους όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας106
 • 2. Ζητήματα που αφορούν την άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και διευκολύνσεων108
 • 3. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης108
 • 4. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής110
 • 5. Ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας112
 • 6. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών113
 • 7. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας113
 • 8. Η ρήτρα ειρήνης 114
 • 9. Λοιπά ζητήματα115
 • §5. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ115
 • 1. Το δικαίωμα και η υποχρέωση για διαπραγμάτευση σύμ­φωνα με το ν. 1876/1990116
 • Α) Ο σκοπός της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση116
 • Β) Τα υποκείμενο του δικαιώματος και της υποχρέωσης για διαπραγ­μάτευση117
 • Γ) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης117
 • Δ) Το περιεχόμενο της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση118
 • Ε) Οι εγγυήσεις για το σεβασμό της υποχρέωσης για διαπραγμάτευση119
 • ΣΤ) Η απεργία κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας120
 • Ζ) Η παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις120
 • Η) Η συμβατική ρύθμιση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης121
 • 2. Η υποχρέωση για πληροφόρηση121
 • Α) Το περιεχόμενο της πληροφόρησης121
 • Β) Το επιχειρηματικό απόρρητο και η υποχρέωση εχεμύθειας των εκπροσώπων των εργαζομένων122
 • §6. Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ123
 • 1. Ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας123
 • 2. Αδυναμία συνάψεως συλλογικής σύμβασης εργασίας 126
 • 3. Τα είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αρμοδιότητα σύναψής τους126
 • Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις127
 • Β) Οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις129
 • Γ) Οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις131
 • Δ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις133
 • Ε) Συλλογική σύμβαση ομίλου135
 • 4. Η αντιπροσωπευτικότητα136
 • 5. Διαδικασία υπογραφής και θέση σε ισχύ της συλλογικής σύμβασης εργασίας140
 • §7. H ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ141
 • 1. Το επαγγελματικό και τοπικό πεδίο ισχύος 142
 • 2. Το προσωπικό πεδίο ισχύος142
 • Α) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις143
 • Β) Οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις144
 • Γ) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις146
 • Δ) Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής146
 • Ε) Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής146
 • α) Συνυπογραφή της συλλογικής σύμβασης 146
 • β) Προσχώρηση 147
 • ΣΤ) Η επέκταση συλλογικής σύμβασης εργασίας148
 • α) Οι προϋποθέσεις της επέκτασης 149
 • β) Οι συνέπειες της επέκτασης150
 • Ζ) Η παραπομπή συλλογικής σύμβασης εργασίας σε άλλη συλλογική σύμβαση152
 • Η) Η ισχύς της συλλογικής σύμβασης σε περίπτωση μεταβίβασης153
 • §8. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ154
 • 1. Η χρονική διάρκεια της συλλογικής σύμβασης εργασίας154
 • 2. Το χρονικό πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης155
 • Α) Η έναρξη ισχύος της συλλογικής σύμβασης 155
 • Β) Η λύση της συλλογικής σύμβασης εργασίας – Η καταγγελία156
 • Γ) Η παράταση της αναγκαστικής ισχύος των συλλογικών συμβάσεων158
 • Δ) Η μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας159
 • §9. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ163
 • 1. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και ατομικών συμβάσεων163
 • 2. Η σχέση συλλογικών συμβάσεων και νόμου167
 • 3. Η συρροή συλλογικών συμβάσεων εργασίας168
 • Α) Ο κανόνας: η αρχή της εύνοιας169
 • Β) Οι εξαιρέσεις173
 • 4. Η διαδοχή συλλογικών συμβάσεων εργασίας175
 • §10. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ176
 • §11. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ177
 • §12. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ178
 • 1. Η συμφιλίωση 179
 • Α) Η θέση της συμφιλίωσης στο σύστημα επίλυσης των συλλογι­κών διαφορών εργασίας180
 • Β) Η διαδικασία της συμφιλίωσης180
 • 2. Η μεσολάβηση181
 • Α) Η συμβατική ρύθμιση των όρων και της διαδικασίας επίλυσης συλλογικών διαφορών εργασίας182
 • Β) Η σπουδαιότητα της μεσολάβησης ως θεσμού επίλυσης συλλο­γικών διαφορών εργασίας183
 • Γ) Η προσφυγή στη μεσολάβηση184
 • α) Οι δικαιούμενοι να κινήσουν τη διαδικασία της μεσολάβησης184
 • β) Η υποβολή της αίτησης για μεσολάβηση και τα αναγκαία στοιχεία της185
 • Δ) Η επιλογή του μεσολαβητή185
 • Ε) Η διαδικασία της μεσολάβησης186
 • α) Ο σχετικά ελαστικός χαρακτήρας της μεσολάβησης187
 • β) Η συλλογή των αναγκαίων για τη μεσολάβηση στοιχείων και η διεξαγωγή συζητήσεων187
 • ΣΤ) Η υποβολή πρότασης από το μεσολαβητή189
 • α) Ο χρόνος της υποβολής της πρότασης του μεσολαβητή190
 • β) Ο τύπος της πρότασης του μεσολαβητή και τα κριτήριά της190
 • γ) Η αιτιολόγηση της πρότασης του μεσολαβητή191
 • Ζ) Η αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή191
 • 3. Η διαιτησία192
 • Α) Η προσφυγή στη διαιτησία193
 • α) Η συμβατική προσφυγή στη διαιτησία193
 • β) Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία193
 • Ι. Η μονομερής προσφυγή στη διαιτησία και το Σύνταγμα196
 • ΙΙ. Η αρχική τάση της νομολογίας 196
 • ΙΙΙ. Η με αριθμό 2307/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας197
 • B) Η διαδικασία της διαιτησίας200
 • α) Το όργανο της διαιτησίας200
 • β) Η άσκηση της απεργίας κατά την διάρκεια της διαιτησίας200
 • Γ) Η επιλογή του διαιτητή 201
 • Δ) Η διαιτητική απόφαση201
 • α) Η εξομοίωση της διαιτητικής απόφασης με συλλογική σύμβαση ερ­γασίας202
 • β) Ο χρόνος έναρξης ισχύος της διαιτητικής απόφασης - Η αναδρομική εφαρμογή της202
 • γ) Η αιτιολογία και το περιεχόμενο της διαιτητικής αποφάσεως203
 • Ε) Η έφεση κατά της απόφασης διαιτησίας204
 • ΣΤ) Ο δικαστικός έλεγχος των διαιτητικών αποφάσεων205
 • 4. Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας207
 • Α) Ο σκοπός και η σύνθεση του Οργανισμού207
 • Β) Τα ειδικά σώματα μεσολαβητών και διαιτητών208
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ211
 • Aπεργία211
 • §1. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ211
 • §2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ212
 • §3. Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 212
 • 1. Η συνταγματική αναγνώριση212
 • 2. Η διεθνής αναγνώριση213
 • 3. Η νομοθετική αναγνώριση213
 • §4. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ214
 • §5. ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ215
 • §6. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ215
 • §7. Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ - ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 216
 • 1. Η εξυπηρέτηση των συλλογικών συμφερόντων των εργαζομένων216
 • 2. Η εκδήλωση αλληλεγγύης217
 • 3. Οι νομικές διαφορές218
 • 4. Η επιχειρηματική πολιτική220
 • 5. Αιτήματα ρυθμίσιμα με συλλογική σύμβαση221
 • 6. Η σύμμειξη νόμιμων και παράνομων αιτημάτων222
 • §8. ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ222
 • 1. Καθολική ή μερική απεργία222
 • 2. Η πολιτική απεργία223
 • 3. Συνδικαλιστική και αδέσποτη απεργία224
 • 4. Στάσεις εργασίας - διαλείπουσα απεργία225
 • 5. Διεκδικητική απεργία - προειδοποιητική απεργία - απεργία διαμαρτυρίας225
 • 6. Λευκή απεργία - απεργία ζήλου - μποϋκοτάζ - σαμποτάζ226
 • 7. Απεργία αλληλεγγύης228
 • §9. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ229
 • 1. Οι περιορισμοί σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 229
 • 2. Η αναστολή του δικαιώματος απεργίας 230
 • 3. Η επιστράτευση απεργών 230
 • §10. Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ231
 • 1. Η κήρυξη της απεργίας232
 • Α) Η λήψη απόφασης για την απεργία232
 • Β) Η αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας233
 • Γ) Το όργανο κήρυξης της απεργίας235
 • 2. Η προειδοποίηση του εργοδότη και η γνωστοποίηση των αιτημάτων239
 • Α) Η προειδοποίηση του εργοδότη239
 • Β) Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας 241
 • α) Η υποχρέωση γνωστοποίησης των αιτημάτων 242
 • β) Η υποχρέωση για διεξαγωγή δημοσίου διαλόγου243
 • 3. Το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό εξυπηρέτησης στοιχειωδών αναγκών245
 • Α) Το προσωπικό ασφαλείας245
 • Β) Το προσωπικό για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου247
 • Γ) Ο καθορισμός του προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου247
 • Δ) Η διάθεση του προσωπικού250
 • 4. Η παραβίαση της υποχρέωσης ειρήνης 251
 • §11. Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ252
 • 1. Η απαγόρευση πρόσληψης απεργοσπαστών252
 • 2. Η απαγόρευση κηρύξεως ανταπεργίας254
 • §12. Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΕΡΓΙΑ - Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΊΑ256
 • 1. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος 256
 • Α) Τα αιτήματα της απεργίας258
 • Β) Η ζημία της εργοδότριας εταιρείας 259
 • Γ) Ο τρόπος και ο χρόνος άσκησης του δικαιώματος απεργίας 261
 • Δ) Η παραβίαση της αρχής της απεργίας ως εσχάτου μέσου262
 • §13. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ263
 • 1. Οι συνέπειες συμμετοχής σε νόμιμη απεργία 264
 • 2. Οι συνέπειες συμμετοχής σε παράνομη απεργία265
 • 3. Το «τεκμήριο νομιμότητας» της απεργίας268
 • 4. Η ευθύνη προς αποζημίωση269
 • 5. Οι συνέπειες της απεργίας στους μη απεργούς μισθωτούς269
 • §14. Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 270
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο273
 • 0
 • 0