Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-942-8
Σελίδες: 224
Συγγραφέας: Μ. Μπάκαβου, Φ. Φωτόπουλος

Το έργο «Περί Ρεμάτων» επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομοτεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για του δικαίου για τα ρέματα, συμπεριλαμβανομένων και των πλεύσιμων ποταμών.

Επιχειρείται η κωδικοποίηση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 25 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα, καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά.

Η παρουσίαση αυτή γίνεται μέσω της της ερμηνείας όλων των κρίσιμων εννοιών που αφορούν τους τους ποταμούς και τα ρέματα, υπό το φως της νομολογίας του ΣτΕ.

Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος.

Το έργο απευθύνεται τόσο σε μηχανικούς και δικηγόρους, νομικούς συμβούλους κατασκευαστικών επιχειρήσεων όσο και στις αρμόδιες διοικητικές αρχές.

 • 0
 • Πρόλογος7
 • Σχετικά με τους συγγραφείς11
 • Περιεχόμενα13
 • Κατάλογος πινάκων19
 • Κατάλογος σχημάτων21
 • Κατάλογος εικόνων23
 • 1. Εισαγωγή25
 • 2. Βασικές έννοιες - Κυριότητα31
 • 2.1. Κατακρημνίσεις31
 • 2.2. Ρέμα (ή υδατόρεμα, χείμαρρος, ποταμός)31
 • 2.2.1. Ορισμός31
 • 2.2.2. Συστατικά στοιχεία33
 • 2.2.3. Πότε μια πτύχωση είναι ρέμα34
 • 2.3. Λεκάνη απορροής35
 • 2.4. Μικρά ρέματα36
 • 2.5. Πλημμύρα37
 • 2.6. Παροχή σχεδιασμού37
 • 2.7. Οριογραμμές38
 • 2.8. Διευθέτηση39
 • 2.9. Πλεύσιμοι ποταμοί40
 • 2.10. Κυριότητα42
 • 2.10.1. Συνεχής παρουσία υδάτων42
 • 2.10.2. Εφήμερη παρουσία υδάτων48
 • 3. Οριοθέτηση56
 • 3.1. Απαίτηση οριοθέτησης51
 • 3.2. Φάκελος οριοθέτησης55
 • 3.2.1. Τεχνική έκθεση56
 • 3.2.2. Γεωλογική έκθεση57
 • 3.2.3. Περιβαλλοντική έκθεση59
 • 3.2.4. Τοπογραφική αποτύπωση61
 • 3.2.4.1. Αντικείμενο - περιεχόμενο61
 • 3.2.4.2. Μεθοδολογία εργασίας62
 • 3.2.4.3. Πλάτος της ζώνης αποτύπωσης63
 • 3.2.4.4. Μήκος της ζώνης αποτύπωσης64
 • 3.2.4.5. Παραδοτέα64
 • 3.2.5. Υδρολογική μελέτη66
 • 3.2.6. Υδραυλική μελέτη67
 • 3.3. Διοικητική διαδικασία67
 • 3.3.1. Γενικά για τη διαδικασία67
 • 3.3.2. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε μη προστατευόμενη περιοχή69
 • 3.3.3. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε προστατευόμενη περιοχή73
 • 3.3.4. Οριοθέτηση με έργα διευθέτησης76
 • 3.3.5. Οριοθέτηση μέσω σχεδίου πόλης76
 • 3.4. Επανακαθορισμός οριοθέτησης80
 • 3.5. Προσωρινή οριοθέτηση80
 • 3.6. Ηλεκτρονικά αρχεία83
 • 3.7. Ενιαία βάση δεδομένων85
 • 4. Υδρολογική μελέτη96
 • 4.1. Σκοπός μελέτης87
 • 4.2. Περίοδος Επαναφοράς87
 • 4.3. Λεκάνες απορροής88
 • 4.4. Παροχή σχεδιασμού95
 • 4.4.1. Καμπύλες στάθμης - παροχής96
 • 4.4.2. Βροχομετρικοί σταθμοί97
 • 4.4.3. Ορθολογική μέθοδος97
 • 4.4.3.1. Συντελεστής απορροής98
 • 4.4.3.2. Ένταση καταιγίδας σχεδιασμού105
 • 4.4.3.3. Χρόνος συγκέντρωσης105
 • 4.4.3.4. Συντελεστής ανομοιομορφίας110
 • 4.4.4. Εμπειρικές σχέσεις111
 • 4.5. Παραδοτέα μελέτης113
 • 5. Υδραυλική μελέτη121
 • 5.1. Σκοπός μελέτης117
 • 5.2. Περιεχόμενα117
 • 5.3. Τεχνική περιγραφή118
 • 5.4. Υδραυλικά στοιχεία119
 • 5.5. Υδραυλικοί υπολογισμοί121
 • 5.5.1. Γενικά περί βαθμιαίας μεταβαλλόμενης ροής121
 • 5.5.2. Κατηγοριοποίηση της Ροής124
 • 5.5.3. Εύρεση βάθους ροής126
 • 5.5.4. Μέθοδος απευθείας βήματος128
 • 5.5.5. Μέθοδος τυπικού βήματος129
 • 5.5.6. Διόδευση πλημμύρας131
 • 5.5.7. Απαιτήσεις λογισμικού υδραυλικής μελέτης131
 • 5.6. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων κατασκευής έργων131
 • 5.7. Καθορισμός οριογραμμών132
 • 5.8. Παραδοτέα μελέτης134
 • 6. Δόμηση – Αυθαίρετα - Κυρώσεις139
 • 6.1. Απαγόρευση δόμησης σε ζώνη ρέματος137
 • 6.2. Δόμηση πλησίον καθορισμένων οριογραμμών138
 • 6.3. Δόμηση πλησίον προσωρινών οριογραμμών139
 • 6.3.1. Προσωρινή οριοθέτηση Ν 4258/2014139
 • 6.3.2. Προσωρινή οριοθέτηση ΥΑ 3046/304/1989140
 • 6.4. Αστυνόμευση των υδάτων (ρεμάτων)141
 • 6.4.1. Επεμβάσεις που δεν επιτρέπονται141
 • 6.4.2. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις143
 • 6.4.3. Αυθαίρετες κατασκευές144
 • 6.4.4. Πρωτόκολλο βεβαίωσης παραβάσεων145
 • 6.5. Εκτέλεση έργων πλησίον μη οριοθετημένων ρεμάτων146
 • 7. Διευθετήσεις156
 • 7.1. Περιγραφή έργων διευθέτησης149
 • 7.2. Αρμόδιοι φορείς154
 • 7.3. Εκτέλεση έργων από ιδιώτες155
 • 7.4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση156
 • 7.4.1. Κατάταξη έργων156
 • 7.4.2. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α1161
 • 7.4.3. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α2164
 • 7.4.4. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Β167
 • 7.4.5. Περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων169
 • 7.5. Εκτέλεση έργων170
 • 8. Ειδικά θέματα171
 • 8.1. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων171
 • 8.1.1. Πεδίο εφαρμογής171
 • 8.1.2. Βασικές κατευθύνσεις172
 • 8.1.3. Περιβαλλοντικοί στόχοι175
 • 8.1.4. Εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης178
 • 8.2. Αξιολόγηση και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων179
 • 8.2.1. Πεδίο εφαρμογής179
 • 8.2.2. Αρμόδια αρχή179
 • 8.2.3. Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας181
 • 8.2.4. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας182
 • 8.2.5. Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών184
 • 8.2.6. Ενημέρωση και συμμετοχή κοινού186
 • 8.3. Μικρά ρέματα186
 • 8.3.1. Έννοια του μικρού ρέματος186
 • 8.3.2. Οριοθέτηση188
 • 8.4. Πλεύσιμοι ποταμοί189
 • 8.5. Εκτροπή ρέματος193
 • 8.6. Εκτροπή Αχελώου196
 • 8.7. Αμμοληψίες217
 • 8.7.1. Έννοια - προϋποθέσεις217
 • 8.7.2. Απαγορεύσεις - περιορισμοί219
 • 8.7.3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση220
 • 8.7.4. Χορήγηση αδείας221
 • 0
 • 0