Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-965-7
Σελίδες: 736
Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης

Η 7η έκδοση του έργου «Εργατική Νομοθεσία» περιλαμβάνει τα βασικότερα και χρησιμότερα στην πράξη νομοθετήματα εργατικού δικαίου και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4635/2019. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει 82 νομοθετήματα που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν της ύλης του εργατικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο ατομικών όσο και συλλογικών εργασιακών σχέσεων, μεταξύ των οποίων και όλα τα μείζονα νομοθετήματα των τελευταίων ετών και συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα εύχρηστο εργαλείο για τους φοιτητές αλλά και για όλους όσοι ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες των συχνών και αλλεπάλληλων μεταβολών της εργατικής νομοθεσίας.

 • 0
 • [1] Σύνταγμα της Ελλάδας [Άρθρα 4, 5 παρ. 1 και 5, 12, 21-23, 25, 28, 103, 104, 116]1
 • Αρχή απαγόρευσης διακρίσεων - Ισότητα φύλων10
 • [2] Ν 4443/201610
 • Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων [Άρθρα 1-18, 21-24]10
 • [3] Ν 3896/201030
 • Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις [Άρθρα 1-25, 30, 38]30
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων - Εργασία αλλοδαπών48
 • [4] ΠΔ 219/200048
 • Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών48
 • [5] ΠΔ 101/201660
 • Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός ΙΜΙ») [Άρθρο 1-18]60
 • Σύμβαση εργασίας84
 • [6] Αστικός Κώδικας [Άρθρα 136, 250, 325-329, 648-680, 1389]84
 • Ειδικές μορφές απασχόλησης - Τεκμήριο εξάρτησης93
 • [7] Ν 2639/199893
 • Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 1]93
 • Ενημέρωση για τους όρους εργασίας95
 • [8] ΠΔ 156/199495
 • Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας95
 • Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής εργασία99
 • [9] Ν 1892/199099
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρα 38-39]99
 • Σύμβαση ορισμένου χρόνου107
 • [10] ΠΔ 81/2003107
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου107
 • [11] ΠΔ 164/2004113
 • Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα [Άρθρα 1-10, 12]113
 • Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης120
 • [12] Ν 4052/2012120
 • Νόμος αρμοδιότητας ΥΥγΚοινΑλλ και ΥΕργΚοινΑσφ για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΤτΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις [Άρθρα 113-133]120
 • Κατ’ οίκον απασχόληση137
 • [13] Ν 3863/2010137
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 20]137
 • Τηλεργασία142
 • [14] Ν 3846/2010142
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]142
 • Αμοιβή εργασίας - Αποδοχές144
 • [15] Ν 4694/1930144
 • Περί απαγορεύσεως της εκχωρήσεως και κατασχέσεως των ημερομισθίων εργατών κ.λπ. και των μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων144
 • [16] ΑΝ 690/1945149
 • Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του ΑΝ 28/1944 «Περί εξουσιοδοτήσεως των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, όπως προβαίνουν εις καθορισμόν μισθών και ημερομισθίων»149
 • [17] Ν 3248/1955151
 • Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας του ημερομισθίου»151
 • [18] ΝΔ 3755/1957156
 • Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν 3239/1955 και άλλων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας κ.λπ. [Άρθρο 2]156
 • [19] ΠΔ 1/1990158
 • Προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη158
 • [20] ΑΥΟικΕργ 8900/1946166
 • Περί καταβολής ηυξημένου ημερομισθίου εις εργαζομένους κατά τας μη εργασίμους ημέρας166
 • [21] ΑΥΟικΕργ 18310/1946168
 • Περί διευκρινίσεως των δικαιουμένων οικονομικών ενισχύσεων διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων168
 • [22] ΑΥΟικΕργ 19040/1981170
 • Χορήγηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου170
 • [23] Ν 3227/2004185
 • Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 5]185
 • [24] Ν 4172/2013186
 • Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις [Άρθρο 103]186
 • [25] ΕΓΣΣΕ 2013192
 • Χρόνος εργασίας - Ωράριο, Οργάνωση - διευθέτηση χρόνου εργασίας193
 • [26] Ν 1892/1990193
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 41]193
 • [27] ΠΔ 88/1999198
 • Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ198
 • Ωράριο στη βιομηχανία - βιοτεχνία213
 • [28] Ν 2269/1920213
 • Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ’ ημέραν και 48 καθ’ εβδομάδα [Άρθρα πρώτο, 1-8, 14-22, δεύτερο, τρίτο]213
 • [29] ΠΔ της 27.6.1932220
 • Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων220
 • [30] Ν 3846/2010234
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13]234
 • [31] ΝΔ 515/1970235
 • Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών [Άρθρα 1-3, 5-6, 8-10]235
 • [32] ΑΥΕργ 16182/1983240
 • Κήρυξη εκτελεστής της υπ’ αριθμ. 25/83 αποφάσεως του ΔΔΔΔ Αθηνών, που αφορά την καθιέρωση 40 ωρών και πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στο προσωπικό των βιομηχανικών καταστημάτων της χώρας240
 • [33] Ν 2874/2000243
 • Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 4]243
 • Ωράριο εργασίας λειτουργίας καταστημάτων - γραφείων245
 • [34] ΝΔ 1037/1971245
 • Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών245
 • [35] Ν 1892/1990255
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 42]255
 • [36] Ν 4177/2013259
 • Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις [Άρθρο 16]259
 • [37] Ν 2224/1994262
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 23]262
 • Καταχώρηση ωραρίου στο ΕΡΓΑΝΗ264
 • [38] Ν 4144/2013264
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 80]264
 • Πενθήμερη εργασία266
 • [39] Ν 3846/2010266
 • Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις [Άρθρο 8]266
 • Πρόσθετες ομάδες εργασίας267
 • [40] Ν 1892/1990267
 • Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 40]267
 • Εβδομαδιαία ανάπαυση, αργίες, αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση269
 • [41] ΒΔ 748/1966269
 • Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας269
 • [42] ΑΝ 380/1968286
 • Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας286
 • Άδειες287
 • Κανονική ετήσια άδεια287
 • [43] ΑΝ 539/1945287
 • Περί χορηγήσεως κατ’ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ’ αποδοχών287
 • [44] Ν 4504/1966298
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων [Άρθρο 3 παρ. 16]298
 • [45] Ν 549/1977299
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 8]299
 • [46] ΕΓΣΣΕ 2008-2009 [Άρθρο 3]303
 • Γονικές άδειες304
 • [47] Ν 4075/2012304
 • Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 48-54]304
 • Συνδικαλιστικές άδειες312
 • [48] Ν 1264/1982312
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων [Άρθρο 17]312
 • [49] Ν 2085/1992315
 • Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις [Άρθρο 14]315
 • [50] Ν 2224/1994317
 • Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 6 παρ. 3, 4]317
 • Μεταβολή λύση εργασιακής σχέσης318
 • [51] Ν 2112/1920318
 • Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως318
 • [52] ΒΔ της 16.7.1920326
 • Περί επεκτάσεως του Ν 2112 «Περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών326
 • [53] Ν 3863/2010331
 • Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις [Άρθρο 74 παρ. 2-7]331
 • [54] Ν 3198/1955334
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων334
 • [55] ΑΝ 173/1967343
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΑΝ 99/1967, περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων κ.λπ. [Άρθρο 2]343
 • [56] ΝΔ 618/1970345
 • Περί εφαρμογής των διατάξεων του ΑΝ 173/1967 επί των αποζημιώσεων των χορηγουμένων υπό του Δημοσίου, ΝΠΔΔ κ.λπ. [Άρθρο 1]345
 • [57] N 1387/1983346
 • Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-6, 9-10]346
 • [58] Ν 3588/2007353
 • Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρο 34]353
 • Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων - Γυναίκες - εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις354
 • [59] N 1483/1984354
 • Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων [Άρθρα 1-18, 26-27]354
 • [60] ΕΓΣΣΕ 1993 [Άρθρα 6, 7]363
 • [61] Ν 3144/2003365
 • Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις [Άρθρο 7]365
 • [62] ΕΓΣΣΕ 2014 [Άρθρα 2-3, 6]367
 • [63] Ν 3655/2008368
 • Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις [Άρθρο 142]368
 • Εργαζόμενοι μέσω εργολάβου σε τρίτο εργοδότη371
 • [64] Ν 4554/2018371
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρο 9]371
 • Ανήλικοι - νέοι εργαζόμενοι372
 • [65] Ν 3850/2010372
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα 50-68]372
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες - Αναγκαστική σχέση εργασίας382
 • [66] Ν 2643/1998382
 • Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-13, 15, 19]382
 • Στρατευόμενοι μισθωτοί422
 • [67] ΠΔ της 8.12.1928422
 • Περί θέσεως των ιδιωτικών υπαλλήλων εν περιπτώσει στρατεύσεως422
 • Εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθένεια425
 • [68] ΒΔ της 24.7.1920425
 • Περί κωδικοποιήσεως των νόμων περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχημάτων εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων425
 • Υγεία και ασφάλεια εργασίας437
 • [69] Ν 3850/2010437
 • Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων [Άρθρα πρώτο, 1-21, 23-25, 29-49, 69-73, δεύτερο]437
 • Συνδικαλιστικές οργανώσεις - Συνδικαλιστική δράση513
 • [70] Ν 1264/1982513
 • Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων513
 • Συλλογικές συμβάσεις εργασίας - Συλλογικές εργασιακές σχέσεις - Κοινωνικός διάλογος568
 • [71] Ν 4093/2012568
 • Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 [Άρθρα πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ.11, περ. 1, 3-4]568
 • [72] ΠΥΣ 6/2012571
 • Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν 4046/2012571
 • [73] N 1876/1990576
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-23, 28, 35]576
 • [74] ΠΔ 240/2006612
 • Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)612
 • Κανονισμοί εργασίας-28
 • [75] ΕΓΣΣΕ 2016 [Άρθρα 1-6]620
 • [76] ΕΓΣΣΕ 2017 [Άρθρα 1-6]622
 • [77] ΕΓΣΣΕ 2018 [Άρθρα 1-8]624
 • Δίκαιο επιχείρησης627
 • [78] ΝΔ 3789/1957627
 • Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας [Άρθρα 1-2]627
 • Μεταβολή προσώπου εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης632
 • [79] ΠΔ 178/2002632
 • Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου632
 • Συμμετοχή εργαζομένων642
 • [80] N 1767/1988642
 • Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση της υπ’ αριθμ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας [Άρθρα 1-18]642
 • Διοίκηση της εργασίας - Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις660
 • [81] N 3996/2011660
 • Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-3, 23-28, 30, 32-33]660
 • Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας693
 • [82] Ν 4554/2018693
 • Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις [Άρθρα 5-8]693
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο701
 • 0
 • 0