Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-888-9
Σελίδες: 784
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου

Η 3η έκδοση της νομοθετικής συλλογής τσέπης «Ναυτικό Δίκαιο», δίνει έμφαση στα ακόλουθα δύο σημεία:

• πρώτον, εστιάζει στα κύρια νομοθετήματα εθνικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου, τα οποία όχι μόνο καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα της πανεπιστημιακής διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, αλλά αποτελούν τη βάση αναφοράς της ελληνικής νομολογίας·

• δεύτερον, ειδικώς τα κείμενα του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου αποδίδονται σε (ανεπίσημη) κωδικοποιημένη μορφή.

Στην ενότητα των εθνικών νομοθετημάτων περιλαμβάνονται: Ο ΚΙΝΔ, το ΝΔ 3899/1958 για την προτιμώμενη υποθήκη, οι ειδικές διατάξεις που διέπουν τη νηολόγηση και το καθεστώς των πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού και ο Ν 959/79 για τη ναυτική εταιρία.

Οι διεθνείς συμβάσεις έχουν κεντρική θέση στη συλλογή: αφενός διότι καταλαμβάνουν προοδευτικά όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού δικαίου (η χώρα μας εμφανίζει τα τελευταία χρόνια αυξημένη ευαισθησία στην κύρωση διεθνών ναυτικών συμβάσεων), αφετέρου διότι ρυθμίζουν θεσμούς-πυλώνες στο ναυτικό πεδίο. Οι διεθνείς συμβάσεις κατηγοριοποιούνται θεματικά, από το γενικότερο στο ειδικότερο: θαλάσσια μεταφορά, περιορισμός ευθύνης, ρύπανση, συντηρητική κατάσχεση, θαλάσσια αρωγή και σύγκρουση,  ναυτεργασία.

Επειδή η πλειονότητα αυτών έχει επανειλημμένως τροποποιηθεί με Πρωτόκολλα, η παράθεσή τους γίνεται σε κωδικοποιημένη μορφή, ώστε να έχει ο αναγνώστης στα χέρια του το σύνολο των διατάξεων εν ισχύ (χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχει κάθε φορά και να αναζητά τυχόν τροποποιήσεις σε μεταγενέστερα Πρωτόκολλα). Συνοδεύονται, όπου απαιτείται, από συναφείς ενωσιακές ρυθμίσεις (π.χ. Καν. 392/2009, για τη μεταφορά επιβατών, ΠΔ 6/2012 για την ασφάλιση για ναυτικές απαιτήσεις). Ειδικώς, οι κανόνες του Ρότερνταμ (που δεν έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) παρατίθενται στο αγγλικό κείμενο και σε ελληνική μετάφραση.

Το έργο επιδιώκει να καλύψει σφαιρικά τις διδακτικές ανάγκες του γνωστικού αντικειμένου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο και να εξυπηρετήσει πληρέστερα την ερευνητική αναζήτηση του εφαρμοστή του δικαίου.

 • 0
 • [1] Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου19
 • Ν 3816 της 28 Φεβρουαρίου 1958 Περί κυρώσεως Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου [Άρθρα μόνον, 1-297]19
 • [2] ΝΔ 2687/1953 - Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού82
 • [Άρθρο 13]82
 • [3] ΝΔ 3899/1958 - Περί προτιμωμένης υποθήκης επί πλοίων84
 • [Άρθρα 1-25]84
 • [4] Ν 959/1979 - Περί Ναυτικής Εταιρείας90
 • [Άρθρα 1-65]90
 • [5] N 2172/1993 - Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών»116
 • [Άρθρο 51]116
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ121
 • [6] Διεθνής Σύμβαση για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, 1924/1968/1979 (Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ - Κωδικοποιημένο Κείμενο)121
 • [Άρθρα 1-16]121
 • «Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924» [Άρθρα 6-17]139
 • «Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1968» [Άρθρα III-XI]143
 • Ν 2107/1992 - Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγούστου 1924» και «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές της 25ης Αυγούστου 1924 όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουαρίου 1968» [Άρθρα δεύτερο-τρίτο]146
 • [7] Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις συμβάσεις για τη Διεθνή Μεταφορά Εμπορευμάτων εν όλω ή εν μέρει διά θαλάσσης, 2008/2013 (Κανόνες Ρότερνταμ - Κωδικοποιημένο Κείμενο - Ανεπίσημη Μετάφραση)148
 • [Άρθρα 1-96]148
 • [8] Διεθνής Σύμβαση Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, (1974/1976), 2002 (Κωδικοποιημένο κείμενο)266
 • [Άρθρα 1-28]266
 • Πρωτόκολλο του έτους 2002 στη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους του 1974 [Άρθρα 1, 15 και 17-25]288
 • Ν 4195/2013 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους, του 1974 [Άρθρα δεύτερο - όγδοο]300
 • [9] Κανονισμός (ΕΚ) 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος312
 • [Άρθρα 1-12]312
 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ323
 • [10] Διεθνής Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, 1976/1996/2012 (LLMC - Κωδικοποιημένο κείμενο)325
 • [Άρθρα 1-23]325
 • Πρωτόκολλο 1996 σχετικά με την τροποποίηση της Σύμβασης για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις 1976 [Άρθρα 1 και 8-15]345
 • [11] ΠΔ 6/2012 - Ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις [Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/20/ΕΚ] (ΦΕΚ Α΄ 7)351
 • [Άρθρα 1-9]351
 • ΡΥΠΑΝΣΗ357
 • [12] Διεθνής Σύμβαση του 1992 αναφορικά με την Αστική Ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο (Σύμβαση ευθύνης 1992/2000 - CLC - Κωδικοποιημένο κείμενο)359
 • [Άρθρα Ι-XIII(τρις)]359
 • Τελικές διατάξεις πρωτοκόλλου 1992 για την τροποποίηση της σύμβασης ευθύνης 1969 [Άρθρα 12-18]375
 • [13] ΠΔ 666/1982 - Ίδρυση, διαχείριση και κατανομή του Κεφαλαίου Περιορισμού της Αστικής Ευθύνης του Πλοιοκτήτη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο384
 • [Άρθρα 1-30]384
 • [14] Διεθνής Σύμβαση του 1992 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο (Σύμβαση κεφαλαίου 1992/2000 - IOPC FUND - Κωδικοποιημένο κείμενο)399
 • [Άρθρα 1-36]399
 • Τελικές διατάξεις του Πρωτοκόλλου του 1992 για την τροποποίηση της Σύμβασης Κεφαλαίου 1971 [Άρθρα 28-39]427
 • [15] Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001 (Bunker Convention)437
 • [Άρθρα 1-19]437
 • Ν 3393/2005 - Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από πετρέλαιο κίνησης, 2001 [Άρθρα δεύτερο - ένατο]454
 • [16] Πρωτόκολλο τoυ 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο459
 • [Άρθρα 1-31]459
 • Ν 3482/2006 - Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις [Άρθρα δεύτερο - ένατο]479
 • ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ483
 • [17] Διεθνής Σύμβασις περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συντηρητικής κατασχέσεως θαλασσοπλοούντων πλοίων, 1952485
 • [Άρθρα 1-18]485
 • ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ495
 • [18] Σύμβασις περί ενοποιήσεως κανόνων τινών επί συγκρούσεως πλοίων, 1910497
 • [Άρθρα 1-17, άρθρον πρόσθετον]497
 • Ν ΓΩΠς’/1911 [Άρθρα 1-3]503
 • [19] Διεθνής Σύμβαση για την Επιθαλάσσια Αρωγή, 1989505
 • [Άρθρα μόνον, 1-34]505
 • Ν 2391/1996 - Κύρωση της Διεθνούς Συμβάσεως για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989 [Άρθρα δεύτερο-τρίτο]521
 • ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ523
 • [20] Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006/2014 (MLC)525
 • Ν 4078/2012 - Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας [Άρθρα δεύτερο-ένατο]701
 • YA 3522.2/08/2013 - Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας [Άρθρα πρώτο, 1-33, δεύτερο]705
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ779
 • 0
 • 0