Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-974-9
Σελίδες: 184
Συγγραφέας: Γ. Πλιαβέσης
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου, Γ. Μιχαλόπουλος, Ευ. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος
Πρόλογος: Γ. Μιχαλόπουλος

Η μελέτη «Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων στη σχέση Τράπεζας – Πελάτη» αναλύει το νομικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 (GDPR) και του Ν 4624/2019.

Η μελέτη περιλαμβάνει αναπτύξεις σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται καθημερινά από τα πιστωτικά ιδρύματα, τους σκοπούς που εξυπηρετεί η συλλογή τους, τις νόμιμες βάσεις στις οποίες στηρίζεται η επεξεργασία τους, τους χρόνους τήρησής τους και τα δικαιώματα των πελατών στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας των δεδομένων τους. Επιπλέον, εξετάζει και αναλύει ζητήματα καθημερινής τραπεζικής πρακτικής, όπως η προστασία και άρση του τραπεζικού απορρήτου, η πώληση και διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενημέρωση των οφειλετών, η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας κ.ά., σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Στη μελέτη έχουν συμπεριληφθεί όλες οι τρέχουσες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί από τον αναγνώστη ως εργαλείο για τη πλήρη και σαφή εποπτεία του σύνθετου αυτού ζητήματος, ειδικότερα σε σχέση με τις Τράπεζες.

Το έργο απευθύνεται, κυρίως, στους ασχολούμενους με τις τραπεζικές συναλλαγές και το τραπεζικό δίκαιο δικηγόρους, στα τραπεζικά στελέχη, αλλά και γενικότερα στους συναλλασσόμενους που επιθυμούν μια εμβαθυμένη ενημέρωση ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τις τράπεζες. 

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ19
 • ΜΕΡΟΣ Α΄25
 • Γενικά ζητήματα εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα πιστωτικά ιδρύματα25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο25
 • Η ΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΠΕΛΑΤΗ: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ25
 • Α. Γενικά25
 • B. Η ιδιαιτερότητα της σχέσης25
 • Γ. Δογματική θεμελίωση των αυξημένων υποχρεώσεων της τράπεζας έναντι του πελάτη της26
 • Δ. Οι υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των πελατών τους28
 • 1. Γενικές υποχρεώσεις28
 • 2. Ειδικές υποχρεώσεις32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο39
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/67939
 • A. Γενικά39
 • Β. Βασικές έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/67942
 • 1. Η έννοια των «Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»42
 • 2. Η επεξεργασία των δεδομένων45
 • 3. Οι φορείς επεξεργασίας45
 • 4. Η έννοια του «συστήματος αρχειοθέτησης»47
 • 5. Η έννοια του «αποδέκτη»49
 • Γ. Αρχές που διέπουν κάθε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων49
 • 1. Η αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας της επεξεργασίας50
 • 2. Η αρχή του περιορισμού του σκοπού της επεξεργασίας50
 • 3. Η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων51
 • 4. Η αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης53
 • 5. Η αρχή της ακρίβειας53
 • 6. H αρχή της εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας54
 • 7. Η αρχή της λογοδοσίας55
 • Δ. Οι νόμιμες βάσεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων56
 • 1. Η συγκατάθεση57
 • 2. Οι άλλες βάσεις επεξεργασίας61
 • Ε. Η συμμόρφωση με τον Κανονισμό σε περιπτώσεις επεξεργασίας ευρείας κλίμακας 65
 • 1. Ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων65
 • 2. Η Εκτίμηση Αντικτύπου68
 • 3. Το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας71
 • ΣΤ. Οι αρμοδιότητες της Εποπτικής Αρχής (ΑΠΔΠΧ)72
 • Ζ. Οι κυρώσεις74
 • Η. Η Δικαστική Προστασία78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο81
 • H ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ81
 • A. Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τα πιστωτικά ιδρύματα81
 • B. Οι σκοποί επεξεργασίας86
 • Γ. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων91
 • Δ. Η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης & ασφάλειας εισόδου93
 • Ε. Η κατάρτιση προφίλ95
 • ΣΤ. Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από το πιστωτικό ίδρυμα97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο103
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ103
 • Α. Γενικά103
 • Β. Η διαφάνεια έναντι του υποκειμένου των δεδομένων104
 • Γ. Δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης105
 • Δ. Το δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη»107
 • Ε. Το δικαίωμα στη φορητότητα 109
 • ΣΤ. Το δικαίωμα μη υπαγωγής σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στο profiling110
 • Ζ. Δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης των δεδομένων111
 • Η. Το πλαίσιο θέσπισης εξαιρέσεων από τον εθνικό και τον ενωσιακό νομοθέτη112
 • Θ. Η αρχή της εγγύτητας113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο117
 • ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΩΣ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ117
 • A. Η έννοια και το περιεχόμενο του τραπεζικού απορρήτου117
 • Β. Η νομοθετική θεμελίωση118
 • Γ. Το τραπεζικό απόρρητο ως προσωπικό δεδομένο119
 • Δ. Οι περιπτώσεις άρσης του τραπεζικού απορρήτου120
 • 1. Η άρση του γενικού τραπεζικού απορρήτου121
 • 2. Η άρση του ειδικού τραπεζικού απορρήτου123
 • 3. Ειδικά θέματα άρσης του τραπεζικού απορρήτου στο ιδιωτικό δίκαιο127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο133
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ133
 • A. Γενικά133
 • Β. Τα πληροφοριακά συστήματα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.134
 • Γ. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από την «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» και η διαγραφή τους139
 • Δ. Οι αποδέκτες των δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ140
 • Ε. Νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο145
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015145
 • Α. Οι μορφές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά το Ν. 4354/2015145
 • Β. Τα ζητήματα προσωπικών δεδομένων στις διαδικασίες του Ν. 4354/2015147
 • Γ. Η ενημέρωση του οφειλέτη για τη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων149
 • 1. Γενικά149
 • 2. Η ενημέρωση δια του τύπου150
 • 3. Η παράλειψη της ενημέρωσης152
 • Δ. Η τήρηση των γενικών αρχών που διέπουν κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο155
 • Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (PSD II) KAI ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (MiFID II)155
 • Α. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες πληρωμών (PSDII)155
 • Β. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (MiFID II)157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο161
 • ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ;161
 • Α. Η θέσπιση κωδίκων δεοντολογίας161
 • Β. Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας162
 • Γ. Η σκοπιμότητα τήρησης ενός Κώδικα Δεοντολογίας από τα πιστωτικά ιδρύματα163
 • ΕΠΙΛΟΓΟΣ165
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ167
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ171
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ177
 • 0
 • 0