Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-967-1
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Ι. Βενιέρης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Στο έργο «Η ίδρυση της ΑΕ - Από την Κρατική Αδειοδότηση στην Υπηρεσία Μίας Στάσης» παρουσιάζονται τα νομικά, θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, περί της ίδρυσης της ΑΕ από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του θεσμού μέχρι και τη σημερινή διαδικασία ίδρυσης από τον συμβολαιογράφο ως Υπηρεσία Μίας Στάσης.

Παρουσιάζονται, ιδίως:

• τα διαφορετικά νομικά συστήματα ίδρυσης της ΑΕ, από την αρχική έντονη κρατική παρεμβατικότητα μέχρι τη σημερινή απόλυτη απόσυρση της διοικητικής παρέμβασης στην ίδρυση των κοινών ΑΕ

• οι νομικοί και δικαιοπολιτικοί λόγοι βάσει των οποίων αρχικώς υπήρχε έντονη ανάμειξη της Διοίκησης στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ

• οι λόγοι που οδήγησαν στη σημερινή απόσυρση της διοικητικής εμπλοκής στην ίδρυση των ΑΕ

• τα αντισταθμιστικά μέσα που κάλυψαν το κενό προστασίας μετά την απόσυρση της διοικητικής παρέμβασης στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ.

Καθ’ όλη αυτήν την ανάλυση παρουσιάζονται τα αλλοδαπά νομικά συστήματα, στα οποία αναπτύχθηκαν τόσο η ΑΕ ως θεσμός όσο οι τρόποι διοικητικής παρέμβασης στη διαδικασία ίδρυσης της ΑΕ. Η ΑΕ αρχικώς αποτέλεσε εταιρικό τύπο που εξυπηρετούσε διαφορετικές από τις σημερινές ανάγκες, γι’ αυτόν η Πολιτεία εκδήλωνε έντονη παρεμβατικότητα στη διαδικασία ίδρυσης. Αποτελεί επίτευγμα των τελευταίων ετών η απλοποιημένη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ χωρίς διοικητική άδεια και έγκριση.

Το έργο αποτελεί χρήσιμο οδηγό για τους νομικούς, δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και ερευνητές του δικαίου των ΑΕ, που ασχολούνται με το δίκαιο της ΑΕ και ενδιαφέρονται για την ιστορική εξέλιξη της ίδρυσης της εν λόγω εταιρίας, ως θεσμού.

 • 0
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • Β. Ο ορισμός της ΑΕ και η νομική φύση της7
 • Ι. Ο ορισμός της ΑΕ ως εταιρικού τύπου και ως αντικείμενου κρατικού/διοικητικού ελέγχου7
 • ΙΙ. Ο ορισμός και η ονομασία της ΑΕ11
 • ΙΙΙ. Η νομική φύση και η νομική προσωπικότητα της ΑΕ 13
 • Γ. Προπομποί της σύγχρονης ΑΕ19
 • Ι. Εταιρείες της αρχαίας Ελλάδας και της ρωμαϊκής εποχής19
 • ΙΙ. Εταιρείες κατά το μεσαίωνα21
 • ΙΙΙ. Οι πρώτες ΑΕ που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη23
 • 1) Η Τράπεζα του Αγίου Γεωργίου της Γένοβας24
 • 2) Η Ρωσική Εταιρεία 26
 • 3) Η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών28
 • 4) Η Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών31
 • IV. Η σημασία της αγγλικής και της ολλανδικής εταιρείας για τον εταιρικό τύπο της ΑΕ35
 • Δ. Συστήματα ίδρυσης μιας ανώνυμης εταιρείας37
 • Ι. Το σύστημα της κρατικής παραχώρησης (octroi, octroy, charter)38
 • 1) Έκδοση ατομικής νομοθετικής πράξης/διατάγματος38
 • 2) Περιεχόμενο και ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης 43
 • α) Εταιρικής φύσης ρυθμίσεις εκ της ιδρυτικής πράξης43
 • β) Δημοσίου δικαίου και πολιτειακής φύσης ρυθμίσεις της ιδρυτικής πράξης46
 • 3) Ο σκοπός του συστήματος ίδρυσης ΑΕ μέσω κρατικής παραχώρησης 49
 • 4) Κριτική θεώρηση του συστήματος ίδρυσης με κρατική παραχώρηση51
 • ΙΙ. Το σύστημα της διοικητικής άδειας (διοικητικό σύστημα)57
 • 1) Θεσμοθέτηση της ΑΕ και του ρυθμιστικού της πλαισίου57
 • α) Ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας του 1807 57
 • β) Συγγενή με τον Γαλλικό Εμπορικό Κώδικα νομικά συστήματα62
 • 2) Κριτική θεώρηση του διοικητικού συστήματος ίδρυσης μιας ΑΕ65
 • ΙΙΙ. Το σύστημα της διοικητικής καταχώρισης (κανονιστικό σύστημα)74
 • 1) Ίδρυση των ΑΕ με εγγραφή σε δημόσιο βιβλίο/μητρώο74
 • 2) Κριτική θεώρηση του συστήματος διοικητικής καταχώρισης79
 • IV. Το σύστημα της ελεύθερης ίδρυσης 84
 • E. Η ίδρυση των ΑΕ κατα το ελληνικό δίκαιο - από τον ΕμπΝ στο Ν. 2190/192087
 • Ι. Ίδρυση AE με το σύστημα της κρατικής παραχώρησης87
 • ΙΙ. Ίδρυση ΑΕ με το σύστημα της διοικητικής άδειας - ίδρυση με τον ΕμπΝ90
 • ΙΙΙ. Η προσπάθεια αντικατάστασης του ΕμπΝ και μετάβασης σε πιο καινοτόμες ρυθμίσεις95
 • IV. Ίδρυση των ΑΕ μέσω του Ν. 2190/1920 όπως εισήχθη99
 • V. Ειδικότερα οι προβλέψεις του Ν. 2190/1920 - εισαγωγή του μεικτού διοικητικού συστήματος ως εποπτικού μηχανισμού επί της ΑΕ105
 • 1) H ανάμειξη της Διοίκησης κατά την ίδρυση της ΑΕ σύμφωνα με το Ν. 2190/1920105
 • α) Έναρξη διαδικασίας διοικητικού ελέγχου της υπό ίδρυση ΑΕ105
 • β) Είδος και περιεχόμενο ελέγχου εκ της Διοίκησης107
 • γ) Άρνηση Διοίκησης για την άδεια και την έγκριση112
 • δ) Δημοσιότητα της άδειας και της έγκρισης - συνέπειες αυτής114
 • 2) Εποπτεία της Διοίκησης κατά λειτουργία της ΑΕ117
 • 3) Ανάμειξη της Διοίκησης στη λύση της ΑΕ 119
 • ΣΤ. Εγκατάλειψη του διοικητικού συστήματος και μετάβαση στο κανονιστικό σύστημα ίδρυσης - από το Ν. 2943/2001 στο Ν. 4441/2016 και στο Ν. 4548/2018125
 • Ι. Εισαγωγή του Ν. 2941/2001 και της ίδρυσης των μικρών ΑΕ 126
 • ΙΙ. Η απομείωση του διοικητικού ελέγχου εκ του Ν. 3604/2007 σε όλες τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 129
 • 1) Η ίδρυση των ΑΕ υπό το Ν. 2190/1920 μετά το Ν. 3604/2007129
 • 2) Η εποπτεία της λειτουργίας των ΑΕ υπό το Ν. 2190/1920 μετά τον Ν. 3604/2007 134
 • IΙΙ. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν. 3419/2005 - Ν. 4635/2019) 138
 • 1) Εισαγωγή του Γ.Ε.ΜΗ. και εγκαθίδρυση του κανονιστικού συστήματος ίδρυσης138
 • 2) Είδος και έκταση ελέγχου εκ του Γ.Ε.ΜΗ. κατά το πρότυπο του κανονιστικού συστήματος140
 • 3) Δημοσιότητα της ίδρυσης της ΑΕ στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνέπειες αυτής144
 • 4) Η προστασία έναντι ελαττωμάτων κατά την ίδρυση της ΑΕ146
 • 5) Η προστασία έναντι της άρνησης ή παράλειψης του Γ.Ε.ΜΗ. να προβεί σε εγγραφή148
 • ΙV. Εισαγωγή της Υπηρεσίας Μίας Στάσης εκ του Ν. 3853/2010 και του Ν. 4441/2016149
 • 1) Η ΥΜΣ και οι αρμοδιότητές της149
 • 2) Η νομική φύση του συμβολαιογράφου ως ΥΜΣ150
 • 3) Είδος και έκταση ελέγχου εκ της ΥΜΣ (Ν. 3853/2010 και Ν. 4441/2016)153
 • α) Οι προβλέψεις εκ του Ν. 3853/2010153
 • β) Οι προβλέψεις εκ του Ν. 4441/2016155
 • 4) Η προστασία έναντι ελαττωμάτων κατά την ίδρυση της ΑΕ158
 • 5) Η προστασία έναντι της άρνησης ή παράλειψης της ΥΜΣ να ολοκληρώσει τη διαδικασία ίδρυσης161
 • 6) Κριτική αποτίμηση της ΥΜΣ στη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ162
 • V. Η ίδρυση της ΑΕ με βάση το Ν. 4548/2018163
 • Ζ. Η δυναμική εξάπλωση της ΑΕ και το δικαιοπολιτικό ενδιαφέρον της διοίκησης για την εποπτεία της167
 • Ι. Λόγοι εξάπλωσης και καθιέρωσης της ΑΕ ως εταιρικού τύπου 167
 • 1) Λόγοι δημοσίου και κρατικού συμφέροντος167
 • 2) Λόγοι ιδιωτικού συμφέροντος171
 • ΙΙ. Ανάγκη παρεμβατικότητας της Διοίκησης στην ίδρυση και στη λειτουργία των ΑΕ173
 • 1) Η ανάγκη προστασίας των ίδιων των μετόχων174
 • 2) Η ανάγκη προστασίας των δανειστών και των τρίτων συναλλασσομένων177
 • 3) Το ενδιαφέρον της πολιτείας για δραστηριότητες σε σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας181
 • 4) Η ΑΕ ως μέσο συγκέντρωσης κεφαλαίων και ισχύος183
 • 5) Η φιλελεύθερη δομή της ΑΕ ως πολιτικό παράδειγμα και ως κίνδυνος185
 • 6) Η ΑΕ ως ρυθμιστής αλλά και ως αποσταθεροποιητής των αγορών κεφαλαίου186
 • 7) Διαφύλαξη του ίδιου του θεσμού της ΑΕ190
 • Η. H απομείωση της διοικητικής παρέμβασης στην ίδρυση των ΑΕ193
 • Ι. Η έννοια της διοικητικής απόσυρσης/απομείωσης από τη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ193
 • ΙΙ. Λόγοι που επέβαλλαν την απόσυρση της Διοίκησης από τη διαδικασία ίδρυσης των ΑΕ195
 • 1) Λόγοι που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και τη Διοίκηση196
 • α) Έλλειψη πραγματικού δημοσίου συμφέροντος196
 • β) Στοχευμένη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με ειδικά νομοθετήματα και ειδικά όργανα197
 • γ) Εσφαλμένη υποκατάσταση της ιδιωτικής ευθύνης199
 • δ) Αποφυγή αναποτελεσματικής διοικητικής εποπτείας201
 • ε) Αποφυγή απώλειας κόστους και χρόνου για την ίδια τη Διοίκηση202
 • στ) Ανταγωνιστικό προβάδισμα νομικού συστήματος204
 • 2) Λόγοι που εδράζονται επί των ιδιωτικών συμφερόντων και δικαιωμάτων 205
 • α) Αντινομία στη διοικητική ανάμειξη επί ιδιωτικής φύσης υποθέσεων 205
 • β) Δυνατότητα μετόχων, δανειστών και συναλλασσομένων για αυτόβουλη προστασία206
 • γ) Φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και απελευθέρωση της συμμετοχής στην αγορά210
 • δ) Άρση όλων των εμποδίων υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας211
 • ε) Έλλειμμα προστασίας κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης212
 • στ) Συνταγματικά όρια στη διοικητική εποπτεία218
 • Θ. Τελικά συμπεράσματα219
 • Βιβλιογραφία225
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο239
 • 0
 • 0