Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-940-4
Σελίδες: 672
Συγγραφέας: Λ. Καρατζά

Η παρούσα 13η έκδοση είναι ενημερωμένη με τους πρόσφατα ψηφισθέντες Ν 4549/2018, ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 966 ΚΠολΔ, Ν 4512/2018, ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018 (927, 933, 943, 954, 955, 959, 959Α, 964, 965, 966, 969, 972, 977Α, 988, 995, 998, 998Α, 1001, 1002, 1004, 1007, 1012, 1015, 1018, 1021 και 1030 ΚΠολΔ), Ν 4509/2017, ΦΕΚ Α΄ 201/22.12.2017 (96, 686, 738Α ΚΠολΔ) και Ν 4491/2017, ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017, ο οποίος τροποποίησε το άρθρο 758 ΚΠολΔ και κατήργησε το άρθρο 64 παρ. 4 ΕισΝΚΠολΔ. Επίσης είναι ενημερωμένη και με τον Ν 4335/2015, ΦΕΚ Α΄ 87/23.7.2015, με έναρξη ισχύος από 1.1.2016 (εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του). Προς διευκόλυνση των αναγνωστών μας και για την καλύτερη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεων παρατίθεται το ισχύον άρθρο και αμέσως παρακάτω το προϊσχύον. Ειδικά στο Τέταρτο Βιβλίο των Ειδικών Διαδικασιών, το οποίο αντικαταστάθηκε εν συνόλω, παρατίθενται αρχικά τα άρθρα 591-645, όπως ισχύουν σήμερα, και στο τέλος αυτών παρατίθεται συνολικά το προϊσχύον τέταρτο βιβλίο, ήτοι τα άρθρα 591-681Δ, λόγω μη αντιστοίχισης των ισχυόντων με τα προϊσχύοντα άρθρα.

Με το άρθρο 1 του Ν 4335/2015 τροποποιούνται 317 άρθρα του ΚΠολΔ και 2 άρθρα του ΕισΝΚΠολΔ. Οι τροποποιήσεις είναι αθρόες και πολύ σημαντικές. Αλλάζουν διατάξεις στη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, στα ένδικα μέσα, στα ασφαλιστικά, στην εκουσία, στην διαιτησία. Στις ειδικές διαδικασίες και στην αναγκαστική εκτέλεση οι αλλαγές είναι σαρωτικές. Συμπληρώνεται με τις διατάξεις του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Το έργο, ευέλικτο και πρακτικό, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο και λεπτό αδιαφανές χαρτί, είναι εύκολα μεταφερόμενο για καθημερινή χρήση. Πρόκειται για μία πλήρως ενημερωμένη και χρηστική έκδοση για κάθε εφαρμοστή του δικαίου, δικαστές, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και φοιτητές. Ανήκει στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΔ 503/198523
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ23
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ23
 • Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων [Άρθρα 1-6]23
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης [Άρθρα 7-11]25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ27
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 12-21]27
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ35
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρα 22-41]35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ40
 • Παρέκταση της αρμοδιότητας [Άρθρα 42-44]40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ40
 • Έρευνα της αρμοδιότητας [Άρθρα 45-47]40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ41
 • Παραπομπή από δικαστήριο σε δικαστήριο [Άρθρα 48-51]41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ42
 • Εξαίρεση δικαστών και υπαλλήλων της γραμματείας [Άρθρα 52-61]42
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ47
 • Διάδικοι [Άρθρα 62-73]47
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ50
 • Ομοδικία [Άρθρα 74-78]50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ51
 • Συμμετοχή τρίτων στη δίκη [Άρθρα 79-93]51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ55
 • Πληρεξουσιότητα [Άρθρα 94-105]55
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ59
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 106-116Α]59
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ63
 • Εκθέσεις [Άρθρο 117]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ64
 • Δικόγραφα [Άρθρα 118-121]64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ68
 • Επιδόσεις [Άρθρα 122-143]68
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ82
 • Προθεσμίες [Άρθρα 144-151]82
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ85
 • Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση [Άρθρα 152-158]85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ87
 • Ακυρότητες [Άρθρα 159-161]87
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ88
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 162-172]88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ90
 • Δικαστικά έξοδα [Άρθρα 173-193]90
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ97
 • Ευεργέτημα πενίας [Άρθρα 194-204]97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ101
 • Ποινές [Άρθρα 205-207]101
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ104
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ104
 • Απόπειρα συμβιβασμού [Άρθρα 208-214Γ]104
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ111
 • Άσκηση της αγωγής [Άρθρα 215-220]111
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ115
 • Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής [Άρθρα 221-225]115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ117
 • Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση [Άρθρα 226-232]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ123
 • Συζήτηση στο ακροατήριο [Άρθρα 233-281]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ154
 • Παρεμπίπτοντα [Άρθρα 282-285]154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ155
 • Διακοπή και επανάληψη της δίκης [Άρθρα 286-292]155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ158
 • Κατάργηση και περάτωση της δίκης [Άρθρα 293-299]158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ161
 • Απόφαση [Άρθρα 300-314]161
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ166
 • Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων [Άρθρα 315-320]166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ169
 • Δεδικασμένο [Άρθρα 321-334]169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ172
 • Απόδειξη [Άρθρα 335-465]172
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ0
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 335-351]172
 • ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ0
 • Ομολογία [Άρθρα 352-354]176
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΤΟΣ0
 • Aυτοψία [Άρθρα 355-367]176
 • ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ0
 • Πραγματογνωμοσύνη [Άρθρα 368-392]179
 • ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ0
 • Μάρτυρες [Άρθρα 393-414]186
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΟΣ0
 • Eξέταση των διαδίκων [Άρθρα 415-420]194
 • ΤΙΤΛΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ0
 • [Όρκος] [Άρθρα 421-424] [Έχουν καταργηθεί τα άρθρα 425-431]196
 • ΤΙΤΛΟΣ ΟΓΔΟΟΣ0
 • Έγγραφα [Άρθρα 432-465]197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ206
 • Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές [Άρθρα 466-472]206
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ210
 • Ειδικές διατάξεις για τη λογοδοσία [Άρθρα 473-477]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ212
 • Ειδικές διατάξεις για τη διανομή [Άρθρα 478-494]212
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ219
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ219
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 495-500]219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ224
 • Ανακοπή ερημοδικίας [Άρθρα 501-510]224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ227
 • Έφεση [Άρθρα 511-537]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ236
 • Αναψηλάφηση [Άρθρα 538-551]236
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ245
 • Αναίρεση [Άρθρα 552-582]245
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ266
 • Ανακοπή και τριτανακοπή [Άρθρα 583-590]266
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ269
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ269
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ271
 • Διαφορές από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση [Άρθρα 592-613]271
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι0
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 592]271
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ0
 • Κοινές διατάξεις [Άρθρα 593-602]273
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ0
 • Διατάξεις για τις γαμικές διαφορές [Άρθρα 603-605]277
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV0
 • Διατάξεις για τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 606-609]278
 • ΤΙΤΛΟΣ V0
 • Διατάξεις για τις λοιπές οικογενειακές διαφορές [Άρθρα 610-613]281
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ283
 • Περιουσιακές διαφορές [Άρθρα 614-622Β]283
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι0
 • Υπαγόμενες διαφορές [Άρθρο 614]283
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ0
 • Διατάξεις για τις μισθωτικές διαφορές [Άρθρα 615-620]286
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ0
 • Διατάξεις για τις εργατικές διαφορές [Άρθρα 621-622]288
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV0
 • Διατάξεις για τις διαφορές απο αμοιβές [Άρθρο 622Α]289
 • ΤΙΤΛΟΣ V0
 • Διατάξεις για τις διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρο 622B]290
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ291
 • Διαταγές [Άρθρα 623-645]291
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι0
 • Διαταγή πληρωμής [Άρθρα 623-636]291
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ0
 • Διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου [Άρθρα 637-645]300
 • [Καταργήθηκαν έμμεσα τα άρθρα 646-681Δ]0
 • [Πριν τον Ν 4335/2015] ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ305
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ305
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρο 591]305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ306
 • Γαμικές διαφορές [Άρθρα 592-613]306
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ311
 • Διαφορές που αναφέρονταισε σχέσεις γονέων και τέκνων [Άρθρα 614-622]311
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ315
 • Έκδοση διαταγής πληρωμής [Άρθρα 623-634]315
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ320
 • Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους [Άρθρα 635-646]320
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ322
 • Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ]322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ329
 • Εργατικές διαφορές [Άρθρα 663-676]329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ335
 • Διαφορές από αμοιβές για την παροχή εργασίας [Άρθρα 677-681]335
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ337
 • Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητο, καθώς και από τη σύμβαση της ασφάλισής του [Άρθρα 681Α]337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ338
 • Διαφορές που αφορούν διατροφή και επιμέλεια τέκνων [Άρθρα 681Β-681Δ]338
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ342
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ342
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 682-703]342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ356
 • Εγγυοδοσία [Άρθρα 704-705]356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ356
 • Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης [Άρθρο 706]356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ357
 • Συντηρητική κατάσχεση [Άρθρα 707-724]357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ363
 • Δικαστική μεσεγγύηση [Άρθρα 725-727]363
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ364
 • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων [Άρθρα 728-730]364
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ368
 • Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης [Άρθρα 731-736]368
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ371
 • Σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση [Άρθρα 737-738]371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ371
 • Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού [Άρθρα 738Α]371
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΤΟ374
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ374
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 739-781]374
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ389
 • Ειδικές διατάξεις [Άρθρα 782-866]389
 • ΒΙΒΛΙΟ ΕΒΔΟΜΟ425
 • ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ425
 • Διαιτησία [Άρθρα 867-903]425
 • ΒΙΒΛΙΟ ΟΓΔΟΟ446
 • ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ446
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 904-940Α]446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ468
 • Μέσα της αναγκαστικής εκτέλεσης [Άρθρα 941-952]468
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ476
 • Κατάσχεση της κινητής περιουσίας του οφειλέτη [Άρθρα 953-981]476
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ523
 • Κατάσχεση στα χέρια τρίτου [Άρθρα 982-991Β]523
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ531
 • Κατάσχεση ακινήτων, πλοίων ή αεροσκαφών του οφειλέτη [Άρθρα 992-1016]531
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ558
 • Διατάξεις κοινές για τον πλειστηριασμό κινητών και ακινήτων [Άρθρα 1017-1021]558
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ561
 • Κατάσχεση ειδικών περιουσιακών στοιχείων [Άρθρα 1022-1033]561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ565
 • Αναγκαστική διαχείριση [Άρθρα 1034-1046]565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ571
 • Προσωπική κράτηση [Άρθρα 1047-1054]571
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 4335/2015578
 • Μεταβατικές διατάξεις Ν 3994/2011582
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ585
 • Εισαγωγικός Νόμος ΚΠολΔ [Άρθρα 1-76]585
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 611
 • 0
 • 0