Μετά τους νέους ΠΚ & ΚΠΔ (Ν 4637/2019)

Κυκλοφορεί στις 10 Δεκεμβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-980-0
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: Π. Τσιρίδης

Το έργο «Οι κίνδυνοι ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου κατά την άσκηση της δικηγορίας» στοχεύει στην ανάδειξη των δυνητικών κινδύνων να εμπλακεί ο δικηγόρος σε ποινικές διαδικασίες κατά την άσκηση της δικηγορίας και σε όλο το φάσμα της (συμβουλευτική, δικαστηριακή, εξώδικη εκπροσώπηση). Φιλοδοξεί δε να επισημάνει ορισμένα σημεία που οφείλει ο δικηγόρος να προσέξει ώστε να αυτοπροστατευθεί αλλά και να διαφυλαχθεί από κακόβουλες ενέργειες τρίτων (περιλαμβανομένου και του εντολέα του), που στρέφονται εναντίον του, προκειμένου να τον κάμψουν, να τον πιέσουν ή και εμπλέξουν προσωπικά χάριν ποικίλων σκοπιμοτήτων. Όπως είναι αυτονόητο, αυτές οι επισημάνσεις δεν αφορούν τους δικηγόρους εκείνους που εκδηλώνουν δόλιες παραβατικές συμπεριφορές συνειδητά, προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και προσβάλλουν το κύρος και τις παραδόσεις του δικηγορικού σώματος.

Υπάρχουν εκτροπές του δικηγόρου οι οποίες κυμαίνονται από την αντιδεοντολογική συμπεριφορά, την πειθαρχικά ελεγκτέα, μέχρι και την ποινικά αξιόποινη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα όρια της διάκρισης δεν είναι ευκρινή, αλλά οριακά. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται νομολογιακές περιπτώσεις τέτοιων εκτροπών που αντιμετωπίστηκαν ως ποινικά αδικήματα και η ανάδειξη των στοιχείων εκείνων που συνθέτουν την αξιόποινη συμπεριφορά του δικηγόρου, ως υποκειμένου τέλεσης ενός εγκλήματος (αυτουργικά ή συμμετοχικά). Πρόκειται συνεπώς για το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο της προσωπικής κατάστασης του δικηγόρου, ένα ποινικό δίκαιο ratione personae.

Παράλληλα, πέρα από το ούτως ειπείν (ουσιαστικό) δικηγορικό ποινικό δίκαιο, παρουσιάζεται σειρά δικονομικών ζητημάτων που σχετίζονται με ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου και της άρσης αυτού, της συνδρομής των προϋποθέσεων έρευνας και κατάσχεσης σε γραφείο και οικία δικηγόρου, καθώς και θέματα σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά του δικηγόρου κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, την παραβατική εκτροπή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ως παρισταμένου δικηγόρου ενός των διαδίκων, ζητήματα δωσιδικίας κ.λπ.

Για την πληρότητα της παρουσίασης, αναπτύσσονται και τα ζητήματα της παράλληλης πειθαρχικής ευθύνης του δικηγόρου, καθώς και της ενδεχόμενης άσκησης σε βάρος του αγωγής κακοδικίας εκ μέρους του βλαπτομένου εντολέα του ή τρίτου, ως παράπλευρη συνέπεια μιας προηγηθείσας ποινικά αξιόλογης εμπλοκής του.

Το έργο απευθύνεται ιδίως σε συναδέλφους δικηγόρους, νεότερους και λιγότερο έμπειρους, οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στους επαγγελματικούς ποινικούς κινδύνους που αναλύονται. Εάν οι γραμμές που ακολουθούν αποτελέσουν την αφορμή για τη συνειδητοποίηση αυτών των κινδύνων και συμβάλουν στην επαγρύπνηση και τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίησή τους, τότε το βιβλίο θα έχει επιτύχει τον στόχο του.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄21
 • Ο δικηγόρος ως υποκείμενο τέλεσης αδικήματος21
 • 1.1. ΑΠΙΣΤΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ21
 • 1.1.1. Εισαγωγή21
 • 1.1.2. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος23
 • 1.2. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ32
 • 1.2.1. Εισαγωγή32
 • 1.2.2. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος34
 • 1.2.3. Λόγος άρσης του αδίκου34
 • 1.3. ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ - ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ35
 • 1.3.1. Εισαγωγή35
 • 1.3.2. Η υπόθαλψη εγκληματία από συνήγορο35
 • 1.3.3. Παρασιώπηση εγκλήματος36
 • 1.4. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ37
 • 1.5. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ41
 • 1.5.1. Ψευδής βεβαίωση και έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων43
 • 1.5.2. Ψευδής βεβαίωση και μετάφραση εγγράφων44
 • 1.5.3. Ψευδής βεβαίωση και βεβαίωση γνησίου της υπογραφής46
 • 1.6. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ46
 • 1.7. ΑΠΑΤΗ ΕΠΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ50
 • 1.8. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ57
 • 1.9. ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΗΣ60
 • 1.10. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ63
 • 1.10.1. Εισαγωγή63
 • 1.10.2. Νομολογιακά παραδείγματα66
 • 1.10.3. Ειδικότερα η εξύβριση και δυσφήμηση δικαστή73
 • 1.11. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ83
 • 1.11.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις83
 • 1.11.2. Οι Δικηγόροι ως υπόχρεα πρόσωπα83
 • 1.11.3. Η σχέση των δικηγόρων με τη νομιμοποίηση εσόδων91
 • 1.11.4. Οι ευρωπαϊκές νομοθετικές πρωτοβουλίες95
 • 1.11.5. Οι αντιδράσεις των ευρωπαίων δικηγόρων κατά της Οδηγίας 2001/97/ΕΚ98
 • 1.11.6. Οι θέσεις τoυ CCBE ενώπιον του ΔΕΚ101
 • 1.11.7. Η Απόφαση του ΔΕΚ111
 • 1.11.8. Οι αποφάσεις του Γαλλικού και Βελγικού Συνταγματικού Δικαστηρίου115
 • 1.11.9. Η απόφαση του ΕΔΔΑ της 6/12/2012 στην υπόθεση Michaud κατά Γαλλίας120
 • 1.11.10. Οι προσαρμογές του Έλληνα Νομοθέτη121
 • 1.11.11. Οι υποχρεώσεις των Δικηγόρων, ως υποχρέων προσώπων123
 • 1.11.11.1. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων, κατά το προϊσχύσαν δίκαιο123
 • 1.11.11.2. Οι υποχρεώσεις Δικηγόρων κατά τον Ν 3691/2008125
 • 1.11.11.3. Οι υποχρεώσεις των δικηγόρων κατά τον Ν 4557/2018129
 • 1.11.12. Η υποβολή αναφοράς υπόπτων συναλλαγών130
 • 1.11.12.1. Η υποχρέωση υποβολής αναφοράς και το δικηγορικό απόρρητο135
 • 1.11.12.2. Η εξαίρεση του Δικηγόρου από την υποχρέωση υποβολής αναφοράς138
 • 1.11.12.3. Η έκταση της εισαγόμενης εξαίρεσης139
 • 1.11.12.4. Η έννοια της «ύποπτης» και «ασυνήθους» συναλλαγής146
 • 1.11.12.5. Η υποβολή αναφοράς Δικηγόρων σε Επιτροπή148
 • 1.11.12.6. Η ποινική ευθύνη του Δικηγόρου για παραβίαση της υποχρέωσης αναφοράς υπόπτων συναλλαγών152
 • 1.11.12.7. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων και πληροφοριών προς τις αρμόδιες αρχές156
 • 1.11.12.8. Η απαγόρευση γνωστοποίησης160
 • 1.11.12.9. Η υποχρέωση αποφυγής διενέργειας συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών164
 • 1.11.12.10. Η εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη165
 • 1.11.12.10.1. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας168
 • 1.11.12.10.2. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας170
 • 1.11.12.10.3. Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα173
 • 2. Ο δικηγόρος ως συμμέτοχος σε αδίκημα του εντολέα του0
 • 3. Γενικά205
 • 4. Μαρτυρία δικηγόρου0
 • 5. Έρευνες και κατασχέσεις σε σπίτι και γραφείο δικηγόρου0
 • 6. Επικοινωνία δικηγόρου-πελάτη0
 • 1.11.13. Η φύλαξη αρχείων και στοιχείων175
 • 1.11.14. Κριτική ως προς την επιβολή αυτών των υποχρεώσεων σε Δικηγόρους178
 • 1.11.15. Η αντιμετώπιση από τον δικηγόρο ενδείξεων τέλεσης πράξης νομιμοποίησης εσόδων από τον πελάτη του.182
 • 1.11.16. Ποινική ευθύνη των δικηγόρων, ως αυτουργών πράξεων νομιμοποίησης190
 • 1.12. ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΟΥ194
 • 1.13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ196
 • 2.1. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ199
 • 2.2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ202
 • 2.3. Η ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΟΛΕΑ ΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ204
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’208
 • Δικηγορικό απόρρητο208
 • 3.1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ208
 • 3.2. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΜΨΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ209
 • 3.2.1. Η νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το δικηγορικό απόρρητο210
 • 3.2.2. «Πόθεν έσχες» και δικηγορικό απόρρητο213
 • 3.2.3. Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος και δικηγορικό απόρρητο216
 • 3.2.4. Αδικήματα διαφθοράς και δικηγορικό απόρρητο224
 • 3.2.5. Λοιπές περιπτώσεις άρσης του απορρήτου δικηγόρου227
 • 4.1. Η απαγόρευση μαρτυρίας του δικηγόρου ως κανόνας231
 • 4.2. Η υπ’ αριθ. 991/2018 απόφαση του Αρείου Πάγου234
 • 5.1. Έρευνες και κατασχέσεις σε σπίτι και γραφείο δικηγόρου243
 • 5.2. Η απόφαση του ΔΕΕ C-305/2005245
 • 5.3. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Michaud κατά Γαλλίας248
 • 5.4. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Λεωτσάκος κατά Ελλάδος249
 • 6.1. Αλληλογραφία δικηγόρου-πελάτη254
 • 6.2. Επικοινωνία δικηγόρου με κρατούμενο πελάτη259
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄261
 • Δικονομικά ζητήματα261
 • 7.1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ261
 • 7.1.1. Η διάταξη του α. 39 παρ. 4 του Κώδικα Δικηγόρων261
 • 7.1.2. Η διάταξη του α. 116 ΚΠΔ263
 • 7.1.3. Η διάταξη του α. 117 παρ. 2 ΚΠΔ263
 • 7.2. ΑΥΤΟΦΩΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ264
 • 7.3. ΙΔΙΑΖΟΥΣΑ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ268
 • 7.4. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ273
 • 7.4.1. Γενικά περί αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου273
 • 7.4.2. Προβλέψεις αυτεπάγγελτου διορισμού συνηγόρου κατά το ποινικό δικονομικό μας σύστημα277
 • 7.4.3. Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις284
 • 7.5. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ286
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’295
 • Παρεπόμενες συνέπειες της ποινικής εμπλοκής του δικηγόρου295
 • 8.1. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ295
 • 8.2. ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ311
 • Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία319
 • Αλφαβητικό ευρετήριο329
 • 0
 • 0