Συνοπτική ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4619/2019

Ενημέρωση μέχρι τον Ν 4637/2019

Κυκλοφορεί στις 12 Δεκεμβρίου

Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-985-5
Σελίδες: 568
Επιμέλεια: Α. Χαραλαμπάκης

Το παρόν έργο αποτελεί μια συνοπτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του νέου Ποινικού Κώδικα (Ν 4619/2019) και είναι ενημερωμένο μέχρι και τον Ν 4637/2019 (ΦΕΚ Α΄ 180/18.11.2019).

Κάτω από κάθε διάταξη παρατίθενται ερμηνευτικά σχόλια, αιτιολογικές σκέψεις και συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των ρυθμίσεων του ισχύοντος και αυτών του προϊσχύσαντος δικαίου, ενώ επιπλέον επισημαίνονται τυχόν ζητήματα διαχρονικού δικαίου ή εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου που τυχόν ανακύπτουν. Όμως, πέρα από αυτά, στις περισσότερες διατάξεις αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα καίρια ερμηνευτικά προβλήματα, πολλά από τα οποία είχαν ήδη ανακύψει υπό το καθεστώς του προϊσχύσαντος δικαίου και αναμένεται να εξακολουθούν να απασχολούν τον εφαρμοστή του δικαίου και στο μέλλον. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στη βασικότερη νομολογία και βιβλιογραφία που αφορά κάθε μια διάταξη. Ακολούθως, παρατίθενται το κείμενο του νέου ΠΚ, καθώς και πίνακας αντιστοιχίας νέων και παλαιών διατάξεων ΠΚ.

Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ33
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ39
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ39
 • Ι. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ39
 • Άρθρο 1 – Καμία ποινή χωρίς νόμο39
 • Άρθρο 2 – Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου42
 • Άρθρο 3 – Νόμοι με προσωρινή ισχύ47
 • Άρθρο 4 – Επιβολή μέτρων ασφαλείας48
 • ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ49
 • Άρθρο 5 - Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή49
 • Άρθρο 6 – Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή50
 • Άρθρο 7 – Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή52
 • Άρθρο 8 – Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους52
 • Άρθρο 9 – Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή 55
 • Άρθρο 10 – Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή 56
 • Άρθρο 11 – Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων56
 • ΙΙΙ. Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ56
 • Άρθρο 12 – Ειδικοί ποινικοί νόμοι56
 • Άρθρο 13 – Έννοια όρων του Κώδικα56
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ58
 • Ι. Η ΠΡΑΞΗ58
 • Άρθρο 14 – Έννοια της αξιόποινης πράξης58
 • Άρθρο 15 – Έγκλημα που τελείται με παράλειψη59
 • Άρθρο 16 – Τόπος τέλεσης της πράξης60
 • Άρθρο 17 – Χρόνος τέλεσης της πράξης62
 • Άρθρο 18 – Κατηγορίες αξιόποινων πράξεων64
 • Άρθρο 19 – Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί65
 • ΙΙ. Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ65
 • Άρθρο 20 – Λόγοι άρσης του αδίκου65
 • Άρθρο 21 – Προσταγή66
 • Άρθρο 22 – Άμυνα68
 • Άρθρο 23 – Υπέρβαση άμυνας69
 • Άρθρο 24 – Υπαίτια κατάσταση άμυνας69
 • Άρθρο 25 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο70
 • ΙΙΙ. Η ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ72
 • Άρθρο 26 – Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και πλημμελήματα72
 • Άρθρο 27 – Δόλος72
 • Άρθρο 28 – Αμέλεια73
 • Άρθρο 29 – Ευθύνη από το αποτέλεσμα75
 • Άρθρο 30 – Πραγματική πλάνη77
 • IV. ΛΟΓΟΙ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ78
 • Άρθρο 31 – Νομική πλάνη78
 • Άρθρο 32 – Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό79
 • Άρθρο 33 – Αδυναμία αποφυγής του αδίκου 79
 • Άρθρο 34 – Ανικανότητα προς καταλογισμό82
 • Άρθρο 35 – Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας 82
 • V. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ83
 • Άρθρο 36 – Μειωμένη ικανότητα καταλογισμού83
 • Άρθρο 37 – Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα83
 • Άρθρο 38 – Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό84
 • Άρθρο 39 – Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα84
 • Άρθρο 40 – Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη 84
 • Άρθρο 41 – Εγκληματίες καθ’ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό84
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ84
 • Ι. ΑΠΟΠΕΙΡΑ84
 • Άρθρο 42 – Έννοια και ποινή της απόπειρας84
 • Άρθρο 43 – Απρόσφορη απόπειρα88
 • Άρθρο 44 – Υπαναχώρηση89
 • ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ92
 • Άρθρο 45 – Συναυτουργοί92
 • Άρθρο 46 – Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας93
 • Άρθρο 47 – Συνεργός94
 • Άρθρο 48 – Γενική διάταξη95
 • Άρθρο 49 – Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις95
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ96
 • Ι. ΚΥΡΙΕΣ ΠΟΙΝΕΣ96
 • Άρθρο 50 – Είδη ποινών96
 • Άρθρο 51 – Ποινές στερητικές της ελευθερίας97
 • Άρθρο 52 – Κάθειρξη97
 • Άρθρο 53 – Φυλάκιση97
 • Άρθρο 54 – Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων97
 • Άρθρο 55 – Παροχή κοινωφελούς εργασίας98
 • Άρθρο 56 – Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφαλείας98
 • Άρθρο 57 – Χρηματική ποινή99
 • Άρθρο 58 – Απόσβεση των ποινών σε χρήμα100
 • ΙΙ. ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΝΕΣ100
 • Άρθρο 59 – Γενική διάταξη100
 • Άρθρο 60 – Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων101
 • Άρθρο 61 – Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση101
 • Άρθρο 62 – Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα101
 • Άρθρο 63 – Αποτέλεσμα της αποστέρησης101
 • Άρθρο 64 – Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης101
 • Άρθρο 65 – Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος101
 • Άρθρο 66 – Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου102
 • Άρθρο 67 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης102
 • Άρθρο 68 – Δήμευση103
 • ΙΙΙ. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ104
 • Άρθρο 69 – Γενική διάταξη104
 • Άρθρο 69Α – Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής104
 • Άρθρο 70 – Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου105
 • Άρθρο 71 – Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής 105
 • Άρθρο 72 – Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας106
 • Άρθρο 73 – Απαγόρευση διαμονής106
 • Άρθρο 74 – Απέλαση αλλοδαπού106
 • Άρθρο 75 – Παραγραφή μέτρων ασφαλείας107
 • Άρθρο 76 – Δήμευση107
 • Άρθρο 77 – Προτίμηση πληρωμής107
 • Άρθρο 78 – Υπόχρεοι σε πληρωμή107
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ108
 • Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ108
 • Άρθρο 79 – Δικαστική επιμέτρηση της ποινής108
 • Άρθρο 80 – Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής109
 • Άρθρο 81 – Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας110
 • Άρθρο 82 – Υπολογισμός του χρόνου της προσωρινής κράτησης112
 • Άρθρο 82Α – Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά117
 • ΙΙ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΙΝΗΣ118
 • Άρθρο 83 – Μειωμένη ποινή118
 • Άρθρο 84 – Ελαφρυντικές περιστάσεις119
 • Άρθρο 85 – Συρροή λόγων μείωσης της ποινής122
 • Άρθρο 86 – Επιβολή θανατικής ποινής124
 • Άρθρο 87 – Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης124
 • Άρθρο 88 – Υποτροπή124
 • Άρθρο 89 – Ποινή της υποτροπής125
 • Άρθρο 90 – Καθ’ έξη υπότροποι εγκληματίες125
 • Άρθρο 91 – Λήξη της αόριστης κάθειρξης125
 • Άρθρο 92 – Εγκληματίες καθ’ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής125
 • Άρθρο 93 – Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια125
 • ΙΙΙ. ΣΥΡΡΟΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ126
 • Άρθρο 94 – Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών126
 • Άρθρο 95 – Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας129
 • Άρθρο 96 – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών130
 • Άρθρο 96Α – Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας130
 • Άρθρο 97 – Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής131
 • Άρθρο 98 – Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση133
 • ΙV. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ135
 • Άρθρο 99 – Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο135
 • Άρθρο 100 – Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής139
 • Άρθρο 101 – Ανάκληση της αναστολής140
 • Άρθρο 102 – Άρση της αναστολής 140
 • Άρθρο 103 – Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης141
 • Άρθρο 104 – Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές141
 • V. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ141
 • Άρθρο 104Α – Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία141
 • VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΦΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ142
 • Άρθρο 104Β – Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής142
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ143
 • Ι. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ143
 • Άρθρο 105 – Έκτιση της ποινής στην κατοικία143
 • Άρθρο 105Α – Παροχή κοινωφελούς εργασίας144
 • Άρθρο 111 – Χρόνος παραγραφής150
 • Άρθρο 112 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής151
 • Άρθρο 113 – Αναστολή της παραγραφής153
 • ΙΙ. ΑΠΟΛΥΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΟΥ ΥΠΟ ΟΡΟ145
 • Άρθρο 105Β – Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης145
 • Άρθρο 106 – Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης146
 • Άρθρο 107 – Ανάκληση της απόλυσης147
 • Άρθρο 108 – Άρση της απόλυσης148
 • Άρθρο 109 – Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης148
 • Άρθρο 110 – Διαδικασία για τη χορήγηση και ανάκληση της απόλυσης148
 • Άρθρο 110Α – Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση148
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ154
 • ΙΙ. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΣΗ154
 • Άρθρο 114 – Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης154
 • Άρθρο 115 – Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλλουν έγκληση 155
 • Άρθρο 116 – Αδιαίρετο της έγκλησης 159
 • Άρθρο 117 – Ανάκληση της έγκλησης 160
 • ΙΙΙ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ161
 • Άρθρο 118 – Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν161
 • Άρθρο 119 – Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών 161
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ162
 • Άρθρο 120 – Αναστολή της παραγραφής των ποινών162
 • Άρθρο 121 – Ορισμός162
 • Άρθρο 122 – Αναμορφωτικά μέτρα162
 • Άρθρο 123 – Θεραπευτικά μέτρα163
 • Άρθρο 124 – Μεταβολή ή άρση μέτρων164
 • Άρθρο 125 – Διάρκεια μέτρων164
 • Άρθρο 126 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων165
 • Άρθρο 127 – Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων165
 • Άρθρο 128 – Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων 166
 • Άρθρο 129 – Απόλυση υπό όρο166
 • Άρθρο 129Α – Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με επιτήρηση168
 • Άρθρο 130 – Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους168
 • Άρθρο 131 – Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους169
 • Άρθρο 132 – Συρροή169
 • Άρθρο 133 – Νεαροί ενήλικες170
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ177
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ171
 • Άρθρο 134 – Εσχάτη προδοσία171
 • Άρθρο 135 – Προπαρασκευαστικές πράξεις172
 • Άρθρο 136 – Παρεπόμενες ποινές173
 • Άρθρο 137 – Έμπρακτη μετάνοια173
 • Άρθρο 137Α – Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας174
 • Άρθρο 137Β – Διακεκριμένες περιπτώσεις 175
 • Άρθρο 137Γ – Παρεπόμενες ποινές175
 • Άρθρο 137Δ – Γενικές διατάξεις176
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ177
 • Ι. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ177
 • Άρθρο 138 – Επιβουλή της ακεραιότητας της χώρας177
 • Άρθρο 139 – Νόθευση αποδεικτικών177
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ178
 • Άρθρο 140 – Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου178
 • Άρθρο 141 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων179
 • Άρθρο 142 – Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια179
 • Άρθρο 142Α – Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης179
 • ΙΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ180
 • Άρθρο 143 – Υπηρεσία στον εχθρό180
 • Άρθρο 144 – Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού180
 • Άρθρο 145 – Παράβαση συμβάσεων181
 • IV. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ181
 • Άρθρο 146 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας181
 • Άρθρο 147 – Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια181
 • Άρθρο 148 – Κατασκοπεία182
 • Άρθρο 149 – Έννοια κρατικού απορρήτου182
 • Άρθρο 150 – Νόθευση αποδεικτικών182
 • Άρθρο 151 – Κατάχρηση πληρεξουσιότητας182
 • Άρθρο 152 – Παρεπόμενες ποινές182
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ183
 • Άρθρο 153 – Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους183
 • Άρθρο 154 – Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων184
 • Άρθρο 155 – Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους184
 • Άρθρο 156 – Προϋποθέσεις της δίωξης184
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ185
 • Άρθρο 157 – Προσβολές κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, της Κυβέρνησης και των οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης185
 • Άρθρο 158 – Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας 186
 • Άρθρο 159 – Δωροληψία πολιτικών προσώπων186
 • Άρθρο 159Α – Δωροδοκία πολιτικών προσώπων187
 • Άρθρο 160 – Αντιποίηση188
 • Άρθρο 160Α – Διατάραξη συνεδριάσεων188
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ189
 • Άρθρο 161 – Βία κατά εκλογέων189
 • Άρθρο 162 – Εξαπάτηση εκλογέων189
 • Άρθρο 163 – Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας190
 • Άρθρο 164 – Νόθευση εκλογής190
 • Άρθρο 165 – Δωροδοκία εκλογέα190
 • Άρθρο 166 – Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας191
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ193
 • Άρθρο 167 – Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων193
 • Άρθρο 167Α – Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς194
 • Άρθρο 168 – Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας194
 • Άρθρο 168Α – Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων195
 • Άρθρο 169 – Απείθεια195
 • Άρθρο 169Α – Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων196
 • Άρθρο 170 – Στάση196
 • Άρθρο 171 – Θρασύτητα κατά της αρχής197
 • Άρθρο 172 – Ελευθέρωση φυλακισμένου197
 • Άρθρο 173 – Απόδραση κρατουμένου198
 • Άρθρο 173Α – Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον υπό ηλεκτρονική επιτήρηση198
 • Άρθρο 174 – Στάση κρατουμένων 199
 • Άρθρο 175 – Αντιποίηση199
 • Άρθρο 176 –200
 • Άρθρο 177 – Παραβίαση κατάσχεσης200
 • Άρθρο 178 – Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή200
 • Άρθρο 179 – Παραβίαση φύλαξης της Αρχής200
 • Άρθρο 180 – Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων200
 • Άρθρο 181 – Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ. 201
 • Άρθρο 182 – Παραβίαση περιορισμών διαμονής201
 • Άρθρο 182Α –201
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ201
 • Άρθρο 183 – Διέγερση σε ανυπακοή201
 • Άρθρο 184 – Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια 201
 • Άρθρο 185 –202
 • Άρθρο 186 – Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος202
 • Άρθρο 187 – Εγκληματική οργάνωση203
 • Άρθρο 187Α – Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση207
 • Άρθρο 187Β – Αξιόποινη υποστήριξη209
 • Άρθρο 187Γ – Ευνοϊκά μέτρα210
 • Άρθρο 188 – Συμμετοχή σε αθέμιτο σωματείο211
 • Άρθρο 189 – Διατάραξη της κοινής ειρήνης211
 • Άρθρο 190 – Απειλή διάπραξης εγκλημάτων211
 • Άρθρο 191 – Διασπορά ψευδών ειδήσεων 211
 • Άρθρο 191Α – Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας 212
 • Άρθρο 192 –213
 • Άρθρο 193 – Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης213
 • Άρθρο 194 – Πρόσκληση για συνεισφορά σε χρηματικές ποινές213
 • Άρθρο 195 – Κατάρτιση ένοπλης ομάδας213
 • Άρθρο 196 – Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος213
 • Άρθρο 197 – Διατάραξη συνεδριάσεων213
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ214
 • Άρθρο 198 – Κακόβουλη βλασφημία214
 • Άρθρο 199 – Καθύβριση θρησκευμάτων214
 • Άρθρο 200 – Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων 214
 • Άρθρο 201 – Περιύβριση νεκρών214
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ215
 • Άρθρα 202-206 –215
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ216
 • Άρθρο 207 – Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής216
 • Άρθρο 208 – Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής217
 • Άρθρο 208Α – Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος217
 • Άρθρο 208Β – Παράνομη εισαγωγή νομισμάτων217
 • Άρθρο 208Γ – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων218
 • Άρθρο 209 – Κιβδηλεία218
 • Άρθρο 210 – Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων219
 • Άρθρο 211 – Προπαρασκευαστικές πράξεις219
 • Άρθρο 212 – Έμπρακτη μετάνοια219
 • Άρθρο 213 – Δήμευση 219
 • Άρθρο 214 – Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται με αυτά219
 • Άρθρο 214Α – Υποτροπή220
 • Άρθρο 215 – Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών220
 • Άρθρο 215Α –220
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ220
 • Άρθρο 216 – Πλαστογραφία 220
 • Άρθρο 217 – Πλαστογραφία πιστοποιητικών224
 • Άρθρο 218 – Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων225
 • Άρθρο 219 –225
 • Άρθρο 220 – Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης 226
 • Άρθρο 221 – Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις226
 • Άρθρο 222 – Υπεξαγωγή εγγράφων227
 • Άρθρο 223 – Μετακίνηση οροσήμων227
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ228
 • Άρθρο 224 – Ψευδής κατάθεση228
 • Άρθρο 225 – Ψευδής ανώμοτη κατάθεση229
 • Άρθρο 226 – Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία229
 • Άρθρο 227 – Έμπρακτη μετάνοια229
 • Άρθρο 228 – Παραπλάνηση σε ψευδορκία229
 • Άρθρο 229 – Ψευδής καταμήνυση230
 • Άρθρο 230 – Ψευδής καταγγελία 230
 • Άρθρο 231 – Υπόθαλψη231
 • Άρθρο 232 – Παρασιώπηση εγκλημάτων231
 • Άρθρο 233 – Απιστία δικηγόρων 231
 • Άρθρο 234 – Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων232
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ232
 • Ι. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ232
 • Άρθρο 235 – Δωροληψία υπαλλήλου232
 • Άρθρο 236 – Δωροδοκία υπαλλήλου236
 • Άρθρο 237 – Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών238
 • Άρθρο 237Α – Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες 240
 • Άρθρο 237Β241
 • Άρθρο 238 – Δήμευση241
 • ΙΙ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ242
 • Άρθρο 239 – Κατάχρηση εξουσίας242
 • Άρθρο 240 – Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών243
 • Άρθρο 241 – Παραβίαση οικιακού ασύλου243
 • Άρθρο 242 – Ψευδής βεβαίωση - νόθευση κ.λπ. 244
 • Άρθρο 243 – Νόθευση δικαστικών εγγράφων245
 • Άρθρο 244 – Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου245
 • Άρθρο 245 –245
 • Άρθρο 246 –245
 • Άρθρο 247 – Απεργία δημοσίων υπαλλήλων245
 • Άρθρο 248 – Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων245
 • Άρθρο 249 – Παραβάσεις των τηλεγραφικών υπαλλήλων246
 • Άρθρο 250 – Παραβάσεις των τηλεφωνικών υπαλλήλων246
 • Άρθρο 251 – Παραβίαση δικαστικού απορρήτου 246
 • Άρθρο 252 – Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου247
 • Άρθρο 253 –248
 • Άρθρο 254 – Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης248
 • Άρθρο 255 – Αθέμιτη συμμετοχή 248
 • Άρθρο 256 – Απιστία στην υπηρεσία249
 • Άρθρο 257 – Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων249
 • Άρθρο 258 – Υπεξαίρεση στην υπηρεσία249
 • Άρθρο 259 – Παράβαση καθήκοντος249
 • Άρθρο 260 – Ανυποταξία σε πολιτική αρχή 250
 • Άρθρο 261 – Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή250
 • Άρθρο 262 – Γενικές διατάξεις250
 • Άρθρο 263 – Παρεπόμενες ποινές 250
 • Άρθρο 263Α – Ευνοϊκά μέτρα251
 • Άρθρο 263Β – Μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς252
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ252
 • Άρθρο 264 – Εμπρησμός 254
 • Άρθρο 265 – Εμπρησμός σε δάση256
 • Άρθρο 266 – Εμπρησμός από αμέλεια257
 • Άρθρο 267 –257
 • Άρθρο 268 – Πλημμύρα257
 • Άρθρο 269 –258
 • Άρθρο 270 – Έκρηξη 258
 • Άρθρο 271 – Έκρηξη από αμέλεια258
 • Άρθρο 272 – Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών259
 • Άρθρο 273 – Κοινώς επικίνδυνη βλάβη260
 • Άρθρο 274 –261
 • Άρθρο 275 – Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων261
 • Άρθρο 276 –262
 • Άρθρο 277 – Πρόκληση ναυαγίου262
 • Άρθρο 278 –263
 • Άρθρο 279 – Δηλητηρίαση πραγμάτων προορισμένων για χρήση από το κοινό 263
 • Άρθρο 280 –264
 • Άρθρο 281 – Νοθεία τροφίμων264
 • Άρθρο 282 – Δηλητηρίαση της νομής των ζώων264
 • Άρθρο 283 – Διάδοση ασθένειας ζώων264
 • Άρθρο 284 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών 264
 • Άρθρο 285 – Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών264
 • Άρθρο 286 – Παραβίαση κανόνων οικοδομικής265
 • Άρθρο 287 – Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας 268
 • Άρθρο 288 – Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας269
 • Άρθρο 289 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής269
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ273
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ279
 • Άρθρο 292Α – Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών279
 • Άρθρο 292Β – Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων281
 • Άρθρο 292Γ281
 • Άρθρο 292Δ – Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού282
 • Άρθρο 292Ε – Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών283
 • Άρθρο 293 – Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων284
 • Άρθρο 294 – Παύση εργασίας284
 • Άρθρο 295 – Πρόκληση κοινής ανάγκης284
 • Άρθρο 296 – Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού284
 • Άρθρο 297 – Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου284
 • Άρθρο 298 – Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής285
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ273
 • Άρθρο 290 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία273
 • Άρθρο 290Α – Επικίνδυνη οδήγηση275
 • Άρθρο 291 – Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών277
 • Άρθρο 292 – Παρακώλυση συγκοινωνιών278
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ286
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ286
 • Άρθρο 299 – Ανθρωποκτονία με δόλο286
 • Άρθρο 300 – Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση288
 • Άρθρο 301 – Συμμετοχή σε αυτοκτονία289
 • Άρθρο 302 – Ανθρωποκτονία από αμέλεια291
 • Άρθρο 303 – Παιδοκτονία292
 • ΙΙ. ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ293
 • Άρθρο 304 – Διακοπή της κύησης293
 • Άρθρο 304Α – Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού 295
 • Άρθρο 305 – Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης296
 • ΙΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ296
 • Άρθρο 306 – Έκθεση296
 • Άρθρο 307 – Παράλειψη προσφοράς βοήθειας297
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ298
 • Άρθρο 308 – Σωματική βλάβη298
 • Άρθρο 308Α – Απρόκλητη σωματική βλάβη298
 • Άρθρο 309 – Επικίνδυνη σωματική βλάβη299
 • Άρθρο 310 – Βαριά σωματική βλάβη299
 • Άρθρο 311 – Θανατηφόρα σωματική βλάβη300
 • Άρθρο 312 – Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων301
 • Άρθρο 313 – Συμπλοκή 302
 • Άρθρο 314 – Σωματική βλάβη από αμέλεια303
 • Άρθρο 315304
 • Άρθρο 315Α –305
 • Άρθρο 315Β –305
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ306
 • Άρθρα 316-321 306
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ306
 • Άρθρο 322 – Αρπαγή306
 • Άρθρο 322Α – Αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου307
 • Άρθρο 322Β – Διακεκριμένες περιπτώσεις307
 • Άρθρο 322Γ – Γενικές διατάξεις308
 • Άρθρο 323 – Εμπόριο δούλων308
 • Άρθρο 323Α – Εμπορία ανθρώπων308
 • Άρθρο 323Β – Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός)310
 • Άρθρο 324 – Αρπαγή ανηλίκων310
 • Άρθρο 325 – Παράνομη κατακράτηση312
 • Άρθρο 326 – Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα312
 • Άρθρο 327 – Ακούσια απαγωγή312
 • Άρθρο 328 – Εκούσια απαγωγή312
 • Άρθρο 329 – Γενική διάταξη312
 • Άρθρο 330 – Παράνομη βία313
 • Άρθρο 331 – Αυτοδικία314
 • Άρθρο 332 – Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας314
 • Άρθρο 333 – Απειλή315
 • Άρθρο 334 – Διατάραξη οικιακής ειρήνης316
 • Άρθρο 335 – Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση317
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ317
 • Άρθρο 336 – Βιασμός322
 • Άρθρο 337 – Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας325
 • Άρθρο 338 – Κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη326
 • Άρθρο 339 – Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους327
 • Άρθρο 340 – Γενική διάταξη328
 • Άρθρο 341 – Απατηλή επίτευξη συνουσίας328
 • Άρθρο 342 – Κατάχρηση ανηλίκων328
 • Άρθρο 343 – Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη329
 • Άρθρο 344 – Έγκληση329
 • Άρθρο 345 – Γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών330
 • Άρθρο 346 – Ασέλγεια μεταξύ συγγενών330
 • Άρθρο 347 – Ασέλγεια παρά φύση330
 • Άρθρο 348 – Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας330
 • Άρθρο 348Α – Πορνογραφία ανηλίκων331
 • Άρθρο 348Β – Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους332
 • Άρθρο 348Γ – Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων332
 • Άρθρο 349 – Μαστροπεία333
 • Άρθρο 350 – Εκμετάλλευση πόρνης334
 • Άρθρο 350Α – Ειδικά ευνοϊκά μέτρα334
 • Άρθρο 351 – Σωματεμπορία334
 • Άρθρο 351Α – Γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής334
 • Άρθρο 352 – Μέτρα ασφάλειας334
 • Άρθρο 352Α – Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής335
 • Άρθρο 352Β – Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος335
 • Άρθρο 353 – Προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας335
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ336
 • Άρθρο 354 – Διατάραξη της οικογενειακής τάξης336
 • Άρθρο 355 – Απάτη σχετική με το γάμο337
 • Άρθρο 356 – Διγαμία337
 • Άρθρο 357 – Μοιχεία337
 • Άρθρο 358 – Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής337
 • Άρθρο 359 – Εγκατάλειψη εγκύου 338
 • Άρθρο 360 – Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου338
 • Άρθρο 360Α – Παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκων339
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ340
 • Άρθρο 361 – Εξύβριση340
 • Άρθρο 361Α – Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση341
 • Άρθρο 361Β — 341
 • Άρθρο 362 – Δυσφήμηση 341
 • Άρθρο 363 – Συκοφαντική δυσφήμηση342
 • Άρθρο 364 – Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας343
 • Άρθρο 365 – Προσβολή μνήμης νεκρού343
 • Άρθρο 366 – Γενικές διατάξεις343
 • Άρθρο 367344
 • Άρθρο 368 – Έγκληση345
 • Άρθρο 369 – Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης345
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ346
 • Άρθρο 370 – Παραβίαση απορρήτου εγγράφων346
 • Άρθρο 370Α – Παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας347
 • Άρθρο 370Β – Παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα348
 • Άρθρο 370Γ349
 • Άρθρο 370Δ349
 • Άρθρο 370Ε349
 • Άρθρο 371 – Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας350
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ352
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ352
 • Άρθρο 372 – Κλοπή352
 • Άρθρο 373 –352
 • Άρθρο 374 – Διακεκριμένη κλοπή353
 • Άρθρο 374Α – Αυθαίρετη χρήση μεταφορικού μέσου354
 • Άρθρο 375 – Υπεξαίρεση354
 • Άρθρο 376 – Παρασιώπηση ανεύρεσης355
 • Άρθρο 377 – Κλοπή και υπεξαίρεση μικρής αξίας356
 • Άρθρο 378 – Φθορά ξένης ιδιοκτησίας356
 • Άρθρο 379 – Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος356
 • Άρθρο 380 – Ληστεία 357
 • Άρθρο 381 – Γενική διάταξη357
 • Άρθρο 382 – Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς 360
 • Άρθρο 383 – Γενικές διατάξεις360
 • Άρθρο 384 – Ικανοποίηση του παθόντος360
 • Άρθρο 384Α – Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα361
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ361
 • Άρθρο 385 – Εκβίαση361
 • Άρθρο 386 – Απάτη362
 • Άρθρο 386Α – Απάτη με υπολογιστή366
 • Άρθρο 386Β – Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις366
 • Άρθρο 387 – Απάτη μικρής αξίας367
 • Άρθρο 388 – Απάτη σχετική με τις ασφάλειες367
 • Άρθρο 389 – Απατηλή πρόκληση βλάβης 367
 • Άρθρο 390 – Απιστία367
 • Άρθρο 391 – Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου368
 • Άρθρο 392 – Δόλια αποφυγή παροχών368
 • Άρθρο 393 – Γενικές διατάξεις368
 • Άρθρο 394 – Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος 369
 • Άρθρο 395 – Παρακώλυση συναγωνισμού 369
 • Άρθρο 396 – Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα370
 • Άρθρο 397 – Καταδολίευση δανειστών371
 • Άρθρο 398 – Χρεοκοπία372
 • Άρθρο 399 – Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος372
 • Άρθρο 400 – Παράνομη αλιεία372
 • Άρθρο 401 – Αλιεία σε χωρικά ύδατα372
 • Άρθρο 402 – Γενική διάταξη372
 • Άρθρο 403 – Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη372
 • Άρθρο 404 – Τοκογλυφία373
 • Άρθρο 405 – Γενική διάταξη373
 • Άρθρα 407-459 – 374
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ374
 • Άρθρο 460 –374
 • Άρθρο 461 –374
 • Άρθρο 462 –374
 • Άρθρο 463 –375
 • Άρθρο 464 –377
 • Άρθρο 465 –378
 • Άρθρο 466 –379
 • Άρθρο 467 –379
 • Άρθρο 468 –379
 • Άρθρο 469 –380
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ383
 • N 4619/2019 - Κύρωση του Ποινικού Κώδικα388
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ388
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ [Άρθρα 1-13]388
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ [Άρθρα 14-41]392
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ [Άρθρα 42-49]398
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [Άρθρα 50-78]401
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρα 79-104Β]409
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η ΕΚΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 105-110Α]419
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΝ ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 111-120]426
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ [Άρθρα 121-133]429
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ436
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 134-137Δ]436
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ [Άρθρα 138- 152]439
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΑΛΛΩΝ ΚΡΑΤΩΝ [Άρθρα 153-156]443
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ444
 • Ι. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ [Άρθρα 157-160Α]444
 • ΙΙ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Άρθρα 161-166]447
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ [Άρθρα 167-182Α]449
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ [Άρθρα 183-197]454
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ [Άρθρα 198-201]461
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ [Άρθρα 202-206]461
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ, ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΗΜΑ [Άρθρα 207-215]462
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ [Άρθρα 216-223]465
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ [Άρθρα 224-435]467
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ [Άρθρα 235-263Α]469
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΟΙΝΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ [Άρθρα 264-289]479
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ [Άρθρα 290-298]485
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ [Άρθρα 299-307]491
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 308-315]494
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - (Καταργήθηκε) [Άρθρα 316-321]496
 • ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ [Άρθρα 322-335]496
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ [Άρθρα 336-353]501
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ [Άρθρα 354-360Α]509
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ [Άρθρα 361-369]511
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ [Άρθρα 370-371]513
 • ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ [Άρθρα 372-459]516
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ526
 • [Άρθρα 460-469, δεύτερο]526
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4619/2019 KAI ΠΔ 283/1985529
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ555
 • 0
 • 0