Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €12.00
ΝΠ €14.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-978-7
Σελίδες: 654
Επιμέλεια: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος

Η 7η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι διατάξεις για το Γ.Ε.ΜΗ, (τόσο του Ν 3419/2005, όσο και του Ν 4635/2019, που ισχύει από τέλη Ιανουαρίου 2020), οι διατάξεις του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, του Ν 4072/2012 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, οι διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν 4481/2017 για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη έκδοση.

Η παρούσα 7η έκδοση εντάσσεται στη νέα Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι Κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

 • 0
 • Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου1
 • [1] ΒΔ της 19.4/1.5.18351
 • Περί του Εμπορικού Νόμου1
 • ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ1
 • ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ1
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ1
 • Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7]1
 • TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ2
 • Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17]2
 • TMHMA ΤΡΙΤΟΝ4
 • Περί εταιριών4
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ4
 • Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50]4
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ6
 • Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64]6
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ7
 • Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69]7
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ8
 • Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]8
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ8
 • Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94]8
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ9
 • Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101]9
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ11
 • Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107]11
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ12
 • Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108]12
 • [2] ΒΔ της 2/14.5.183513
 • Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων13
 • [Άρθρα 1-8]13
 • [3] Ν 3419/200515
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας15
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ15
 • Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Άρθρα 1-18]15
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ62
 • Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας62
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ62
 • Άλλες διατάξεις62
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 30, 36-37]63
 • [4] Ν 4635/201967
 • Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις67
 • ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄67
 • Γενικό Eμπορικό Mητρώο67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ67
 • Σκοπός και πλαίσιο λειτουργιάς του Γ.Ε.ΜΗ.67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ86
 • Εμπορική δημοσιότητα 86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ88
 • Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ97
 • Διαδικασία καταχώρισης 97
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ116
 • Κυρώσεις116
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ118
 • Τροποποιούμενες - καταργούμενες- μεταβατικές και τελικές διατάξεις118
 • [5] Ν 1733/1987120
 • Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας120
 • ΜΕΡΟΣ Α΄120
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1]120
 • ΜΕΡΟΣ Β΄122
 • Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας122
 • Κεφαλαιο Α΄122
 • Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6]122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄126
 • Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9]126
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄134
 • Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11]134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄135
 • Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14]135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄145
 • Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ]145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄157
 • Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18]157
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄158
 • Τεχνολογική καινοτομία158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄158
 • Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19]158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄159
 • Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20]159
 • ΜΕΡΟΣ Δ΄160
 • Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ]160
 • ΜΕΡΟΣ Ε΄181
 • Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23]181
 • [6] Ν 4072/2012184
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις184
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ184
 • Σήματα184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄184
 • Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 121-124]184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄189
 • Περιεχόμενο δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 125-130]189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄192
 • Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 131-133]192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄195
 • Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 134-149]195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄210
 • Προσβολή σήματος [Άρθρα 150-158]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄219
 • Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 159-162]219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄223
 • Συλλογικά σήματα [Άρθρο 163]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄225
 • Διεθνή σήματα [Άρθρα 164-174]225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄232
 • Κοινοτικό σήμα [Άρθρα 175-176]232
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄233
 • Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 177]233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IA΄234
 • Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις[Άρθρα 178-183]234
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄239
 • Σήμα ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών [Άρθρα 184-196, 330]239
 • [7] Ν 2417/1996258
 • Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979258
 • [Άρθρο πρώτο]258
 • ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925259
 • ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-32]259
 • ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979280
 • [Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο]280
 • [8] ΠΔ 259/1997283
 • Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας283
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ283
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2]283
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ286
 • Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11]286
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ289
 • Εθνικός τίτλος προστασίας289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρώτο289
 • Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16]289
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεύτερο294
 • Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19]294
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τρίτο296
 • Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25]296
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τέταρτο303
 • Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α]303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ πΕμπτο308
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31]308
 • Γ. Πνευματική ιδιοκτησία309
 • [9] Ν 2121/1993309
 • Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα309
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ πρωτο309
 • Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5]309
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ δευτερο318
 • Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11]318
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριτο321
 • Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17]321
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τεταρτο324
 • Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ]324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ πεμπτο342
 • Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31]342
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ εκτο344
 • Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο355
 • Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α]355
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ογδοο361
 • Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53]361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ενατο377
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58]377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεκατο393
 • Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63]393
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ενδεκατο395
 • Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Δ]395
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ δωδεκατο421
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72]421
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ δεκατο τεταρτο433
 • Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77]433
 • [10] Ν 4481/2017434
 • Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού434
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ434
 • Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις[Άρθρα 1-54, 81]434
 • Δ. Αξιόγραφα527
 • [11] Ν 5325/1932527
 • Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν527
 • ΤΙΤΛΟΣ Ι527
 • Περί συναλλαγματικής527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’527
 • Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10]527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’527
 • Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20]527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’533
 • Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29]533
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’536
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32]536
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’537
 • Περί λήξεως [Άρθρα 33-37]537
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’539
 • Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42]539
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’541
 • Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54]541
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’548
 • Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63]548
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’551
 • Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68]551
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’553
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69]553
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’553
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71]553
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’554
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74]554
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ555
 • Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78]555
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ557
 • Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89]557
 • ΤΙΤΛΟΣ ΙV559
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100]559
 • [12] Ν 5960/1933562
 • Περί Επιταγής562
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’562
 • Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13]562
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’565
 • Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24]565
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’568
 • Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27]568
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’569
 • Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36]569
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’572
 • Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39]572
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’578
 • Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48]578
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄578
 • Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50]578
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄578
 • Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51]578
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄579
 • Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53]579
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’579
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57]579
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’580
 • Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69]580
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’582
 • Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76]582
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’584
 • Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80]584
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’586
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82]586
 • [13] ΝΔ της 17.7./13.8.1923587
 • Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών587
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄587
 • Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν587
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ587
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68]587
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ587
 • Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75]587
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ587
 • Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80]587
 • [14] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ590
 • ΠΔ 456/1984590
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ590
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ590
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ τριακοστό έκτο590
 • Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900]590
 • Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός594
 • [15] Ν 146/1914594
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού594
 • [Άρθρα 1-24]594
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ609
 • 0
 • 0