Συγκριτική μελέτη των ΕΘΑΔ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-938-1
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Ρ. Φράγκου
Πρόλογος: Γ. Σταυρόπουλος, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Οι «Εθνικοί Θεσμοί για την προώθηση και προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ)» συνιστούν μια σημαντική καινοτομία στην παγκόσμια διακυβέρνηση, καθώς αποτελούν τον μοναδικό κρατικό μηχανισμό, του οποίου ο σκοπός και η λειτουργία είναι αποκλειστικά αφιερωμένοι στην προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Η επιστημονικά πρωτότυπη μονογραφία διερευνά τη σχέση αλληλεπίδρασης που παρατηρείται μεταξύ της «αρχιτεκτονικής» των ΕΘΑΔ και της βασικής αποστολής τους και επιχειρεί να φωτίσει πτυχές και παραμέτρους που αφορούν στη σύσταση, τη λειτουργία και το ρόλο των ΕΘΑΔ. Μέσα από τη σύγκριση των διαφορετικών τύπων ΕΘΑΔ που απαντώνται διεθνώς καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα σε σχέση με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές της συμβολής τους στην προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Το έργο ασχολείται με ένα ως τώρα ανεξερεύνητο από τον Έλληνα μελετητή πεδίο του Δικαίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και αποτελεί ένα πρώτο έναυσμα για την ανάπτυξη του επιστημονικού διαλόγου προς το σκοπό της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των ΕΘΑΔ.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • Α. Γενικά1
 • Β. Η μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας7
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η σύλληψη και η εξέλιξη της έννοιας των ΕΘΑΔ και οι Αρχές των Παρισίων: μια πορεία παράλληλη12
 • Α. Τα πρώτα βήματα των ΕΘΑΔ12
 • Β. Η «δεύτερη γέννηση» των ΕΘΑΔ: οι Αρχές των Παρισίων15
 • α. Η διεθνής αναγνώριση των Αρχών των Παρισίων18
 • β. Τα όρια και οι προκλήσεις στην εφαρμογή των Αρχών των Παρισίων21
 • αα. Ο σκοπός των Αρχών των Παρισίων21
 • ββ. Οι αποδέκτες των Αρχών των Παρισίων23
 • γγ. Τα «μοντέλα λειτουργίας» των ΕΘΑΔ στα οποία εφαρμόζονται οι Αρχές των Παρισίων25
 • Γ. Η συμμόρφωση των ΕΘΑΔ με τις Αρχές των Παρισίων και η διαδικασία διαπίστευσής τους27
 • α. Το Παγκόσμιο Συντονιστικό Όργανο των ΕΘΑΔ (Global Alliance of National Human Rights Institutions, GANHRI)28
 • β. Η Υποεπιτροπή Διαπίστευσης (Sub-Committee on Accreditation, SCA)29
 • γ. Η διαδικασία διαπίστευσης των ΕΘΑΔ33
 • αα. Τα βασικά βήματα της διαδικασίας διαπίστευσης των ΕΘΑΔ33
 • ββ. Η αξιολόγηση της διαδικασίας διαπίστευσης των ΕΘΑΔ37
 • Δ. Η έννοια των ΕΘΑΔ σήμερα: ορισμός και τυπολογία43
 • α. Εννοιολογική προσέγγιση των ΕΘΑΔ43
 • β. Καλύτερη κατανόηση των «μοντέλων λειτουργίας» των ΕΘΑΔ48
 • Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους Η Ανάγκη Ενίσχυσης του συστήματος αξιολόγησης των ΕΘΑΔ και όχι απαραίτητα επικαιροποίησης των Αρχών των Παρισίων62
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η Αρχιτεκτονική των ΕΘΑΔ: Βασικές παράμετροι για την εκπλήρωση της αποστολής τους67
 • Α. Ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ67
 • α. Θεσμική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ69
 • αα. Η εντολή των ΕΘΑΔ69
 • i. Διττή αρμοδιότητα των ΕΘΑΔ να προωθούν και να προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου69
 • ii. Το εύρος της εντολής των ΕΘΑΔ71
 • iii. Νομική θεμελίωση της εντολής των ΕΘΑΔ78
 • ββ. Οριοθετημένη υλική αρμοδιότητα80
 • β. Προσωπική ανεξαρτησία των μελών των ΕΘΑΔ83
 • αα. Η διαδικασία διορισμού και παύσης των μελών των ΕΘΑΔ83
 • ββ. Το status των μελών των ΕΘΑΔ89
 • γ. Οικονομική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ92
 • δ. Λειτουργική ανεξαρτησία των ΕΘΑΔ103
 • αα. Επιλογή και πρόσληψη του προσωπικού των ΕΘΑΔ103
 • ββ. Ανάπτυξη των μεθόδων εργασίας των ΕΘΑΔ106
 • γγ. Διεξαγωγή ερευνών από τους ΕΘΑΔ109
 • Β. Πλουραλισμός των ΕΘΑΔ111
 • α. Μέσω της αντιπροσωπευτικότητας των ΕΘΑΔ114
 • β. Μέσω της συνεργασίας των ΕΘΑΔ με τις κοινωνικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου123
 • αα. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με κρατικούς φορείς126
 • ββ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με μη κρατικούς φορείς138
 • Γ. Λογοδοσία των ΕΘΑΔ149
 • α. Η «τυπική» λογοδοσία των ΕΘΑΔ150
 • β. Η «δημόσια» ή «λαϊκή» λογοδοσία των ΕΘΑΔ155
 • γ. Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ΕΘΑΔ: αναγκαία προϋπόθεση της λογοδοσίας τους159
 • Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους Δικλείδα ασφαλείας απέναντι στην ποικιλομορφία των ΕΘΑΔ η ευρεία συνταγματική ή νομοθετική εντολή τους164
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η εντολή των ΕΘΑΔ: Κοινοί στόχοι με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής τους171
 • Α. Προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου171
 • α. Παρακολούθηση ζητημάτων που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου (monitoring)171
 • β. Διερεύνηση ατομικών αναφορών (complaints handling) σε περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου181
 • Β. Προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου184
 • α. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για ζητήματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου186
 • β. Διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τα δικαιώματα του ανθρώπου189
 • γ. Έρευνα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου194
 • Γ. Ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο σε θέματα που άπτονται των δικαιωμάτων του ανθρώπου196
 • α. Υποβολή σε συμβουλευτική βάση «γνωμοδοτήσεων, συστάσεων, προτάσεων ή εκθέσεων»197
 • β. Ενθάρρυνση για την επικύρωση διεθνών συνθηκών για τα δικαιώματα του ανθρώπου205
 • γ. Συνδρομή στις εκθέσεις που υποβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες Αρχές για τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου (reporting)208
 • Δ. Συνεργασία με το διεθνές και περιφερειακό σύστημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου211
 • α. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών214
 • αα. ΕΘΑΔ και UN Treaty Bodies216
 • ββ. ΕΘΑΔ και Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων235
 • i. ΕΘΑΔ και Οικουμενική Περιοδική Αξιολόγηση (UPR)236
 • ii. ΕΘΑΔ και Ειδικές Διαδικασίες (Special procedures)238
 • β. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου240
 • αα. ΕΘΑΔ και Συμβούλιο της Ευρώπης241
 • ββ. ΕΘΑΔ και ΕΔΔΑ248
 • γ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με την Ευρωπαϊκή Ένωση253
 • αα. ΕΘΑΔ και Θεσμικά όργανα της ΕΕ255
 • ββ. ΕΘΑΔ και Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ261
 • δ. Συνεργασία των ΕΘΑΔ με άλλους περιφερειακούς οργανισμούς για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου263
 • Συμπεράσματα Τρίτου Μέρους Δικλείδα ασφαλείας απέναντι στο εύρος των λειτουργιών των ΕΘΑΔ ο στρατηγικός σχεδιασμός της δράσης τους265
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ267
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Οι Αρχές σχετικά με το status των Εθνικών Θεσμών (Αρχές των Παρισίων)273
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία279
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο287
 • 0
 • 0