Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4548/2018

1ος Τόμος: Άρθρα 1-85 (Κυκλοφορεί)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €250.00
ΝΠ €290.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-969-5
Σελίδες: 2250

Το «Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» συνιστά την πρώτη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4548/2018, ο οποίος αντικατέστησε μετά από έναν περίπου αιώνα τον ΚΝ 2190/1920.

Πρόκειται για δίτομο έργο: ο 1ος τόμος περιλαμβάνει ερμηνεία των άρθρων 1-85 και ο 2ος τόμος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων, 86-190, του Ν 4548/2018. Κάθε άρθρο, πέραν του ερμηνευτικού του κειμένου, συνοδεύεται από το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και ειδική βιβλιογραφία, ενώ υπό το άρθρο 12 έχουν τεθεί ως Παράρτημα τα ζητήματα δημοσιότητας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών.

Η ερμηνεία είναι προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή, χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων.

Στόχος του έργου είναι να παράσχει στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενασχολούμενο με τις ανώνυμες εταιρίες (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.λπ.) μία συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του δικαίου της ΑΕ.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • I. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΕ ΔΙΕΘΝΩΣ - ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΕ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΑΕ - ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ3
 • 1. Η ανανέωση του εταιρικού δικαίου και η σημασία της ΑΕ6
 • 2. Η ιστορία και η εξέλιξη της ΑΕ διεθνώς8
 • 2.1. Η αρχική μορφή της ΑΕ8
 • 2.2. Ο 19ος αιώνας8
 • 2.3. Ο 20ός αιώνας9
 • 2.4. Η σημερινή ανάπτυξη του δικαίου της ΑΕ9
 • 3. Το δίκαιο της ΑΕ στην Ελλάδα10
 • 3.1. Μέχρι τον κ.ν. 2190/192010
 • 3.2. Μετά τον κ.ν. 2190/1920 και μέχρι το ν. 4548/201811
 • 4. Τα χαρακτηριστικά της ΑΕ14
 • 4.1. Η ποικιλία των χαρακτηριστικών της ΑΕ14
 • 4.2. Η σχετικότητα των ορισμών της ΑΕ15
 • 5. Ο «τύπος» της ΑΕ17
 • 6. Οι «τύποι» της ΑΕ19
 • 6.1. Η ΑΕ με εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες19
 • 6.2. Οι «μικρές», οι «κλειστές» και οι «οικογενειακές» ΑΕ20
 • 6.2.1. Οι «μικρές» ΑΕ20
 • 6.2.2. Οι «κλειστές» ΑΕ21
 • 6.2.3. Οι οικογενειακές ΑΕ21
 • 6.3. Η μονοπρόσωπη ΑΕ22
 • 6.4. Άλλοι τύποι ΑΕ22
 • 7. Το εταιρικό συμφέρον22
 • 7.1. Το πρόβλημα22
 • 7.2. Οι προτεινόμενες λύσεις23
 • 7.3. Παράμετροι που επηρεάζουν τον προσδιορισμό του εταιρικού συμφέροντος27
 • 7.4. Το συμφέρον του ομίλου30
 • II. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ33
 • 1. Εισαγωγικά33
 • 2. Η ελευθερία εγκατάστασης (49 ΣΛΕΕ και 54 ΣΛΕΕ) ως κεντρικός άξονας του ενωσιακού εταιρικού δικαίου33
 • 3. Η ελευθερία κυκλοφορίας των κεφαλαίων (63 ΣΛΕΕ) ως διέπουσα ειδικότερα ζητήματα του ενωσιακού εταιρικού δικαίου36
 • 4. Οι ενωσιακές νομοθετικές πράξεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου38
 • 4.1. Οι Οδηγίες39
 • 4.1.1. Η Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2009/101/ΕΚ39
 • 4.1.2. Η Δεύτερη Οδηγία 77/91/ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2012/30/ΕΕ40
 • 4.1.3. Η Τρίτη Οδηγία 78/855/ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2011/35/ΕΕ40
 • 4.1.4. Η Τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ40
 • 4.1.5. Η Οδηγία 86/635/ΕΟΚ40
 • 4.1.6. Η Έκτη Οδηγία 82/891/ΕΟΚ41
 • 4.1.7. Η Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ που αντικαταστάθηκε από την Οδηγία 2013/34/ΕΕ41
 • 4.1.8. Η Όγδοη Οδηγία 84/253/ΕΟΚ41
 • 4.1.9. Η Ενδέκατη Οδηγία 89/666/ΕΟΚ41
 • 4.1.10 Η Οδηγία 2004/25/ΕΚ41
 • 4.1.11. Η Δέκατη Οδηγία 2005/56/ΕΚ42
 • 4.1.12. Η Οδηγία 2006/43/ΕΚ και η μετέπειτα Οδηγία 2014/56/ΕΕ42
 • 4.1.13. Οι Οδηγίες 2007/36/ΕΚ και 2017/828/ΕΕ42
 • 4.1.14. Η Οδηγία 2012/17/ΕΕ42
 • 4.1.15. Η Οδηγία 2013/34/ΕΕ43
 • 4.1.16. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ43
 • 4.1.17. Η Έκθεση Ομάδας Εργασίας του 2011 και η 14η Οδηγία43
 • 4.1.18. Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 και τα επόμενα βήματα44
 • 4.2. Οι Κανονισμοί44
 • 4.2.1. Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 2137/85 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ)44
 • 4.2.2. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE)45
 • 4.2.3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1435/2003 για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE)45
 • 4.2.4. Οι Κανονισμοί (ΕΚ) 1606/2002 και (ΕΚ) 1126/2008 για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ)46
 • 4.2.5. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/121246
 • III. ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΑΕ52
 • 1. Η έννοια της «εισηγμένης ΑΕ» μετά τον ν. 4548/2018 και η θέση της στο μεταίχμιο του εταιρικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς52
 • 2. Οι λόγοι εισαγωγής τίτλων της ΑΕ προς διαπραγμάτευση 54
 • 3. Η προστασία των μετόχων και των κατόχων λοιπών τίτλων (επενδυτών) ως κύρια ratio του «ειδικού δικαίου της εισηγμένης ΑΕ»56
 • 4. Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου57
 • 4.1. Γενικά57
 • 4.2. Εποπτεία – Μητρώο 59
 • 4.3. Μετοχικό κεφάλαιο60
 • 4.4. Διοικητικό Συμβούλιο 61
 • 4.5. Γενική Συνέλευση63
 • 4.6. Δικαιώματα μειοψηφίας 65
 • 4.7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις – Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις65
 • 4.8. Εξαγορά μετοχών 67
 • 4.9. Λύση και έμμεση διαγραφή από τη ρυθμιζόμενη αγορά67
 • 5. Ρυθμίσεις δικαίου κεφαλαιαγοράς68
 • 5.1. Προϋποθέσεις εισαγωγής τίτλων ΑΕ σε ρυθμιζόμενη αγορά68
 • 5.2. Έκτακτες υποχρεώσεις πληροφόρησης (δημοσιότητας) 70
 • 5.3. Απαγόρευση κατάχρησης της αγοράς72
 • 5.4. Δημόσιες προτάσεις αγοράς κινητών αξιών73
 • IV. ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ79
 • 1. Έννοια και σημασία των ομίλων επιχειρήσεων79
 • 2. Μορφές ομιλικής σύνδεσης83
 • 3. Διάκριση των ομίλων επιχειρήσεων από παρεμφερείς έννοιες87
 • 4. Νομικά ζητήματα των ομίλων επιχειρήσεων90
 • 4.1. Ζητήματα εταιρικού δικαίου90
 • 4.2. Λοιποί κλάδοι δικαίου91
 • V. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ97
 • 1. Έννοια, πεδίο εφαρμογής και κύριοι άξονες της εταιρικής διακυβέρνησης97
 • 1.1. Έννοια και κύριοι άξονες 97
 • 1.2. Πεδίο εφαρμογής και διαφοροποίηση των κανόνων ΕΔ μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών εταιριών99
 • 2. Η διάρθρωση των κανόνων ΕΔ100
 • 2.1. Πηγές100
 • 2.2. Η εξέλιξη της ΕΔ στην ελληνική έννομη τάξη: Ν. 3016/2002, Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις101
 • 3. Οι κανόνες ΕΔ για το ΔΣ104
 • 3.1. Διάκριση των μελών του ΔΣ σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά104
 • 3.2. Ποιοτική διαβάθμιση της ευθύνης 106
 • 3.3. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη108
 • 3.3.1. Ιδιότητα ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους108
 • 3.3.2. Σημεία προβληματισμού110
 • 4. Οι επιτροπές του ΔΣ111
 • 4.1. Ο ρόλος των επιτροπών του ΔΣ111
 • 4.2. Ειδικά η Επιτροπή Ελέγχου113
 • 5. Εσωτερικός έλεγχος και διαχείριση κινδύνων115
 • 5.1. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου115
 • 5.2. Διαχείριση Κινδύνων118
 • 6. Ειδικά η ΕΔ των εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα119
 • VI. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ124
 • 1. Έννοια124
 • 2. Διεθνείς πρωτοβουλίες126
 • 2.1. Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής127
 • 2.2. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις129
 • 2.3. Πρωτοβουλίες των Ηνωμένων Εθνών130
 • 2.4. Πρωτοβουλίες του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης130
 • 2.5. Πρωτοβουλίες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας131
 • 3. Η ΕΚΕ de lege lata131
 • 3.1. Η Οδηγία 2014/95/ΕΕ και τα άρθρ. 151, 154 ν. 4548/2018131
 • 3.2. Η σημασία της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ για το εταιρικό δίκαιο132
 • VII. Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΕ139
 • 1. H σημασία της λογιστικής139
 • 1.1. Το πεδίο εφαρμογής139
 • 1.2. Η τήρηση των λογιστικών αρχείων141
 • 1.3. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων142
 • 2. Το λογιστικό δίκαιο της ΑΕ144
 • 2.1. Το πλαίσιο σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα144
 • 2.2. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΕΛΠ146
 • 2.3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ147
 • 2.4. Αρχές κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων148
 • 3. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις150
 • 3.1. Ο ισολογισμός150
 • 3.2. Η κατάσταση αποτελεσμάτων 151
 • 3.3. Η κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης152
 • 3.4. Η κατάσταση χρηματοροών153
 • 3.5. Το προσάρτημα154
 • 4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις156
 • 5. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων157
 • ΝΟΜΟΣ 4548/2018161
 • «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»161
 • (ΦΕΚ Α΄ 104/13.6.2018)161
 • Τμήμα Πρώτο163
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ163
 • Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου163
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης166
 • 2. Τα τρία θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ΑΕ167
 • 2.1. Ο κεφαλαιουχικός χαρακτήρας167
 • 2.2. Η νομική προσωπικότητα167
 • 2.3. Η εμπορική ιδιότητα169
 • 3. Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας170
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί180
 • Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών182
 • 1. Αποκλειστική δωσιδικία της έδρας της εταιρίας183
 • 2. Υπαγωγή εταιρικών διαφορών σε διαιτησία και διαμεσολάβηση184
 • Τμήμα Δεύτερο187
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ187
 • Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της187
 • 1. Ο αριθμός των ιδρυτών και η μονοπρόσωπη ΑΕ190
 • 2. Το καταστατικό της ΑΕ191
 • 2.1. Έννοια, λειτουργία και νομική φύση του καταστατικού191
 • 2.2. Τροποποίηση του καταστατικού, διάκριση από παρεμφερείς έννοιες193
 • 3. Οι εξωεταιρικές συμφωνίες197
 • Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού201
 • 1. Υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού202
 • 2. Προαιρετικό περιεχόμενο του καταστατικού204
 • Άρθρο 6 – Επωνυμία207
 • 1. Έννοια και λειτουργία της επωνυμίας208
 • 2. Ειδικές διατάξεις για την επωνυμία της ΑΕ210
 • Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας213
 • 1. Έννοια και κανόνες περί έδρας216
 • 2. Η σημασία της έδρας της ΑΕ ως προς τη λειτουργία της218
 • 3. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην ΑΕ219
 • 3.1. Σημασία και θεωρίες219
 • 3.3. Παρεκκλίσεις από τον κανόνα της «πραγματικής έδρας»221
 • 3.2. Το δίκαιο της «πραγματικής έδρας» ως κρατούσα αντίληψη στην Ελλάδα220
 • 4. Έκταση εφαρμογής της Lex societatis223
 • 4.1. Σύσταση – Ικανότητα δικαίου – Λύση223
 • 4.2. Εσωτερικές σχέσεις224
 • 4.3. Δίκαιο συνδεδεμένων επιχειρήσεων224
 • 4.4. Ευθύνη εταίρων και οργάνων έναντι τρίτων225
 • 4.5. Διασυνοριακές συγχωνεύσεις225
 • 4.6. Ειδικότερα η πτώχευση227
 • 5. Η έδρα της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE)227
 • 6. Η μεταφορά της έδρας228
 • 7. Δευτερεύουσες εγκαταστάσεις231
 • Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας233
 • Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές235
 • 1. Το αντικείμενο της ρύθμισης238
 • 2. Ο έλεγχος κατά την ίδρυση της ΑΕ239
 • 2.1. Ο έλεγχος των κοινών ΑΕ239
 • 2.2. Ο έλεγχος των «ειδικών» ΑΕ240
 • 3. Ο έλεγχος κατά την τροποποίηση του καταστατικού243
 • 4. Ο έλεγχος κατά την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. μεταβολών, που δεν αποτελούν τροποποίηση καταστατικού246
 • Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών247
 • 1. Αντικείμενο της ρύθμισης248
 • 2. Οι πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο248
 • 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις248
 • 2.2. Η νομική φύση της υπό ίδρυση ΑΕ249
 • 2.3. Η ευθύνη των ιδρυτών και η ανάληψη της ευθύνης από την ιδρυθείσα ΑΕ251
 • 2.4. Η κτήση δικαιωμάτων από την ιδρυθείσα ΑΕ253
 • 3. Η ευθύνη των ιδρυτών από πλημμέλειες κατά την ίδρυση της εταιρίας254
 • Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας256
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις258
 • 1.1. Αντικείμενο της ρύθμισης258
 • 1.2. Η νομική αντιμετώπιση ελαττωμάτων του καταστατικού ή των δηλώσεων βούλησης των ιδρυτών μετά την ίδρυση της ΑΕ260
 • 2. Το πραγματικό της διάταξης262
 • 2.1. Οι λόγοι ακύρωσης262
 • 2.2. Η δικαστική ακύρωση264
 • Τμήμα Τρίτο269
 • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ269
 • Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.269
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις272
 • 2. Οι δημοσιευτέες πράξεις και στοιχεία 273
 • 2.1. Σύσταση ΑΕ και τροποποιήσεις καταστατικού273
 • 2.2. Διορισμός, εκλογή ή παύση προσώπων που ασκούν διαχείριση ή εκπροσωπούν την ΑΕ, των ελεγκτών και των εκκαθαριστών274
 • 2.3. Κεφάλαιο 276
 • 2.4. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις ΔΣ276
 • 2.5. Δικαστικές αποφάσεις, λύση και διαγραφή της ΑΕ277
 • 3. Ο μη εξαντλητικός χαρακτήρας του καταλόγου των δημοσιευτέων στοιχείων του άρθρ. 12 278
 • 4. Έννομα αποτελέσματα της δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ.279
 • 4.1. Εισαγωγικά279
 • 4.2. Δηλωτικός χαρακτήρας280
 • 4.3. Συστατικός χαρακτήρας281
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12285
 • Ζητήματα δημοσιότητας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών285
 • 1. Η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132285
 • 2. Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρ. 98-101 ν. 4635/2019286
 • 2.1. Νομικοί τύποι εταιρειών286
 • 2.2. H έννοια του «υποκαταστήματος»287
 • 3. Τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα δημοσιότητας288
 • 3.1. Για τα υποκαταστήματα εταιριών των κρατών μελών ΕΕ και ΕΟΧ (άρθρ. 98 ν. 4635/2019)288
 • 3.1.1. Σκοπός του άρθρ. 98 ν. 4635/2019288
 • 3.1.2. Δημοσιότητα289
 • 3.1.3. Τα λογιστικά έγγραφα291
 • 3.2. Για τα υποκαταστήματα εταιριών των τρίτων χωρών (άρθρ. 99 ν. 4635/2019)292
 • 4. Μητρώο δημοσιότητας (άρθρ. 100 παρ. 1 ν. 4635/2019)293
 • 5. Αποκλίσεις των διατυπώσεων δημοσιότητας στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή (άρθρ. 100 παρ. 2 ν. 4635/2019)294
 • 6. Σύσταση περισσοτέρων υποκαταστημάτων (άρθρ. 100 παρ. 3 ν. 4635/2019)295
 • 7. Η προστασία των τρίτων (άρθρ. 100 παρ. 4 ν. 4635/2019)295
 • 8. Στοιχεία εγγράφων των υποκαταστημάτων αλλοδαπής εταιρίας (άρθρ. 101 ν. 4635/2019)296
 • Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας299
 • 1. Η «εμπορική δημοσιότητα» των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων για τις ΑΕ301
 • 2. Οργάνωση και διάρθρωση του Γ.Ε.ΜΗ. 303
 • 3. Οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.304
 • Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας308
 • 1. Τα έγγραφα και ο διαδικτυακός τόπος της ΑΕ ως δευτερεύοντα μέσα δημοσιότητας309
 • 2. Επιμέρους στοιχεία των εγγράφων και του διαδικτυακού τόπου της ΑΕ310
 • 3. Συνέπειες της παράλειψης αναφοράς των απαιτούμενων στοιχείων 311
 • Τμήμα Τέταρτο312
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ312
 • Κεφάλαιο Α΄312
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ312
 • Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας312
 • 1. Έννοια και λειτουργία του μετοχικού κεφαλαίου313
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις313
 • 1.2. Η αρχή του σχηματισμού του μετοχικού κεφαλαίου314
 • 1.3. Η αρχή της διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου316
 • 2. Νόμισμα και ύψος του μετοχικού κεφαλαίου317
 • Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου318
 • 1. Κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου: Έννοια, νομική φύση και εφαρμοστέο δίκαιο319
 • 2. Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης ανάληψης322
 • 3. Τα συμβαλλόμενα πρόσωπα στη σύμβαση ανάληψης324
 • 4. Η δημόσια προσφορά μετοχών ειδικότερα325
 • Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών329
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις332
 • 2. Εισφορά σε είδος και απόσχιση κλάδου334
 • 3. Έννοια της εισφοράς σε είδος336
 • 4. Πρόβλεψη της εισφοράς σε είδος στο καταστατικό ή στην απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου337
 • 5. Αποτίμηση της εισφοράς σε είδος338
 • 6. Ανώμαλη εξέλιξη της υποχρέωσης καταβολής επί εισφοράς σε είδος340
 • 7. Οι συγκεκαλυμμένες εισφορές σε είδος342
 • Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών345
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις347
 • 2. Οι εξαιρέσεις από την ad hoc αποτίμηση348
 • 2.1. Μέσα χρηματαγοράς ή κινητές αξίες348
 • 2.2. Προηγούμενη αποτίμηση από εμπειρογνώμονα349
 • 2.3. Αποτίμηση στο πλαίσιο οικονομικών καταστάσεων351
 • 3. Υποχρεώσεις δημοσιότητας352
 • Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού353
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις354
 • 2. Απαγορευμένες συμβάσεις355
 • 3. Έννομες συνέπειες357
 • 4. Έγκυρη σύναψη συμβάσεων358
 • 5. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση359
 • Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου360
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις364
 • 2. Οι εισφορές σε χρήμα364
 • 2.1. Γενικά364
 • 2.2. Κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας365
 • 2.3. Χρησιμοποίηση της εισφοράς για σκοπούς της εταιρίας366
 • 2.4. Προκαταβολές έναντι μελλοντικής εισφοράς368
 • 2.5. Καταβολή της εισφοράς διά συμψηφισμού369
 • 3. Χρόνος καταβολής των εισφορών371
 • 4. Πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου373
 • 5. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου377
 • Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου379
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις382
 • 2. Προϋποθέσεις και συνέπειες της μερικής καταβολής384
 • 3. Συνέπειες από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης387
 • Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς391
 • Κεφάλαιο Β΄393
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ393
 • Άρθρο 23 – Είδη αύξησης393
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης394
 • 2. Γενικά ως προς την αύξηση κεφαλαίου394
 • 2.1. Η σημασία της αύξησης394
 • 2.2. Είδη και παραλλαγές της αύξησης κεφαλαίου395
 • 2.2.1. Τακτική και έκτακτη αύξηση395
 • 2.2.2. Πραγματική και ονομαστική αύξηση396
 • 2.2.3. Αύξηση με χρηματικές εισφορές και αύξηση με εισφορές σε είδος397
 • 2.2.4. Παραλλαγές της αύξησης: αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση και προκαταβολές μετόχων397
 • 2.2.4.1. Αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση 397
 • 2.2.4.2. Προκαταβολές μετόχων ενόψει αύξησης κεφαλαίου397
 • 2.2.5. Με ιδιωτική τοποθέτηση ή με δημόσια εγγραφή398
 • Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου399
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης και τροποποιήσεις σε σχέση με το κ.ν. 2190/1920400
 • 1.1. Ειδικότερα: η κατάργηση του άρθρ. 13 παρ. 4α κ.ν. 2190/1920401
 • 2. Η έκτακτη αύξηση με απόφαση ΔΣ401
 • 3. Η έκτακτη αύξηση με απόφαση συνήθους ΓΣ402
 • 4. Ο νομικός χαρακτήρας της έκτακτης αύξησης403
 • Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου405
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης406
 • 2. Νομική φύση της αύξησης κεφαλαίου 406
 • 3. Περιεχόμενο της απόφασης για την αύξηση407
 • 4. Προσδιορισμός της τιμής διάθεσης και εξουσιοδότηση στο ΔΣ για τον προσδιορισμό της407
 • 5. Αναγκαιότητα έγκρισης από τις κατηγορίες μετόχων408
 • 6. Έλεγχος της απόφασης για αύξηση κεφαλαίου410
 • Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης411
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης413
 • 2. Σημασία, φύση και δυνατότητα μεταβίβασης του δικαιώματος προτίμησης413
 • 3. Φορείς και πεδίο εφαρμογής του δικαιώματος προτίμησης414
 • 4. Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης415
 • 5. Προστασία του δικαιώματος προτίμησης417
 • 6. Ελεύθερη διάθεση μετοχών από το ΔΣ417
 • Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης419
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης420
 • 2. Προϋποθέσεις περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης421
 • 2.1. Τυπικές προϋποθέσεις421
 • 2.1.1. Απόφαση ΓΣ421
 • 2.1.2. Σύνταξη έκθεσης από το ΔΣ421
 • 2.2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις 422
 • 2.2.1. Εταιρικό συμφέρον 422
 • 2.2.2. Συνέπειες λήψης απόφασης κατά παράβαση του εταιρικού συμφέροντος423
 • 2.2.3. Αρχή της ισότιμης μεταχείρισης424
 • 3. Ειδικές περιπτώσεις424
 • 3.1. Ανάληψη μετοχών από πιστωτικό ίδρυμα424
 • 3.2. Μικτή αύξηση (με χρηματικές εισφορές και εισφορές σε είδος)425
 • 3.3. Εξουσιοδότηση του ΔΣ ή της συνήθους ΓΣ να αποκλείσει το δικαίωμα προτίμησης425
 • Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης427
 • Κεφάλαιο Γ΄429
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ429
 • Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου429
 • 1. Γενικά – Λειτουργία, καταστατική διάσταση και σκοποί της μείωσης κεφαλαίου433
 • 2. Είδη και τεχνικές μείωσης κεφαλαίου435
 • 2.1. Είδη μείωσης κεφαλαίου435
 • 2.2. Τεχνικές μείωσης κεφαλαίου436
 • 3. Η εταιρική απόφαση για τη μείωση κεφαλαίου438
 • 3.1. Αρμοδιότητα 438
 • 3.2. Πρόσκληση ΓΣ439
 • 3.3. Περιεχόμενο της απόφασης μείωσης κεφαλαίου 441
 • 3.3.1. Ελάχιστο περιεχόμενο απόφασης και αποκλίσεις από την πρόσκληση441
 • 3.3.2. Περιορισμοί της εξουσίας της ΓΣ442
 • 3.4. Δημοσιότητα της απόφασης 445
 • 3.5. Διοικητική έγκριση445
 • 3.6. Έγκριση από λοιπές υφιστάμενες κατηγορίες μετόχων 446
 • 4. Έννομα αποτελέσματα - Δικαιούχοι προϊόντος μείωσης κεφαλαίου448
 • 5. Ελαττωματική μείωση κεφαλαίου449
 • Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου451
 • 1. Η αναγκαιότητα προστασίας των δανειστών στη μείωση κεφαλαίου – Ρυθμιστικές επιλογές 453
 • 2. Πεδίο εφαρμογής454
 • 3. Περιορισμός καταβολής στους μετόχους 456
 • 3.1. Χρόνος αναφοράς ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 456
 • 3.2. Αντιρρήσεις δανειστών ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων - Συνέπειες456
 • 3.3. Αντιρρήσεις δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 458
 • 3.4. Δικαστική διαδικασία επίλυσης αντιρρήσεων δανειστών459
 • 3.5. Επαρκείς ασφάλειες461
 • 3.6. Έναρξη και έκταση καταβολών στους μετόχους461
 • 4. Έννομες συνέπειες ελαττωματικής καταβολής462
 • Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου464
 • 1. Γενικά 465
 • 2. Μείωση κεφαλαίου σε είδος 465
 • 3. Μείωση κεφαλαίου με σχηματισμό ειδικού αποθεματικού 468
 • Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου471
 • 1. Γενικά 473
 • 2. Νομική φύση474
 • 3. Διαδικασία και προϋποθέσεις της απόσβεσης475
 • 3.1. Αρμοδιότητα475
 • 3.2. Περιεχόμενο απόφασης476
 • 3.3. Πηγές χρηματοδότησης της απόσβεσης478
 • 3.4. Έγκριση της απόσβεσης από κατηγορίες μετοχών479
 • 3.5. Δημοσιότητα 480
 • 4. Αποτελέσματα της απόσβεσης και αποσβεσμένες μετοχές («μετοχές επικαρπίας»)480
 • Τμήμα Πέμπτο483
 • ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ483
 • Κεφάλαιο Α΄483
 • ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ483
 • Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι483
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης485
 • 2. Ο κλειστός αριθμός των εκδιδόμενων τίτλων486
 • 3. Οι κατηγορίες και οι σειρές των τίτλων487
 • 4. Οι συνδεδεμένοι τίτλοι488
 • 5. Η δυνατότητα χωριστής διάθεσης δικαιωμάτων από τους τίτλους 489
 • Κεφάλαιο Β΄492
 • ΜΕΤΟΧΕΣ492
 • Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές492
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης494
 • 2. Η έννοια της μετοχής495
 • 2.1. Ως τμήμα του κεφαλαίου495
 • 2.2. Η μετοχική έννομη σχέση496
 • 2.2.1. Κτήση και απώλεια της μετοχικής ιδιότητας496
 • 2.2.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις από τη μετοχική σχέση498
 • 2.2.2.1. Δικαιώματα διοικήσεως498
 • 2.2.2.2. Περιουσιακά δικαιώματα και δυνατότητα άσκησης εταιρικών αξιώσεων498
 • 2.2.2.3. Υποχρεώσεις του μετόχου500
 • 2.3. Η μετοχή ως τίτλος500
 • Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών502
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης και ορολογικές αποσαφηνίσεις504
 • 2. Η σημασία πρόβλεψης της ονομαστικής αξίας της μετοχής504
 • 3. Διαφοροποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών 506
 • 4. Τιμή έκδοσης της μετοχής507
 • Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας511
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης513
 • 2. Αρχή της ισότητας513
 • 2.1. Περιεχόμενο513
 • 2.2. Εξαιρέσεις 513
 • 3. Αρχή της ίσης μεταχείρισης514
 • 4. Υποχρέωση πίστης των μετόχων516
 • 4.1. Γενικά516
 • 4.2. Θεμελίωση της υποχρέωσης πίστης516
 • 4.3. Υποχρεώσεις κατά την άσκηση δικαιωμάτων διοίκησης518
 • 4.4. Συνέπειες παράβασης519
 • Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές521
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης522
 • 2. Οι κοινές μετοχές ως «κατηγορία υποδοχής»522
 • 3. Η ύπαρξη τουλάχιστον μίας κοινής μετοχής522
 • 4. Δικαιώματα των κοινών μετόχων523
 • Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές524
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης527
 • 2. Έννοια και σκοπός των προνομίων 527
 • 3. Διαδικασία έκδοσης προνομιούχων μετοχών528
 • 3.1. Με πρόβλεψη στο καταστατικό528
 • 3.2. Με τροπή κοινών μετοχών σε προνομιούχες530
 • 3.3. Ιδιαιτερότητες των εκδιδόμενων τίτλων530
 • 4. Τα επιμέρους προνόμια531
 • 4.1. Ο κανόνας του ελεύθερου προσδιορισμού των προνομίων531
 • 4.2. Τα προνόμια της παρ. 1531
 • 4.2.1. Προνομιακή απόληψη μερίσματος και σωρευτικό μέρισμα531
 • 4.2.2. Προνομιακή απόδοση κεφαλαίου κατά τη μείωση κεφαλαίου και την εκκαθάριση533
 • 4.3. Τα προνόμια της παρ. 2534
 • 4.3.1. Παροχή σταθερού μερίσματος 534
 • 4.3.2. Συμμετοχή στα κέρδη534
 • 4.3.3. Απόληψη τόκου535
 • 5. Είδη προνομιούχων μετοχών535
 • 5.1. Προνομιούχες μετοχές με και χωρίς δικαίωμα ψήφου535
 • 5.2. Προνομιούχες μετοχές μετατρέψιμες σε κοινές536
 • 5.3. Προνομιούχες μετοχές προβλεπόμενες σε ειδική νομοθεσία538
 • 6. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου538
 • Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές540
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης543
 • 2. Λειτουργία και χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών543
 • 3. Διαδικασία έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών και προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των τρόπων εξαγοράς545
 • 3.1. Έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών μέσω αύξησης κεφαλαίου545
 • 3.2. Προσδιορισμός των προϋποθέσεων και των τρόπων εξαγοράς545
 • 3.3. Η νέα δυνατότητα τροπής κοινών μετοχών σε εξαγοράσιμες546
 • 4. Προϋποθέσεις εξαγοράς547
 • 4.1. Καταστατική πρόβλεψη547
 • 4.2. Πλήρης εξόφληση των μετοχών547
 • 4.3. Κανόνες σχετικοί με τη χρηματοδότηση της εξαγοράς547
 • 4.4. Δημοσιότητα549
 • 5. Δήλωση εξαγοράς και συνέπειές της549
 • Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι552
 • 1. Η ονομαστικοποίηση των ανώνυμων μετοχών555
 • 2. Οι ονομαστικές μετοχές559
 • 3. Το βιβλίο μετόχων560
 • 4. Οι μετοχικοί τίτλοι562
 • 5. Οι άυλες μετοχές564
 • Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή571
 • 1. Η αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών574
 • 2. Η μεταβίβαση της μετοχικής έννομης σχέσης, που δεν έχει ενσωματωθεί σε μετοχικό τίτλο574
 • 3. Η μεταβίβαση των έγχαρτων ανώνυμων μετοχών575
 • 4. Η μεταβίβαση των έγχαρτων ονομαστικών μετοχών577
 • 5. Η μεταβίβαση των μετοχών σε λογιστική μορφή581
 • 6. Η φορολογία της μεταβίβασης μετοχών595
 • 7. Η κατάσχεση των μετοχών598
 • Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής603
 • 1. Το κληρονομητό της μετοχικής σχέσης604
 • 2. Η κληρονομική διαδοχή επί μη ενσωματωμένων μετοχικών δικαιωμάτων604
 • 3. Η κληρονομική διαδοχή επί των ανώνυμων μετοχών605
 • 4. Η κληρονομική διαδοχή επί των ονομαστικών μετοχών605
 • 5. Η κληρονομική διαδοχή επί των άυλων μετοχών605
 • 6. Η οιονεί καθολική διαδοχή επί μετοχών609
 • 7. Η φορολογική αντιμετώπιση της καθολικής διαδοχής επί μετοχών ΑΕ610
 • Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές611
 • 1. Εισαγωγή615
 • 2. Σκοπός616
 • 3. Πεδίο εφαρμογής της δέσμευσης617
 • 4. Εισαγωγή και κατάργηση της δέσμευσης618
 • 5. Διάκριση από εξωεταιρικές συμφωνίες620
 • 6. Οι περιπτώσεις περιορισμού της μεταβίβασης μετοχών, όπως προβλέπονται στο άρθρ. 43621
 • 6.1. Έγκριση της μεταβίβασης από την εταιρία621
 • 6.2. Δικαίωμα πρώτης προτίμησης623
 • 6.3. Υπόδειξη εκ μέρους της εταιρίας του προσώπου του αποκτώντος624
 • 6.4. Δέσμευση του αποκτώντος να αποκτήσει μετοχές και άλλων μετόχων625
 • 6.5. Υποχρέωση των λοιπών μετόχων να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους626
 • 7. Η ακυρότητα ως έννομη συνέπεια της μεταβίβασης των δεσμευμένων μετοχών κατά παράβαση των καταστατικών διατάξεων628
 • 8. Το πρόβλημα της καταστρατήγησης της δέσμευσης628
 • 9. Η υποχρεωτική εξαγορά των δεσμευμένων μετοχών από την εταιρία629
 • 10. Δέσμευση των μετοχών σε περίπτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής του μετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης της περιουσίας του631
 • 11. Οι περιορισμοί της μεταβίβασης ομολογιών633
 • Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης635
 • 1. Εισαγωγή636
 • 2. Η έννοια και το περιεχόμενο της συμφωνίας και του δικαιώματος προαίρεσης637
 • 3. Η λειτουργία της συμφωνίας προαίρεσης639
 • 4. Η διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών, για τις οποίες έχει συναφθεί συμφωνία προαίρεσης640
 • 5. Οι υποχρεώσεις των μερών στη συμφωνία προαίρεσης642
 • 6. Η μεταβίβαση των μετοχών όσο εκκρεμεί η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης643
 • 7. Η απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης644
 • Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία646
 • 1. Εισαγωγικό σημείωμα648
 • 2. Προϋποθέσεις για την εξαγορά των μετοχών από την ΑΕ649
 • 2.1. Η μετοχική ιδιότητα649
 • 2.2. Ασύμφορη η παραμονή στην εταιρία651
 • 2.3. Λόγοι άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς653
 • 2.4. Τυπικές προϋποθέσεις655
 • 3. Η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς656
 • 4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος660
 • Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο661
 • 1. Εισαγωγικό σημείωμα662
 • 2. Οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος662
 • 2.1. Επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση662
 • 2.2. Μέτοχος μειοψηφίας662
 • 2.3. Πλειοψηφία τουλάχιστον του 95% του μετοχικού κεφαλαίου663
 • 3. Διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς665
 • Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο667
 • 1. Εισαγωγικό σημείωμα669
 • 2. Οι προϋποθέσεις του δικαιώματος669
 • 2.1. Επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση669
 • 2.2. Μέτοχος πλειοψηφίας670
 • 2.3. Μέτοχος μειοψηφίας 671
 • 2.4. Τήρηση προθεσμίας 671
 • 3. Η διαδικασία της εξαγοράς των μετοχών672
 • 3.1. Άσκηση, εκδίκαση και περιεχόμενο της αίτησης672
 • 3.2. Περιεχόμενο και έννομες συνέπειες της δικαστικής απόφασης672
 • 3.3. Ολοκλήρωση της εξαγοράς673
 • Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση676
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις678
 • 2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης678
 • 3. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της διάταξης679
 • Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση681
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις684
 • 2. Πεδίο εφαρμογής685
 • 3. Προϋποθέσεις για την απόκτηση ιδίων μετοχών686
 • 3.1. Επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς686
 • 3.2. Απόφαση της ΓΣ688
 • 3.3. Η υλοποίηση της απόκτησης ιδίων μετοχών από το ΔΣ690
 • 4. Η απόκτηση ιδίων μετοχών με σκοπό τη διανομή τους στους εργαζομένους691
 • 5. Αποκλίσεις από την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρ. 49692
 • 6. Έννομες συνέπειες από την παράβαση του άρθρ. 49694
 • 7. Βάρος απόδειξης694
 • Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών696
 • 1. Εισαγωγικά697
 • 2. Νομική κατάσταση των ιδίων μετοχών697
 • 3. Ίδιες μετοχές και έκθεση διαχείρισης698
 • Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών699
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις701
 • 2. Πεδίο εφαρμογής703
 • 2.1. Υποκειμενικό πεδίο703
 • 2.2. Μορφές χρηματοδοτικής συνδρομής703
 • 3. Οι προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απαγόρευση705
 • 3.1. Εύλογοι όροι της αγοράς705
 • 3.2. Απόφαση της ΓΣ706
 • 3.3. Ο ποσοτικός φραγμός του άρθρ. 159 παρ. 1707
 • 4. Συναλλαγές μη εμπίπτουσες στο άρθρ. 51707
 • 5. Συνέπειες από την παράβαση του άρθρ. 51708
 • Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων710
 • 1. Εισαγωγή712
 • 2. Η απαγόρευση της σύστασης ενεχύρου712
 • 2.1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής712
 • 2.2. Οι εξαιρέσεις 713
 • 2.3. Έννομες συνέπειες714
 • 3. Η κτήση μετοχών από θυγατρική εταιρία715
 • 3.1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής715
 • 3.2. Εξαιρέσεις 716
 • 3.3. Έννομες συνέπειες717
 • Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών718
 • 1. Εισαγωγή720
 • 2. Σκοπός720
 • 3. Η αρχή του αδιαιρέτου της μετοχής720
 • 4. Η κοινωνία επί μετοχής722
 • 5. Η διοίκηση των κοινών μετοχών724
 • 6. Η διανομή των κοινών μετοχών727
 • 7. Η υπόδειξη κοινού εκπροσώπου727
 • 8. Η ευθύνη των κοινωνών730
 • 9. Οι δηλώσεις βουλήσεως προς τους μετόχους730
 • 10. Η συγκυριότητα των άυλων τίτλων731
 • Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών732
 • 1. Εισαγωγή734
 • 2. Το ενέχυρο επί μετοχών735
 • 2.1. Το ενέχυρο γενικά735
 • 2.2. Το ενέχυρο επί ανώνυμης μετοχής737
 • 2.3. Το ενέχυρο επί ονομαστικής μετοχής738
 • 2.4. Το ενέχυρο επί άυλης μετοχής739
 • 2.5. Η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών σύμφωνα με τον ν. 3301/2004742
 • 2.6. Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην περίπτωση της ενεχύρασης μετοχών744
 • 2.7. Η εξασφαλιστική μεταβίβαση μετοχών751
 • 3. Η επικαρπία επί μετοχών752
 • 3.1. Η σύσταση επικαρπίας επί μετοχών752
 • 3.2. Το περιεχόμενο του δικαιώματος επικαρπίας επί μετοχών753
 • 4. Η καταστατική απαγόρευση755
 • Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου757
 • 1. Εισαγωγή759
 • 2. Πεδίο εφαρμογής759
 • 3. Σχέση προς λοιπές διατάξεις760
 • 4. Η διαδικασία κήρυξης των (έγχαρτων) μετοχών ως ανισχύρων760
 • 4.1. Γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας760
 • 4.2. Η ουσιαστική προϋπόθεση της κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του μετοχικού τίτλου761
 • 4.3. Τα υποκείμενα της διαδικασίας762
 • 4.4. Η πορεία της διαδικασίας763
 • 4.5. Η δικαστική απόφαση κήρυξης του τίτλου ως ανισχύρου και οι συνέπειές της765
 • Κεφάλαιο Γ΄768
 • ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ768
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 56-58768
 • 1. Έννοια και νομική φύση των τίτλων κτήσης μετοχών – Ένταξη στο σύστημα των κινητών αξιών της ΑΕ – Διαφορές από άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα770
 • 2. Στοιχεία - Διακρίσεις - Χαρακτηρισμοί εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών772
 • 3. Οικονομική λειτουργία773
 • 4. Θεσμικό πλαίσιο 775
 • 4.1. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών στο ενωσιακό εταιρικό δίκαιο και στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς775
 • 4.2. Η ειδική ρύθμιση των (καλυμμένων) τραπεζικών τίτλων δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών (ν. 3864/2010, ΠΥΣ 38/2012)777
 • 5. Τα ζητήματα από τους τίτλους κτήσης μετοχών στο δίκαιο της ΑΕ778
 • 5.1. Η έκδοση και η σύμβαση των τίτλων κτήσης μετοχών 778
 • 5.2. Οι «εν δυνάμει μέτοχοι» και το «δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο»780
 • 5.3. Η εισαγωγή των τίτλων κτήσης μετοχών προς διαπραγμάτευση στην αγορά781
 • 5.4. Η λειτουργία των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών και η διάθεση των δικαιωμάτων τους – Εξαγοράσιμοι τίτλοι κτήσης μετοχών781
 • 5.5. Η παθολογία των τίτλων κτήσης μετοχών 782
 • 6. «Stapling» και «Stripping» τίτλων κτήσης μετοχών784
 • 6.1. Συνδεδεμένοι τίτλοι κτήσης μετοχών784
 • 6.2. Kατάτμηση (διάσπαση) των δικαιωμάτων του τίτλου785
 • Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών786
 • 1. Γενικά792
 • 2. Τακτική έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών793
 • 2.1. Θεμελιώδεις όροι της απόφασης έκδοσης794
 • 2.2. Υποχρεώσεις του ΔΣ795
 • 2.3. Έκθεση ΔΣ επί εισηγμένων εταιριών796
 • 2.4. Εξουσιοδότηση προς το ΔΣ για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των τίτλων και άσκησης των δικαιωμάτων των τίτλων ή άλλων όρων της έκδοσης798
 • 3. Έκτακτη έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών800
 • 3.1. Καταστατική εξουσιοδότηση για έκδοση εταιρικών τίτλων801
 • 3.2. Ειδική εξουσιοδότηση (καταστατικής) ΓΣ προς το ΔΣ 803
 • 3.3. Πρόσθετοι περιορισμοί της εξουσίας του ΔΣ805
 • 3.4. Κριτήρια ελέγχου της απόφασης του ΔΣ806
 • 4. Περιεχόμενο εταιρικής απόφασης – Όροι της σύμβασης των τίτλων κτήσης μετοχών807
 • 4.1. Οι μετοχές στην απόκτηση των οποίων αφορούν οι τίτλοι 807
 • 4.1.1. Η κατηγορία των μετοχών που πρόκειται (ενδέχεται) να εκδοθούν807
 • 4.1.2. Ο αριθμός και η αξία (ονομαστική) των μετοχών809
 • 4.2. Ο αριθμός των μετοχών των οποίων παρέχει δικαίωμα κτήσης κάθε τίτλος (πολλαπλασιαστής)810
 • 4.3. Η αξία ή ο τρόπος υπολογισμού της αξίας των μετοχών που θα καταβληθεί κατά την άσκηση του δικαιώματος (η τιμή άσκησης/το τίμημα απόκτησης μετοχής)811
 • 4.3.1. Έννοια811
 • 4.3.2. Ο προσδιορισμός του τιμήματος απόκτησης811
 • 4.3.3. Ελάχιστο τίμημα απόκτησης μετοχών («ελάχιστη τιμή άσκησης»)813
 • 4.3.4. Τρόπος καταβολής τιμήματος μετοχών 813
 • 4.4. Η προθεσμία άσκησης των δικαιωμάτων814
 • 4.4.1. Η αποσβεστική προθεσμία του δικαιώματος προαίρεσης και το ενδεχόμενο παράτασής της814
 • 4.4.2. Διακριτές περίοδοι άσκησης και σύντμηση της αποσβεστικής προθεσμίας814
 • 4.5. Οι λοιποί όροι άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 815
 • 4.6. Ο χρόνος και ο τρόπος έκδοσης των τίτλων – Κάλυψη και μερική κάλυψη της έκδοσής τους 816
 • 4.7. Το τυχόν τίμημα έκδοσης (διάθεσης) των τίτλων και ο τρόπος καταβολής του 816
 • 4.8. Η προσαρμογή όρων των τίτλων και των δικαιωμάτων σε περίπτωση εταιρικών πράξεων – Πρόσθετοι όροι818
 • 4.9. Η σύμβαση των τίτλων κτήσης μετοχών – Συμβαλλόμενοι, χρόνος κατάρτισης και παρεπόμενες υποχρεώσεις της εκδότριας ΑΕ819
 • 5. Έγκριση μετόχων λοιπών κατηγοριών μετοχών820
 • 5.1. Οι «κατηγορίες μετοχών»820
 • 5.2 Η έγκριση περισσότερων κατηγοριών μετόχων για την έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών820
 • 6. Δημοσιότητα822
 • 7. Διοικητική έγκριση823
 • 8. Δικαίωμα προτίμησης στην ανάληψη τίτλων κτήσης μετοχών825
 • 8.1. Υποκειμενική και αντικειμενική οριοθέτηση του προτιμησιακού δικαιώματος825
 • 8.2. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης826
 • 9. Ελαττωματική έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών 828
 • 10. Η αξιογραφική διάσταση των τίτλων κτήσης μετοχών830
 • 10.1. Ενσώματοι και άυλοι ονομαστικοί τίτλοι κτήσης μετοχών830
 • 10.2. Μεταβίβαση 832
 • 10.3. Εμπράγματη επιβάρυνση833
 • 11. Διαπραγμάτευση τίτλων κτήσης μετοχών σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης834
 • 11.1. Εισαγωγή τίτλων κτήσης μετοχών προς διαπραγμάτευση και προϋποθέσεις αυτής834
 • 11.2. Υποχρεώσεις εκδότριας ΑΕ με εισηγμένους τίτλους κτήσης μετοχών835
 • Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών836
 • 1. Γενικά838
 • 2. Απαγόρευση κάλυψης ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών838
 • 3. Παροχή πιστώσεων, προκαταβολών, εγγυήσεων της ΑΕ προς τρίτους για την απόκτηση τίτλων κτήσης μετοχών της839
 • 4. Απαγόρευση λήψης ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών σε ενέχυρο840
 • 5. Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών840
 • 5.1. Λόγοι για την παράγωγη απόκτηση τίτλων κτήσης μετοχών και κίνδυνοι για την εκδότρια840
 • 5.2. Προϋποθέσεις απόκτησης ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών841
 • 5.3. Συνέπειες απόκτησης ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών – Υποχρεώσεις εκδότριας 843
 • Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος845
 • 1. Γενικά - Λόγοι και συνθήκες άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης των τίτλων κτήσης μετοχών 848
 • 2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης848
 • 2.1. Η δήλωση άσκησης 848
 • 2.2. Τύπος της δήλωσης849
 • 2.3. Ανάκληση της δήλωσης 850
 • 2.4. Αποτελέσματα της δήλωσης 850
 • 2.5. Καταβολή του τιμήματος μετοχών 851
 • 2.6. Παράδοση ενσώματου τίτλου κτήσης μετοχών προς ακύρωση 852
 • 3. Συμβατικοί περιορισμοί της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης852
 • 4. Ανώτατη επιτρεπτή ονομαστική αξία νεοεκδιδόμενων μετοχών853
 • 5. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης853
 • 5.1. Κάλυψη και καταβολή αύξησης κεφαλαίου – Ίδρυση μετοχικής σχέσης853
 • 5.2. Έκδοση μετοχικών τίτλων, καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, ακύρωση ή αντικατάσταση τίτλων κτήσης μετοχών854
 • 5.3. Εκπλήρωση εταιρικών διατυπώσεων855
 • 5.4. Συνέπειες για το δυνητικό κεφάλαιο857
 • 6. Αποθεματικό τιμήματος διάθεσης τίτλων κτήσης μετοχών857
 • 7. Ακύρωση των τίτλων κτήσης μετοχών858
 • Κεφάλαιο Δ΄860
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ860
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί των άρθρων 59-74 (ομολογιακά δάνεια)860
 • Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις864
 • 1. Νομική φύση: αξιογραφικό ( ) δάνειο866
 • 1.1. Η ομολογία ως τμήμα δανείου866
 • 1.2. Η ομολογία ως αξιόγραφο 868
 • 2. Η ΑΕ ως μόνη εκδότρια 870
 • 3. Το πρόβλημα της μίας ομολογίας (και του ενός ομολογιούχου)873
 • 3.1. Η αποδοχή της μίας ομολογίας (και του ενός ομολογιούχου)873
 • 3.2. Μία ομολογία (ή ένας ομολογιούχος) και συλλογική οργάνωση875
 • 4. Το ομολογιακό δίκαιο στην εσωτερική οργάνωση της ΑΕ876
 • Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου879
 • 1. Περιεχόμενο του προγράμματος του ομολογιακού δανείου882
 • 1.1. Το πρόγραμμα και οι όροι του882
 • 1.2. Ο ομολογιούχος ως καταναλωτής έναντι της εκδότριας 885
 • 2. Σημαντικοί επιμέρους όροι του προγράμματος: δικαίωμα καταγγελίας, perpetual bonds, junior bonds886
 • 2.1. Το δικαίωμα καταγγελίας887
 • 2.2. Τα perpetual bonds890
 • 2.3. Οι ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης891
 • 3. Αποφάσεις των ομολογιούχων για την τροποποίηση του προγράμματος893
 • 3.1. Γενικά893
 • 3.2. Τροποποίηση του προγράμματος και συλλογική οργάνωση894
 • 3.3. Τροποποίηση του προγράμματος και συλλογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας896
 • 4. Περιπτώσεις τροποποίησης του προγράμματος896
 • 5. Περιπτώσεις τροποποίησης του προγράμματος: ειδικώς το debt-equity swap898
 • 5.1. Έννοια και λειτουργία της κεφαλαιοποίησης χρέους898
 • 5.2. Κεφαλαιοποίηση χρέους και εξυγίανση της εκδότριας900
 • 5.3. Κεφαλαιοποίηση χρέους και μετατρέψιμες ομολογίες – Το ζήτημα της αποτίμησης901
 • 6. Τροποποίηση των όρων ορισμένων ομολογιών903
 • 6.1. Ίση μεταχείριση των ομολογιούχων από την εκδότρια 903
 • 6.2. Περιορισμοί στις συμφωνίες με ορισμένους ομολογιούχους906
 • Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών908
 • Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια911
 • 1. Η λειτουργία της απόκτησης ιδίων ομολογιών912
 • 2. Ίση μεταχείριση των ομολογιούχων 913
 • Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων915
 • 1. Οργάνωση σε ομάδα917
 • 1.1. Λειτουργία και νομική φύση της ομάδας917
 • 1.2. Ομοιογένεια της ομάδας920
 • 2. Σύγκληση και λειτουργία της συνέλευσης921
 • 2.1. Σύγκληση της συνέλευσης921
 • 2.2. Λειτουργία της συνέλευσης923
 • 3. Αποφάσεις της συνέλευσης: ζητήματα νομιμότητας του περιεχομένου925
 • 4. Αποφάσεις της συνέλευσης (ιδίως προς τροποποίηση του προγράμματος): η απαιτούμενη πλειοψηφία927
 • 5. Το δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση930
 • 6. Ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης932
 • 6.1. Είδη του ελαττώματος932
 • 6.2. Η παθητική νομιμοποίηση933
 • Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων935
 • 1. Ορισμός του εκπροσώπου936
 • 2. Η κατάσταση συμφερόντων περί τον εκπρόσωπο938
 • Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου940
 • 1. Κριτήριο της δράσης του εκπροσώπου942
 • 2. Αρμοδιότητες του εκπροσώπου943
 • 3. Υποχρέωση προς ενημέρωση των ομολογιούχων 946
 • Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου948
 • 1. Ευθύνη του εκπροσώπου949
 • 2. Αμοιβή του εκπροσώπου951
 • Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου953
 • Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις – Δημοσιότητα957
 • Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο959
 • 1. Η αξίωση στον τόκο959
 • 2. Τα zero coupon bonds960
 • Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες962
 • Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες964
 • 1. Έννοια και διακρίσεις965
 • 1.1. Έννοια και λειτουργία των μετατρέψιμων ομολογιών965
 • 1.2. Διαφοροποίηση από συναφή μορφώματα966
 • 2. Η έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών ως αύξηση κεφαλαίου υπό αίρεση969
 • 2.1. Αρμοδιότητα και εποπτεία969
 • 2.2. Ουσιαστικά ζητήματα της έκδοσης970
 • 3. Η διατήρηση της αξίας του δικαιώματος μετατροπής972
 • 3.1. Αναπροσαρμογή υπέρ του ομολογιούχου972
 • 3.2. Αναπροσαρμογή κατά του ομολογιούχου976
 • Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη978
 • Άρθρο 73 – Ασφάλεια981
 • Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο984
 • Κεφάλαιο Ε΄986
 • ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ986
 • Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι986
 • 1. Οι ιδρυτικοί τίτλοι (κοινοί και εξαιρετικοί) γενικά988
 • 1.1. Oρισμός, οικονομική λειτουργία και αξιογραφική ενσωμάτωση των ιδρυτικών τίτλων988
 • 1.2. Νομική φύση των ιδρυτικών τίτλων 990
 • 2. Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι990
 • 2.1. Προϋποθέσεις έκδοσης990
 • 2.2. Περιορισμοί στην έκδοση και στα δικαιώματα εκ των ιδρυτικών τίτλων 992
 • 2.3. Η εξαγορά των κοινών ιδρυτικών τίτλων από την ΑΕ993
 • Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι996
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις997
 • 2. Προϋποθέσεις έκδοσης των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων997
 • 3. Δικαιώματα που απορρέουν από τους εξαιρετικούς ιδρυτικούς τίτλους999
 • 4. Εξαγορά των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων999
 • Τμήμα Έκτο1000
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1000
 • Κεφάλαιο Α΄1000
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1000
 • Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο1000
 • 1. Σημασία και δομή της διάταξης 1005
 • 2. Το ΔΣ ως υποχρεωτικό όργανο της ΑΕ1005
 • 3. Η έννομη σχέση μεταξύ των μελών του ΔΣ και της ΑΕ1006
 • 4. Καθήκον διοίκησης της εταιρίας από το ΔΣ1007
 • 5. Οι λειτουργίες της έννοιας της διοίκησης1007
 • 6. Διοίκηση και στόχοι1008
 • 6.1. Shareholder value versus stakeholder value1008
 • 6.2. Μονιστική θεώρηση και κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης1010
 • 6.3. H επιρροή της συζήτησης γύρω από την εταιρική κοινωνική ευθύνη1011
 • 7. Η αρχή της αυτονομίας του ΔΣ1011
 • 8. Διοίκηση και όμιλοι επιχειρήσεων1013
 • 9. Η οργανική εκπροσώπηση1015
 • 9. 1. Οργανική θεωρία1015
 • 9.2. Καταλογισμός γνώσης1015
 • 9.3. Ευθύνη του νομικού προσώπου1016
 • 9.4. Αντικείμενο εκπροσώπησης1017
 • 9.4.1. Εξωδικαστική εκπροσώπηση1017
 • 9.4.2. Δικαστική εκπροσώπηση1017
 • 9.4.3. Η έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας1019
 • 9.4.4. Εκπροσώπηση της ΑΕ σε ειδικές περιπτώσεις1020
 • 10. Η αρχή της συλλογικής δράσης του ΔΣ1020
 • 11. Επανεκλογή των μελών του ΔΣ1022
 • 12. Ανάκληση των μελών του ΔΣ1022
 • 13. Ο αριθμός των μελών του ΔΣ1024
 • 14. Νομικό πρόσωπο ως μέλος του ΔΣ1025
 • Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό1027
 • 1. Αντικείμενο και δομή της ρύθμισης1029
 • 2. Ο γενικός κανόνας της εκλογής του ΔΣ από τη ΓΣ1029
 • 3. Ορισμός του πρώτου ΔΣ1030
 • 3.1. Ορισμός του πρώτου ΔΣ στο καταστατικό1030
 • 3.2. Ορισμός του πρώτου ΔΣ από καθολική ΓΣ1031
 • 3.3. Ορισμός του πρώτου ΔΣ από το δικαστήριο με βάση το άρθρ. 69 ΑΚ1031
 • 3.3.1. Γενικά1031
 • 3.3.2. Έλλειψη διοίκησης1032
 • 3.3.3. Σύγκρουση συμφερόντων1033
 • Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο1035
 • 1. Αντικείμενο και δομή της διάταξης1038
 • 2. Σκοπός1038
 • 3. Νομική φύση του ιδιαίτερου δικαιώματος 1039
 • 4. Διακρίσεις1040
 • 4.1. Σε σχέση με τα προνόμια του άρθρ. 381040
 • 4.2. Σε σχέση με την εκλογή του ΔΣ από τη ΓΣ1040
 • 4.3. Σε σχέση με τον εκπρόσωπο του Δημοσίου στο ΔΣ των συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων1040
 • 5. Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιώματος απευθείας διορισμού μελών στο ΔΣ 1041
 • 5.1. Καταστατική πρόβλεψη1041
 • 5.2. Μετοχική ιδιότητα 1042
 • 6. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος διορισμού συμβούλου 1042
 • 7. Το ανώτατο όριο των 2/5 του συνολικού αριθμού των μελών του ΔΣ1043
 • 8. Η νομική θέση του διορισμένου συμβούλου 1044
 • 9. Ανάκληση συμβούλων που διορίστηκαν από μετόχους 1045
 • Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων1047
 • 1. Αντικείμενο και δομή της διάταξης1048
 • 2. Σκοπός και χαρακτηριστικά της ρύθμισης1049
 • 3. Προϋποθέσεις εκλογής μελών ΔΣ βάσει καταλόγων1050
 • 3.1. Καταστατική πρόβλεψη1050
 • 3.2. Ο τρόπος εκλογής βάσει καταλόγων1051
 • 3.3. Ο ερμηνευτικός κανόνας του εδ. δ΄ της παρ. 1 1052
 • 3.4. Ανυπαρξία καταστατικής ρήτρας για αποστολή μελών στο ΔΣ1053
 • 4. Ελεύθερη ανάκληση και αντικατάσταση των εκλεγμένων με βάση καταλόγους μελών ΔΣ1053
 • Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη1054
 • 1. Αντικείμενο και δομή 1055
 • 2. Η σχέση ιεραρχίας ανάμεσα στη ΓΣ και το ΔΣ στην αναπλήρωση μελών του ΔΣ1056
 • 3. Η διαδικασία εκλογής ή διορισμού αναπληρωματικών μελών1056
 • 4. Ενδεικτική απαρίθμηση των λόγων αναπλήρωσης1057
 • 5. Ο μόνιμος χαρακτήρας της αναπλήρωσης1057
 • 6. Ο προσωρινός χαρακτήρας της αναπλήρωσης στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων κατά το άρθρ. 971057
 • 7. Παράσταση στη συνεδρίαση του ΔΣ1058
 • Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο1059
 • 1. Αντικείμενο και δομή της διάταξης1060
 • 2. Αντικατάσταση μελών από το ίδιο το ΔΣ1061
 • 3. Καταστατική ρήτρα συνέχισης της λειτουργίας του ΔΣ1062
 • 4. Σύγκληση της ΓΣ από ελλιπές ΔΣ για εκλογή νέου1063
 • Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου1064
 • 1. Εισαγωγή1065
 • 2. Όροι εκλογιμότητας1066
 • 3. Μέλος του ΔΣ και εμπορική ιδιότητα1066
 • 4. Ειδικώς: όροι εκλογιμότητας των μελών ΔΣ τράπεζας1066
 • 5. Καταστατική πρόβλεψη ειδικών όρων εκλογιμότητας1067
 • 6. Συμμετοχή γυναικών στο ΔΣ1068
 • 7. Ασυμβίβαστα1068
 • Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας1069
 • 1. Αντικείμενο και σκοπός της διάταξης1070
 • 2. Όροι εφαρμογής 1072
 • 2.1. Εκπρόσωποι της εταιρίας1072
 • 2.2. Τρίτοι1073
 • 2.3. Ελάττωμα1073
 • 2.4. Διατυπώσεις δημοσιότητας1074
 • 2.5. Καλοπιστία του τρίτου1075
 • 3. Έννομες συνέπειες 1075
 • Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου1077
 • 1. Αντικείμενο και σκοπός των ρυθμίσεων1078
 • 2. Διάρκεια της θητείας1079
 • 3. Παράταση1080
 • 4. Το «κλιμακωτό» ΔΣ1081
 • 5. Παραίτηση μελών του ΔΣ1082
 • 6. Λοιποί λόγοι απώλειας της ιδιότητας μέλους του ΔΣ1083
 • 0
 • 0