Ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4548/2018

2ος Τόμος: Άρθρα 86-190 (Αναμένεται εντός Ιανουαρίου)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €250.00
ΝΠ €290.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-969-5
Σελίδες: 2250

Το «Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας» συνιστά την πρώτη κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4548/2018, ο οποίος αντικατέστησε μετά από έναν περίπου αιώνα τον ΚΝ 2190/1920.

Πρόκειται για δίτομο έργο: ο 1ος τόμος περιλαμβάνει ερμηνεία των άρθρων 1-85 και ο 2ος τόμος την ερμηνεία των υπόλοιπων άρθρων, 86-190, του Ν 4548/2018. Κάθε άρθρο, πέραν του ερμηνευτικού του κειμένου, συνοδεύεται από το απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και ειδική βιβλιογραφία, ενώ υπό το άρθρο 12 έχουν τεθεί ως Παράρτημα τα ζητήματα δημοσιότητας υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιριών.

Η ερμηνεία είναι προσανατολισμένη στις πρακτικές ανάγκες του εφαρμοστή, χωρίς να λείπει, όμως, και η θεωρητική εμβάθυνση στον βαθμό που είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του σκοπού των διατάξεων και της ορθότητας των προτεινόμενων λύσεων.

Στόχος του έργου είναι να παράσχει στην επιστημονική κοινότητα και σε κάθε ενασχολούμενο με τις ανώνυμες εταιρίες (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, συμβούλους επιχειρήσεων κ.λπ.) μία συστηματική και εις βάθος ερμηνεία του δικαίου της ΑΕ.

 • 0
 • Τμήμα Έκτο1087
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ1087
 • Κεφάλαιο Α΄1087
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1087
 • Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου1087
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1089
 • 1.1. Σκοπός και δομή του άρθρ. 861089
 • 1.2. Ως προς το πεδίο εφαρμογής του κανόνα του απεριορίστου και μη περιορίσιμου της εκπροσωπευτικής εξουσίας1091
 • 2. Το απεριόριστο της εκπροσωπευτικής εξουσίας1092
 • 2.1. Ο εταιρικός σκοπός ως προσδιοριστικός παράγοντας της δράσης του ΔΣ1093
 • 2.2. Συνέπειες από την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού1094
 • 2.3. Περιπτωσιολογία1095
 • 2.4. Το βάρος απόδειξης της εξαίρεσης1097
 • 2.5. Ειδικότερα: Οι έννομες συνέπειες όσον αφορά τις πράξεις που διενεργήθηκαν καθ’ υπέρβαση του εταιρικού σκοπού και σε γνώση του τρίτου1097
 • 3. Το μη περιορίσιμο της εκπροσωπευτικής εξουσίας1098
 • 3.1. Ο κανόνας1098
 • 3.2. Η κατάχρηση της εκπροσωπευτικής εξουσίας του ΔΣ ως εξαίρεση από τον κανόνα του μη περιορίσιμου της εκπροσωπευτικής εξουσίας1099
 • Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους1101
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης και δομή της διάταξης 1105
 • 2. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του ΔΣ σε μέλη του ή τρίτους ως απόκλιση από την αρχή της συλλογικής δράσης του ΔΣ1105
 • 2.1. Διαδικασία και προϋποθέσεις ανάθεσης εξουσιών του ΔΣ σε υποκατάστατα όργανα1106
 • 2.1.1. Καταστατική πρόβλεψη1106
 • 2.1.2. Απόφαση του ΔΣ1106
 • 2.1.3. Διατυπώσεις δημοσιότητας - Τύπος1107
 • 2.2. Η θέση των υποκατάστατων ως εταιρικών οργάνων1108
 • 2.2.1. Η φύση των εξουσιών των υποκαταστάτων οργάνων1108
 • 2.2.2. Οι αρμοδιότητες των υποκατάστατων οργάνων 1109
 • 2.2.3. Η σχέση της δράσης των υποκατάστατων οργάνων με τη δράση του ΔΣ 1110
 • 2.2.4. Διάρκεια της εξουσίας των υποκατάστατων οργάνων1111
 • 2.3. Διάκριση των υποκατάστατων οργάνων από πληρεξούσιους ή εντολοδόχους 1112
 • 3. Υποανάθεση αρμοδιοτήτων - Περαιτέρω υποκατάσταση1113
 • 4. Η καταστατική διαμόρφωση της σύνθεσης του πρώτου ΔΣ1114
 • 5. Η οργάνωση εσωτερικού ελέγχου1114
 • 5.1. Προαιρετική καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου – Δυνατές καταστατικές διαμορφώσεις1114
 • 5.2. Κατ’ εξαίρεση υποχρεωτική συγκρότηση υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου για συγκεκριμένες κατηγορίες ΑΕ1115
 • 5.3. Περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου 1116
 • 5.4. Νομική θέση των εσωτερικών ελεγκτών1117
 • 6. Εκτελεστική επιτροπή (“Executive Committee”)1118
 • 7. Εφαρμογή ρυθμίσεων του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης 1120
 • Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας1121
 • 1. Αντικείμενο και σκοπός της ρύθμισης1122
 • 2. Πεδίο εφαρμογής1122
 • 3. Έννομες συνέπειες από την μη τήρηση του άρθρ. 881123
 • Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου1125
 • 1. Αντικείμενο και δομή ρύθμισης1126
 • 2. Εκλογή προέδρου του ΔΣ και αναπληρωτή αυτού1126
 • 3. Αντικατάσταση προέδρου του ΔΣ ή αναπληρωτή αυτού1128
 • 4. Νομική θέση του προέδρου ΔΣ1128
 • 5. Χορήγηση δικαιώματος αρνησικυρίας στον πρόεδρο του ΔΣ1129
 • 6. Πρόεδρος ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος1130
 • Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου1131
 • 1. Αντικείμενο και δομή της ρύθμισης1132
 • 2. Συνεδρίαση στην έδρα της εταιρίας1133
 • 3. Καταστατική πρόβλεψη του τόπου συνεδρίασης1133
 • 4. Καθολική συνεδρίαση1134
 • 5. Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη1134
 • Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου1136
 • 1. Αντικείμενο και δομή της ρύθμισης1137
 • 2. Συχνότητα συνεδριάσεων1138
 • 3. Σύγκληση του ΔΣ1139
 • 3.1. Αρμοδιότητα1139
 • 3.2. Διατυπώσεις1139
 • 3.3. Αίτημα σύγκλησης από δύο μέλη του ΔΣ1139
 • 4. Καταστατικές διαμορφώσεις στη μη εισηγμένη ΑΕ1141
 • Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο1142
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1143
 • 2. Η νόμιμη σύνθεση του ΔΣ1144
 • 3. Απαρτία και πλειοψηφία ως όροι για την λήψη απόφασης από το ΔΣ1144
 • 3.1. Απαρτία1144
 • 3.1.1. Νόμιμη απαρτία1144
 • 3.1.2. Καταστατική απαρτία1145
 • 3.2. Πλειοψηφία1146
 • 3.2.1. Νόμιμη πλειοψηφία1146
 • 3.2.2. Καταστατική πλειοψηφία 1147
 • 4. Η ψήφος του προέδρου 1147
 • 5. Αντιπροσώπευση συμβούλου στις συνεδριάσεις του ΔΣ1148
 • Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου1149
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1151
 • 2. Διαδικασία τήρησης του βιβλίου πρακτικών ΔΣ1151
 • 2.1. Το περιεχόμενο των πρακτικών1151
 • 2.2. Η υπογραφή των πρακτικών1152
 • 2.3. Έκδοση αντιγράφων πρακτικών και υποβολή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.1152
 • 2.4. Ενιαία τήρηση με το βιβλίο πρακτικών της ΓΣ1153
 • 3. Συνέπειες από την τήρηση βιβλίου πρακτικών ΔΣ1153
 • Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση1154
 • 1. Αντικείμενο και δομή ρύθμισης1155
 • 2. Διαδικασία λήψης απόφασης με συνυπογραφή πρακτικού1155
 • 3. Σχέση του άρθρ. 94 με το άρθρ. 911156
 • Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου1158
 • 1. Εισαγωγή1163
 • 2. Δομή της διάταξης1164
 • 3. Η νομοθετική επιλογή της ειδικής ρύθμισης των ελαττωματικών αποφάσεων του ΔΣ1164
 • 3.1. Η χειραφέτηση από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ 1164
 • 3.2. Η διαφοροποίηση από τις ελαττωματικές αποφάσεις της ΓΣ1165
 • 4. Σκοπός1165
 • 5. Η απόφαση του ΔΣ 1166
 • 6. Η αρχιτεκτονική του άρθρ. 95 1167
 • 6.1. Η ακυρότητα ως κανόνας1167
 • 6.1.1. Γενικά1167
 • 6.1.2. Περιπτωσιολογία1167
 • 6.1.3. Η εξαίρεση της ομόφωνης απόφασης του ΔΣ1169
 • 6.2. Η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 137 και 138 επί συγκεκριμένων αποφάσεων του ΔΣ1170
 • 6.2.1. Η ειδικότερη διαμόρφωση της παρ. 4 1170
 • 6.2.2. Το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρ. 281 ΑΚ στις αποφάσεις της παρ. 41171
 • 6.2.3. Περιοριστική απαρίθμηση των αποφάσεων της παρ. 41173
 • 6.3. Ανυπόστατη απόφαση ΔΣ1174
 • 6.4. Ειδικά ζητήματα1175
 • 6.4.1. Εισαγωγή τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ1175
 • 6.4.2. Κακή διαχείριση1175
 • 6.4.3. Η θεωρία της συνάφειας στο δίκαιο των ελαττωματικών αποφάσεων του ΔΣ1176
 • 6.4.4. Επικύρωση ελαττωματικής απόφασης του ΔΣ1177
 • 7. Διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επίκληση της ακυρότητας1178
 • 7.1. Γενικά 1178
 • 7.2. Δικαιούχοι 1178
 • 7.3. Προθεσμία επίκλησης της ακυρότητας1180
 • 7.4. Διαρκής παράβαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου1180
 • 7.5. Αρμόδιο δικαστήριο1181
 • 7.6. Ασφαλιστικά Μέτρα1181
 • 7.7. Δημοσιότητα της δικαστικής απόφασης1182
 • 7.8. Ενέργεια της δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα1182
 • Κεφάλαιο Β΄1183
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ1183
 • Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου1183
 • 1. Εισαγωγή1186
 • 2. Η δομή του άρθρ. 961186
 • 3. Εξειδίκευση της υποχρέωσης επιμέλειας1187
 • 3.1. Υποχρέωση νομιμότητας1187
 • 3.1.1. Γενικά1187
 • 3.1.2. Εσωτερικές δεσμεύσεις του ΔΣ1188
 • 3.1.3. Εξωτερικές δεσμεύσεις του ΔΣ1188
 • 3.1.4. Ειδικά ζητήματα από την υποχρέωση νομιμότητας1189
 • 3.1.4.1. Κατάσταση νομικής αβεβαιότητας ή έριδας1189
 • 3.1.4.2. Τήρηση συμβατικών δεσμεύσεων της εταιρίας έναντι τρίτων1190
 • 3.1.4.3. Το ζήτημα των λεγόμενων «επωφελών παραβάσεων κανόνων δικαίου»1190
 • 3.2. Υποχρέωση επιμέλειας εν στενή εννοία1192
 • 3.3. Υποχρέωση εποπτείας1194
 • 3.3.1. Οριζόντιος έλεγχος1194
 • 3.3.1.1. Γενικά1194
 • 3.3.1.2. Τυπικές προϋποθέσεις1195
 • 3.3.1.3. Συνέπειες από την κατανομή αρμοδιοτήτων1195
 • 3.3.2. Κάθετος έλεγχος1198
 • 3.3.2.1. Γενικά1198
 • 3.3.2.2. Εκφάνσεις της υποχρέωσης εποπτείας1199
 • 3.3.2.3. Κριτήρια για την άσκηση εποπτείας1199
 • 3.3.2.4. Περιπτωσιολογία1199
 • 3.3.3. Κανονιστική συμμόρφωση1200
 • Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων1201
 • 1. Γενικά1205
 • 2. Δογματική θεμελίωση1206
 • 3. Διακρίσεις1206
 • 4. Καθοδηγητική λειτουργία της υποχρέωσης πίστης1207
 • 5. Αποδέκτες της υποχρέωσης πίστης1207
 • 6. Μηχανισμοί αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων στο άρθρ. 971208
 • 6.1. Η αρχή της προτεραιότητας του εταιρικού συμφέροντος1209
 • 6.2. Η υποχρέωση αποκάλυψης συγκρούσεως συμφερόντων1209
 • 6.3. Η απαγόρευση ψήφου1211
 • 7. Υποχρέωση πίστης και όμιλοι επιχειρήσεων1212
 • 8. Όρια της υποχρέωσης πίστης1212
 • 9. Εξειδίκευση της υποχρέωσης πίστης-Περιπτωσιολογία1213
 • 9.1. Υποχρέωση αφοσίωσης στην εταιρία1213
 • 9.2. Συμβάσεις με συνδεδεμένα μέρη1213
 • 9.3. Απαγόρευση ανταγωνισμού1214
 • 9.4. Η απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών1214
 • 9.4.1. Γενικά1214
 • 9.4.2. Κριτήρια1215
 • 9.4.3. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση εκμετάλλευσης επιχειρηματικών ευκαιριών 1216
 • 9.4.4. Απαγόρευση χρησιμοποίησης ή εκμετάλλευσης της οργανικής θέσης για προσωπικό όφελος1218
 • 9.4.5. Απαγόρευση λήψης παράνομων παροχών από τρίτους για τη σύναψη συμβάσεων1219
 • 9.4.6. Απαγόρευση εκμετάλλευσης προνομιακών πληροφοριών1219
 • 10. Μετενέργεια της υποχρέωσης πίστης1220
 • 11. Κυρώσεις1220
 • 12. Υποχρέωση εχεμύθειας1220
 • 12.1. Περιεχόμενο και σκοπός1220
 • 12.2. Πεδίο εφαρμογής1221
 • 12.3. Όρια της υποχρέωσης εχεμύθειας1222
 • 12.4. Κυρώσεις 1223
 • Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού1224
 • 1. Εισαγωγικά – Έννοια, σκοπός και συστηματική ένταξη της απαγόρευσης ανταγωνισμού1227
 • 2. Προϋποθέσεις απαγόρευσης ανταγωνισμού1227
 • 2.1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης1230
 • 2.1.1. Σύμβουλοι με οποιαδήποτε συμμετοχή στη διεύθυνση 1230
 • 2.1.2. Διευθυντές 1232
 • 2.1.3. Καταρχήν έλλειψη απαγόρευσης σε βάρος μετόχων1233
 • 2.2. Πράξεις ανταγωνισμού 1234
 • 2.2.1. Η έννοια του ανταγωνισμού1234
 • 2.2.2. Ένταξη των «επιχειρηματικών ευκαιριών» στη ρυθμιστική εμβέλεια της διάταξης1234
 • 2.2.3. Δραστηριότητα για ίδιο ή αλλότριο λογαριασμό1236
 • 2.2.4. Συμμετοχή σε εταιρίες1236
 • 2.2.5. Πρόσθετες παράμετροι ως προς την αξιολόγηση απαγορευμένης ανταγωνιστικής δραστηριότητας 1237
 • 3. Άρση της απαγόρευσης 1237
 • 3.1. Καταστατική πρόβλεψη1237
 • 3.2. Άδεια της ΓΣ1238
 • 4. Έννομες συνέπειες πράξεων ανταγωνισμού χωρίς νόμιμη άδεια1240
 • 4.1. Αξίωση αποζημίωσης1240
 • 4.2. Δικαίωμα οικονομικής υποκατάστασης της AE στη θέση του υπόχρεου1240
 • 4.3. Αξίωση απόδοσης ή εκχώρησης απαίτησης αμοιβής1242
 • 4.4. Σχέση μεταξύ δικαιωμάτων αποζημίωσης και υποκατάστασης1243
 • 4.5. Λοιπές αξιώσεις1243
 • 5. Ειδικά θέματα1245
 • 5.1. Νομιμοποίηση1245
 • 5.2. Παραγραφή1245
 • 5.3. Δικονομικά 1247
 • Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1248
 • 1. Εισαγωγή1256
 • 1.1. Περιεχόμενο της ρύθμισης1256
 • 1.2. Σκοπός της ρύθμισης1256
 • 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη1257
 • 2.1. Διαδικασία και δημοσιότητα ως μηχανισμός αντιμετώπισης των κινδύνων1257
 • 2.2. Λειτουργική προσέγγιση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη1258
 • 2.3. Ο έλεγχος επί της εταιρίας ως θεμελιώδες στοιχείο της έννοιας των συνδεδεμένων μερών1258
 • 2.4. Ενιαία αντιμετώπιση των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη1259
 • 2.5. Η έννοια της «σημαντικής» συναλλαγής (materiality)1259
 • 3. Σχέση του άρθρ. 99 με άλλες διατάξεις 1261
 • 3.1. Συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, που έχουν ειδική σχέση1261
 • 3.2. Παροχή πιστώσεων για απόκτηση μετοχών της εταιρίας1263
 • 3.3. Άρθρ. 235 ΑΚ1263
 • 3.4. Άρθρ. 17 και 19 του Κανονισμού 596/20141264
 • 4. Πεδίο εφαρμογής 1265
 • 4.1. Η ΑΕ ως συμβαλλόμενη1265
 • 4.2. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής1267
 • 4.2.1. Η έννοια των συνδεδεμένων μερών ως προς τις εισηγμένες ΑΕ1267
 • 4.2.1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1267
 • 4.2.1.2. Ο κατάλογος των συνδεδεμένων μερών του ΔΛΠ 241268
 • 4.2.1.3. Κρίσιμες έννοιες για τον προσδιορισμό των συνδεδεμένων μερών1270
 • 4.2.2. Η έννοια των συνδεδεμένων μερών ως προς τις μη εισηγμένες (λοιπές) ΑΕ1272
 • 4.2.2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1272
 • 4.2.2.2. Περιπτωσιολογία συνδεδεμένων μερών ως προς τις μη εισηγμένες ΑΕ1272
 • 4.2.3. Καταστατική επέκταση του υποκειμενικού πεδίου εφαρμογής1275
 • 4.3. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής1277
 • 5. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση της παρ. 11279
 • 5.1. Τρέχουσες συναλλαγές 1279
 • 5.2. Αποδοχές μελών του ΔΣ και διοικητικών στελεχών1282
 • 5.3. Συμβάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό τη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους1283
 • 5.4. Συμβάσεις με μετόχους1283
 • 5.5. Συναλλαγές της μητρικής με θυγατρική εταιρία1283
 • 5.5.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1283
 • 5.5.2. Συναλλαγές της μητρικής με 100% θυγατρική εταιρία1285
 • 5.5.3. Συναλλαγές της μητρικής με θυγατρική εταιρία, στην οποία (θυγατρική) δεν μετέχει κανένα συνδεδεμένο (με την μητρική) μέρος1286
 • 5.5.4. Συναλλαγές της μητρικής με θυγατρική εταιρία, στην οποία (θυγατρική) μετέχει συνδεδεμένο (με την μητρική) μέρος1286
 • 5.6. Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού μετά την ίδρυση της εταιρίας1289
 • 5.7. Συναλλαγές υποκείμενες σε έγκριση της ΓΣ1289
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 991291
 • ΔΛΠ 24, ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 281291
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 24 – Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών1292
 • Εισαγωγικό σημείωμα1291
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 10 – Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις1300
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 11 – Σχήματα υπό κοινό έλεγχο1344
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 28 – Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες1365
 • Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1377
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης και δομή της διάταξης 1382
 • 2. Γενικές παρατηρήσεις επί της διαδικασίας αδειοδότησης των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη1382
 • 3. Αρμόδιο εταιρικό όργανο1383
 • 3.1. Κανόνας: ΔΣ 1383
 • 3.2. Εξαίρεση: ΓΣ1384
 • 3.3. Ειδικώς η κατανομή αρμοδιοτήτων για την τροποποίηση της σύμβασης1386
 • 3.4. Αποκλεισμός συγκεκριμένων μετόχων από την ψηφοφορία στη ΓΣ1386
 • 4. Τα στάδια της διαδικασίας χορήγησης της άδειας από τη ΓΣ1390
 • 5. Το δικαίωμα εναντίωσης των μετόχων μειοψηφίας1392
 • 6. Έννομες συνέπειες σε περίπτωση κατάρτισης σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος χωρίς την απαιτούμενη άδεια1393
 • 7. Εκ των υστέρων έγκριση καταρτισθείσας σύμβασης1395
 • 7.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1395
 • 7.2. Περιπτωσιολογία1396
 • 7.2.1. Κατάρτιση σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος κατόπιν της άδειας του ΔΣ χωρίς να έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του άρθρ. 100 παρ. 3 εδ. γ’1397
 • 7.2.2. Κατάρτιση σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΓΣ, η οποία είναι το αποκλειστικά αρμόδιο όργανο1398
 • 7.2.3. Κατάρτιση σύμβασης με συνδεδεμένο μέρος χωρίς προηγούμενη άδεια του ΔΣ1399
 • Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1401
 • 1. Αντικείμενο ρύθμισης και δομή του άρθρου1404
 • 2. Έκθεση αξιολόγησης του δίκαιου και εύλογου χαρακτήρα της συναλλαγής1405
 • 2.1. Λειτουργία και σκοπός 1405
 • 2.2. Εννοιολογικά στοιχεία, συντάκτης και περιεχόμενο της έκθεσης1406
 • 2.3. Συνέπειες από την έλλειψη έκθεσης αξιολόγησης1409
 • 3. Διατυπώσεις δημοσιότητας1410
 • 3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1410
 • 3.2. Περιεχόμενο της ανακοίνωσης1411
 • 3.3. Τρόπος και χρόνος πραγματοποίησης της ανακοίνωσης1411
 • 3.4. Δημοσιοποίηση συναλλαγών συνδεδεμένου με την εταιρία προσώπου και θυγατρικής1412
 • 3.5. Αλληλεπίδραση των νέων ρυθμίσεων με τους ενωσιακούς κανόνες για τη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών1414
 • 3.6. Συνέπειες εκ της παράλειψης τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας1415
 • 3.7. Η προστασία των καλοπίστων τρίτων επί ανακριβούς ανακοίνωσης1417
 • 4. Συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και του μοναδικού μετόχου της1418
 • Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου1420
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας (εσωτερική ευθύνη)1426
 • 1.1. Δομή και αντικείμενο της ρύθμισης1426
 • 1.2. Σκοπός της ευθύνης των μελών του ΔΣ1427
 • 1.3. Διάκριση μεταξύ οργανικής και συμβατικής ευθύνης1428
 • 1.4. Διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ευθύνης των μελών του ΔΣ1428
 • 1.5. Άμεση ζημιά της εταιρίας vs αντανακλαστική ζημία των μετόχων1429
 • 1.6. Πραγματικά δεδομένα1430
 • 1.7. Ενωσιακό και συγκριτικό δίκαιο1431
 • 2. Δομικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης1431
 • 2.1. Αναγκαστικό δίκαιο1431
 • 2.2. Διφυής χαρακτήρας1432
 • 2.3. Aυτοτελής λόγος ευθύνης1433
 • 2.4. Νόθος αντικειμενική ευθύνη1434
 • 2.5. Το μέτρο επιμέλειας του συνετού επιχειρηματία1434
 • 2.6. Διαβάθμιση της επιμέλειας1435
 • 2.7. Υποχρέωση επιμέλειας και διακριτική ευχέρεια κατά τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων1436
 • 3. Προϋποθέσεις ευθύνης1436
 • 3.1. Μέλος του ΔΣ1436
 • 3.2. Διασταλτική ερμηνεία της έννοιας του οργάνου1437
 • 3.2.1. Ελαττωματικώς διορισθέν μέλος του ΔΣ1437
 • 3.2.2. De facto μέλος του ΔΣ1438
 • 3.2.3. Μέλη του ΔΣ λόγω φαινομένου δικαίου1439
 • 3.3. Παραβίαση υποχρέωσης 1439
 • 3.4. Υπαιτιότητα1440
 • 3.5. Ζημία 1441
 • 3.6. Αιτιώδης συνάφεια1441
 • 3.7. Ευθύνη εις ολόκληρον1441
 • 4. Απαλλαγή από την ευθύνη1442
 • 4.1. Σύννομη απόφαση της ΓΣ1442
 • 4.2. Κανόνας επιχειρηματικής κρίσης1444
 • 4.2.1. Σημασία και περιεχόμενο1444
 • 4.2.2. Προϋποθέσεις του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης1445
 • 4.2.2.1. Επιχειρηματική απόφαση1445
 • 4.2.2.2. Εύλογη επιχειρηματική απόφαση1447
 • 4.2.2.3. Λήψη απόφασης επί τη βάσει επαρκούς πληροφόρησης1447
 • 4.2.2.4. Απόφαση αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος1448
 • 4.2.2.5. Καλή πίστη1449
 • 4.2.2.6. Βάρος απόδειξης1449
 • 4.2.2.7. Χρόνος εκτίμησης των όρων της επιχειρηματικής κρίσης1449
 • 4.2.3. Ειδικά ζητήματα του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης1450
 • 5. Εισήγηση ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής1451
 • 5.1. Γενικά1451
 • 5.2. Ένταξη στο σύστημα της ευθύνης του άρθρ. 1021452
 • 5.3. Πεδίο εφαρμογής1453
 • 5.4. Προϋποθέσεις1454
 • 5.4. Συνέπειες1455
 • 6. Παραίτηση ή συμβιβασμός1455
 • 6.1. Σκοπός1455
 • 6.2. Προϋποθέσεις1456
 • 7. Παραγραφή1457
 • 8. Ασφάλιση αστικής ευθύνης1459
 • 9. Ζητήματα διαχρονικού δικαίου 1460
 • Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας1461
 • 1. Εισαγωγικές επισημάνσεις για τις διατάξεις των άρθρ. 103-1061463
 • 2. Γενική στόχευση των άρθρ. 103-1061464
 • 3. Βασικά δικονομικά ζητήματα περί την εταιρική αγωγή1467
 • 4. Το κανονιστικό περιεχόμενο του άρθρ. 103 εδ. α’: Η αυτόβουλη άσκηση της εταιρικής αγωγής ως αρμοδιότητα του ΔΣ1468
 • 4.1. Αρμόδιο το ΔΣ για αυτόβουλη άσκηση της εταιρικής αγωγής 1468
 • 4.2. Το εταιρικό συμφέρον ως όριο της διακριτικής ευχέρειας του ΔΣ1469
 • 4.2.1. Γενικά1469
 • 4.2.2. Υποχρεωτική, κατά κανόνα, η άσκηση της εταιρικής αγωγής1471
 • 4.2.3. Στάθμιση αντικρουόμενων όψεων εταιρικού συμφέροντος1473
 • 5. Δικαιοπολιτική αξιολόγηση της ρύθμισης του άρθρ. 103 εδ. α’1475
 • 6. Η υποχρέωση παροχής εξηγήσεων από το ΔΣ στους μετόχους (άρθρ. 103 εδ. β’)1478
 • 6.1. Συστηματική ένταξη και λειτουργία της διάταξης1478
 • 6.2. Η εφαρμογή της ρύθμισης: Προϋποθέσεις και διαδικασία1479
 • 6.3. Αγώγιμη αξίωση για παροχή εξηγήσεων1481
 • 6.4. Φορείς και αποδέκτες της αξίωσης1482
 • 6.5. Διαδικασία εκδίκασης της αγωγής για παροχή εξηγήσεων1485
 • Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας1487
 • 1. Αναγκαιότητα των διατάξεων του άρθρ. 1041490
 • 2. Καινοτομίες των νέων ρυθμίσεων 1492
 • 3. Το δικαίωμα των μετόχων για δρομολόγηση της διαδικασίας άσκησης της εταιρικής αγωγής: Προϋποθέσεις και συνέπειες1494
 • 3.1. Γενική επισκόπηση1494
 • 3.2. Δικαίωμα της μειοψηφίας για υποβολή αίτησης στο ΔΣ1495
 • 3.3. Δικαίωμα της «πλειοψηφίας των μετόχων»1498
 • 4. Η αίτηση των μετόχων περί εναγωγής μελών του ΔΣ1450
 • 5. Η απόφαση του ΔΣ επί της αίτησης των μετόχων1502
 • Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής1506
 • 1. Εποπτική παρουσίαση της ρύθμισης1510
 • 2. Διαφορές της ισχύουσας με την προϊσχύσασα ρύθμιση1512
 • 2.1. Αποδυνάμωση της θέσης της πλειοψηφίας1512
 • 2.2. Μείωση του αναγκαίου ποσοστού μειοψηφίας αλλά και της δραστικότητας της εξουσίας της 1513
 • 2.3. Εφαρμογή του άρθρ. 105 ανεξάρτητα από την υποχρεωτικότητα ή μη της (εκ μέρους του ΔΣ) εναγωγής των διοικητών 1515
 • 2.4. Νομιμοποιούμενοι να ζητήσουν διορισμό ειδικού εκπροσώπου1516
 • 2.5. Το εταιρικό συμφέρον ως φίλτρο διήθησης των εκδικαζόμενων αιτήσεων1517
 • 3. Ο διορισμός ειδικού εκπροσώπου ως κατάληξη της πορείας προς πραγμάτωση της εσωτερικής ευθύνης: η λειτουργία του θεσμού1519
 • 3.1. Το άρθρ. 105 αναγκαίο λειτουργικό συμπλήρωμα των άρθρ. 103 και ιδίως 1041519
 • 3.2. Ο επικουρικός χαρακτήρας της διαδικασίας διορισμού ειδικού εκπροσώπου1520
 • 3.3. Η δυνατότητα διορισμού ειδικού εκπροσώπου ως «έσχατο καταφύγιο» για την προστασία της μειοψηφίας1521
 • 4. Η ratio του θεσμού1522
 • 5. Δικαιοπολιτική κριτική της ρύθμισης του άρθρ. 105 παρ. 11524
 • 6. Προϋποθέσεις για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου1528
 • 7. Ενεργητική νομιμοποίηση: η «πλειοψηφία της μειοψηφίας»1530
 • 8. Στοιχεία της αίτησης, αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασής της1531
 • 9. Το πρόσωπο του ειδικού εκπροσώπου 1534
 • 10. Δεσμεύσεις και εξουσίες του ειδικού εκπροσώπου1536
 • 11. Καθήκοντα και ευθύνη του ειδικού εκπροσώπου1540
 • 12. Το δικαίωμα και η υποχρέωση ενημέρωσης του ειδικού εκπροσώπου1541
 • 12.1. Δικαίωμα ενημέρωσης του ειδικού εκπροσώπου1541
 • 12.2. Υποχρέωση ενημέρωσης του ειδικού εκπροσώπου έναντι ΔΣ και ΓΣ1543
 • 13. Εύλογη αμοιβή του ειδικού εκπροσώπου1546
 • 14. Αντικατάσταση του ειδικού εκπροσώπου κατ’ άρθρ. 786 παρ. 3 ΚΠολΔ1546
 • Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις1551
 • 1. Ζητήματα αναστολής παραγραφής 1551
 • 2. Λοιπά ζητήματα1553
 • Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων1554
 • 1. Εισαγωγικά1555
 • 2. Η ευθύνη για άμεση ζημία μετόχων ή τρίτων1556
 • 2.1. Νομική φύση και έρεισμα της ευθύνης1556
 • 2.2. Ειδικά η ευθύνη έναντι μετόχων1559
 • 2.3. Ειδικά η ευθύνη του ΔΣ στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς1562
 • 3. Η ευθύνη κατά το άρθρ. 98 ΠτΚ1563
 • Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης1568
 • 1. Έννοια και λήψη της απόφασης1569
 • 1.1. Ο εννοιολογικός πυρήνας της έγκρισης1569
 • 1.2. Το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης1572
 • 1.3. Οι περιστάσεις της λήψης της απόφασης1574
 • 2. Έννομες συνέπειες της έγκρισης1577
 • 2.1. Διαφοροποίηση από την παραίτηση από αξιώσεις αποζημίωσης1577
 • 2.2. Η συνεκτίμηση της έγκρισης για την αξιολόγηση της ευθύνης: έννοια της συνεκτίμησης1579
 • 2.3. Η συνεκτίμηση της έγκρισης για την αξιολόγηση της ευθύνης: θέση της συνεκτίμησης στη διαδικασία1583
 • Κεφάλαιο Γ΄1585
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ1585
 • Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών1585
 • 1. Αντικείμενο και δομή του άρθρου1588
 • 2. Σκοπός και νομικό έρεισμα της καταβολής αμοιβής στα μέλη του ΔΣ1588
 • 3. Οι ειδικότερες μορφές αμοιβών1589
 • 4. Αμοιβές χορηγούμενες στα μέλη του ΔΣ στο πλαίσιο της οργανικής σχέσης1590
 • 4.1. Αμοιβές ή παροχές μη συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη1590
 • 4.1.1. Η έννοια των «αμοιβών» και «παροχών»1591
 • 4.1.2. Καθορισμός των αμοιβών στο καταστατικό της εταιρίας 1592
 • 4.1.3. Χορήγηση αμοιβών με απόφαση της ΓΣ 1594
 • 4.2. Αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της εταιρικής χρήσης1596
 • 4.3. Δικαστικός έλεγχος των αμοιβών1598
 • 5. Προκαταβολή αμοιβών1600
 • 6. Αμοιβές σε μέλη ΔΣ λόγω ειδικής σχέσης αυτών με την ΑΕ1601
 • Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1606
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1609
 • 2. Η προβληματική1610
 • 3. Οι Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές αποδοχών και η υιοθέτηση της Οδηγίας 2017/828/ΕΕ1612
 • 4. Η καθιέρωση της υποχρέωσης θέσπισης πολιτικής αποδοχών βάσει του άρθρ. 110 1615
 • 4.1. Πεδίο εφαρμογής1615
 • 4.2. Η υποβολή προς έγκριση από τη ΓΣ της πολιτικής αποδοχών1618
 • 4.3. Αρμόδια όργανα για την πολιτική αποδοχών1622
 • 5. Ειδικά η πολιτική αποδοχών των εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα1623
 • 6. Μεταβατική διάταξη1626
 • Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1627
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1629
 • 2. Ελάχιστο περιεχόμενο1630
 • 2.1. Γενικότερα χαρακτηριστικά του περιεχομένου της πολιτικής αποδοχών1630
 • 2.2. Στοιχεία για τις μεταβλητές αποδοχές1632
 • 3. Αναθεώρηση της πολιτικής1637
 • Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)1638
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1641
 • 2. Γενικά χαρακτηριστικά της έκθεσης αποδοχών1643
 • 3. Περιεχόμενο της έκθεσης αποδοχών1644
 • 3.1. Στοιχεία που σχετίζονται αμιγώς με τις αποδοχές1644
 • 3.2. Στοιχεία γενικότερου χαρακτήρα1647
 • 4. Συμβουλευτική ψήφος των μετόχων1648
 • 5. Δημοσιοποίηση και προσωπικά δεδομένα 1650
 • 6. Ευθύνη και έλεγχος 1652
 • Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό1654
 • 1. Διάθεση μετοχών σε μέλη διοίκησης και εργαζομένους ΑΕ: Οικονομική λειτουργία και συγκριτική περιήγηση στο προϊσχύσαν και στο ισχύον δίκαιο1658
 • 1.1. Λειτουργία και δικαιολογητική βάση της διάθεσης μετοχών στα μέλη της διοίκησης και στο προσωπικό της ΑΕ1658
 • 1.2. Προϊσχύσαν δίκαιο1659
 • 1.3. Η «μεταστέγαση» των διατάξεων περί διάθεσης μετοχών σε μέλη ΔΣ και εργαζομένους στο πλαίσιο του ν. 4548/20181661
 • 1.4. Η «αρχιτεκτονική» της ρύθμισης: Διάθεση μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος έναντι ανταλλάγματος (άρθρ. 113) και δωρεάν διάθεση μετοχών εκτός προγράμματος (άρθρ. 114)1664
 • 2. Διάθεση μετοχών στο πλαίσιο προγράμματος: Το πραγματικό του άρθρ. 1131665
 • 2.1. Οι δικαιούχοι στην απόκτηση μετοχών1665
 • 2.2. Αρμόδιο εταιρικό όργανο1667
 • 2.3. Ελάχιστο και δυνητικό περιεχόμενο της εταιρικής απόφασης για τη διάθεση μετοχών1669
 • 2.4. Περιεχόμενο, νομική φύση, μεταβιβαστό και προστασία του δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών1673
 • Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό1676
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 113, 1141680
 • Επιπρόσθετες διατυπώσεις κατά τη διάθεση μετοχών από εισηγμένη ΑΕ1680
 • Κεφάλαιο Δ’1682
 • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ1682
 • Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)1682
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1684
 • 2. Ειδικότερα νομικά ζητήματα1685
 • Τμήμα Έβδομο1690
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ1690
 • Κεφάλαιο Α΄1690
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ1690
 • Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο1690
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1691
 • 2. Η ΓΣ ως το ανώτατο όργανο της εταιρείας1692
 • 3. Η δυνατότητα παρέμβασης της ΓΣ στη διαχείριση της εταιρείας1693
 • 4. Η δεσμευτικότητα των αποφάσεων της ΓΣ1695
 • Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης1696
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1700
 • 2. Οι αποκλειστικές αρμοδιότητες της ΓΣ1700
 • 2.1. Τροποποίηση του καταστατικού1700
 • 2.2. Εκλογή μελών του ΔΣ και ελεγκτών1702
 • 2.3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρ. 108 και απαλλαγή των ελεγκτών1702
 • 2.4. Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων1704
 • 2.5. Διάθεση των ετήσιων κερδών1705
 • 2.6. Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρ. 1091705
 • 2.7. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρ. 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρ. 1121705
 • 2.8. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας1706
 • 2.9. Διορισμός εκκαθαριστών1706
 • 3. Εξαιρέσεις από την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ1707
 • 3.1. Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο ΔΣ, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων1707
 • 3.2. Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το ΔΣ στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος1708
 • 3.3. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου ΔΣ1708
 • 3.4. Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρ. 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο1709
 • 3.5. Η συγχώνευση με απορρόφηση ΑΕ από άλλη ΑΕ που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ΑΕ για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ΑΕ για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις1709
 • 3.6. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 1621711
 • 3.7. Η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρθρ. 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του ΔΣ, υποκείμενη σε δημοσίευση1711
 • 4. Αρρύθμιστες αρμοδιότητες της ΓΣ1712
 • Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση1714
 • Κεφάλαιο Β’1715
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ1715
 • Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)1715
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1717
 • 2. Τακτική και έκτακτη ΓΣ1718
 • 2.1 Τακτική ΓΣ1718
 • 2.2. Έκτακτη ΓΣ1719
 • 3. Καταστατική ΓΣ1719
 • 4. ΓΣ επί μειώσεως του ενεργητικού στο μισό του μετοχικού κεφαλαίου1720
 • 5. Εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης1722
 • Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση1724
 • 1. Ο τόπος σύγκλησης της ΓΣ 1725
 • 2. Το στοιχείο της «συνάθροισης»1727
 • 3. Συνέπειες παράβασης του άρθρ. 1201728
 • Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης1730
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1733
 • 2. Αρμοδιότητα σύγκλησης της ΓΣ1734
 • 2.1. Η αρμοδιότητα του ΔΣ για τη σύγκληση της ΓΣ1734
 • 2.2. Η αρμοδιότητα άλλων οργάνων για τη σύγκληση της ΓΣ1735
 • 2.3. Σύγκληση της ΓΣ κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας και του ελεγκτή της εταιρείας1737
 • 3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της ΓΣ1738
 • 4. Περιεχόμενο της προσκλήσεως 1738
 • 4.1. Το οίκημα1739
 • 4.2. Ο χρόνος συνεδρίασης της ΓΣ1739
 • 4.3. Θέματα ημερήσιας διάταξης1740
 • 4.4. Πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούμενους να μετάσχουν στη ΓΣ και οδηγίες συμμετοχής1745
 • 4.5. Περιεχόμενο της πρόσκλησης επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά1746
 • 5. Η καθολική ΓΣ1747
 • Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης1749
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1751
 • 2. Προθεσμία για τη σύγκληση1751
 • 3. Δημοσιότητα της προσκλήσεως1753
 • 3.1. Δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.1753
 • 3.2. Καταστατικές αποκλίσεις1753
 • 3.3. Η δημοσίευση της πρόσκλησης στις εισηγμένες εταιρείες1755
 • 3.4. Το δικαίωμα του μετόχου να ζητεί ατομική πληροφόρηση1756
 • Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση1757
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1759
 • 2. Υποχρέωση χορήγησης στους μετόχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών1759
 • 3. Η ανάρτηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών στο διαδίκτυο - Εναλλακτικοί τρόποι γνωστοποίησης1762
 • 4. Υποχρέωση πληροφόρησης των μετόχων πριν από τη ΓΣ1763
 • 4.1 Υποχρέωση πληροφόρησης σε εισηγμένες ή μη εταιρείες1763
 • 4.2. Υποχρέωση πληροφόρησης σε εισηγμένες εταιρείες1764
 • Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση1765
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1769
 • 2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη ΓΣ1770
 • 2.1. Η μετοχική ιδιότητα1770
 • 2.2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας1771
 • 2.3. Καταστατικές διαμορφώσεις 1772
 • 2.3.1. Η κατάθεση των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης πριν τη ΓΣ1772
 • 2.3.2. Δέσμευση των μετοχών1776
 • 2.3.3. Κατάρτιση πίνακα μετόχων1776
 • 2.4. Μετ’ αναβολήν ΓΣ1779
 • 2.5. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία κατάθεσης των μετοχών και των εγγράφων αντιπροσώπευσης 1779
 • 3. Η νομιμοποίηση των μετόχων επί εισηγμένων εταιρειών1781
 • 3.1. Η νομιμοποίηση για τη συμμετοχή στη ΓΣ1781
 • 3.1.1. Η ημερομηνία καταγραφής1781
 • 3.1.2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας1782
 • 3.1.3. Η μη δέσμευση των μετοχών1783
 • 3.2. Δογματικά ζητήματα1783
 • 4. Σύγκρουση συμφερόντων1784
 • Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο1785
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1786
 • 2. Η συμμετοχή του μετόχου στη ΓΣ με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα1787
 • 3. Το αίτημα της ασφάλειας1787
 • Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο1790
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 1791
 • 2. Η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση 1792
 • 2.1. Καταστατική πρόβλεψη1792
 • 2.2. Η διαδικασία συμμετοχής με επιστολική ψήφο1793
 • 3. Η νομική φύση της ψηφοδοσίας από απόσταση1794
 • Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων1796
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1767
 • 2. Πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται στη ΓΣ1798
 • Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση1800
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1802
 • 2. Καταστατικές προβλέψεις1803
 • 3. Διορισμός, ανάκληση και αντικατάσταση του αντιπροσώπου1803
 • 4. Σύγκρουση συμφερόντων του αντιπροσώπου1805
 • 5. Έννομες συνέπειες μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του άρθρ. 1281806
 • Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης1808
 • Άρθρο 130 – Απαρτία1811
 • 1. Η ύπαρξη απαρτίας ως προϋπόθεση λήψης απόφασης από τη ΓΣ1814
 • 2. Απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας1815
 • 2.1. Τα νόμιμα ποσοστά απαρτίας1815
 • 2.1.1. Ο κανόνας: απλή απαρτία1815
 • 2.1.2. Η επαναληπτική ΓΣ 1815
 • 2.1.3. Η αυξημένη απαρτία - Η αρχή της φθίνουσας απαρτίας1817
 • 2.1.4. Θέματα της ημερήσιας διάταξης για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία1818
 • 2.2. Αναγκαστικό δίκαιο - Καταστατικές ρυθμίσεις1820
 • Κεφάλαιο Γ΄1821
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ1821
 • Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση1821
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1822
 • 2. Η ισχύουσα ρύθμιση: φανερή ψηφοφορία1823
 • 3. Φανερή και μυστική ψηφοφορία1823
 • 4. Υποχρεωτική φανερή ψηφοφορία1824
 • Άρθρο 132 – Πλειοψηφία1826
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1828
 • 2. Καταμέτρηση ψήφων: αθροιστική και αφαιρετική μέθοδος1829
 • 3. Ποσοστά πλειοψηφίας οριζόμενα στο νόμο 1830
 • 3.1. Απλή πλειοψηφία1830
 • 3.2. Αυξημένη πλειοψηφία1831
 • 3.3. Περιπτώσεις λήψης αποφάσεων από τη ΓΣ με ειδική πλειοψηφία και δικαίωμα αρνησικυρίας1831
 • 3.3.1. Επίτευξη ειδικής πλειοψηφίας1831
 • 3.3.2. Δικαίωμα αρνησικυρίας 1832
 • 4. Ποσοστά πλειοψηφίας οριζόμενα στο καταστατικό1832
 • 5. Έννομες συνέπειες της παραβάσεως του άρθρ. 132 ή του καταστατικού1833
 • Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας1836
 • Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης1836
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Τήρηση πρακτικών1838
 • 2. Το περιεχόμενο του πρακτικού ΓΣ1838
 • 3. Υποβολή των πρακτικών στη Διοίκηση1840
 • 4. Η αποδεικτική ισχύς των πρακτικών ΓΣ1841
 • 5. Η χορήγηση αντιγράφων των πρακτικών1842
 • 6. Χορήγηση αντιγράφου του πρακτικού της ΓΣ και προσβολή απόφασης της ΓΣ1843
 • Κεφάλαιο Δ΄1845
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ1845
 • Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση1845
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1848
 • 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 1351849
 • 2.1. Θετικές προϋποθέσεις1849
 • 2.2. Αρνητικές προϋποθέσεις1849
 • 3. Η διαδικασία λήψης της απόφασης1850
 • 3.1. Η πρόταση του ΔΣ1850
 • 3.2. Κοινοποίηση της πρότασης - Τρόπος απάντησης των μετόχων1851
 • 3.3. Προθεσμία απάντησης των μετόχων1851
 • 3.4. Παροχή πληροφοριών στους μετόχους 1852
 • 3.5. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση της ΓΣ1853
 • 3.6. Λήψη της απόφασης - Απαρτία και πλειοψηφία1854
 • Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση1856
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1857
 • 2. Προϋποθέσεις λήψης απόφασης διά προσυπογραφής πρακτικού1857
 • Κεφάλαιο Ε΄1859
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ1859
 • Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης1859
 • 1. Εισαγωγή1868
 • 1.1. Εννοιολογικές διακρίσεις1868
 • 1.1.1. Διάκριση από ατελείς αποφάσεις 1868
 • 1.1.2. Σύνθετες και αυτοτελείς αποφάσεις ΓΣ1869
 • 1.2. Προϊσχύσαν δίκαιο: η αναμόρφωση του δικαίου των ελαττωματικών αποφάσεων ΓΣ διά του ν. 3604/20071869
 • 1.3. Το άρθρ. 137 ν. 4548/2018: εισαγωγικές παρατηρήσεις 1870
 • 2. Περιπτώσεις ακυρωσίας του άρθρ. 137 παρ. 11871
 • 2.1. Γενικά1871
 • 2.2 Απόφαση που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό - Περιπτωσιολογία 1871
 • 2.3. Απόφαση ΓΣ που δεν συγκλήθηκε νόμιμα1872
 • 2.4. Απόφαση ΓΣ που δεν συγκροτήθηκε νόμιμα1875
 • 3. Περιπτώσεις ακυρωσίας του άρθρ. 137 παρ. 21877
 • 3.1. Μη χορήγηση οφειλόμενων πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρ. 1411877
 • 3.2. Λήψη απόφασης κατά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας1879
 • 4. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ ελαττώματος και λήψης της απόφασης ΓΣ 1881
 • 4.1. Η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου1881
 • 4.2. Η ρύθμιση του άρθρ. 137 παρ. 5 περ. α΄-ε΄1883
 • 5. Περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η ακύρωση απόφασης ΓΣ1886
 • 6. Η αγωγή ακύρωσης1887
 • 6.1. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση1887
 • 6.1.1. Οι μέτοχοι1887
 • 6.1.1.1. Ελάχιστο ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 1888
 • 6.1.1.2. Απουσία από τη ΓΣ και εναντίωση στη λήψη της απόφασης1889
 • 6.1.2. Επικαρπωτές και ενεχυρούχοι δανειστές1891
 • 6.1.3. Τα μέλη του ΔΣ1892
 • 6.1.4. Αναγκαστικό δίκαιο1892
 • 6.2. Αρμοδιότητα και προθεσμία1893
 • 7. Προσωρινή δικαστική προστασία1895
 • 8. Αποτελέσματα της ακύρωσης1896
 • 9. Δημοσιότητα1897
 • 10. Αξίωση αποζημίωσης των μετόχων1897
 • 10.1. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρ. 137 παρ. 4 εδ. α΄1897
 • 10.2. Αξίωση αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρ. 137 παρ. 4 εδ. β΄1898
 • 10.3. Προθεσμία άσκησης της αγωγής αποζημιώσεως1899
 • Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης1900
 • 1. Εισαγωγή1904
 • 2. Οι λόγοι ακυρότητας 1905
 • 2.1. Η λήψη απόφασης χωρίς προηγούμενη σύγκληση της ΓΣ1905
 • 2.1.1. Πρόσκληση προερχόμενη από την εταιρεία1906
 • 2.1.2. Πρόσκληση περιέχουσα τουλάχιστον την ημερομηνία και τον τόπο της ΓΣ1908
 • 2.1.3. Πρόσκληση δημοσιευμένη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό1908
 • 2.1.4. Η καθολική ΓΣ 1909
 • 2.1.5. Μεταγένεστερη δήλωση μετόχου1910
 • 2.2. Αντίθεση του περιεχομένου της απόφασης στο νόμο ή το καταστατικό 1910
 • 2.2.1. Αντίθεση στον νόμο1910
 • 2.2.2. Αντίθεση στο καταστατικό1911
 • 3. Προβολή της ακυρότητας1911
 • 3.1. Δικαστική προβολή της ακυρότητας1911
 • 3.1.1. Αναγνωριστική αγωγή1911
 • 3.1.2. Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας1913
 • 3.1.3. Δημοσιότητα1913
 • 3.2. Εξώδικη προβολή της ακυρότητας1913
 • 4. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα1915
 • 4.1. Μέτοχοι1915
 • 4.2. Μέλη του ΔΣ1915
 • 4.3. Τρίτοι1916
 • 5. Προθεσμία προβολής της ακυρότητας 1916
 • 6. Ίαση της ακυρότητας 1917
 • 7. Αδυναμία ίασης της ακυρότητας1917
 • 8. Χρονικός περιορισμός στην προβολή της ακυρότητας1918
 • 9. Προστασία καλόπιστων τρίτων 1918
 • 10. Επανάληψη άκυρης απόφασης ΓΣ1919
 • Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις1920
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1921
 • 2. Ανυπόστατες αποφάσεις1921
 • 3. Η νομική μεταχείριση της ανυπόστατης απόφασης ΓΣ1924
 • Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο1924
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1925
 • 2. Ελαττώματα αποφάσεων, που λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρ. 1351925
 • 3. Eλαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με τη διαδικασία του άρθρ. 1361928
 • Τμήμα Όγδοο1931
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ1931
 • Άρθρο 141 – Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας1931
 • 1. Γενικά ζητήματα1938
 • 1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1938
 • 1.2. Διακρίσεις των δικαιωμάτων του άρθρ. 141 με βάση το περιεχόμενό τους1939
 • 1.3. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα1940
 • 1.4. Φύση των δικαιωμάτων 1941
 • 1.5. Άσκηση των δικαιωμάτων1942
 • 2. Δικαιώματα της «μικρής» μειοψηφίας (1/20)1944
 • 2.1. Σύγκληση έκτακτης ΓΣ1944
 • 2.2. Εγγραφή πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη ΓΣ1947
 • 2.3. Υποβολή σχεδίων αποφάσεων για θέματα ΓΣ 1950
 • 2.4. Αναβολή λήψης απόφασης από τη ΓΣ1952
 • 2.5. Πληροφόρηση αναφορικά με την καταβολή ποσών και παροχών στα μέλη του ΔΣ ή τους διευθυντές της εταιρίας1954
 • 2.6. Φανερή ψηφοφορία1958
 • 3. Δικαιώματα της «μεγάλης μειοψηφίας» (1/10) - Πληροφόρηση για την εταιρία1958
 • 4. Ατομικά μετοχικά δικαιώματα1960
 • 4.1. Πληροφόρηση για τις υποθέσεις της εταιρίας1960
 • 4.2. Πληροφόρηση για το ύψος του κεφαλαίου και τις μετοχές της εταιρίας1962
 • 4.3. Χορήγηση πίνακα μετόχων1962
 • Άρθρο 142 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου1964
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1966
 • 2. Αίτημα διενέργειας έκτακτου ελέγχου λόγω πιθανολόγησης παραβίασης νομοθετικών ή καταστατικών διατάξεων ή αποφάσεων της ΓΣ1967
 • 2.1. Νομιμοποιούμενοι για την άσκηση του δικαιώματος 1968
 • 2.2. Πιθανολόγηση παραβίασης νομοθετικών ή καταστατικών διατάξεων ή αποφάσεων ΓΣ1972
 • 3. Αίτημα διενέργειας έκτακτου ελέγχου λόγω μη χρηστής και μη συνετής διαχείρισης1975
 • 3.1. Αντικείμενο του ελέγχου1975
 • 3.2. Ειδικά τα κριτήρια της «χρηστής» και «συνετής» διαχείρισης1979
 • 3.3. Επίκληση και απόδειξη πραγματικών γεγονότων1978
 • 4. Η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο ΔΣ της εταιρίας1979
 • Άρθρο 143 – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου1981
 • 1. Ανάθεση του ελέγχου1982
 • 2. Αμοιβή του ελεγκτή1983
 • 3. Δικαιώματα και καθήκοντα του ελεγκτή1984
 • Άρθρο 144 – Ενώσεις μετόχων1986
 • 1. Η ευρύτερη προβληματική1987
 • 2. Τα βασικά χαρακτηριστικά των «ενώσεων μετόχων» βάσει της ελληνικής ρύθμισης1989
 • 2.1. Σκοπός και μέλη1989
 • 2.2. Βασικές ρυθμίσεις1990
 • Τμήμα Ένατο1993
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ1993
 • Άρθρο 145 – Εφαρμοζόμενες διατάξεις1993
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις1994
 • 2. Το ενωσιακό δίκαιο1995
 • 3. Ο ν. 4308/2014 και οι επιμέρους χρηματοοικονομικές καταστάσεις1996
 • 4. Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων2000
 • Άρθρο 146 – Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση2003
 • 1. Υποχρέωση απογραφής2004
 • 2. Τα βιβλία ή «αρχεία»2004
 • 3. Εταιρική χρήση2006
 • Άρθρο 147 – Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων2010
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2012
 • 2. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις2012
 • 3. Έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης2014
 • 4. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και εκθέσεις2014
 • Άρθρο 148 – Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων2016
 • 1. Η αποκλειστική αρμοδιότητα της ΓΣ για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων2017
 • 2. Η έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων2019
 • Άρθρο 149 – Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης2022
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2024
 • 2. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης δημοσιότητας2025
 • 3. Ειδικές ρυθμίσεις2027
 • Άρθρο 150 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου2029
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2031
 • 2. Υποχρέωση σύνταξης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης2032
 • 3. Αρμοδιότητα για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης2032
 • 4. Περιεχόμενο 2034
 • 5. Ευθύνη του ΔΣ2036
 • 6. Εξωτερικός έλεγχος και έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς2038
 • Άρθρο 151 – Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις2041
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2043
 • 2. Υπόχρεες εταιρίες2044
 • 3. Αρμοδιότητα κατάρτισης – Δημοσίευση – Έλεγχος2045
 • 4. Περιεχόμενο2046
 • 5. Οι ευρύτερες συνέπειες της νομοθετικής υποχρέωσης για τη δημοσιοποίηση της μη χρηματοοικονομικής κατάστασης2049
 • 6. Η σταδιακή μεταβολή της προσέγγισης σε ό,τι αφορά την ΕΚΕ και η έννοια του εταιρικού συμφέροντος2050
 • Άρθρο 152 – Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης2054
 • 1. Εισαγωγικά2056
 • 2. Η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»2057
 • 3. Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ΕΔ2059
 • 4. Αρμοδιότητα κατάρτισης - Δημοσίευση2060
 • 5. Περιεχόμενο 2060
 • 6. Εξωτερικός έλεγχος και έλεγχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ό,τι αφορά την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»2062
 • Άρθρο 153 – Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων2066
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2067
 • 2. Αναγκαίες προσαρμογές στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης2068
 • 3. Αναγκαίες προσαρμογές στην ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης2069
 • 4. Κατάρτιση2071
 • Άρθρο 154 – Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση2073
 • 1. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένης μη χρηματοοικονομικής κατάστασης2075
 • 2. Περιεχόμενο 2075
 • 3. Κατάρτιση2077
 • Άρθρο 155 – Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις2078
 • 1. Το πλαίσιο αναφοράς2081
 • 2. Ορισμοί και πεδίο εφαρμογής2083
 • 3. Κατάρτιση και περιεχόμενο 2085
 • Άρθρο 156 – Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις2088
 • Άρθρο 157 – Κριτήρια ισοδυναμίας2092
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2093
 • 2. Η εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την ισοδυναμία των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων ορισμένων τρίτων χωρών σχετικά με τις πληρωμές προς κυβερνήσεις με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ2094
 • Τμήμα Δέκατο2095
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ2095
 • Άρθρο 158 – Κράτηση αποθεματικού2095
 • 1. Έννοια και λειτουργία των αποθεματικών2096
 • 2. Κατηγορίες αποθεματικών και διάκριση από άλλες έννοιες2097
 • 3. Το τακτικό αποθεματικό2099
 • Άρθρο 159 – Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών2101
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2104
 • 2. Το πραγματικό της παρ. 1 του άρθρ. 1592106
 • 2.1. Ποσοτικοί περιορισμοί2107
 • 2.2. Η έννοια της διανομής2110
 • 2.3. Η απαγόρευση2112
 • 2.3.1. Περιεχόμενο2112
 • 2.3.2. Τάσεις επέκτασης της απαγόρευσης2114
 • 2.4. Λήπτες της διανομής2115
 • 2.5. Ειδικά θέματα2117
 • 2.5.1. Πιστώσεις της εταιρίας προς τους μετόχους2117
 • 2.5.2. Πιστώσεις των μετόχων προς την εταιρία2118
 • 3. Το πραγματικό του άρθρ. 159 παρ. 22122
 • Άρθρο 160 – Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών2123
 • 1. Εισαγωγή2125
 • 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη2126
 • 3. Η αξίωση καταβολής μερίσματος2126
 • 3.1. Γένεση της αξίωσης2126
 • 3.2. Νομική φύση της αξίωσης2128
 • 3.3. Ποιες μετοχές παρέχουν αξίωση στο μέρισμα2128
 • 3.4. Υποκείμενο της αξίωσης2129
 • 3.5. Χρόνος καταβολής του μερίσματος - Παραγραφή της αξίωσης και τύχη διανεμητέου και μη εισπραχθέντος μερίσματος2129
 • 4. Η διάθεση κερδών2130
 • 4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2130
 • 4.2. Προσδιορισμός των προς διάθεση κερδών2131
 • 4.3. Η διαδικασία διάθεσης των κερδών2132
 • 5. Μερισματόγραφα2134
 • 6. Εικονικά κέρδη2134
 • Άρθρο 161 – Ελάχιστο μέρισμα2136
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2138
 • 2. Το ελάχιστο μέρισμα2138
 • 3. Η κεφαλαιοποίηση κερδών2139
 • 4. Καταβολή μερίσματος σε είδος2140
 • Άρθρο 162 – Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών2143
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2144
 • 2. Διανομή προσωρινού μερίσματος2144
 • 3. Η διανομή κερδών και αποθεματικών μετά την τακτική ΓΣ2146
 • Άρθρο 163 – Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών2147
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2148
 • 2. Η αξίωση επιστροφής2148
 • 3. Προστασία του καλόπιστου λήπτη2150
 • Τμήμα Ενδέκατο2151
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ2151
 • Άρθρο 164 – Λόγοι λύσεως της εταιρείας2151
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις2154
 • 1.1. Η φύση και ο χαρακτήρας των λόγων λύσης της ΑΕ2154
 • 1.2. Οι έννομες συνέπειες της εταιρικής λύσης2156
 • 2. Οι λόγοι λύσης της ΑΕ ειδικότερα2156
 • 2.1. Η παρέλευση της καταστατικής διάρκειας2156
 • 2.2. Απόφαση της ΓΣ περί λύσης της εταιρίας2158
 • 2.3. H πτώχευση της εταιρίας2160
 • 2.4. Απόρριψη της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας ενεργητικού2163
 • Άρθρο 165 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον2167
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 2169
 • 2. Οι λόγοι της δικαστικής λύσης2170
 • 2.1. Μη καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση της ΑΕ2170
 • 2.2. Έλλειψη του ελάχιστου νόμιμου κεφαλαίου2172
 • 2.3 Παράλειψη υποβολής των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δύο ετών2172
 • 3. Η διαδικασία της δικαστικής λύσης2173
 • 3.1. Αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου2173
 • 3.2. Περιεχόμενο, επίδοση και εκδίκαση της αίτησης2175
 • 3.3. Περιεχόμενο και ισχύς της δικαστικής απόφασης2177
 • 3.4. Δημοσιότητα2180
 • 3.5. Άσκηση παρέμβασης και προσβολή της δικαστικής απόφασης2181
 • Άρθρο 166 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων2182
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2184
 • 2. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος της δικαστικής λύσης2185
 • 2.1. Μέτοχος ή μέτοχοι, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου2185
 • 2.2 Σπουδαίος λόγος που καθιστά αδύνατη τη συνέχιση της ΑΕ2186
 • 3. Η διαδικασία της δικαστικής λύσης2191
 • 3.1. Άσκηση και περιεχόμενο της αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου2191
 • 3.2 Επίδοση και εκδίκαση της αίτησης2191
 • 3.3 Δυνατότητα παρέμβασης μετόχων του 1/3 του κεφαλαίου2191
 • 3.4. Περιεχόμενο, ισχύς και προσβολή της δικαστικής απόφασης περί λύσης2193
 • Άρθρο 167 – Εκκαθαριστές2196
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2199
 • 2. Οι εκκαθαριστές2199
 • 2.1. Έννοια και νομική θέση εκκαθαριστών2199
 • 2.2. Απόκτηση της ιδιότητας του εκκαθαριστή2200
 • 2.3. Η αμοιβή των εκκαθαριστών2200
 • 3. Διορισμός εκκαθαριστών2201
 • 3.1. Το ΔΣ ως προσωρινό όργανο εκκαθάρισης2201
 • 3.2. Εκκαθαριστές εκ του καταστατικού2202
 • 3.3. Διορισμός/εκλογή (και αντικατάσταση) εκκαθαριστών από τη ΓΣ2202
 • 3.4. Διορισμός εκκαθαριστών από το δικαστήριο2204
 • 3.5. Δημοσιότητα του διορισμού και της αντικατάστασης των εκκαθαριστών2206
 • 4. Παράλειψη ή διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού2207
 • 4.1. Σκοπός και προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης2207
 • 4.2. Ανεπάρκεια της εταιρικής περιουσίας2208
 • 4.3. Περιεχόμενο δικαστικής απόφασης2209
 • Άρθρο 168 – Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης2210
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2213
 • 1.1. Έννοια και σκοπός της εταιρικής εκκαθάρισης2213
 • 1.2. Συνέπειες από την έναρξη του εκκαθαριστικού σταδίου2215
 • 1.2.1. Έννομες συνέπειες για την εταιρία2215
 • 1.2.2. Έννομες συνέπειες για τα όργανα της ΑΕ2217
 • 1.2.3. Έννομες συνέπειες για τους μετόχους2218
 • 2. Καθήκοντα εκκαθαριστών2218
 • 2.1. Έκταση και αντικείμενο της εξουσίας των εκκαθαριστών2218
 • 2.2. Τρόπος δράσης και ευθύνη των εκκαθαριστών2220
 • 3. Η εκκαθαριστική διαδικασία2221
 • 3.1. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθαριστικής διαδικασίας2221
 • 3.1.1. Ο ισολογισμός έναρξης της εκκαθάρισης και ο ισολογισμός τέλους χρήσης2221
 • 3.1.2. Ενδιάμεσες και τελικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις2222
 • 3.2. Οι πράξεις της εκκαθάρισης2224
 • 3. 2.1. Η ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας2224
 • 3.2.2. Εξόφληση των εταιρικών χρεών2226
 • 3.2.3. Είσπραξη των απαιτήσεων2227
 • 3.2.4. Διενέργεια εκκαθάρισης με βάση τα άρθρ. 1913 επ. ΑΚ2227
 • 3.2.5. Διανομή του εκκαθαριστικού περισσεύματος στους μετόχους 2229
 • Άρθρο 169 – Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης2232
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις2233
 • 2. Περιεχόμενο και έγκριση του σχεδίου επιτάχυνσης από τη ΓΣ2233
 • 3. Έγκριση του σχεδίου επιτάχυνσης από το δικαστήριο2235
 • Άρθρο 170 – Διαγραφή της εταιρείας2236
 • 1. Η περάτωση της εκκαθάρισης και οι συνέπειές της2238
 • 2. Η αναβίωση των εργασιών της εκκαθάρισης2241
 • Άρθρο 171 – Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας2244
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις2246
 • 2. Αναβίωση της λυθείσας (και μη πτωχεύσασας) εταιρίας 2246
 • 3. Αναβίωση της πτωχεύσασας εταιρίας2250
 • Τμήμα Δωδέκατο2253
 • ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ2253
 • Άρθρα 172 -1752253
 • Τμήμα Δέκατο Τρίτο2254
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2254
 • Άρθρο 176 – Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό2254
 • Άρθρο 177 – Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου2260
 • Άρθρο 178 – Παραβάσεις ελεγκτών2263
 • Άρθρο 179 – Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας2265
 • Άρθρο 180 – Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων2268
 • Άρθρο 181 – Γενική διάταξη2270
 • Τμήμα Δέκατο Τέταρτο2271
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ2271
 • Άρθρο 182 – Διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις2271
 • Άρθρο 183 – Προσαρμογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών2272
 • Άρθρο 184 – Κατάργηση ανωνύμων μετοχών2273
 • Άρθρο 185 – Διατάξεις για άλλες εταιρικές μορφές2276
 • Άρθρο 186 – Εξουσιοδοτική διάταξη2277
 • Άρθρο 187 – Μεταβατικές διατάξεις2278
 • Άρθρο 188 – Παραπομπές2281
 • Άρθρο 189 – Καταργούμενες διατάξεις2282
 • Άρθρο 190 – Έναρξη ισχύος2283
 • ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ2287
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4548/2018 ΚΑΙ ΚΝ 2190/19202287
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΝ 2190/1920 ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ Ν 4548/20182305
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ2321
 • 0
 • 0