Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-975-6
Σελίδες: 280
Συγγραφέας: Σ. Οικονόμου
Πρόλογος: Ε. Χατζηαγγελάκη, Μ. Χειμώνας

Το βιβλίο «Νομική και Δεοντολογική Συμμόρφωση στην Προώθηση Φαρμάκων» ερμηνεύει αναλυτικά τη σχετική φαρμακευτική νομοθεσία, αλλά και τη σχετική νομοθεσία του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Παραθέτει και ερμηνεύει όλες τις νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της προώθησης των φαρμάκων μέσα από τη νομολογία του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, καταγράφει όλα τα βήματα για τη δημιουργία ενός προγράμματος Compliance για την προώθηση φαρμάκων, μέσα από:

• πρακτικές οδηγίες• υποδείγματα εγγράφων ελέγχου των προωθητικών ενεργειών• risk analysis• σχετικές συμβάσεις

Το έργο έρχεται να καλύψει ένα βιβλιογραφικό κενό στον σχετικό χώρο. Απευθύνεται ιδίως στους νομικούς συμβούλους, τους Υπεύθυνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance Officers), στα στελέχη των ιατρικών τμημάτων και των τμημάτων marketing and sales των φαρμακευτικών εταιρειών, που ασχολούνται με την εν γένει προώθηση των φαρμάκων.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • Ι. Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ1
 • ΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ2
 • Α. Νόμος - Ηθική - Δεοντολογία3
 • Β. Συγγενείς έννοιες7
 • Μέρος Α΄12
 • ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ12
 • Κεφάλαιο 112
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την προώθηση φαρμάκων12
 • I. ΕΙΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ12
 • Α. Το ΝΔ 96/1973: Εμπορία φαρμακευτικών διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων 12
 • Β. Η Οδηγία ΕΕ 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση 13
 • Γ. Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ Β΄ 1049/29.4.2013)14
 • Δ. Ο Ν 4316/201415
 • Ε. Οι εγκύκλιοι του ΕΟΦ 15
 • II. ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ17
 • Α. Ο Ν 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού στη διαφήμιση φαρμάκων17
 • Β. Ο Ν 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή στη διαφήμιση συνταγογραφούμενων και μη φαρμάκων17
 • 1. Εφαρμογή του Ν 2251/1994 στη διαφήμιση φαρμάκων στο κοινό17
 • 2. Μη εφαρμογή του Ν 2251/1994 στη διαφήμιση φαρμάκων στους επαγγελματίες υγείας18
 • Κεφάλαιο 223
 • Δεοντολογικό πλαίσιο για την προώθηση φαρμάκων23
 • Ι. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ23
 • Α. Ο κώδικας δεοντολογίας του ΣΦΕΕ για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα23
 • Β. Ο κώδικας του ΕΦΕΧ για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 25
 • Γ. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας25
 • Δ. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Διαφάνειας της ΕΕΦΑΜ 25
 • ΙΙ. ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 26
 • Α. Ο κώδικας δεοντολογίας της ΕFPIA 26
 • Β. O κώδικας της ΙFPMA 26
 • Γ. Η απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 26
 • Κεφάλαιο 327
 • Βασικές έννοιες στην προώθηση φαρμάκων27
 • Ι. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ27
 • ΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ31
 • Α. Η έννοια της διαφήμισης στην γενική νομοθεσία 32
 • Β. Η έννοια της διαφήμισης στη φαρμακευτική νομοθεσία 33
 • 1. Τι συνιστά διαφήμιση φαρμάκων34
 • 2. Τι δεν συνιστά διαφήμιση φαρμάκων 35
 • 3. Τα όρια μεταξύ απλής ενημέρωσης και διαφήμισης φαρμάκων 37
 • 3.1. Τα κριτήρια του ΔΕΚ για τον ενημερωτικό ή διαφημιστικό χαρακτήρα μίας δήλωσης 38
 • α. Ο σκοπός της δήλωσης και το τεκμήριο υπέρ του διαφημιστικού χαρακτήρα της39
 • β. Η ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στην δήλωση 41
 • γ. Το δυνητικό αποτέλεσμα της δήλωσης ως προς την απόφαση αγοράς του φαρμάκου42
 • δ. Το είδος των πληροφοριών43
 • ε. Οι αποδέκτες της δήλωσης και το μέσο που την φιλοξένησε44
 • 3.2. Η θέση μας για το πότε μία δήλωση για φάρμακο έχει ενημερωτικό και όχι διαφημιστικό χαρακτήρα45
 • α. Το περιεχόμενο της δήλωσης45
 • β. Ο σκοπός της δήλωσης46
 • γ. Η ιδιότητα του προσώπου που προβαίνει στην δήλωση47
 • Β. Ενέργειες των οποίων αμφισβητήθηκε ο διαφημιστικός χαρακτήρας47
 • 1. Καταχώριση σε περιοδικά που απευθύνονται μόνο σε επιστήμονες υγείας47
 • 2. Δελτία τύπου48
 • 3. Άρθρα δημοσιογράφων49
 • 4. Αναφορά στην δραστική ουσία και όχι στο εμπορικό όνομα του φαρμάκου;52
 • 5. Συνεντεύξεις στελεχών φαρμακευτικών εταιριών53
 • 6. Η θέσπιση κινήτρων για την συνταγογράφηση γενοσήμων και ο περιορισμός της συνταγογράφησης ακριβών πρωτοτύπων φαρμάκων ως προώθηση-διαφήμιση φαρμάκων54
 • Κεφάλαιο 456
 • Νομικοί περιορισμοί και απαγορεύσεις56
 • I. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 56
 • A. Καθορισμός της τιμής πώλησης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων από το κράτος 56
 • B. Απαγόρευση πώλησης φαρμάκων χωρίς άδεια κυκλοφορίας59
 • Γ. Επιτρεπτό της πώλησης φαρμάκων μόνο από και σε συγκεκριμένα κανάλια διανομής59
 • Δ. Υποχρέωση κάλυψης της εγχώριας αγοράς των ασθενών (υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας)60
 • Ε. Όρια στις εκπτώσεις και υποχρεωτικές πιστώσεις σε χονδρέμπορους και φαρμακεία62
 • ΙΙ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 63
 • Α. Η απαγόρευση διαφήμισης φαρμάκων χωρίς άδεια64
 • 1. Απαγόρευση διαφήμισης teaser65
 • 2. Απαγόρευση διαφήμισης φαρμάκων εκτός ενδείξεων66
 • Β. Απαγόρευση διαφήμισης των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο κοινό68
 • Γ. Πλαφόν στις προωθητικές δαπάνες συνταγογραφούμενων φαρμάκων71
 • Δ. Απαγόρευση δυσφήμισης των ανταγωνιστών73
 • Κεφάλαιο 574
 • Γενικές αρχές διαφήμισης φαρμάκων74
 • Ι. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ74
 • ΙΙ. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗΣ75
 • Α. Η αρχή της αλήθειας στις γενικές διατάξεις περί διαφήμισης76
 • Β. Η αρχή της αλήθειας στις ειδικές διατάξεις για την διαφήμιση φαρμάκων77
 • Γ. Η αρχή της αλήθειας στους Κώδικες Δεοντολογίας για την προώθηση φαρμάκων 78
 • Δ. Η επίταση της αρχής της αλήθειας στην διαφήμιση φαρμάκων 78
 • Ε. Μορφές παραπλανητικής διαφήμισης φαρμάκων82
 • 1. Παραπλάνηση ως προς την φύση του προϊόντος82
 • 2. Παραπλάνηση ως προς τις ενδείξεις του φαρμάκου82
 • 3. Παραπλάνηση ως προς τους κινδύνους του φαρμάκου83
 • 4. Παραπλάνηση ως προς την προέλευση του φαρμάκου 84
 • 5. Παραπλάνηση λόγω αναληθούς συνολικής εντύπωσης για το προϊόν85
 • 6. Παραπλάνηση διά παραλείψεως85
 • 7. Συγκαλυμμένη διαφήμιση87
 • 8. Η υποβλητική διαφήμιση στα φάρμακα88
 • III. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ90
 • Α. Δημοσιοποίηση παροχών σε επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς 91
 • 1. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης βάσει νόμου 91
 • 2. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης σύμφωνα με τον κώδικα του ΣΦΕΕ92
 • α. Ονομαστική δημοσιοποίηση ανά αποδέκτη 93
 • β. Συγκεντρωτική δημοσιοποίηση 94
 • γ. Κανόνες για την αποφυγή διπλής καταγραφής94
 • δ. Υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης μεθοδολογικού σημειώματος94
 • ε. Κυρώσεις95
 • στ. Ονομαστική δημοσιοποίηση και προστασία προσωπικών δεδομένων95
 • Β. Υποχρέωση έγγραφων συμβάσεων με επαγγελματίες υγείας και επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς99
 • Γ. Υποχρέωση δημοσιοποίησης δωρεών στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ 100
 • Δ. Υποχρέωση δήλωσης συμφερόντων των επαγγελματιών υγείας100
 • IV. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 101
 • Κεφάλαιο 6104
 • Έλεγχος των διαφημίσεων φαρμάκων104
 • Ι. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 104
 • ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΦ104
 • ΙΙΙ. Ο ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ106
 • ΙV. Ο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 107
 • ΜΕΡΟΣ Β΄111
 • ΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ111
 • Κεφάλαιο 1111
 • Διαφορές μεταξύ διαφήμισης σε επαγγελματίες υγείας και διαφήμισης στο κοινό 111
 • Κεφάλαιο 2114
 • Διαφήμιση σε επαγγελματίες υγείας114
 • Ι. Ιατρική ενημέρωση114
 • Α. Υποχρεώσεις ιατρικών επισκεπτών 115
 • Β. Ηλεκτρονική ιατρική ενημέρωση116
 • ΙΙ. Προωθητικά έντυπα και υλικά117
 • Α. Περιεχόμενο των προωθητικών υλικών118
 • 1. Ελάχιστο περιεχόμενο προωθητικών εντύπων118
 • 2. Συμπληρωματικό περιεχόμενο εντύπων119
 • 3. Ακρίβεια του περιεχομένου των προωθητικών εντύπων 121
 • Β. Αποστολή - διανομή προωθητικού υλικού στους επαγγελματίες υγείας121
 • Γ. Έλεγχος και πιστοποίηση προωθητικών υλικών από τις εταιρίες122
 • Δ. Υποβολή προωθητικών υλικών στον ΕΟΦ 123
 • ΙΙΙ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ123
 • Ειδικές διατάξεις για την συγκριτική διαφήμιση φαρμάκων 125
 • IV. ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ127
 • Α. Καταχωρήσεις σε μέσα ενημέρωσης127
 • Β. Αναρτήσεις στο LinkedIn127
 • Γ. Παροχή ανατύπων 128
 • Δ. Διαφήμιση στο διαδίκτυο 128
 • 1. Ιστότοποι φαρμακευτικών εταιριών και επιστημονικών εταιριών που αφορούν γενικά θέματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας ή είναι αφιερωμένοι σε συγκεκριμένες ασθένειες 129
 • 2. Ιστότοποι που αφορούν συγκεκριμένα φάρμακα 130
 • 3. Ενημερωτικές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης130
 • Ε. Δωρεάν δείγματα φαρμάκων στους επιστήμονες υγείας 131
 • ΣΤ. Δωρεές - χορηγίες133
 • 1. Ρυθμίσεις - περιορισμοί του ΣΦΕΕ και του ΕΟΦ για δωρεές και χορηγίες 133
 • 2. Προϋποθέσεις δωρεάς ή χορηγίας135
 • α. Αίτημα για δωρεά/χορηγία135
 • β. Υποχρεωτική υπογραφή σύμβασης 135
 • γ. Αποδοχή της δωρεάς 135
 • 3. Δημοσιοποίηση των δωρεών, χορηγιών ετησίως στην ιστοσελίδα του ΣΦΕΕ 136
 • 4. Όρια στο ύψος των δωρεών, χορηγιών και επιχορηγήσεων136
 • Κεφάλαιο 3138
 • Συνεργασία με επιστήμονες υγείας138
 • I. Αντικείμενο της συνεργασίας των φαρμακευτικών επιχειρήσεων με τους επιστήμονες υγείας138
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις και όρια συνεργασίας με επαγγελματίες υγείας140
 • Α. Σκοπός της συνεργασίας140
 • Β. Διαδικασία για την συνεργασία με επαγγελματία υγείας 141
 • Γ. Συνεργασία φαρμακευτικών εταιριών με δημόσιους ιατρούς 142
 • Δ. Περιορισμοί στον αριθμό συνεργαζόμενων ιατρών και στις αμοιβές τους144
 • Ε. Υποχρέωση κατάρτισης έγγραφων συμβάσεων145
 • ΙΙΙ. Η αμοιβή των ΕΥ για τις υπηρεσίες τους 147
 • Α. Το εύλογο της αμοιβής των επιστημόνων υγείας για τις υπηρεσίες τους147
 • Β. Ο καθορισμός μίας εύλογης αμοιβής147
 • 1. Εμπειρία σε διεθνές επίπεδο148
 • 2. Εμπειρία σε εθνικό επίπεδο148
 • 3. Έμπειροι και άλλοι ειδικοί149
 • 4. Επιστήμονες υγείας149
 • Κεφάλαιο 4150
 • Επιστημονικές εκδηλώσεις150
 • Ι. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ150
 • II. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ153
 • Α. Τόπος διενέργειας της επιστημονικής εκδήλωσης 153
 • Β. Απαγόρευση παρουσίας συνοδών μελών των συμμετεχόντων 154
 • Γ. Η έγκριση του ΕΟΦ και του φορέα εργασίας154
 • Δ. Περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή των ιατρών155
 • Ε. Όρια στην επιχορήγηση ιατρών από τις φαρμακευτικές εταιρίες156
 • ΣΤ. Κάλυψη μόνο των απαραίτητων δαπανών των συμμετεχόντων156
 • 1. Μετακινήσεις και διατροφή των συμμετεχόντων157
 • 2. Διαμονή των συμμετεχόντων157
 • Ζ. Αποκλειστικά επιστημονικό πρόγραμμα157
 • Η. Αξιολόγηση των επιστημονικών εκδηλώσεων από τον ΣΦΕΕ 158
 • Κεφάλαιο 5159
 • Προώθηση φαρμάκων στο κοινό159
 • I. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ159
 • II. ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ160
 • III. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ160
 • IV. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 161
 • Α. Απαγόρευση διαφήμισης φαρμάκων για συγκεκριμένες ασθένειες162
 • Β. Απαγόρευση της άμεσης διάθεσης φαρμάκων στο κοινό για λόγους προώθησής τους162
 • Γ. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να υπαινίσσεται ότι η υγεία του ατόμου μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση του φαρμάκου ή να υποστεί βλάβη αν δεν χρησιμοποιήσει το φάρμακο 162
 • Δ. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να απευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα ή κατά κύριο λόγο στα παιδιά 163
 • Ε. Απαγόρευση χρήσης δηλώσεων τρίτων στην διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό 164
 • ΣΤ. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να μπορεί να προκαλέσει λανθασμένη αυτοδιάγνωση περιγράφοντας ή αναπαριστώντας λεπτομερώς τα συμπτώματα μιας ασθένειας165
 • Ζ. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να αναφέρεται, με υπερβολικά ανησυχητικό ή παραπλανητικό τρόπο, σε διαβεβαιώσεις σχετικές με την επίτευξη ίασης165
 • Η. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να χρησιμοποιεί, με υπερβολικά ανησυχητικό ή παραπλανητικό τρόπο, οπτικές αναπαραστάσεις των αλλοιώσεων του ανθρώπινου σώματος που οφείλονται σε ασθένειες ή τρώσεις, ή τη δράση του φαρμάκου στο ανθρώπινο σώμα ή σε μέρη του 166
 • Θ. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να αναφέρει ότι το φάρμακο έλαβε άδεια κυκλοφορίας166
 • V. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΦΕΧ167
 • Α. Είδη παραπλανητικής διαφήμισης φαρμάκων στο κοινό 167
 • 1. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να εξομοιώνει το φάρμακο με είδος διατροφής, με καλλυντικό ή άλλο καταναλωτικό προϊόν167
 • 2. Η διαφήμιση φαρμάκου στο κοινό δεν πρέπει να υπαινίσσεται ότι η ασφάλεια ή η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου οφείλεται στο γεγονός, ότι πρόκειται για ουσία φυσική168
 • 3. Συγκαλυμμένη διαφήμιση φαρμάκων στο κοινό 168
 • Β. Συγκριτική διαφήμιση φαρμάκων στο κοινό 169
 • VI. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΧ170
 • Κεφάλαιο 6172
 • Συνπροώθηση φαρμάκων172
 • Ι. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ172
 • ΙΙ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ173
 • Α. Η συνεργασία συνεκμετάλλευσης πρέπει να συμφωνείται μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών 173
 • Β. Η συμφωνία συνεκμετάλλευσης πρέπει να γίνει εγγράφως και να υποβληθεί προς έγκριση στον ΕΟΦ173
 • Γ. Υποβολή δήλωσης στον ΕΟΦ και έγκριση175
 • Δ. Οι περιορισμοί από το δίκαιο του ανταγωνισμού175
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄181
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (COMPLIANCE PROGRAMS)181
 • Κεφάλαιο 1181
 • Η σημασία της συμμόρφωσης στον τομέα της προώθησης φαρμάκων181
 • I. ΟΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 182
 • II. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ183
 • ΙΙΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ185
 • A. Αποφυγή παραβιάσεων του νόμου και των προβλεπόμενων κυρώσεων και ευθυνών 186
 • B. Μετριασμός των επιπτώσεων σε περίπτωση παραβίασης187
 • Γ. Προστασία της φήμης και της εικόνας της επιχείρησης 189
 • Κεφάλαιο 2191
 • Η συμμόρφωση ως νομική υποχρέωση της διοίκησης της εταιρίας191
 • Κεφάλαιο 3194
 • Τα βασικά στοιχεία ενός προγράμματος συμμόρφωσης φαρμακευτικής εταιρίας194
 • I. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ194
 • II. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ195
 • ΙΙΙ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ196
 • IV. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ197
 • V. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ198
 • VI. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ200
 • VII. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ - RISK ASSESSMENT201
 • Α. Καταγραφή νομικού και δεοντολογικού πλαισίου για την προώθηση φαρμάκων201
 • Β. Καταγραφή των ενεργειών της εταιρίας - Συσχετισμός τους με τις νομικές και δεοντολογικές διατάξεις που τις ρυθμίζουν και καταγραφή των επιπτώσεων201
 • Γ. Εκτίμηση του κινδύνου ανάλογα με την πιθανότητα να συμβεί και την βαρύτητα των επιπτώσεων 202
 • Δ. Καταγραφή των μέτρων μετριασμού των κινδύνων 205
 • Υπόδειγμα εγγράφου καταγραφής νομικού και δεοντολογικού πλαισίου για την προώθηση φαρμάκων215
 • Υπόδειγμα εγγράφου εκτίμησης κινδύνου216
 • Υπόδειγμα σύμβασης δωρεάς σε επιστημονικό υγειονομικό φορέα (ΕΥΦ)217
 • Υπόδειγμα σύμβασης χορηγίας σε επιστημονικό υγειονομικό φορέα219
 • Υπόδειγμα σύμβασης συνεργασίας με ιδιώτη επαγγελματία υγείας221
 • Υπόδειγμα σύμβασης συνεργασίας με επαγγελματία υγείας του ΕΣΥ 225
 • 1. Άρθρα 86-100 Οδηγίας ΕΕ 2001/83/ΕΚ229
 • 2. Άρθρα 118-132 της ΚΥΑ 32221/2013238
 • Επίλογος206
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ209
 • Παράρτημα Α209
 • Υποδείγματα εγγράφων για την συμμόρφωση209
 • Παράρτημα Β217
 • Υποδείγματα συμβάσεων217
 • Παράρτημα Γ229
 • Νομοθεσία229
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο247
 • 0
 • 0