Αλλοδαποί, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Πνευματική Ιδιοκτησία, Προσωπικά Δεδομένα

Κυκλοφορεί σύντομα

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-654-002-8
Σελίδες: 496
Επιμέλεια: Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου
Συνεργασία: Ο. Αδάμου, Α. Γιαννακούλα, Α.-Τ. Καζανάς, Ε. Καστανίδου, Μ. Μηλαπίδου, Γ. Ναζίρης, Β. Πολυζωΐδου, Κ. Χατζηκώστας, Ν. Χατζηνικολάου

Η 2η έκδοση «Νομολογιακές Εφαρμογές Ειδικών Ποινικών Νόμων» έχει ως αντικείμενο τη νομολογιακή αντιμετώπιση των ζητημάτων που αναφύονται από την εφαρμογή των σημαντικότερων στην πράξη ειδικών ποινικών νόμων. Περιλαμβάνει έξι βασικούς ειδικούς ποινικούς νόμους (Αλλοδαποί, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Πνευματική Ιδιοκτησία και Προσωπικά Δεδομένα). Σε κάθε ενότητα παρατίθενται τα βασικά νομοθετήματα, εμπλουτισμένα με τις σχετικές κατ’ άρθρο δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες παρατίθενται συστηματοποιημένες κάτω από κάθε ποινική διάταξη, καθώς και ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία. Αποτελεί ένα ερμηνευτικό εργαλείο και πλήρες βοήθημα για τον ερευνητή και εφαρμοστή των ειδικών αυτών ποινικών νόμων.

 • 0
 • I. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ3
 • [1] ΝΟΜΟΣ 4251/2014: Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 80/1.4.2014) [Άρθρα 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30]3
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές διατάξεις4
 • Άρθρο 1 – Ορισμοί4
 • Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής11
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Διαδικασία εισόδου και εξόδου13
 • Άρθρο 3 – Σημεία εισόδου - εξόδου – Άσκηση ελέγχου εισόδου - εξόδου13
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ – Υποχρεώσεις υπηρεσιών, δημόσιων λειτουργών και ιδιωτών14
 • Άρθρο 26 – Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων - Κυρώσεις14
 • Άρθρο 27 – Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων16
 • Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών - Κυρώσεις17
 • Άρθρο 29 – Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων - Κυρώσεις22
 • Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις μεταφορέων - Κυρώσεις25
 • [2] ΝΟΜΟΣ 3386/2005: Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια (ΦΕΚ Α΄ 212/23.8.2005) [Άρθρα 76, 82, 83]65
 • Άρθρο 76 – Προϋποθέσεις και διαδικασία διοικητικής απέλασης65
 • Άρθρο 82 – Ανεπιθύμητοι αλλοδαποί73
 • Άρθρο 83 – Παράνομη είσοδος και έξοδος από τη Χώρα76
 • ΙΙ. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ95
 • [3] ΝΟΜΟΣ 2960/2001: Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001) μέχρι την τελευταία τροποποίησή του από τον Ν 4474/2017 (ΦΕΚ Α΄ 80/6.6.2017) [Άρθρα 1, 155, 156, 157, 158, 159, 160]95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Πεδίο εφαρμογής95
 • Άρθρο 195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Λαθρεμπορία96
 • ΤΜΗΜΑ Α΄ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ96
 • Άρθρο 155 – Έννοια λαθρεμπορίας96
 • Άρθρο 156164
 • ΤΜΗΜΑ Β΄ – ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ164
 • Άρθρο 157164
 • Άρθρο 158171
 • Άρθρο 159178
 • Άρθρο 160179
 • III. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ195
 • [4] ΝΟΜΟΣ 4139/2013: Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013) [Άρθρα 1, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 43]195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Ναρκωτικά και πρόδρομες ουσίες195
 • Άρθρο 1 – Ορισμός ναρκωτικών195
 • Άρθρο 3 – Πρόδρομες ουσίες197
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ – Ποινικές διατάξεις - Θεραπευτικά και ασφαλιστικά μέτρα198
 • Άρθρο 20 – Διακίνηση ναρκωτικών198
 • Άρθρο 21 – Ιδιαίτερες περιπτώσεις238
 • Άρθρο 22 – Διακεκριμένες περιπτώσεις239
 • Άρθρο 23 – Ιδιαίτερα διακεκριμένες περιπτώσεις249
 • Άρθρο 24 – Πρόκληση και διαφήμιση259
 • Άρθρο 25 – Οδήγηση μεταφορικών μέσων260
 • Άρθρο 27 – Ευνοϊκά μέτρα262
 • Άρθρο 28 – Πράξεις ελεγκτικών οργάνων264
 • Άρθρο 29 – Καλλιέργεια κάνναβης, χρήση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία ιατρικής συνταγής266
 • Άρθρο 30 – Μεταχείριση εξαρτημένων χρηστών από ναρκωτικές ουσίες279
 • Άρθρο 39 – Ανήλικοι και νεαροί ενήλικες δράστες303
 • Άρθρο 40 – Δήμευση305
 • Άρθρο 41 – Κατάσχεση και δήμευση ναρκωτικών314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ – Δικονομικές Διατάξεις318
 • Άρθρο 42 – Προανάκριση318
 • Άρθρο 43 – Προδικασία – Αρμοδιότητες320
 • IV. ΟΠΛΑ335
 • [5] ΝΟΜΟΣ 2168/1993: Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 147/3.9.1993) [Άρθρα 1, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16]335
 • Άρθρο 1 – Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής335
 • Άρθρο 7 – Κατοχή347
 • Άρθρο 8 – Κατοχή κυνηγετικών όπλων355
 • Άρθρο 10 – Οπλοφορία357
 • Άρθρο 12 – Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών368
 • Άρθρο 14 – Οπλοχρησία370
 • Άρθρο 15 – Διακεκριμένες περιπτώσεις376
 • Άρθρο 16 – Κατάσχεση - Δήμευση379
 • V. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ385
 • [6] ΝΟΜΟΣ 2121/1993: Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993) [Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 66]385
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ – Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας385
 • Άρθρο 1 – Πνευματική ιδιοκτησία385
 • Άρθρο 2 – Αντικείμενο του δικαιώματος385
 • Άρθρο 3 – Το περιουσιακό δικαίωμα387
 • Άρθρο 4 – Το ηθικό δικαίωμα389
 • Άρθρο 5 – Δικαίωμα παρακολούθησης389
 • Άρθρο 66 – Ποινικές κυρώσεις391
 • VI. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ439
 • [7] ΝΟΜΟΣ 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019) [Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 38]439
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ – Γενικές Διατάξεις439
 • Άρθρο 1 – Σκοπός του νόμου439
 • Άρθρο 2 – Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής439
 • Άρθρο 3 – Εδαφικό πεδίο εφαρμογής440
 • Άρθρο 4 – Ορισμοί440
 • Άρθρο 5 – Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ – Συμπληρωματικά Μέτρα Εφαρμογής του ΓΚΠΔ για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα441
 • Άρθρο 38 – Ποινικές κυρώσεις441
 • [8] ΝΟΜΟΣ 2472/1997: Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Α΄ 50/10.4.1997) [Άρθρα 2, 3, 22]443
 • Άρθρο 2 – Ορισμοί443
 • Άρθρο 3 – Πεδίο εφαρμογής454
 • Άρθρο 22 – Ποινικές κυρώσεις460
 • 0
 • 0