Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-989-3
Σελίδες: 512
Επιμέλεια: Χ. Χρυσανθάκης

Η 14η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019) και τις διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Α΄171/4.11.2019). Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των δικογράφων και λοιπών εγγράφων και αξιοποίησαν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην διοικητική δικαιοσύνη, εισάγοντας μεταξύ άλλων την ψηφιακή δικογραφία, τον ψηφιακό διοικητικό φάκελο και την τηλεσυνεδρίαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, πέραν του νόμου αυτού, το έργο έχει ενημερωθεί με τους Ν 4583/2018 και Ν 4512/2018 οι οποίοι τροποποίησαν τον ΚΕΔΕ, τον Ν 4509/2017, ο οποίος επέφερε αλλαγές στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τον Ν 4491/2017 που μετέβαλε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τους Ν 4484/2017 και Ν 4472/2017, οι οποίοι τροποποίησαν και οι δύο τον ΚΕΔΕ, τον Ν 4465/2017, ο οποίος επέφερε αλλαγές στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και τέλος τον Ν 4607/2019 ο οποίος τροποποίησε τον ΚΕΔΕ. Μνεία γίνεται σε σημειώσεις στον ΚΕΔΕ και σε τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4514/2018 αφενός στον τρόπο υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και αφετέρου στη σειρά απόσβεσης συγκεκριμένης οφειλής.

 • 0
 • [1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/19891
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14]1
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ12
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16]12
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ15
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 15
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ15
 • Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40]15
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ47
 • Προσφυγές [Άρθρα 41-44]47
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ49
 • Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α]49
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ61
 • Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57]61
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ67
 • Έφεση [Άρθρα 58-67]67
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ70
 • Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69]70
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ71
 • Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α]71
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ72
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ72
 • Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71]72
 • KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ76
 • Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76]76
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ79
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82]79
 • [2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/199984
 • Ν 2717/199983
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ84
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ83
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ84
 • Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1]84
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ84
 • Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13]84
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ94
 • Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22]94
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ100
 • Διάδικοι [Άρθρα 23-32]100
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ108
 • Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43]108
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ112
 • Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62]112
 • ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ128
 • Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80]128
 • ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ143
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111]143
 • ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ158
 • Παρέμβαση [Άρθρα 112-114]158
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ159
 • Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123]159
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ165
 • Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125]165
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ166
 • Προδικασία [Άρθρα 126-131]166
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ184
 • Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143]184
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ198
 • Απόδειξη [Άρθρα 144-186]198
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ221
 • Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199]221
 • ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ-5
 • Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215]233
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ249
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 249
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ249
 • Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243]249
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ258
 • Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272]258
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ275
 • Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι]275
 • ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ282
 • ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277]282
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ294
 • ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 294
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ294
 • Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] 294
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ295
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285, Άρθρο Δεύτερο]295
 • [3] Ν 1406/1983299
 • [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40]299
 • [4] Ν 702/1977311
 • [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37]311
 • [5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ν 2690/1999329
 • Άρθρο πρώτο329
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ329
 • Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12]329
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ346
 • Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15]346
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ352
 • Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21]352
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ355
 • Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23]355
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ355
 • Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27]355
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ357
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33]357
 • Άρθρο δεύτερο358
 • Άρθρο τρίτο360
 • [6] ΝΔ 356/1974361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ361
 • Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8]361
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ377
 • Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72]377
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ438
 • Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A]438
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ442
 • Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79]442
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ445
 • Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81]445
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ447
 • Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A]447
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ453
 • Συμψηφισμός [Άρθρo 83]453
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ455
 • Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85]455
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ457
 • Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88]457
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ459
 • Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93]459
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ461
 • Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95]461
 • [7] Ν 3900/2010463
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ463
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70]463
 • [8] Ν 4055/2012467
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’467
 • Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58]467
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ473
 • 0
 • 0