Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-994-7
Σελίδες: 400
Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος

Στην τρίτη έκδοση του έργου «Επιτομή Εμπορικού Δικαίου» παρουσιάζεται συστηματικά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ανά κλάδο του εμπορικού δικαίου με έμφαση στην πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Η ύλη ταξινομείται σε δέκα κεφάλαια που καλύπτουν ολόκληρο σχεδόν το φάσμα της βασικής εμπορικής νομοθεσίας, δηλ.:

το εμπορικό δίκαιο και τη διαμεσολάβηση, ως θεσμοί του εμπορικού δικαίου το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου και τις εμπορικές πράξεις το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας τις συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων το δίκαιο του ανταγωνισμού τα αξιόγραφα τις εμπορικές εταιρίες το πτωχευτικό δίκαιο το ναυτικό δίκαιο και το ασφαλιστικό δίκαιο

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

 • 0
 • 1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ3
 • § 1. Ιστορία3
 • § 2. To εμπορικό δίκαιο3
 • 2.1. Γενικά3
 • 2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου4
 • 2.3. Η διαμεσολάβηση4
 • 2.3.1. Η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς-κλαδοι παραγωγής)4
 • 2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά)5
 • 2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης6
 • 2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος)6
 • 2.3.5. Ορισμοί της εμπορικής δραστηριότητας, του εμπορίου, της αγοράς, του οικονομικού συστήματος, του οικονομικού συντάγματος.6
 • 2.4. Η επιχείρηση (firm)7
 • 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ11
 • § 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου11
 • § 4. Οι εμπορικές πράξεις11
 • 4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις11
 • 4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις11
 • 4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις12
 • 4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις13
 • 4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις13
 • § 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (αρ. 2 ΔΑΕ)14
 • 6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση14
 • 6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας15
 • 6.3. Επιχείρηση παραγγελίας16
 • 6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά)18
 • 6.5. Επιχείρηση προμήθειας18
 • 6.6. Επιχείρηση πρακτορείας18
 • 6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών)19
 • 6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων19
 • 6.9. Kολλυβιστικές εργασίες20
 • 6.10. Τραπεζικές εργασίες20
 • 6.11. Μεσιτικές εργασίες21
 • 6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο22
 • § 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου (αρ. 3 ΔΑΕ)22
 • 7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση)22
 • 7.2. Αγορά πλοίου22
 • 7.3. Πώληση πλοίου23
 • 7.4. Μεταπώληση πλοίου23
 • 7.5. Θαλάσσιες αποστολές23
 • 7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών23
 • 7.7. Ναύλωση23
 • 7.8. Ναυτικό δάνειο24
 • 7.9. Ασφάλιση24
 • 7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία24
 • 7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης25
 • 7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων25
 • § 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους25
 • § 9. Η εμπορική ιδιότητα26
 • 9.1. Ορισμός του εμπόρου26
 • 9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας26
 • 9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα26
 • 9.2.2. Τυπικό σύστημα29
 • 9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος29
 • 9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας29
 • 9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας33
 • § 10. Τα εμπορικά βιβλία34
 • 10.1. Γενικά34
 • 10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ35
 • 10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων35
 • 10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων35
 • 10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων αρ. 14 ΕμπΝ36
 • 10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων αρ. 15 ΕμπΝ37
 • 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ41
 • § 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας41
 • 11.1. Ορισμός41
 • 11.2. Η εμπορική επωνυμία42
 • 11.2.1. Ορισμός42
 • 11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών43
 • 11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας43
 • 11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία44
 • 11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας44
 • 11.2.6. Παραγραφή45
 • 11.3. Ο διακριτικός τίτλος46
 • 11.3.1. Ορισμός46
 • 11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου46
 • 11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου46
 • 11.4. Το σήμα (αρ. 121 επ. Ν 4072/2012 ο.τ. Ν 4155/2013, N 4635/2019)46
 • 11.4.1. Ορισμός46
 • 11.4.2. Διακρίσεις47
 • 11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος48
 • 11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα)49
 • 11.4.5. Εκμετάλλευση51
 • 11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος52
 • 11.4.7. Προστασία53
 • 11.4.8. Παραγραφή54
 • 11.5. Η ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987)54
 • 11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης54
 • 11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης55
 • 11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης55
 • 11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας56
 • 11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας56
 • 11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας56
 • 11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας57
 • 11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για να απονεμηθεί δίπλωμα58
 • 11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 15 Ν 1733/1987)59
 • 11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας59
 • 11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας(αρ. 16 Ν 1733/1987)60
 • 11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 12 Ν 1733/1987)60
 • 11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 10, 11, 12, 13, 14 Ν 1733/1987)61
 • 11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 17 Ν 1733/1987)62
 • 11.5.15. Παραγραφή αρ. 17 παρ. 463
 • 11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Ν 1733/198763
 • 11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ)63
 • 11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί63
 • 11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας64
 • 11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (Ν 2417/1996, ΠΔ 259/1997)65
 • 11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012)65
 • 11.10. Διακριτικά που προστατεύονται από το αρ. 13 Ν 146/1914 (διακριτικά ουσιαστικού συστήματος)66
 • 4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ71
 • § 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων71
 • 12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising71
 • 12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing (Ν 1665/1986 ο.τ.)71
 • 12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring (Ν 1905/1990 ο.τ)72
 • 12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting (Ν 1905/1990 ο.τ.)73
 • 12.5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003)73
 • 5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ77
 • § 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/191477
 • 13.1. Ορισμός77
 • 13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/191478
 • 13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ79
 • 13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/191479
 • 13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών81
 • 13.3.1. Ψευδής διαφήμιση αρ. 3 Ν 146/1914 («μικρή γενική ρήτρα»)81
 • 13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση, αρ. 6 Ν 146/191482
 • 13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος, αρ. 7 Ν 146/191482
 • 13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή83
 • 13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 11 Ν 146/1914 και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 12 Ν 146/191483
 • 13.4.2. Προσβολή διακριτικών ουσιαστικού συστήματος αρ. 13 Ν146/191484
 • 13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων αρ. 16-18 Ν 146/1914.85
 • 13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης αρ. 18α Ν 146/191486
 • 13.5. Προστασία86
 • 13.5.1. Αστική86
 • 13.5.2. Ποινική87
 • 13.5.3. Παραγραφή87
 • § 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 ο.τ, αρ. 101, 102, 107, 108 ΣΛΕΕ, ΕΚ 139/200488
 • 14.1. Ορισμός88
 • 14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΑ»88
 • 14.3. Κυρώσεις88
 • 14.4. Οι παραβάσεις Ν 3959/11 ο.τ (αρ. 101, 102 ΣΛΕΕ)89
 • 14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 1 Ν 3959/201189
 • 14.4.2. Αστικές αποζημιώσεις σε ζημιωθέντες τρίτους με βάση το Ν 4529/201890
 • 6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ95
 • § 15. Αξιόγραφα95
 • 15.1. Ορισμός95
 • 15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου95
 • 15.2.1. Έγγραφο95
 • 15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση) - Αρχή της παρακολουθηματικότητας95
 • 15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα95
 • 15.2.4. Πρόβλεψη στον Νόμο - Άϋλος τίτλος95
 • 15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα96
 • 15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα96
 • 15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου97
 • 15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων97
 • 15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο97
 • 15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης98
 • 15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν100
 • 15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους101
 • 15.7. Συναλλαγματική Ν 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ)102
 • 15.7.1. Ορισμός103
 • 15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης103
 • 15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική103
 • 15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 17 ΕΝΣ, αρ. 78 παρ. 2 ΝΔ 17.7.1923104
 • 15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής105
 • 15.7.6. Αποδοχή της συν/κης108
 • 15.7.7. Τριτεγγύηση109
 • 15.7.8. Λήξη της συν/κης111
 • 15.7.9. Πληρωμή της συν/κης111
 • 15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή112
 • 15.7.11. Παραγραφή αρ. 70114
 • 15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 80114
 • 15.7.13. Κληρονομική διαδοχή115
 • 15.8. Γραμμάτιο N 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ)116
 • 15.8.1. Ορισμός117
 • 15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής117
 • 15.9. Επιταγή Ν 5960/1933 (τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα παραπέμπουν στον Ν 5960/1933)118
 • 15.9.1. Ορισμός118
 • 15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής119
 • 15.9.3. Ο κομιστής επιταγής120
 • 15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 22, αρ. 78 ΝΔ 17.7.1923, 892 ΑΚ120
 • 15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής121
 • 15.9.6. Τριτεγγύηση123
 • 15.9.7. Αναγωγή124
 • 15.9.8. Είδη επιταγής125
 • 15.9.9. Παραγραφή αρ. 52126
 • 15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 60 Ν 5960/1933127
 • 15.9.11. Διαφορές συν/κης-επιταγής127
 • 15.9.12. Κληρονομική διαδοχή129
 • 15.10. Φορτωτική129
 • 15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο130
 • 15.12. Ενεχυρόγραφο130
 • 15.13. Ασφαλιστήριο130
 • 15.14. Διατακτική (εμπορική έκταξη- εντολή πληρωμής εμπόρου επί εμπόρου)131
 • 15.15. Χρεωστικό ομόλογο131
 • 7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ135
 • § 16. Εταιρείες135
 • 16.1. Ορισμός135
 • 16.2. Διακρίσεις135
 • 16.3. H αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα αρ. 741-784 ΑΚ, αρ. 270 Ν 4072/2012137
 • 16.3.1. Ορισμός137
 • 16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης138
 • 16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα140
 • 16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων140
 • 16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων141
 • 16.3.6. Εταιρική αγωγή142
 • 16.3.7. Η διαχείριση - εκπροσώπηση142
 • 16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών145
 • 16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων145
 • 16.3.10. Λύση της εταιρείας147
 • 16.3.11. Αναβίωση150
 • 16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία151
 • 16.4.1. Ορισμός151
 • 16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας151
 • 16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας152
 • 16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού153
 • 16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ154
 • 16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων (σε συνέχεια της διάκρισης σε εταιρικά και ατομικά δικαιώματα όπως προεκτέθηκε στην αστική εταιρεία)154
 • 16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων155
 • 16.4.8. Εταιρική αγωγή156
 • 16.4.9. Η διαχείριση - εκπροσώπηση156
 • 16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών158
 • 16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων158
 • 16.4.12. Λύση της εταιρείας160
 • 16.4.13. Αναβίωση163
 • 16.4.14. Μετασχηματισμοί. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή.163
 • 16.4.15. Ειδική παραγραφή αρ. 269170
 • 16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή)170
 • 16.5.1. Ορισμός170
 • 16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα - υποχρεώσεις)170
 • 16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας172
 • 16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού174
 • 16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ174
 • 16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές175
 • 16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση - Μετατροπή176
 • 16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ176
 • 16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές)176
 • 16.7. Η αφανής εταιρεία177
 • 16.7.1.Ορισμός177
 • 16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας177
 • 16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου178
 • 16.8. Η κοινοπραξία178
 • 16.8.1. Ορισμός178
 • 16.8.2. Ιδρυση179
 • 16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο179
 • 16.9. Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) Ν 4548/2018, 4587/2018, N 4601/2019.180
 • 16.9.1. Ορισμός180
 • 16.9.2. Διαδικασία σύστασης (ίδρυσης) ΑΕ181
 • 16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ193
 • 16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ195
 • 16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων (διοίκησης και περιουσιακά - ατομικά και συλλογικά)216
 • 16.9.6. Είδη τίτλων που εκδίδονται από ΑΕ αρ. 33222
 • 16.9.7. Αύξηση ΜΚ αρ. 23-28241
 • 16.9.8. Μείωση ΜΚ αρ. 29-31244
 • 16.9.9. Αποθεματικά αρ. 158246
 • 16.9.10. Λύση ΑΕ αρ 164-170247
 • 16.9.11. Αναβίωση αρ. 171249
 • 16.9.12. Μετασχηματισμοί AE. Συγχώνευση-διάσπαση-μετατροπή Ν 4601/2019250
 • 16.9.13. Συγχώνευση250
 • 16.9.13. Διάσπαση254
 • 16.9.14. Μετατροπή256
 • 16.9.15. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 3258
 • 16.9.16. Ποινικές διατάξεις αρ. 176-181 Ν 4548/2018259
 • 16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 4541/2018260
 • 16.10.1. Ορισμός260
 • 16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ261
 • 16.10.3. Υπό ίδρυση ΕΠΕ264
 • 16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ265
 • 16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ266
 • 16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αρ. 28-29271
 • 16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ273
 • 16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων274
 • 16.10.9. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση275
 • 16.10.10. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή277
 • 16.10.11. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 59α278
 • 16.10.12. Ποινικές διατάξεις αρ. 60 Ν 3190/1955 ο.τ.278
 • 16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αρ. 43-120 Ν 4072/2012279
 • 16.11.1. Ορισμός279
 • 16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ.279
 • 16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ282
 • 16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ283
 • 16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ283
 • 16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.287
 • 16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου289
 • 16.11.8. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση290
 • 16.11.9. Μετασχηματισμός. Συγχώνευση - διάσπαση - μετατροπή.291
 • 16.11.10. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ αρ. 48293
 • 16.11.11. Ποινικές διατάξεις αρ. 119 Ν 4072/2012294
 • 16.12. Συνεταιρισμοί294
 • 16.13. Ιδιαίτερες εταιρικές μορφές της ναυτιλίας294
 • 8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ299
 • § 17. Πτωχευτικό δίκαιο299
 • 1. Ορισμός πτώχευσης299
 • 2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης299
 • 3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα299
 • 4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος299
 • 5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις300
 • 6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών300
 • 7. Πτώχευση θανόντος300
 • 8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος300
 • 9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο300
 • 10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του300
 • 11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο, επί πτώχευσης ΕΕ301
 • 12. Έννοια χρεωκοπίας (χρεοκοπίας)301
 • 13. Έννοιες πτωχευτικής - μεταπτωχευτικής - εξωπτωχευτικής περιουσίας301
 • 14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών302
 • 15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου303
 • 16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις303
 • 17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης304
 • 18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης304
 • 19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης304
 • 20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση305
 • 21. Όργανα της πτώχευσης305
 • 22. Έννοια του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου)305
 • 23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης305
 • 24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών305
 • 25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών306
 • 26. Διαφορές αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης306
 • 27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη307
 • 28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων307
 • 29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην σύνδικο)308
 • 30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης308
 • 31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση308
 • 32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές309
 • 33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο309
 • 34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές310
 • 35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή310
 • 36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό310
 • 37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης312
 • 38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης312
 • 39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε313
 • 40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη (πτωχού). Παθητική νομιμοποίηση.313
 • 41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων314
 • 42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου314
 • 43. Δικαιώματα του οφειλέτη (πτωχεύσαντος) όσον αφορά την ύποπτη περίοδο314
 • 44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης315
 • 45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης315
 • 46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης315
 • 47. Ανακλητική αγωγή από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας315
 • 48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής316
 • 49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης316
 • 50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι δανειστών316
 • 51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης317
 • 52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του317
 • 53. Έκθεση του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) αρ. 70317
 • 54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84318
 • 55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων318
 • 56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση318
 • 57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Αρχή της ίσης μεταχείρισης319
 • 58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης319
 • 59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου319
 • 60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται319
 • 61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης320
 • 62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των πιστωτών από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης320
 • 63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας320
 • 64. Έννοια ένωσης των πιστωτών321
 • 65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών321
 • 66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής321
 • 67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση321
 • 68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης322
 • 69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο οφειλέτης απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός322
 • 70. Τι είναι η χορήγηση β’ ευκαιρίας στον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο (απαλλαγή)323
 • 71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης323
 • 9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ327
 • § 18. Ναυτικό δίκαιο327
 • 1. Νομική έννοια του πλοίου327
 • 2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου327
 • 3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου327
 • 4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου328
 • 5. Τεχνική έννοια του πλοίου328
 • 6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου328
 • 7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία)328
 • 8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός329
 • 9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται329
 • 10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία329
 • 11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου329
 • 12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου329
 • 13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός»330
 • 14. Έννοια συμπλοιοκτησίας330
 • 15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων330
 • 16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου331
 • 17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας331
 • 18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων331
 • 19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων331
 • 20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ332
 • 21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου332
 • 22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων332
 • 23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη332
 • 24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας332
 • 25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας332
 • 26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας333
 • 27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας333
 • 28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη333
 • 29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας333
 • 30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας334
 • 31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου334
 • 32. Ναυτιλιακά έγγραφα335
 • 33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού335
 • 34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης336
 • 35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου336
 • 36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο336
 • 37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του336
 • 38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού336
 • 39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού337
 • 40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του337
 • 41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου337
 • 42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ337
 • 43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ338
 • 44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ338
 • 45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης338
 • 46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση338
 • 47. Υποχρέωση υπεραναμονής339
 • 48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης339
 • 49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων340
 • 50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση340
 • 51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται340
 • 52. Ευθύνη του εκναυλωτή341
 • 53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου341
 • 54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής341
 • 55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή342
 • 56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση342
 • 57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε342
 • 58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος342
 • 59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση343
 • 60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο343
 • 61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων343
 • 62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου343
 • 63. Έννοια φορτωτικής343
 • 64. Ονομαστικό εισιτήριο344
 • 65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου344
 • 66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του344
 • 67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη344
 • 68. Έννοια πλοηγού344
 • 69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός345
 • 70. Έννοια ναυτικού πράκτορα345
 • 71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα345
 • 72. Έννοια αβαρίας345
 • 73. Υποθήκευση πλοίου345
 • 74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο345
 • 75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης346
 • 76. Έννοια ναυτικής πίστης346
 • 77. Είδη ναυτικών προνομίων346
 • 78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής346
 • 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ349
 • § 18. Ασφαλιστικό δίκαιο349
 • 16. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων354
 • 1. Έννοια ασφάλισης349
 • 2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης349
 • 3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης349
 • 4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης.349
 • 5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης349
 • 6. Ασφαλιστήριο350
 • 7. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης350
 • 8. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος350
 • 9. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος350
 • 10. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα.350
 • 11. Καθορισμός ασφαλίσματος351
 • 12. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση352
 • 13. Έννοια ασφαλιστικών βαρών352
 • 14. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος353
 • 15. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή354
 • 17. Ασφαλιστική υποκατάσταση354
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ355
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ359
 • 0
 • 0