Συνοπτική ερμηνεία κατ’ άρθρο του Ν 4620/2019

Κυκλοφορεί 23 Δεκεμβρίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €40.00
ΝΠ €50.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-999-2
Σελίδες: 656
Συγγραφέας: Θ. Δαλακούρας

«Ο Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» αποτελεί μια συνοπτική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν 4620/2019.

Κάτω από κάθε διάταξη παρατίθενται ερμηνευτικά σχόλια, αιτιολογικές σκέψεις και συγκριτικές παρατηρήσεις μεταξύ των ρυθμίσεων του ισχύοντος και αυτών του προϊσχύσαντος δικαίου. Παράλληλα, γίνεται εκτενής αναφορά στη βασικότερη νομολογία και βιβλιογραφία που αφορά κάθε μια διάταξη. Ακολούθως, παρατίθενται το κείμενο του νέου ΚΠΔ, καθώς και πίνακας αντιστοιχίας νέων και παλαιών διατάξεων ΚΠΔ.

Το έργο συμπληρώνεται με χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο βοηθά τον αναγνώστη στην αναζήτηση του ζητήματος που τον ενδιαφέρει.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο, πλήρες και ενημερωμένο βοήθημα εργασίας για τους δικηγόρους, δικαστές, εισαγγελείς και γενικότερα για κάθε νομικό που ασχολείται με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • Ο νέος Κώδικας Ποινκης Δικονομίας1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Ι. Αφετηριακές σκέψεις1
 • ΙΙ. Αξιακές αναφορές του νέου ΚΠΔ4
 • 1. Η διατήρηση της παραδοσιακής μορφής της ηπειρωτικής δίκης4
 • 2. Η νομοτυπικότητα της διαδικασίας5
 • 3. Η ελεγξιμότητα της διαδικασίας6
 • 4. Η δικαιότητα της διαδικασίας7
 • 5. Η δικαιοκρατικότητα της διαδικασίας9
 • ΙΙΙ. Η ενσωμάτωση των σύγχρονων δικαιικών τάσεων του ευρωπαϊκού χώρου στον νέο ΚΠΔ10
 • Ερμηνευτικά σχόλια κατ΄άρθρο 15
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΠΔ15
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ15
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ15
 • Άρθρο 1 – Ποινικά Δικαστήρια15
 • Άρθρο 2 – Εξαιρέσεις από την ποινική δικαιοδοσία15
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ16
 • Άρθρο 3 – Δικαστήρια των πλημμελειοδικών16
 • Άρθρο 4 – Τριμελή πλημμελειοδικεία17
 • Άρθρο 5 – Μονομελή πλημμελειοδικεία17
 • Άρθρο 6 – Δικαστήρια ανηλίκων18
 • Άρθρο 7 – Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα18
 • Άρθρο 8 – Ορισμός συμπαρεδρευόντων δικαστών στα Δικαστήρια που δικάζουν τα κακουργήματα19
 • Άρθρο 9 – Εφετείο19
 • Άρθρο 10 – Ο Άρειος Πάγος20
 • Άρθρο 11 – Ιδιαίτερα ποινικά τμήματα20
 • Άρθρο 12 – Παράσταση του εισαγγελέα στο ακροατήριο21
 • Άρθρο 13 – Δικαστικός γραμματέας22
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ22
 • Άρθρο 14 – Λόγοι αποκλεισμού22
 • Άρθρο 15 – Λόγοι εξαίρεσης26
 • Άρθρο 16 – Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση27
 • Άρθρα 17-18 27
 • Άρθρο 19 – Κοινοποίηση της αίτησης28
 • Άρθρα 20-2228
 • Άρθρο 23 – Αποχή του δικαστικού προσώπου29
 • Άρθρο 24 – Σύμπτωση αποχής και εξαίρεσης29
 • Άρθρο 25 – Υποχρέωση για δήλωση των ανακριτικών υπαλλήλων - Εξαίρεση των ανακριτικών υπαλλήλων29
 • Άρθρο 26 – Αποσιώπηση των λόγων αποκλεισμού ή εξαίρεσης30
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ30
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ30
 • Άρθρο 27 – Άσκηση της ποινικής δίωξης και ανεξαρτησία της αρχής που την ασκεί30
 • Άρθρο 28 – Απόφαση του δικαστηρίου των εφετών για την άσκηση της ποινικής δίωξης31
 • Άρθρο 29 – Δικαίωμα του Υπουργού Δικαιοσύνης για την αναβολή ή αναστολή της ποινικής δίωξης31
 • Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες του εισαγγελέα - Υποχρέωση ακρόασης32
 • Άρθρο 31 – Γενικοί και ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι33
 • Άρθρο 32 – Ανώτατη εποπτεία στην ανάκριση33
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ35
 • Άρθρο 33 – Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος - Τοπική αρμοδιότητα και καθήκοντα35
 • Άρθρο 34 – Εξουσίες εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος36
 • Άρθρο 35 – Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς - Αρμοδιότητα37
 • Άρθρο 36 – Εξουσίες εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθοράς40
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ42
 • Άρθρο 42 – Μήνυση αξιόποινων πράξεων42
 • Άρθρο 43 – Έναρξη ποινικής δίωξης - Τρόποι κίνησης - Αρχειοθέτηση42
 • Άρθρο 44 – Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης44
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ45
 • Άρθρο 45 – Αποχή από την ποινική δίωξη45
 • Άρθρο 46 – Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου46
 • Άρθρο 47 – Αποχή από την ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος47
 • Άρθρο 48 – Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους48
 • Άρθρο 49 – Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους50
 • Άρθρο 50 – Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση52
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ53
 • Άρθρο 51 – Έγκληση του παθόντος53
 • Άρθρο 52 – Δικαίωμα προσφυγής του εγκαλούντος επί απόρριψης της έγκλησης54
 • Άρθρα 53-5555
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ55
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ55
 • Άρθρο 57 – Κώλυμα για νέα δίωξη55
 • Άρθρο 58 – Νέα άσκηση ποινικής δίωξης56
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ57
 • Άρθρο 59 – Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη57
 • Άρθρα 60-6258
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ60
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ60
 • Άρθρο 63 – Ενεργητική νομιμοποίηση60
 • Άρθρο 64 – Νομιμοποίηση κληρονόμων61
 • Άρθρο 65 – Παράσταση και μετά την απόσβεση του δικαιώματος62
 • Άρθρο 66 – Παθητική νομιμοποίηση63
 • Άρθρο 67 – Άσκηση και διατύπωση της παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας63
 • Άρθρο 68 – Παραίτηση από την υποστήριξη της κατηγορίας65
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ65
 • Άρθρο 69 – Απαιτήσεις του κατηγορουμένου που αθωώθηκε65
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ66
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ66
 • Άρθρο 70 – Διάδικοι στην ποινική δίκη66
 • Άρθρο 71 – Τεκμήριο αθωότητας67
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ69
 • Άρθρο 72 – Ιδιότητα κατηγορουμένου69
 • Άρθρα 73-7970
 • Άρθρο 80 – Ψυχική ασθένεια του κατηγορουμένου70
 • Άρθρο 81 – Αμφιβολίες για το θάνατο του κατηγορουμένου71
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ71
 • Άρθρο 82 – Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας71
 • Άρθρο 83 – Διατυπώσεις της δήλωσης73
 • Άρθρο 84 – Περιεχόμενο της δήλωσης74
 • Άρθρο 85 – Αντιρρήσεις κατά της παράστασης74
 • Άρθρο 86 – Διατυπώσεις των αντιρρήσεων και σχετική απόφαση75
 • Άρθρο 87 – Αυτεπάγγελτη αποβολή75
 • Άρθρο 88 – Αποτελέσματα την αποβολής75
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ76
 • Άρθρο 89 – Διορισμός και αριθμός συνηγόρων των διαδίκων76
 • Άρθρο 90 – Παραίτηση από το δικαίωμα διορισμού δικηγόρου78
 • Άρθρο 91 – Δικαίωμα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας78
 • Άρθρο 92 – Σε ποιες πράξεις παρίστανται οι διάδικοι78
 • Άρθρο 93 – Αδυναμία παράστασης79
 • Άρθρο 94 – Ερωτήσεις και παρατηρήσεις80
 • Άρθρο 95 – Δικαίωμα σε ενημέρωση80
 • Άρθρο 96 – Χορήγηση εγγράφου περί των δικαιωμάτων81
 • Άρθρο 97 – Δικαίωμα ενημέρωσης προσώπου της επιλογής του κατηγορουμένου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας81
 • Άρθρο 98 – Δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας81
 • Άρθρο 99 – Δικαίωμα παράστασης του κατηγορουμένου με συνήγορο82
 • Άρθρο 100 – Δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό της δικογραφίας - Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης84
 • Άρθρο 101 – Δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης85
 • Άρθρο 102 – Δικαίωμα αίτησης διεξαγωγής αποδείξεων85
 • Άρθρο 103 – Προθεσμία για την απολογία87
 • Άρθρο 104 – Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης88
 • Άρθρα 105-10690
 • Άρθρο 107 – Δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας91
 • Άρθρο 108 – Δικαιώματα ανήλικου θύματος προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας92
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ93
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ93
 • Άρθρο 109 – Μικτό ορκωτό δικαστήριο93
 • Άρθρο 110 – Μονομελές εφετείο96
 • Άρθρο 111 – Τριμελές και πενταμελές εφετείο98
 • Άρθρο 112 – Τριμελές πλημμελειοδικείο103
 • Άρθρο 113 – Δικαστήριο ανηλίκων107
 • Άρθρο 114 – Εφετείο ανηλίκων108
 • Άρθρο 115 – Μονομελές πλημμελειοδικείο108
 • Άρθρα 116-117113
 • Άρθρο 118 – Προσδιορισμός καθ’ ύλη αρμοδιότητας113
 • Άρθρο 119 – Κατ’ εξαίρεση αρμοδιότητα114
 • Άρθρο 120 – Αναρμοδιότητα114
 • Άρθρο 121 – Αναρμοδιότητα του δικαστηρίου που δίκασε πρωτοδίκως116
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ117
 • Άρθρο 122 – Προσδιορισμός117
 • Άρθρο 123 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό117
 • Άρθρο 124 – Εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε πλοίο ή αεροσκάφος118
 • Άρθρο 125 – Προτίμηση118
 • Άρθρο 126 – Ένσταση αναρμοδιότητας118
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ119
 • Άρθρο 127 – Εγκυρότητα των πράξεων που έγιναν από αναρμόδιο όργανο119
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ120
 • Άρθρο 128 – Ποια εγκλήματα θεωρούνται συναφή120
 • Άρθρο 129 – Εκδίκαση συναφών121
 • Άρθρο 130 – Αρμοδιότητα σε περίπτωση συμμετοχής122
 • Άρθρο 131 – Διατήρηση της αρμοδιότητας σε περίπτωση συνάφειας και συναιτιότητας123
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ123
 • Άρθρο 132 – Κανονισμός της αρμοδιότητας123
 • Άρθρο 133 – Αποχή από περαιτέρω ενέργειες124
 • Άρθρο 134 – Υποχρεωτική η απόφαση για τον κανονισμό124
 • Άρθρο 135 – Αρμοδιότητα κατά παραπομπή125
 • Άρθρο 136 – Δικαστήριο αρμόδιο για την παραπομπή125
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ126
 • Άρθρο 137 – Απόφαση, βούλευμα και διάταξη126
 • Άρθρο 138 – Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης126
 • Άρθρο 139 – Αιτιολογίες127
 • Άρθρο 140 – Πρακτικά της συνεδρίασης128
 • Άρθρο 141 – Το περιεχόμενο των πρακτικών128
 • Άρθρο 142 – Σύνταξη των πρακτικών129
 • Άρθρο 143 – Τήρηση πρακτικών με φωνοληψία ή εικονοληψία130
 • Άρθρο 144 – Σύνταξη της απόφασης, των ποινικών διαταγών και των διατάξεων132
 • Άρθρο 145 – Διόρθωση και συμπλήρωση της απόφασης, της ποινικής διαταγής, της διάταξης και των πρακτικών133
 • Άρθρα 146-147133
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ134
 • Άρθρα 148-149134
 • Άρθρο 150 – Πρόσωπα που συμπράττουν134
 • Άρθρα 151-153135
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ136
 • Άρθρο 159 – Επίδοση σε όσους κρατούνται139
 • Άρθρο 154 – Διάκριση της κοινοποίησης από την επίδοση136
 • Άρθρο 155 – Επίδοση136
 • Άρθρο 156 – Επίδοση σε κατηγορούμενο στη δηλωθείσα από αυτόν διεύθυνση137
 • Άρθρο 157 – Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής138
 • Άρθρο 158 – Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς139
 • Άρθρο 160 – Διαβίβαση εγγράφου με ηλεκτρονικά ή μηχανικά μέσα140
 • Άρθρα 161-165140
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ141
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ141
 • Άρθρο 170 – Διάκριση ακυροτήτων141
 • Άρθρο 171 – Απόλυτη ακυρότητα142
 • Άρθρο 172 – Σχετική ακυρότητα144
 • Άρθρο 173 – Ακυρότητα από την παράβαση των διατάξεων για τα δικαστικά τέλη και τα ένσημα145
 • Άρθρο 174 – Πρόταση της ακυρότητας145
 • Άρθρο 175 – Πότε καλύπτεται η ακυρότητα146
 • Άρθρο 176 – Κήρυξη της ακυρότητας - Επανάληψη των άκυρων πράξεων147
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ149
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ149
 • Άρθρο 177 – Αρχή της ηθικής απόδειξης149
 • Άρθρο 178 – Αποδεικτικά μέσα - Βάρος απόδειξης153
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ154
 • Άρθρο 179 – Ενδείξεις154
 • Άρθρο 180 – Πότε και πώς ενεργείται η αυτοψία155
 • Άρθρα 181-182155
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ156
 • Α) Πραγματογνώμονες156
 • Άρθρο 183 – Πότε διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη156
 • Άρθρα 184-187158
 • Άρθρο 188 – Ποιοι δεν διορίζονται158
 • Άρθρα 189-191159
 • Άρθρο 192 – Δικαίωμα εξαίρεσης159
 • Άρθρο 193 – Απόφαση εξαίρεσης160
 • Άρθρο 194 – Όρκος των πραγματογνωμόνων160
 • Άρθρο 195 – Πώς τίθενται τα ζητήματα στους πραγματογνώμονες161
 • Άρθρα 196-198162
 • Άρθρο 199 – Πραγματογνωμοσύνη που προσβάλλει την αξιοπρέπεια ή το αίσθημα αιδούς163
 • Άρθρο 200 – Ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη163
 • Άρθρο 201 – Ανάλυση DNA165
 • Άρθρα 202-203165
 • Β) Τεχνικοί σύμβουλοι165
 • Άρθρο 204 – Διορισμός τεχνικού συμβούλου165
 • Άρθρο 205 – Αριθμός τεχνικών συμβούλων166
 • Άρθρο 206 – Ποιοι δεν διορίζονται167
 • Άρθρο 207 – Δικαιώματα του τεχνικού συμβούλου167
 • Άρθρο 208 – Παρατηρήσεις του τεχνικού συμβούλου168
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ169
 • Άρθρο 209 – Υποχρέωση για μαρτυρία169
 • Άρθρο 210 – Μη εξεταζόμενοι ως μάρτυρες στο ακροατήριο169
 • Άρθρο 211 – Μαρτυρία συγκατηγορουμένου170
 • Άρθρο 212 – Επαγγελματικό απόρρητο των μαρτύρων171
 • Άρθρο 213 – Κλήτευση των μαρτύρων172
 • Άρθρα 214-217173
 • Άρθρο 218 – Προστασία μαρτύρων173
 • Άρθρο 219 – Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο173
 • Άρθρο 220 – Όρκος μαρτύρων στην προδικασία174
 • Άρθρο 221 – Εξέταση χωρίς όρκο174
 • Άρθρο 222 – Μάρτυρες συγγενείς του κατηγορουμένου175
 • Άρθρο 223 – Πώς εξετάζονται οι μάρτυρες175
 • Άρθρο 224 – Πώς έμαθε ο μάρτυρας όσα καταθέτει176
 • Άρθρα 225-226177
 • Άρθρο 227 – Ανήλικοι μάρτυρες θύματα προσβολής προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας177
 • Άρθρο 228 – Μάρτυρες θύματα εμπορίας ανθρώπων179
 • Άρθρα 229-231179
 • Άρθρο 232 – Ανάκληση της καταδίκης για λιπομαρτυρία180
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ180
 • Άρθρο 233 – Διορισμός διερμηνέα180
 • Άρθρο 234 – Ποιοι δεν μπορούν να διοριστούν διερμηνείς181
 • Άρθρο 235 – Υποχρέωση αποδοχής καθηκόντων, έξοδα διερμηνείας182
 • Άρθρο 236 – Όρκος του διερμηνέα182
 • Άρθρο 237 – Υποχρέωση μετάφρασης ουσιωδών εγγράφων183
 • Άρθρο 238 – Μετάφραση εγγράφου και γραπτές καταθέσεις σε ξένη γλώσσα183
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ184
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ184
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ184
 • Άρθρο 239 – Σκοπός της ανάκρισης184
 • Άρθρα 240-241184
 • Άρθρο 242 – Αυτόφωρο έγκλημα184
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ186
 • Άρθρο 243 – Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής186
 • Άρθρο 244 – Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση188
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ190
 • Άρθρο 245 – Πότε και από ποιον ενεργείται190
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ192
 • Άρθρο 246 – Ποιος ενεργεί την κύρια ανάκριση192
 • Άρθρο 247 – Διαφωνία του ανακριτή194
 • Άρθρο 248 – Ενέργειες του ανακριτή195
 • Άρθρο 249 – Επιτόπια μετάβαση του ανακριτή197
 • Άρθρο 250 – Εξουσία του ανακριτή197
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ198
 • Άρθρο 252 – Δικαιώματα εκείνου που ανακρίνει - Θορυβοποιοί199
 • Άρθρο 251 – Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση - Αρχή της αναλογικότητας198
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ200
 • Άρθρο 253 – Προϋποθέσεις για τη διενέργεια έρευνας200
 • Άρθρο 254 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων201
 • Άρθρο 255 – Ειδικές ανακριτικές πράξεις επί εγκλημάτων διαφθοράς204
 • Άρθρο 256 – Διατυπώσεις και τρόπος διεξαγωγής έρευνας σε κατοικία - Νυχτερινή έρευνα σε κατοικία204
 • Άρθρο 257 – Σωματικές έρευνες205
 • Άρθρα 258-259206
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ206
 • Άρθρο 260 – Κατάσχεση στις τράπεζες και σε άλλα ιδρύματα206
 • Άρθρο 261 – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων207
 • Άρθρο 262 – Αποτέλεσμα της δέσμευσης - Προσφυγή208
 • Άρθρο 263 – Υποχρέωση για παράδοση εγγράφων208
 • Άρθρο 264 – Κατάσχεση των εγγράφων - Κατάσχεση εντύπων208
 • Άρθρο 265 – Κατάσχεση ψηφιακών δεδομένων209
 • Άρθρα 266-268209
 • Άρθρο 269 – Αντίγραφα και φωτογραφίες των πραγμάτων που κατασχέθηκαν - Άρση της κατάσχεσης210
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ210
 • Άρθρο 270 – Αναγκαίος όρος για να περατωθεί η ανάκριση210
 • Άρθρο 271 – Κλήση κατηγορουμένου211
 • Άρθρο 272 – Ένταλμα βίαιης προσαγωγής212
 • Άρθρο 273 – Εξέταση κατηγορουμένου212
 • Άρθρο 274 – Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης213
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ214
 • Άρθρο 275 – Στα αυτόφωρα εγκλήματα214
 • Άρθρο 276 – Σύλληψη με ένταλμα214
 • Άρθρα 277-278215
 • Άρθρο 279 – Προσαγωγή του κατηγορουμένου215
 • Άρθρα 280-281215
 • Άρθρο 282 – Σκοπός και γενικές προϋποθέσεις επιβολής προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού και περιοριστικών όρων215
 • Άρθρο 283 – Οι περιοριστικοί όροι215
 • Άρθρα 284-285 – Ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση - Διάρκεια του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και προκαταβολή εξόδων216
 • Άρθρο 286 – Η προσωρινή κράτηση216
 • Άρθρο 287 – Η προσωρινή κράτηση ανηλίκων218
 • Άρθρο 288 – Διαδικασία μετά την απολογία218
 • Άρθρο 289 – Εκτέλεση του εντάλματος προσωρινής κράτησης219
 • Άρθρο 290 – Προσφυγή του προσωρινώς κρατουμένου219
 • Άρθρο 291 – Άρση ή αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και των περιοριστικών όρων219
 • Άρθρα 292-293220
 • Άρθρο 294 – Αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης και μετά το παραπεμπτικό βούλευμα220
 • Άρθρα 295-299221
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ222
 • Άρθρο 301 – Ποινική συνδιαλλαγή μέχρι την τυπική περάτωση της ανάκρισης222
 • Άρθρο 302 – Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο224
 • Άρθρο 303 – Ποινική διαπραγμάτευση227
 • Άρθρο 304 – Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων230
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ230
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ230
 • Άρθρα 305-307 – Σύνθεση του Συμβουλίου - Διαδικασία - Αρμοδιότητα του συμβουλίου των πλημμελειοδικών κατά την προδικασία230
 • Άρθρο 308 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης231
 • Άρθρο 309 – Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση232
 • Άρθρο 310 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης233
 • Άρθρο 311 – Περιεχόμενο του βουλεύματος233
 • Άρθρα 312-314 – Προσωρινή παύση της ποινικής δίωξης - Παραπομπή στο αρμόδιο δικαστήριο - Αποστολή των εγγράφων234
 • Άρθρο 315 – Προσωρινή κράτηση και περιοριστικοί όροι234
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ234
 • Άρθρα 316-317 – Σύνθεση και διαδικασία - Αρμοδιότητα234
 • Άρθρα 318-319 – Δικαιοδοσία του συμβουλίου εφετών - Διατάξεις του βουλεύματος των εφετών235
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ235
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ235
 • Άρθρο 320 – Ορισμός δικασίμου και κλήτευση στο ακροατήριο235
 • Άρθρο 321 – Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης - Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία236
 • Άρθρο 322 – Προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης236
 • Άρθρο 323 – Προσφυγή προσώπων ιδιάζουσας δωσιδικίας237
 • Άρθρο 324 – Ανάκληση της εισαγωγής που έγινε με απευθείας κλήση238
 • Άρθρο 325 – Εξαιρέσεις238
 • Άρθρο 326 – Γνωστοποίηση των μαρτύρων238
 • Άρθρο 327 – Μάρτυρες που πρέπει να κλητευθούν239
 • Άρθρο 328 – Εξέταση των μαρτύρων που έχουν κώλυμα να εμφανιστούν239
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ239
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ239
 • Άρθρο 329 – Αρχή της δημοσιότητας240
 • Άρθρα 330-331240
 • Άρθρο 332 – Συμπεριφορά των δικαστικών λειτουργών241
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ241
 • Άρθρο 333 – Γενική διεύθυνση της διαδικασίας241
 • Άρθρα 334-336242
 • Άρθρο 337 – Σύλληψη για ψευδή κατάθεση242
 • Άρθρο 338 – Πλαστότητα του εγγράφου242
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ243
 • Άρθρο 339 – Έναρξη της εκδίκασης243
 • Άρθρο 340 – Προσωπική εμφάνιση του κατηγορουμένου244
 • Άρθρο 341 – Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων244
 • Άρθρο 342 – Λήψη της ταυτότητας του κατηγορουμένου245
 • Άρθρο 343 – Θέση επί της κατηγορίας - Ενημέρωση του κατηγορουμένου245
 • Άρθρο 344 – Έναρξη συζήτησης246
 • Άρθρα 345-348246
 • Άρθρο 349 – Αναβολή της δίκης247
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ247
 • α) Μάρτυρες247
 • Άρθρο 350 – Απαγόρευση επικοινωνίας μαρτύρων247
 • Άρθρο 351 – Σειρά κατά την εξέταση μαρτύρων248
 • Άρθρο 352 – Αναβολή της δίκης λόγω απουσίας μαρτύρων248
 • Άρθρο 353 – Προσαγωγή των μαρτύρων248
 • Άρθρα 354-358249
 • Άρθρο 359 – Αποχώρηση και νέα εξέταση μαρτύρων249
 • β) Πραγματογνωμοσύνη και αυτοψία249
 • Άρθρα 360-361 – Πραγματογνώμονες - Αυτοψία249
 • γ) Έγγραφα250
 • Άρθρο 362 – Ανάγνωση των εγγράφων250
 • Άρθρο 363 – Ανάγνωση ένορκων καταθέσεων250
 • δ) Εξέταση του κατηγορουμένου251
 • Άρθρο 364 – Συνεννόηση κατηγορουμένου με τον συνήγορό του251
 • Άρθρο 365 – Απολογία του κατηγορουμένου251
 • Άρθρο 366 – Συμπληρωματικές έρευνες252
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ252
 • Άρθρο 367 – Αγορεύσεις252
 • Άρθρο 368 – Πώς τελειώνει η ποινική δίκη253
 • Άρθρο 369 – Κατάρτιση και δημοσίευση των αποφάσεων253
 • Άρθρα 370-372 – Καταχώρηση μειοψηφίας - Αποφάσεις που δημοσιεύονται στον Τύπο - Έξοδα - Τύχη των πραγμάτων που κατασχέθηκαν253
 • Άρθρο 373 – Τύχη δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων254
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ254
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ256
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ256
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ256
 • Άρθρο 409 – Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων256
 • Άρθρο 410 – Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφασης256
 • Άρθρο 411 – Περιεχόμενο ποινικής διαταγής257
 • Άρθρο 412 – Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής257
 • Άρθρο 413 – Συζήτηση στο ακροατήριο257
 • Άρθρο 414 – Ένδικα μέσα258
 • Άρθρο 415 – Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης258
 • Άρθρο 416 – Εκτέλεση ποινικής διαταγής258
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ259
 • Άρθρο 417 – Άμεση παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο259
 • Άρθρο 418 – Διαδικασία260
 • Άρθρο 419 – Κράτηση του κατηγορουμένου260
 • Άρθρα 420-421260
 • Άρθρο 422 – Παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας260
 • Άρθρο 423 – Δικαιώματα κατηγορουμένου261
 • Άρθρα 424-426261
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ262
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ262
 • Άρθρα 428-431 – Κλήτευση στο ακροατήριο262
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ263
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ263
 • Άρθρα 436-457263
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ264
 • Άρθρα 458-461264
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ266
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ266
 • Άρθρο 462 – Ποια είναι τα ένδικα μέσα266
 • Άρθρο 463 – Έκταση ισχύος γενικών όρων266
 • Άρθρο 464 – Ποιος τα ασκεί267
 • Άρθρο 465 – Άσκηση ενδίκων μέσων από τον εισαγγελέα268
 • Άρθρο 466 – Άσκηση των ενδίκων μέσων που παρέχονται στους διαδίκους269
 • Άρθρο 467 – Αντίθετη δήλωση του κατηγορουμένου269
 • Άρθρο 468 – Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα269
 • Άρθρο 469 – Επεκτατικό αποτέλεσμα270
 • Άρθρο 470 – Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου270
 • Άρθρο 471 – Ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων272
 • Άρθρο 472 – Αμφισβήτηση της ανασταλτικής δύναμης του ενδίκου μέσου272
 • Άρθρο 473 – Προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων273
 • Άρθρο 474 – Έκθεση και λόγοι άσκησης του ενδίκου μέσου274
 • Άρθρο 475 – Παραίτηση από ένδικο μέσο274
 • Άρθρο 476 – Όταν το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο275
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ276
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ276
 • Άρθρο 477 – Σε ποιους επιτρέπεται276
 • Άρθρο 478 – Πότε επιτρέπεται στον κατηγορούμενο277
 • Άρθρα 479-480 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα277
 • Άρθρα 481-482277
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ276
 • Άρθρο 483 – Πότε επιτρέπεται στον εισαγγελέα277
 • Άρθρο 484 – Λόγοι αναίρεσης278
 • Άρθρο 485 – Συζήτηση της αναίρεσης278
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ278
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ278
 • Άρθρο 486 – Έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης278
 • Άρθρο 487 – Αιτιολογία της ασκούμενης από τον εισαγγελέα έφεσης279
 • Άρθρο 488 – Έφεση κατά της απόφασης που κηρύσσει αναρμοδιότητα280
 • Άρθρο 489 – Έφεση εναντίον καταδικαστικής απόφασης από τον κατηγορούμενο και τον εισαγγελέα281
 • Άρθρο 490 – Έφεση σε ειδικές περιπτώσεις281
 • Άρθρο 491 – Ιδίως από τον εισαγγελέα282
 • Άρθρα 492-494282
 • Άρθρο 495 – Έφεση κατά του μέρους της απόφασης που προβλέπει την απόδοση ή τη δήμευση282
 • Άρθρο 496 – Έφεση σε συναφή εγκλήματα283
 • Άρθρο 497 – Ανασταλτική δύναμη της έφεσης283
 • Άρθρο 498 – Διατυπώσεις της έφεσης285
 • Άρθρο 499 – Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της έφεσης286
 • Άρθρο 500 – Προπαρασκευαστική διαδικασία286
 • Άρθρο 501 – Κύρια συζήτηση - α) Όταν απουσιάζει ο εκκαλών287
 • Άρθρο 502 – Κύρια συζήτηση - β) Όταν εμφανιστεί ο εκκαλών289
 • Άρθρο 503 – Τύχη της εγγύησης292
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ292
 • Άρθρο 504 – Αποφάσεις κατά των οποίων επιτρέπεται292
 • Άρθρο 505 – Ποιοι ζητούν την αναίρεση292
 • Άρθρο 506 – Αναίρεση αθωωτικών αποφάσεων293
 • Άρθρο 507 – Προθεσμία αναίρεσης για τους εισαγγελείς294
 • Άρθρο 508 – Έκθεση αναίρεσης294
 • Άρθρο 509 – Πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης294
 • Άρθρο 510 – Λόγοι αναίρεσης294
 • Άρθρο 511 – Λόγοι αναίρεσης που εξετάζονται αυτεπαγγέλτως295
 • Άρθρο 512 – Διαδικασία296
 • Άρθρο 513 – Υποχρέωση του εισαγγελέα για κατάθεση σημειώματος296
 • Άρθρο 514 – Συζήτηση - α) Μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος297
 • Άρθρο 515 – Συζήτηση - β) Εμφάνιση του αναιρεσείοντος297
 • Άρθρα 516-521298
 • Άρθρο 522 – Σύνθεση του δικαστηρίου της παραπομπής298
 • Άρθρο 523 – Επανεξέταση298
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ299
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ299
 • Άρθρα 525-534299
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ301
 • Άρθρο 535 – Ποιοι δικαιούνται αποζημίωση301
 • Άρθρα 536-537301
 • Άρθρα 538-540301
 • Άρθρα 541-542301
 • Άρθρο 543 – Επιστροφή αποζημίωσης302
 • Άρθρο 544 –302
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ302
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ304
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ304
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ304
 • Επίλογος305
 • Ν 4620/2019307
 • Άρθρο πρώτο307
 • ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ308
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ308
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ [Άρθρα 1-2]308
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 3-13]308
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [Άρθρα 14-26]312
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ318
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 27-32]318
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ [Άρθρα 33-36]320
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ [Άρθρα 37-44]326
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ - ΑΠΟΧΗ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ [Άρθρα 45-50]330
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΣΗ [Άρθρα 51-55]335
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΩΞΗ [Άρθρο 56]337
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ [Άρθρα 57-58]338
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ [Άρθρα 59-62]338
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ340
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 63-68]340
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΤΗ Ή ΕΓΚΑΛΟΥΝΤΑ [Άρθρο 69]340
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ342
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 70-71]342
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ [Άρθρα 72-81]343
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [Άρθρα 82-88]345
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ [Άρθρα 89-108]347
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ354
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ’ ΥΛΗ [Άρθρα 109-121]354
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 122-126]358
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ [Άρθρο 127]361
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 128-131]361
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ [Άρθρα 132-136]362
 • ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ365
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ [Άρθρα 137-147]365
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 148-153]371
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ [Άρθρα 154-165]372
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ [Άρθρα 166-169]379
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ [Άρθρα 170-176]380
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ383
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 177-178]383
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΨΙΑ [Άρθρα 179-182]384
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ [Άρθρα 183-208]385
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΑΡΤΥΡΕΣ [Άρθρα 209-232]395
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΣ [Άρθρα 233-238]407
 • ΤΡΙΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ411
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΣΗ411
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 239- 242]411
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ [Άρθρα 243-244]412
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ [Άρθρο 245]414
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ [Άρθρα 246-250]415
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ418
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 251-252]418
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΡΕΥΝΕΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ [Άρθρα 253-259]419
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ [Άρθρα 260-269]425
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ [Άρθρα 270-274]431
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ [Άρθρα 275-300]433
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ [Άρθρα 301-304]448
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ454
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ [Άρθρα 305-315]454
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΦΕΤΩΝ - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 316-319]461
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ464
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 320-328]464
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ469
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 329-332]469
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ [Άρθρα 333-338]470
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ [Άρθρα 339-349]472
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 350-366]478
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ [Άρθρα 367-373]484
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ487
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ [Άρθρο 374]487
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ [Άρθρα 375-376]487
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΟΡΚΩΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ [Άρθρα 377-408]488
 • ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ503
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ503
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ [Άρθρα 409-416]503
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ [Άρθρα 417-427]505
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΑΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΓΟΔΙΚΩΝ508
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ [Άρθρα 428-431]508
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ [Άρθρα 432-435]510
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ512
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΚΔΟΣΗ [Άρθρα 436-457]512
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ [Άρθρα 458-461]520
 • ΕΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ523
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ [Άρθρα 462-476]523
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ529
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 477-482]529
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΟΣ [Άρθρα 483-485]530
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ532
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΦΕΣΗ [Άρθρα 486-503]532
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΙΡΕΣΗ [Άρθρα 504-524]540
 • ΕΒΔΟΜΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ540
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 525-534]547
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ [Άρθρα 535-544]551
 • ΟΓΔΟΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ555
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ [Άρθρα 545-554]555
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΤEΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρα 555-560]558
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ [Άρθρα 561-563]562
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ [Άρθρα 564-566]563
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΟΙΝΗΣ [Άρθρο 567]565
 • ΕΝΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ [Άρθρα 568-575]565
 • ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ [Άρθρα 576-584]571
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 585-592]575
 • Άρθρο δεύτερο – Έναρξη ισχύος578
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4620/2019 ΠΔ 258/1986579
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ603
 • 0
 • 0