Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-987-9
Σελίδες: 552
Συγγραφέας: Ι. Ληξουριώτης

Το έργο «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις» αποτελεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο στον κρίσιμο και επίκαιρο τομέα του συλλογικού εργατικού δικαίου. Το έργο διαρθρώνεται σε τρία μείζονα κεφάλαια:

Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται και αναλύεται η συνδικαλιστική ελευθερία, ειδικότερα η οργάνωση και οι μορφές άσκησής της. Ειδικό βάρος αποδίδεται στην ανάλυση των συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών, τα είδη τους (πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες, τριτοβάθμιες, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνομοσπονδίες), ενώ παρουσιάζεται σε ειδική ενότητα και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός, ιδίως μέσω των επαγγελματικών οργανώσεων του Ν 1712/1987.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, που αφορά στη συλλογική αυτονομία και την επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, αναλύονται διεξοδικά αφενός το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (ΣΣΕ), με όλα τα επίκαιρα ζητήματα, αφετέρου οι θεσμοί της μεσολάβησης και διαιτησίας, αλλά και της συμφιλίωσης στο πλαίσιο λειτουργίας του ΟΜΕΔ.

Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, που αναφέρεται στο δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων, παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα το δίκαιο της απεργίας σε όλες του τις εκφάνσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στον δημόσιο, ενώ ειδική ενότητα αφιερώνεται στο ζήτημα της ανταπεργίας.

Το έργο αποτελεί το πλέον αξιόπιστο εργαλείο για όλους όσοι ασχολούνται με το εργατικό δίκαιο και γενικότερα με τις εργασιακές σχέσεις.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • Συνδικαλιστική ελευθερία, οργάνωση και μορφές άσκησή­ς της1
 • 1. Διεθνής κατοχύρωση της συνδικαλιστικής ελευθερίας1
 • 1.1. Το δικαίωμα της συνδικαλιστικής οργάνωσης ως βάση της συνδικαλιστικής ελευθερίας3
 • Α. Εύρος και φορείς του δικαιώματος ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστικές οργανώσεις3
 • Β. Η «αρχή της μη διάκρισης» στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος4
 • Γ. Περιορισμοί στην άσκηση του δικαιώματος5
 • Δ. Ειδικότερα το δικαίωμα ίδρυσης οργανώσεων χωρίς προηγούμενη άδεια6
 • Ε. Η αρχή της ελεύθερης ίδρυσης και ένταξης σε συνδικαλιστική οργάνωση7
 • α) Η αρχή της πολλαπλότητας των σωματείων7
 • β) Ευνοιοκρατική αντιμετώπιση συνδικαλιστικών οργανώσεων και το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας9
 • ΣΤ. Αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία και ρήτρες συνδικαλιστικής ασφάλειας10
 • 1.2. Δικαιώματα και εγγυήσεις λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων13
 • Α. Δικαίωμα ελεύθερης εκπόνησης καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας13
 • Β. Δικαίωμα ελεύθερης εκλογής εκπροσώπων14
 • α) Θέματα εκλογιμότητας15
 • β) Παρεμβάσεις των δημόσιων αρχών στην εκλογική διαδικασία17
 • Γ. Δικαίωμα ελεύθερης οργάνωσης της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και του προγράμματος δράσης των συνδικαλιστικών οργανώσεων17
 • α) Εσωτερική συνδικαλιστική οργάνωση και οικονομική διαχείριση18
 • β) Συνδικαλιστικές δραστηριότητες και πρόγραμμα δράσης20
 • 1) Διάκριση συνδικαλιστικών και πολιτικών δραστηριοτήτων21
 • 2) Άλλες δραστηριότητες των συνδικαλιστικών οργανώσεων22
 • Δ. Προστασία από την αυθαίρετη διάλυση και αναστολή λειτουργίας των συνδι­καλιστικών οργανώσεων23
 • Ε. Δικαίωμα ίδρυσης ομοσπονδιών και συνομοσπονδιών και ελεύθερης ένταξης σ’ αυτές και σε διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων24
 • 1.3. Προστασία από αντισυνδικαλιστικές συμπεριφορές25
 • Α. Πράξεις αντισυνδικαλιστικών διακρίσεων25
 • Β. Απαγόρευση «πράξεων επέμβασης»26
 • 1.4. Ειδικά το συνδικαλιστικό δικαίωμα των δημοσίων υπαλλήλων27
 • 1.5. Η προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση29
 • Α. Η έννοια της εργατικής αντιπροσώπευσης στο επίπεδο της επιχείρησης30
 • Β. Περιεχόμενο της προστασίας των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση31
 • Γ. Παροχή διευκολύνσεων στους αντιπροσώπους των εργαζομένων32
 • 2. Αναγνώριση της συνδικαλιστικής σωματειακής οργάνωσης στην ελλη­νική έννομη τάξη33
 • 2.1. Εισαγωγικά στοιχεία33
 • 2.2. Αναγνώριση και συνταγματική κατοχύρωση36
 • 2.3. Έννοια, σκοπός και είδη συνδικαλιστικών οργανώσεων των μισθωτών37
 • Α. Έννοια συνδικαλιστικής οργάνωσης37
 • Β. Σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων38
 • Γ. Η εφαρμογή της αρχής της πολλαπλότητας39
 • Δ. Κατηγορίες - είδη εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων41
 • α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις41
 • 1) Πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά σωματεία41
 • 2) Τοπικά παραρτήματα πρωτοβάθμιων σωματείων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης42
 • 3) Ενώσεις προσώπων43
 • β) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις48
 • 1) Ομοσπονδίες48
 • 2) Εργατικά Κέντρα49
 • γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνο­μοσπονδίες)50
 • Ε. Ομοιοεπαγγελματικός και κλαδικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων50
 • ΣΤ. Τοπικός και εθνικός χαρακτήρας των συνδικαλιστικών οργανώσεων52
 • Ζ. Επιχειρησιακός συνδικαλισμός52
 • Η. Η διάρθρωση των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο Δημόσιο53
 • α) Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσίων υπαλλήλων53
 • 1) Πρωτοβάθμια σωματεία54
 • 2) Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις54
 • β) Ειδικότερα συνδικαλιστικές οργανώσεις αστυνομικών54
 • 1) Πρωτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών55
 • 2) Δευτεροβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών55
 • 3) Τριτοβάθμιες οργανώσεις αστυνομικών55
 • γ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις πολιτικού προσωπικού ΕΥΠ56
 • δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εν ενεργεία στρατιωτικών57
 • 1) Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ενώσεις στρατιωτικών58
 • 2) Ειδικές άδειες απουσίας59
 • 3) Όροι λειτουργίας και περιορισμοί59
 • 2.4. Συνδικαλιστικές οργανώσεις διεπόμενες από ειδι­κές ρυθμίσεις62
 • Α. Δημοσιογραφικές οργανώσεις62
 • Β. Ναυτεργατικές οργανώσεις64
 • Γ. Επαγγελματικές οργανώσεις που συνιστώνται με νόμο ως ΝΠΔΔ64
 • 2.5. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων66
 • Α. Πηγές των πόρων66
 • α) Επιτρεπόμενοι πόροι66
 • β) Απαγορευόμενες χρηματοδοτήσεις67
 • Β. Ειδικότερα η είσπραξη εισφορών69
 • α) Απ’ ευθείας είσπραξη από τα μέλη69
 • β) Είσπραξη με το σύστημα παρακράτησης70
 • Γ. Διαχείριση των οικονομικών πόρων74
 • 2.6. Η ίδρυση συνδικα­λιστικής οργάνωσης75
 • A. Διαδικασία ίδρυσης75
 • Β. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας77
 • 2.7. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων78
 • 2.8. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων78
 • Α. Απόκτηση ιδιότητας μέλους78
 • α) Απόκτηση ιδιότητας μέλους πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης79
 • 1) Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας79
 • 2) Δημόσιοι υπάλληλοι81
 • 3) Αστυνομικοί υπάλληλοι81
 • β) Απόκτηση ιδιότητας μέλους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας οργάνωσης82
 • γ) Εγγραφή μέλους με δικαστική απόφαση82
 • Β. Απώλεια ιδιότητας μέλους83
 • α) Αποχώρηση83
 • β) Αποβολή (διαγραφή)83
 • 2.9. Οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων85
 • Α. Γενική Συνέλευση85
 • α) Τρόπος συμμετοχής των μελών και λήψη απόφασης στις συνελεύσεις86
 • 1) Το ζήτημα της ηλεκτρονικής ψήφου86
 • 2) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι89
 • β) Απαρτία και απαιτούμενη πλειοψηφία89
 • γ) Πρόεδρος ΓΣ - Εφορευτική Επιτροπή - Δικαστικός αντιπρόσωπος90
 • δ) Σύστημα εκλογών και ψηφοφορία91
 • ε) Κατανομή εδρών οργάνων92
 • Β. Διοικητικό Συμβούλιο94
 • α) Εκλεγμένο ΔΣ94
 • β) Δικαστικώς διορισμένη προσωρινή διοίκηση95
 • Γ. Ελεγκτική Επιτροπή96
 • Δ. Αντιπρόσωποι για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις97
 • 2.10. Κύρος, έλεγχος και προσβολή ελαττωματικών αποφάσεων οργάνων διοίκησης98
 • Α. Ειδικότεροι λόγοι ακυρωσίας102
 • Β. Ποιοι νομιμοποιούνται103
 • Γ. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος105
 • Δ. Δικαστική αρμοδιότητα105
 • Ε. Αναστολή άκυρης απόφασης ΓΣ106
 • 2.11. Υποχρέωση εγγραφής σε Μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων106
 • 2.12. Διάλυση συνδικαλιστικών οργανώσεων108
 • Α. Τρόποι διάλυσης109
 • α) Διάλυση με απόφαση της ΓΣ των μελών109
 • β) Αυτοδίκαιη διάλυση110
 • 1) Για λόγο που προβλέπεται από το καταστατικό110
 • 2) Λόγω μείωσης των μελών κάτω των δέκα110
 • γ) Διάλυση με δικαστική απόφαση110
 • δ) Διάλυση ένωσης προσώπων112
 • Β. Συνέπειες από τη διάλυση112
 • 2.13. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης113
 • Α. Προστασία από κρατική παρέμβαση113
 • Β. Προστασία από εργοδοτικές παρεμβάσεις114
 • Γ. Προστασία από απόλυση και μετάθεση114
 • α) Προστασία συνδικαλιστικά δραστηριοποιούμενων μισθωτών114
 • β) Ειδική προστασία συνδικαλιστικών στελεχών116
 • 1) Οι προστατευόμενες κατηγορίες117
 • 2) Ειδικότερα για την προστασία των ιδρυτικών μελών119
 • 3) Προϋποθέσεις για την εφαρμογή της προστατευτικής νομοθεσίας121
 • 4) Σπουδαίοι λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών126
 • 5) Καταχρηστική επίκληση εκ μέρους του συνδικαλιστικού στελέχους της προστασίας από απόλυση130
 • 6) Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από τη μετάθεση132
 • 7) Έλεγχος συνδρομής των σπουδαίων λόγων απόλυσης - Επιτροπή προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών132
 • Δ. Προστασία της συνδικαλιστικής οργάνωσης και δράσης στο δημόσιο τομέα136
 • 2.14. Συνδικαλιστικά δικαιώματα137
 • Α. Συνδικαλιστικά δικαιώματα στο πεδίο της επιχείρησης137
 • α) Δικαίωμα ανάρτησης πινάκων ανακοινώσεων138
 • 1) Φορείς του δικαιώματος138
 • 2) Περιεχόμενο ανακοινώσεων139
 • 3) Επιλογή χώρου ανάρτησης των ανακοινώσεων140
 • β) Δικαίωμα για χώρο γενικών συνελεύσεων141
 • γ) Δικαίωμα τακτικής διαβούλευσης με τον εργοδότη143
 • δ) Δικαίωμα χρήσης γραφείων εντός της επιχείρησης144
 • ε) Δικαίωμα εισόδου και διανομής ανακοινώσεων στο χώρο εργασίας145
 • 1) Περιεχόμενο του δικαιώματος146
 • 2) Φορείς του δικαιώματος147
 • στ) Δικαίωμα παρουσίας στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας147
 • ζ) Δικαίωμα είσπραξης συνδικαλιστικών συνδρομών147
 • η) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις148
 • θ) Διαδικασία ελέγχου τήρησης των εργοδοτικών υποχρεώσεων148
 • Β. Λοιπά δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων149
 • α) Άσκηση αγωγής και παρέμβασης149
 • β) Δικαίωμα αναφοράς, καταγγελίας, έγκλησης και παράστασης ενώπιον των δημοσίων αρχών150
 • 2.15. Συνδικαλιστικές άδειες151
 • Α. Συνδικαλιστές με σχέση ιδιωτικού δικαίου151
 • α) Κατηγορίες δικαιούχων151
 • 1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων152
 • 2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων(Εργατικών Κέντρων και Ομοσπονδιών)152
 • 3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων153
 • 4) Άδειες άλλων συνδικαλιστικών στελεχών154
 • β) Τρόπος άσκησης του δικαιώματος154
 • γ) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειας155
 • δ) Ευνοϊκότερες του νόμου ρυθμίσεις156
 • ε) Διαφορές σχετικές με τη χορήγηση άδειας απουσίας157
 • Β. Συνδικαλιστικές άδειες στο δημόσιο τομέα157
 • α) Κατηγορίες δικαιούχων άδειας απουσίας με αποδοχές157
 • 1) Μέλη διοίκησης τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων158
 • 2) Μέλη διοίκησης δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων158
 • 3) Μέλη διοίκησης πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων158
 • β) Συνέπειες από τη χορήγηση της άδειας158
 • 3. Εργοδοτικός συνδικαλισμός159
 • 3.1. Γενικώς περί εργοδοτικών οργανώσεων159
 • 3.2. Επαγγελματικές οργανώσεις Ν 1712/1987165
 • Α. Υπαγόμενες οργανώσεις165
 • Β. Σκοπός επαγγελματικών οργανώσεων165
 • Γ. Ιεραρχική διάρθρωση και κατηγορίες επαγγελματικών οργανώσεων166
 • α) Πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ενώσεις)166
 • β) Δευτεροβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (ομοσπονδίες)167
 • γ) Τριτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις (συνομοσπονδίες)167
 • Δ. Βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων167
 • Ε. Πόροι επαγγελματικών οργανώσεων168
 • ΣΤ. Ένταξη σε επαγγελματική οργάνωση και υποχρεώσεις των μελών169
 • Ζ. Αποβολή και διαγραφή μελών170
 • Η. Όργανα και λειτουργία της διοίκησης επαγγελματικών οργανώσεων171
 • α) Γενική συνέλευση171
 • 1) Διαδικασία λήψης αποφάσεων171
 • 2) Κύρος αποφάσεων γενικής συνέλευσης173
 • β) Διοικητικό συμβούλιο173
 • γ) Ελεγκτική Επιτροπή174
 • δ) Αντιπρόσωποι174
 • Θ. Εκλογικό δικαίωμα και εκλογική διαδικασία175
 • α) Εκλογικό δικαίωμα μελών πρωτοβάθμιων οργανώσεων175
 • β) Συμμετοχή πρωτοβάθμιας σε δευτεροβάθμια οργάνωση175
 • γ) Συμμετοχή δευτεροβάθμιας σε τριτοβάθμια οργάνωση176
 • δ) Εκλογική διαδικασία176
 • ε) Ποινικές κυρώσεις177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ179
 • Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας179
 • 1. Συλλογική αυτονομία και επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας179
 • 1.1. Εισαγωγικά179
 • 1.2. Διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης185
 • Α. Εργαζόμενοι που καλύπτονται από τη συλλογική διαπραγμάτευση190
 • Β. Αντικείμενο των συλλογικών διαπραγματεύσεων190
 • Γ. Η αναγνώριση των συνδικάτων για τους σκοπούς της συλλογικής διαπραγμάτευσης191
 • Δ. Η αρχή της ελεύθερης και εκούσιας διαπραγμάτευσης και οι περιορισμοί της193
 • α) Διάφορες μορφές παρέμβασης στις συλλογικές διαπραγματεύσεις193
 • β) Το ζήτημα της επέκτασης των ΣΣΕ195
 • γ) Επίλυση συλλογικών διαφορών και απαγόρευση της υποχρεωτικής διαιτησίας196
 • Ε. Το δικαίωμα διαπραγμάτευσης των δημοσίων υπαλλήλων198
 • 2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στην ελληνική έννομη τάξη200
 • 2.1. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και συλλογικές διαπραγματεύσεις200
 • 2.2. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις εργασίας ως ρυθμιστικό μέσο200
 • Α. Γενικά200
 • Β. Κανονιστικό και ενοχικό μέρος της ΣΣΕ202
 • α) Κανονιστικό μέρος των ΣΣΕ202
 • β) Ενοχικό μέρος των ΣΣΕ204
 • γ) Όροι μικτού χαρακτήρα205
 • 2.3. Πεδίο εφαρμογής Ν 1876/1990206
 • Α. Υπαγωγή σχέσεων εξαρτημένης εργασίας206
 • α) Από πλευράς εργαζομένων207
 • β) Από πλευράς εργοδοτών210
 • Β. Υπαγωγή σχέσεων που προσομοιάζουν με μισθωτή εργασία210
 • 2.4. Περιεχόμενο συλλογικών συμβάσεων εργασίας211
 • Α. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας213
 • α) Ειδικότερα η αμοιβή της εργασίας213
 • β) Θέματα που αφορούν στη σύναψη των ατομικών συμβάσεων214
 • γ) Θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης214
 • δ) Θέματα που αφορούν στη λήξη των ατομικών συμβάσεων215
 • Β. Ζητήματα που αφορούν στην άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος215
 • Γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης216
 • Δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση της επιχειρηματικής πολιτικής217
 • Ε. Ζητήματα που αφορούν στην ερμηνεία των κανονιστικών όρων της ΣΣΕ219
 • ΣΤ. Ζητήματα που προβλέπονται στο άρθρο 12 Ν 1767/1988220
 • Ζ. Ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών222
 • Η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας222
 • α) Όροι που αφορούν στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων222
 • β) Όροι που αφορούν στη διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας223
 • Θ. Ρήτρα ειρήνης225
 • Ι. Ζητήματα που αφορούν στο χρόνο εργασίας227
 • α) Ζητήματα σχετικά με τη μερική απασχόληση και τις πρόσθετες ομάδες εργασίας227
 • β) Ζητήματα σχετικά με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας227
 • γ) Ζητήματα καθορισμού εβδομαδιαίου συστήματος εργασίας στα εμπορικά καταστήματα228
 • 2.5. Είδη συλλογικών συμβάσεων εργασίας228
 • Α. Εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας229
 • α) Νέο σύστημα καθορισμού νομοθετημένου γενικού κατώτατου μισθού229
 • β) Νέου τύπου ΕΓΣΣΕ234
 • Β. Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας235
 • α) Γενικά235
 • β) Ιδιόμορφες κλαδικές ΣΣΕ239
 • Γ. Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας240
 • α) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ240
 • β) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ241
 • Δ. Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας241
 • 2.6. Σκοπός και λειτουργία των διαφόρων ειδών ΣΣΕ243
 • 2.7. Αρμοδιότητα και ικανότητα σύναψης ΣΣΕ245
 • Α. Εισαγωγικά245
 • Β. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕ248
 • α) Γενικές ρυθμίσεις περί αρμοδιότητας248
 • 1) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας248
 • 2) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις249
 • 3) Ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις250
 • 4) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις251
 • β) Ειδικές περιπτώσεις αρμοδιότητας253
 • 1) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ που αφορούν υπαλλήλους γραφείων ελευθέρων επαγγελματιών μελών ΝΠΔΔ253
 • 2) Αρμοδιότητα για σύναψη ΣΣΕ στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ254
 • Γ. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ και αντιπροσωπευτικότητα255
 • α) Γενικά περί ικανότητας των συνδικαλιστικών οργανώσεων257
 • 1) Από την πλευρά των εργαζομένων257
 • 2) Από την εργοδοτική πλευρά258
 • β) Αντιπροσωπευτικότητα259
 • 1) Κριτήριο απόδοσης της αντιπροσωπευτικότητας259
 • 2) Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότητας260
 • 2.8. Διαδικασία διαπραγματεύσεων, σύναψης και θέσης σε ισχύ ΣΣΕ261
 • Α. Δικαίωμα και υποχρέωση καλόπιστης διαπραγμάτευσης261
 • Β. Βασικές διαδικαστικές υποχρεώσεις των μερών262
 • Γ. Δικαίωμα παρέμβασης από τη μη αντιπροσωπευτική οργάνωση263
 • Δ. Διαπραγματεύσεις και άσκηση δικαιώματος απεργίας264
 • Ε. Διαδικασία υπογραφής και θέσης σε ισχύ των ΣΣΕ265
 • ΣΤ. Διαδικασία δημοσιότητας των ΣΣΕ266
 • 2.9. Ανταγωνισμός όρων ΣΣΕ επί των ατομικών σχέσεων εργασίας (συρροή και αρχή εύνοιας)266
 • Α. Σχέση όρων ΕΓΣΣΕ και λοιπών κατηγοριών ΣΣΕ267
 • Β. Το ζήτημα της συρροής όρων λοιπών ΣΣΕ269
 • α) Έννοια και λειτουργία της συρροής όρων269
 • β) Η αρχή της εύνοιας και τα όριά της272
 • Γ. Τρόπος σύγκρισης και επιλογής των ευνοϊκότερων όρων276
 • 2.10. Η σχέση όρων ΣΣΕ με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες278
 • Α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμου278
 • α) Νομοθετικός περιορισμός της συλλογικής αυτονομίας278
 • β) Το ζήτημα της νομοθετικής «κύρωσης» ή της θεώρησης των διατάξεων των ΣΣΕ ως «εγκύρων»282
 • Β. Σχέση όρων ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων εργασίας284
 • α) Αρχή της εύνοιας284
 • β) Συμβατική παραπομπή στους όρους ΣΣΕ287
 • Γ. Σχέση όρων ΣΣΕ και όρων Κανονισμού εργασίας289
 • 2.11. Διαδοχή ΣΣΕ290
 • Α. Γενικά290
 • Β. Εφαρμογή της αρχής της τάξεως292
 • 2.12. Χρόνος ισχύος ΣΣΕ295
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις295
 • Β. Χρόνος έναρξης ισχύος ΣΣΕ298
 • α) Γενικά298
 • β) Αναδρομικότητα ισχύος ΣΣΕ298
 • γ) Αναδρομικότητα ισχύος διαιτητικής απόφασης301
 • δ) Χρόνος έναρξης ισχύος μεταγενέστερος της κατάθεσης της ΣΣΕ302
 • ε) Έναρξη ισχύος ΣΣΕ υπό αίρεση302
 • Γ. Λήξη ισχύος ΣΣΕ304
 • α) Λήξη με πάροδο του συμφωνημένου χρόνου304
 • β) Λήξη με καταγγελία306
 • 1) Καταγγελία λόγω σημαντικής μεταβολής των συνθηκών307
 • 2) Επίδοση εγγράφου καταγγελίας309
 • 3) Αναφορά των λόγων της καταγγελίας309
 • 4) Υποχρέωση έναρξης νέας διαπραγμάτευσης310
 • 5) Ειδικώς η καταγγελία ΣΣΕ που έχει κυρωθεί με νόμο310
 • 6) Ειδικώς η καταγγελία επιχειρησιακής ΣΣΕ που συνάφθηκε από ένωση προσώπων311
 • γ) Άλλοι τρόποι λήξης των ΣΣΕ311
 • Δ. Ex lege παράταση ισχύος και μετενέργεια ΣΣΕ312
 • α) Πλασματική παράταση ισχύος ΣΣΕ314
 • β) Μετενέργεια ΣΣΕ317
 • 1) Έννοια και λειτουργία της μετενέργειας317
 • 2) Διατηρούμενοι κατά την περίοδο της μετενέργειας όροι321
 • 3) Μη διατηρούμενοι όροι323
 • 4) Λοιπά ζητήματα324
 • 2.13. Πεδίο ισχύος και δέσμευση από ΣΣΕ325
 • Α. Δέσμευση από εθνική γενική ΣΣΕ326
 • Β. Δέσμευση από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ327
 • Γ. Δέσμευση από επιχειρησιακές ΣΣΕ332
 • 2.14. Διεύρυνση του κύκλου δεσμευομένων προσώπων333
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις333
 • Β. Συνυπογραφή ΣΣΕ από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση334
 • Γ. Από κοινού προσχώρηση σε ΣΣΕ που δεν δεσμεύει τον εργοδότη334
 • Δ. Προσχώρηση συνδικαλιστικής οργάνωσης σε ΣΣΕ που δεσμεύει ήδη τον εργοδότη335
 • Ε. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση)336
 • α) Σκοπός του θεσμού της επέκτασης336
 • β) Έννοια και λειτουργία της επέκτασης338
 • γ) Νόμιμες προϋποθέσεις342
 • 1. Υποβολή αίτησης342
 • 2. Τεκμηρίωση343
 • 3. Γνωμοδότηση ΑΣΕ343
 • δ) Χρόνος διάρκειας της δέσμευσης από επεκταθείσα ΣΣΕ345
 • ε) Ειδικές ex lege περιπτώσεις επέκτασης (διεύρυνσης) του πεδίου εφαρμογής ΣΣΕ346
 • 1) Διεύρυνση του άρθρου 1 § 23 Ν 2328/1995346
 • 2) Διεύρυνση του άρθρου 6 παρ. 3 εδ. β’ Ν 1866/1989347
 • 3) Διεύρυνση του άρθρου 3 § 5 ΝΔ 1346/1973347
 • 4) Διεύρυνση του άρθρου 13 § 16 Ν 2328/1995348
 • 5) Διεύρυνση Κ.Υ.Α. 15064/1981348
 • 6) Διεύρυνση στις σχέσεις προσωρινής απασχόλησης348
 • ζ) Η συνταγματικότητα των περί επέκτασης ρυθμίσεων349
 • 3. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων350
 • 3.1. Διάκριση εννοιών Μεσολάβησης, Διαιτησίας και Συμφιλίωσης350
 • Α. Ο σκοπός της μεσολάβησης351
 • Β. Ο σκοπός της διαιτησίας351
 • Γ. Ο σκοπός της συμφιλίωσης353
 • 3.2. Διαμόρφωση των θεσμών μεσολάβησης και διαιτησίας353
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις353
 • Β. Βασικά χαρακτηριστικά και συνταγματικότητα των περί διαιτησίας διατάξεων356
 • Γ. Το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της διαιτησίας359
 • Δ. Το αντικείμενο της μεσολάβησης363
 • Ε. Το αντικείμενο της διαιτησίας364
 • 3.3. Όργανα παροχής υπηρεσιών μεσολάβησης και διαιτησίας367
 • Α. Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)367
 • Β. Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών368
 • 3.4. Προϋποθέσεις προσφυγής στη Μεσολάβηση και Διαιτησία370
 • Α. Έναρξη διαδικασιών μεσολάβησης και διαιτησίας370
 • α) Αποτυχία των συλλογικών διαπραγματεύσεων370
 • 1) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη μεσολάβηση370
 • 2) Η αποτυχία των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για προσφυγή στη διαιτησία371
 • β) Υποβολή σχετικής αίτησης με ορισμένο αντικείμενο372
 • 1) Αίτηση μεσολάβησης και ορισμός μεσολαβητή372
 • 2) Αίτηση διαιτησίας και ορισμός διαιτητικού οργάνου374
 • Β. Διενέργεια της μεσολάβησης και της διαιτησίας και σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις377
 • Γ. Περάτωση διαδικασιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας379
 • α) Περάτωση διαδικασίας μεσολάβησης379
 • 1) Επίτευξη συμφωνίας κατά τις συζητήσεις και συνομολόγηση ΣΣΕ379
 • 2) Υποβολή επίσημης πρότασης του Μεσολαβητή379
 • 3) Περάτωση με παραίτηση του αιτούντος ή με κοινή συμφωνία περί διακοπής της διαδικασίας382
 • 4) Μη υποβολή πρότασης και θέση της διαφοράς στο αρχείο382
 • β) Περάτωση διαδικασίας διαιτησίας382
 • 1) Περάτωση με έκδοση διαιτητικής απόφασης382
 • 2) Περάτωση με σύναψη ΣΣΕ385
 • 3) Περάτωση με θέση της διαφοράς στο αρχείο385
 • Δ. Ισχύς της διαιτητικής απόφασης385
 • 3.5. Διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας και άσκηση δικαιώματος απεργίας388
 • 3.6. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑ389
 • Α. Φύση διαφορών και αρμοδιότητα389
 • Β. Ειδικώς ο δικαστικός έλεγχος των ΔΑ391
 • 3.7. Οι διαδικασίες συμφιλίωσης393
 • Α. Η συμφιλίωση του Ν 1876/1990394
 • α) Γενικά394
 • β) Εκκίνηση της συμφιλιωτικής διαδικασίας394
 • γ) Θέματα που αποτελούν αντικείμενο συμφιλίωσης395
 • δ) Έργο του συμφιλιωτή και περάτωση της συμφιλίωσης395
 • Β. Η συμφιλίωση του Ν 3996/2011396
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ399
 • Δίκαιο των εργασιακών συγκρούσεων399
 • 1. Αναγνώριση της απεργίας από τη διεθνή έννομη τάξη399
 • 1.1. Είδη απεργιακών κινητοποιήσεων400
 • 1.2. Μορφές απεργίας402
 • 1.3. Προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας403
 • 1.4. Περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος στη δημόσια διοίκηση και στις ουσιώδεις υπηρεσίες404
 • 1.5. Απεργία και προσφυγή στην υποχρεωτική διαιτησία407
 • 2. Η απεργία στην ελληνική έννομη τάξη407
 • 2.1. Αναγνώριση του απεργιακού δικαιώματος407
 • 2.2. Έννοια και έκταση του απεργιακού δικαιώματος409
 • Α. Εννοιολογικά στοιχεία της νόμιμης απεργίας411
 • Β. Φορείς άσκησης του δικαιώματος415
 • 3. Γενικές προϋποθέσεις νομιμότητας της απεργίας416
 • 3.1. Νόμιμος απεργιακός σκοπός416
 • Α. Εργασιακές επιδιώξεις416
 • Β. Πολιτική απεργία419
 • Γ. Απεργία αλληλεγγύης421
 • Δ. Συλλογικές διαφορές συμφερόντων και νομικές διαφορές421
 • Ε. Αιτήματα που παρεμποδίζουν την επιχειρηματική πολιτική422
 • ΣΤ. Αιτήματα σχετικά με τη διατήρηση των εργασιακών θέσεων424
 • Ζ. Απεργία, ελεύθερος ανταγωνισμός και ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων425
 • Η. Νομιμότητα λοιπών διεκδικήσεων426
 • 3.2. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συστημένη συνδικαλιστική οργάνωση427
 • 3.3. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση428
 • Α. Αρχή της εγγύτητας429
 • Β. Αρμοδιότητα κήρυξης απεργίας και αρχή της πολλαπλότητας431
 • Γ. Αρμοδιότητα σε ειδικές περιπτώσεις απεργιών431
 • 3.4. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία432
 • Α. Τρόπος λήψης της απόφασης περί απεργίας432
 • α) Γενικά432
 • β) Μυστική ψηφοφορία433
 • γ) Απαιτούμενη απαρτία434
 • δ) Απαιτούμενη πλειοψηφία436
 • Β. Η κήρυξη απεργίας στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις437
 • Γ. Η κήρυξη της απεργίας στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες οργανώσεις438
 • 3.5. Υποχρέωση προειδοποίησης του εργοδότη439
 • 3.6. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας442
 • Α. Διαδικασία διάθεσης προσωπικού ασφαλείας442
 • Β. Καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας445
 • 3.7. Μη καταχρηστική άσκηση απεργιακού δικαιώματος445
 • Α. Το ζημιογόνο απεργιακό αποτέλεσμα446
 • Β. Η απεργία ως έσχατη λύση (ultima ratio)449
 • Γ. Απεργία με αιτήματα την επίλυση νομικών διαφορών449
 • Δ. Καταχρηστικότητα λόγω προσχηματικών αιτημάτων450
 • Ε. Καταχρηστικότητα λόγω αιτημάτων που προσβάλλουν τον πυρήνα του διευθυντικού δικαιώματος451
 • ΣΤ. Έλεγχος του απεργιακού σκοπού με τα κριτήρια της κατάχρησης δικαιώματος452
 • Ζ. Η χρονική διάρκεια της απεργίας ως στοιχείο κατάχρησης453
 • Η. Καταχρηστικές πρακτικές453
 • 3.8. Το ζήτημα των λεγόμενων «άτυπων μέσων εργασιακού αγώνα»455
 • 4. Η απεργία στο δημόσιο τομέα και στις κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες456
 • 4.1. Το κοινωνικό κόστος της απεργίας456
 • 4.2. Φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες459
 • 4.3. Πρόσθετοι όροι νομιμότητας σε φορείς και επιχειρήσεις που παρέχουν κοινωνικά αναγκαίες υπηρεσίες461
 • Α. Υποχρέωση γνωστοποίησης αιτημάτων προ τετραημέρου462
 • Β. Υποχρέωση διάθεσης προσωπικού ασφαλείας για τη διασφάλιση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου463
 • Γ. Υποχρέωση προσφυγής σε δημόσιο διάλογο467
 • α) Έννοια δημοσίου διαλόγου467
 • β) Διαδικασία διεξαγωγής468
 • γ) Δημόσιος διάλογος και απεργία471
 • δ) Δημόσιος διάλογος και απαγόρευση δικαστικής προσφυγής472
 • ε) Δημόσιος διάλογος με δημόσια διαβούλευση474
 • στ) Δημόσιος διάλογος και κοινή διαδικασία μεσολάβησης474
 • 5. Η απεργία των δημοσίων υπαλλήλων475
 • 5.1. Γενικές παρατηρήσεις475
 • 5.2. Ειδικές προβλέψεις476
 • Α. Αρμοδιότητα και τρόπος κήρυξης476
 • Β. Έγγραφη γνωστοποίηση αιτημάτων478
 • Γ. Καθορισμός προσωπικού ασφαλείας και εξυπηρέτησης αναγκών του κοινωνικού συνόλου478
 • 6. Συνέπειες από την συμμετοχή σε απεργία479
 • 6.1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία479
 • 6.2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία480
 • 7. Ο δικαστικός έλεγχος του απεργιακού δικαιώματος484
 • 7.1. Αγωγή αναγνώρισης του παράνομου χαρακτήρα της απεργίας484
 • 7.2. Ειδικές δικονομικές διατάξεις490
 • 8. Ανταπεργία και άλλες εργοδοτικές πρακτικές ως απάντηση στην απεργία491
 • 8.1. Ανταπεργία491
 • Α. Έννοια της ανταπεργίας491
 • Β. Απαγόρευση της ανταπεργίας493
 • 8.2. Απαγόρευση πρόσληψης «απεργοσπαστών»495
 • 9. Πολιτική επιστράτευση απεργών497
 • 9.1. Απαγόρευση αναγκαστικής εργασίας497
 • 9.2. Η πολιτική επιστράτευση ως μέσον διακοπής απεργίας499
 • Αλφαβητικό ευρετήριο503
 • 0
 • 0