Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-654-000-4
Σελίδες: 440
Συγγραφέας: Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη
Πρόλογος: Λ. Μήτρου

Το βιβλίο «Αρχεία και Δίκαιο» αφορά το διακλαδικό δίκαιο των αρχείων. Καλύπτει τον νέο Ν 4610/2019 για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε αρχειακό υλικό (αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον και δικαίωμα στη λήθη), την Οδηγία 790/2019 για την πνευματική ιδιοκτησία (διατάξεις για τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο, τη μαζική ψηφιοποίηση έργων σε αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία, την εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων κ.λπ.) και τον Ν 3028/2002 όπως έχει εφαρμογή σε αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά. 

Το βιβλίο στοχεύει σε μια ολοκληρωτική εικόνα των διατάξεων που αφορούν τα αρχεία στην Ελλάδα σήμερα, αλλά πολλές από τις ανωτέρω διατάξεις έχουν άμεση εφαρμογή και στις βιβλιοθήκες και στα μουσεία. Ενδιαφέρει συνεπώς όχι μόνο τα αρχεία, αλλά και τις βιβλιοθήκες και τα μουσεία, (και επομένως και τους αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους και μουσειολόγους).

Ενδιαφέρει τους επιστήμονες της πληροφόρησης γενικά, τους πληροφορικούς και τεχνολόγους της πληροφορίας, τους ερευνητές και ιστορικούς, τους νομικούς/δικηγόρους ειδικούς στα προσωπικά δεδομένα, πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και όλους όσους ενδιαφέρονται για την πρόσβαση στην πληροφορία γενικότερα, καθώς αυτή ελέγχεται από ένα πλέγμα κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • 0
 • I. Αρχεία και δίκαιο1
 • 1. Ορισμοί1
 • 2. Αναλογικά και ψηφιακά - αλλά πάντα αρχεία10
 • 3. Τα αρχεία ως πρόκληση για τους νομικούς16
 • II. Αρχεία και προσωπικά δεδομένα25
 • 1. Αρχικές παρατηρήσεις25
 • 2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/67929
 • 3. Αυτοματοποιημένη ή μη επεξεργασία δεδομένων / σύστημα αρχειοθέτησης και αρχεία34
 • 4. Προσωπικά δεδομένα και αρχεία38
 • α. Η έννοια38
 • β. Ένα παράδειγμα προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας στο πλαίσιο συνεντεύξεων προφορικής ιστορίας45
 • γ. Ένα παράδειγμα προσωπικών δεδομένων σε αρχεία- το αρχείο του (αναμορφωτικού) Σχολείου Κοριτσιών του Wisconsin46
 • 5. Επεξεργασία και αρχεία47
 • 6. Υποχρεώσεις υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στα αρχεία51
 • 7. Η αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων και η μόνιμη διατήρησή τους στα αρχεία: η αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον67
 • α. Περί ελαχιστοποίησης67
 • β. Ελαχιστοποίηση και αρχεία - το δικαίωμα στη λήθη68
 • γ. Η ρύθμιση του Κανονισμού73
 • δ. Αρχειοθέτηση προς το δημόσιο συμφέρον75
 • i. H έννοια 75
 • ii. Ερμηνεία79
 • 8. Εξαίρεση για τους σκοπούς της επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή συλλογής και τήρησης στατιστικών στοιχείων89
 • α. To παλαιότερο καθεστώς επεξεργασίας για ερευνητικούς σκοπούς94
 • β. Διαφοροποιήσεις της Αρχής μετά τον Κανονισμό98
 • γ. Ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση και ιστορική έρευνα101
 • 9. Νόμος για τα ΓΑΚ και νόμος για τα προσωπικά δεδομένα105
 • 10. Ιδιωτικά αρχεία, ιδιωτικές επιθυμίες και κλειστά αρχεία116
 • α. Ιδιωτικά αρχεία - η νομική φύση τους116
 • β. Δωρεά ιδιωτικών αρχείων στο κράτος και σχετικοί όροι 121
 • III. Aρχεία και πνευματική ιδιοκτησία127
 • 1. Γενικά127
 • 2. Βασικές έννοιες πνευματικής ιδιοκτησίας131
 • α. Έργο και πρωτοτυπία131
 • β. Περιουσιακό και ηθικό δικαίωμα135
 • γ. Χρόνος προστασίας138
 • 3. Πνευματική ιδιοκτησία και αρχεία: τα κυριότερα ζητήματα139
 • 4. Το ζήτημα της αναλογικής/ψηφιακής αναπαραγωγής έργων από χρήστες μέσα στα αρχεία142
 • 5. Το ζήτημα της αναπαραγωγής/ψηφιοποίησης και δημοσίευσης έργων που κατέχουν τα αρχεία από τα αρχεία για τους δικούς τους σκοπούς148
 • α. Βασικές αρχές148
 • β. Αναπαραγωγή και ηθικό δικαίωμα δημιουργού150
 • 6. Ειδικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την αναπαραγωγή σε αρχεία για συγκεκριμένους λόγους152
 • α. Διατήρηση και μεταβίβαση152
 • β. Παρουσίαση/διάθεση στο κοινό και έρευνα/ ιδιωτική μελέτη163
 • 7. Το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων του ίδιου του αρχείου164
 • α. Το αρχείο ως δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρωτότυπα έργα κατά τον Ν 2121/1993 164
 • β. Το αρχείο και τα δικαιώματά του σε βάσεις δεδομένων του167
 • γ. Εξουσίες του αρχείου όσον αφορά στις βάσεις δεδομένων του176
 • 8. Tο ζήτημα των ορφανών έργων και η χρήση τους στα αρχεία181
 • α. Η Οδηγία 2012/28/ΕΚ190
 • β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας στην Ελλάδα - Tο άρθρο 27Α Ν 2121/1993.196
 • γ. Βάσεις επιμελούς αναζήτησης προτεινόμενες στην Ελλάδα199
 • δ. Κριτική και προτάσεις205
 • 9. Τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο και η πιθανή χρήση τους στα αρχεία213
 • α. Διατάξεις της Οδηγίας 790/2019 για τα έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο218
 • β. Κριτική225
 • 10. Η εξαίρεση εξόρυξης κειμένων και δεδομένων και τα αρχεία229
 • α. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 790/2019 για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων240
 • β. Κριτική: το δικαίωμα στην ανάγνωση ως δικαίωμα στην εξόρυξη243
 • 11. Η Πρόταση Διεθνούς Συνθήκης της IFLA για τα αρχεία και τις βιβλιοθήκες246
 • ΙV. Αρχεία και πολιτιστική κληρονομιά253
 • 1. Πολιτιστική κληρονομιά - βασικές έννοιες253
 • 2. Πολιτιστική κληρονομιά και αρχεία258
 • α. Η ειδική προστασία των δημόσιων αρχείων κατά τον Ν 4610/2019260
 • β. Προστασία ιδιωτικών αρχείων με τον Ν 4610/2019 263
 • 3. Τα αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά κατά τον Ν 3028/2002274
 • α. Δεσμεύσεις για τα αρχεία-μνημεία282
 • 4. Τα αρχεία ως πολιτιστικά αγαθά στο φορολογικό δίκαιο287
 • α. Ελληνικό φορολογικό δίκαιο και μνημεία282
 • β. Ο Νόμος Πολιτιστικών Δωρεών (Cultural Gifts Scheme) in Lieu της Αγγλίας292
 • γ. Ειδική νομοθεσία σε άλλες έννομες τάξεις297
 • δ. Προστασία ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς και αρχεία298
 • ε. Διεθνείς διαμάχες και διεκδικήσεις αρχείων303
 • i. Αρχεία και πολιτιστικός διεθνισμός303
 • ii. Οι διεκδικήσεις και αντιδικίες για τα αρχεία στον κόσμο - Mερικά παραδείγματα307
 • V. Τελικές παρατηρήσεις317
 • Παράρτημα325
 • Bιβλιογραφία379
 • Αλφαβητικό ευρετήριο411
 • 0
 • 0