Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-654-004-2
Σελίδες: 624
Συγγραφέας: Χρ. Σατλάνης
Πρόλογος: Ι. Φαρσεδάκης

Στο έργο «Εισαγωγή στο Ποινικό Δίκαιο - Γενικό Μέρος» εκτίθενται οι βασικές έννοιες του Ποινικού Δικαίου: Ο σκοπός της ποινής και του Ποινικού Δικαίου, τα στοιχεία του εγκλήματος γενικώς, τα στοιχεία κάθε εγκλήματος, η ερμηνεία του Ποινικού Δικαίου και η αρχή nullum crimen nulla poena sune lege, οι διακρίσεις των εγκλημάτων και η πρακτική τους σημασία, το έδαφος και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει το ελληνικό ποινικό δίκαιο, οι λόγοι αποκλεισμού της ποινικής ευθύνης (αποκλεισμός του αδίκου και του καταλογισμού), η έννοια του δόλου και της αμέλειας, η απόπειρα του εγκλήματος, οι μορφές συμμετοχής στο έγκλημα, η συρροή εγκλημάτων, οι προβλεπόμενες από τον Ποινικό Κώδικα ποινές, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της δίκαιης και προσήκουσας ποινής, οι λόγοι μείωσης της ποινής, η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, η μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, η απόλυση υπό όρο, οι ειδικές διατάξεις για ανηλίκους και άλλα συναφή ζητήματα.

Τα άφθονα παραδείγματα που συνοδεύουν τις θεωρητικές έννοιες είναι προορισμένα να διεγείρουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη και να συμβάλουν, ώστε να μπορεί αυτός να κατανοήσει και να αφομοιώσει τις αόριστες νομικές έννοιες, εμπεδώνοντας παράλληλα και τα συναφή νομικά νοήματα, ενώ συγχρόνως θα τον εισάγουν διαρκώς (νοερά) στη ζοφερή πραγματικότητα και στην πράξη των ποινικών δικαστηρίων.

Πρόκειται για ένα πλήρες και εύχρηστο βοήθημα εργασίας για κάθε ασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ1
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1
 • Έννοια, σκοπός και πηγές του Ποινικού Δικαίου. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Νομοτυπική υπόσταση του εγκλήματος (αντικειμενική υπόσταση, υποκειμενική υπόσταση, εξωτερικοί όροι του αξιοποίνου, υποκειμενικά στοιχεία του αδίκου). Τόπος και χρόνος τέλεσης του εγκλήματος1
 • Α. Έννοια, σκοπός και πηγές του Ποινικού Δικαίου1
 • Β. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος6
 • Γ. Τόπος και χρόνος τελέσεως του εγκλήματος21
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ26
 • Βαθμίδες, κριτήρια και μέθοδοι ερμηνείας και περαιτέρω διάπλασης του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου26
 • Α. Εισαγωγή26
 • Β.Η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia, certa (n.c.n.p.s.l.)36
 • Γ.Η ερμηνεία υπό στενή έννοια ή συγκεκριμενοποίηση ασαφών εννοιών42
 • Δ. Η αναλογία νόμου και η αναλογία δικαίου49
 • Ε. Η διορθωτική ερμηνεία του νόμου58
 • ΣΤ. Έννοια όρων του Ποινικού Κώδικα77
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ82
 • Τα εδάφη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύει και εφαρμόζεται το Ποινικό Δίκαιο82
 • Α. Εισαγωγή 82
 • Β. Οι διατάξεις των άρθρων 5-11 ΠΚ86
 • Γ.Η διεθνής ποινική δικαιοδοσία της Ελλάδας ως παράκτιου κράτους κατά το ισχύον Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας95
 • Δ.Πρακτικά ζητήματα και παραδείγματα προς επίλυση98
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ103
 • ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ103
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ103
 • Διακρίσεις εγκλημάτων103
 • Α. Κακουργήματα και πλημμελήματα 103
 • Β. Εγκλήματα ενέργειας και εγκλήματα παραλείψεως105
 • Γ.Ουσιαστικά εγκλήματα ή εγκλήματα αποτελέσματος και τυπικά εγκλήματα ή εγκλήματα συμπεριφοράς110
 • Δ. Εγκλήματα βλάβης και εγκλήματα διακινδύνευσης111
 • Ε.Βασικά, προνομιούχα, διακεκριμένα και ιδιώνυμα εγκλήματα114
 • ΣΤ. Εγκλήματα διακρινόμενα εκ του αποτελέσματος115
 • Ζ. Στιγμιαία και διαρκή εγκλήματα129
 • Η. Κοινά και ιδιαίτερα εγκλήματα130
 • Θ. Απλά, πολύπρακτα και σύνθετα εγκλήματα132
 • Ι. Απλότροπα και πολύτροπα ή μικτά εγκλήματα133
 • ΙΑ.Εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα και κατ’ έγκληση διωκόμενα136
 • ΙΒ. Εγκλήματα πολιτικά, κοινά και σύνθετα137
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ138
 • Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης και οι λόγοι άρσης του αδίκου138
 • Α. Προλεγόμενα138
 • Β.Γενικοί λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης 140
 • Ι. Ενάσκηση δικαιώματος και εκπλήρωση καθήκοντος κατά το άρθρο 20 ΠΚ140
 • ΙΙ. Η προσταγή142
 • ΙΙΙ. Η άμυνα144
 • IV. Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο κατά το άρθρο 25 ΠΚ150
 • Γ.Ειδικοί λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης155
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ167
 • Ο καταλογισμός της πράξης στον δράστη ή ο καταλογισμός ή η ενοχή ή ο καταλογισμός σε ενοχή και οι λόγοι αποκλεισμού του καταλογισμού167
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις167
 • Β. Ο δόλος ή η πρόθεση171
 • Ι. Έννοια και είδη του δόλου171
 • ΙΙ. Η πραγματική πλάνη που αποκλείει τον δόλο177
 • Γ. Η αμέλεια 179
 • Ι. Έννοια και είδη αμέλειας (εξωτερική και εσωτερική αμέλεια)179
 • ΙΙ. Παραδείγματα εσωτερικής αμέλειας 184
 • ΙΙΙ. Η αμέλεια στη Νομολογία του Αρείου Πάγου194
 • ΙV. Εξωτερική και εσωτερική αμέλεια κατά την ενάσκηση ιατρικών καθηκόντων202
 • Δ.Εμβάθυνση στις έννοιες του ενδεχόμενου δόλου και της ενσυνείδητης αμέλειας κυρίως με παραδείγματα238
 • Ι. Προς μια νέα διατύπωση του ορισμού του ενδεχόμενου δόλου238
 • ΙΙ. Η γνώση από τον δράστη του υψηλού ποσοστού επικινδυνότητας της πράξης του ή της εγγύτητας του κινδύνου 244
 • ΙΙΙ. Δόλος βλάβης και δόλος διακινδύνευσης - Εγκλήματα διακρινόμενα εκ του αποτελέσματος251
 • IV. Μερικά ακόμα παραδείγματα για τη διάκριση ενδεχόμενου δόλου και ενσυνείδητης αμέλειας255
 • Ε. Η ικανότητα προς καταλογισμό 261
 • ΣΤ. Το «άλλως δύνασθαι πράττειν τον δράστην»266
 • Ζ.Ειδικότερα: συγγνωστή νομική πλάνη και αξιόπιστη πληροφόρηση για αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου274
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 274
 • ΙΙ. Παραδείγματα συγγνωστής νομικής πλάνης277
 • ΙΙΙ. Η φερέγγυα και αξιόπιστη πληροφόρηση για αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου ως λόγος συγγνωστής νομικής πλάνης279
 • ΙV. Συμπεράσματα και Επίμετρο 282
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ284
 • Ο αντικειμενικός καταλογισμός του αποτελέσματος της πράξης στον δράστη ή ο καταλογισμός στην αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος284
 • Α. Εισαγωγή στην προβληματική284
 • Β.Περιεχόμενο της Θεωρίας για τον αντικειμενικό καταλογισμό 285
 • Γ.Αποκλεισμός του αξιοποίνου λόγω έλλειψης του αντικειμενικού καταλογισμού στα από αμέλεια και στα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα292
 • Ι. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις292
 • ΙΙ. Η μη διαπίστωση εξωτερικής αμέλειας: θεμελιακού στοιχείου στο έγκλημα από αμέλεια294
 • ΙΙΙ. Το αναπόφευκτο του αποτελέσματος και σε περίπτωση νόμιμης εναλλακτικής συμπεριφοράς295
 • IV. Η υπαγωγή του ιστορικού συμβάντος σε ξένο τομέα ευθύνης298
 • V. Η ελεύθερη και υπεύθυνη αυτοδιακινδύνευση ή αυτοπροσβολή311
 • VI. Η μη ένταξη της αποτροπής του κινδύνου που πραγματώθηκε στο πλαίσιο του προστατευτικού σκοπού του παραβιασθέντος κανόνα επιμέλειας 318
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ321
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η απόπειρα εγκλήματος321
 • Α.Έννοια και προϋποθέσεις της απόπειρας με παραδείγματα321
 • Β.Προπαρασκευαστικές πράξεις για την τέλεση εγκλήματος327
 • Γ. Απρόσφορη απόπειρα 329
 • Δ. Εκούσια υπαναχώρηση330
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ332
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η συμμετοχή στο έγκλημα332
 • Α.Οι μορφές συμμετοχής στο έγκλημα και οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα332
 • Β. Άμεση ή φυσική αυτουργία335
 • Γ. Έμμεση αυτουργία336
 • Δ. Ηθική αυτουργία338
 • Ε. Συνέργεια: αναγκαία ή άμεση και απλή345
 • ΣΤ.Συναυτουργία - Προπαρασκευαστικές, υποστηρικτικές και βοηθητικές πράξεις ως μορφές συναυτουργίας350
 • Ι. Εισαγωγή στην προβληματική350
 • ΙΙ. Η θέση της ελληνικής Νομικής Θεωρίας στο προϊσχύσαν δίκαιο358
 • ΙΙΙ. Η θέση του Αρείου Πάγου 374
 • IV. Η θέση της γερμανικής Νομολογίας και Νομικής Θεωρίας389
 • V. Συμπεράσματα 396
 • VΙ. Απαντήσεις στα τεθέντα παραδείγματα 402
 • Ζ. Άρθρο 49 ΠΚ (ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις) 407
 • ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ410
 • Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος: Η συρροή εγκλημάτων (κατ’ ιδέαν και πραγματική, αληθινή και φαινομενική συρροή εγκλημάτων)410
 • Α. Κατ’ ιδέαν και πραγματική συρροή εγκλημάτων410
 • Β. Αληθινή και φαινομενική συρροή εγκλημάτων415
 • Γ.Οι δυσκολίες κατά τη διάγνωση της αληθινής ή φαινομενικής συρροής430
 • Δ.Αρχές που διέπουν την κατ’ ιδέαν φαινοµενική συρροή 434
 • Ι. Αρχή της ειδικότητας 434
 • ΙΙ. Αρχή της απορρόφησης 437
 • ΙΙΙ. Αρχή της επικουρικότητας 441
 • Ε.Αρχές που διέπουν την πραγματική φαινοµενική συρροή 444
 • Ι. Αρχή της απορρόφησης 444
 • ΙΙ. Αρχή της επικουρικότητας 447
 • ΙΙΙ. Αρχή της συγχώνευσης 448
 • IV. Αρχή της διάζευξης 450
 • ΣΤ.Η απαγόρευση της διπλής αξιολόγησης των ίδιων πραγματικών γεγονότων ως ερμηνευτικό επιχείρημα για τη διάγνωση και τη θεμελίωση φαινοµενικής συρροής 454
 • Ζ.Αναβίωση του φαινοµενικά συρρέοντος ποινικού νόµου 458
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ462
 • ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ462
 • ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ462
 • Ποινές (κύριες και παρεπόμενες) και μέτρα ασφαλείας. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο (παραγραφή, παραίτηση από την έγκληση, έμπρακτη μετάνοια, αμνηστία, ειδική παραγραφή και κρυπτοαμνηστία)462
 • Α. Κύριες ποινές462
 • Β. Παρεπόμενες ποινές463
 • Ι. Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων464
 • ΙΙ. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος και αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου464
 • ΙΙΙ. Δημοσίευση της καταδικαστικής απόφασης464
 • IV. Η δήμευση465
 • Γ. Μέτρα ασφάλειας470
 • Δ. Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο 473
 • Ι. Παραγραφή473
 • II. Παραίτηση από την έγκληση480
 • ΙΙΙ. Έμπρακτη μετάνοια483
 • IV. Αμνηστία, ειδική παραγραφή και κρυπτοαμνηστία485
 • ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ488
 • Δικαστική επιμέτρηση της ποινής. Λόγοι μείωσης της ποινής. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Ποινή επί συρροής εγκλημάτων. Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση488
 • Α.Επιμέτρηση της ποινής, περιστάσεις - κριτήρια για την επιμέτρηση της ποινής και αναιρετικός έλεγχος (υπό το πρίσμα κυρίως της Νομολογίας του γερμανικού Ομοσπονδιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου) 488
 • Ι. Αναφορά στο ισχύον σήμερα δίκαιο με το βλέμμα στο παρελθόν488
 • ΙΙ. Ανάλυση των σημαντικών για την επιμέτρηση της ποινής περιστάσεων-κριτηρίων 502
 • ΙΙΙ. Το διανοητικό διάβημα ή εγχείρημα της δικαστικής επιμέτρησης της ποινής και η σχετική αιτιολόγηση 524
 • IV. Αναιρετικός έλεγχος της κρίσης για την επιμέτρηση της ποινής533
 • Β.Λόγοι μείωσης της ποινής και ελαφρυντικές περιστάσεις538
 • Γ. Ποινές επί συρροής εγκλημάτων550
 • Δ. Κατ’ εξακολούθηση έγκλημα 552
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ569
 • Αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Δικαστική άφεσητης ποινής. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Απόλυση καταδίκου υπό όρο569
 • Α. Αναστολή της εκτέλεσης της ποινής υπό όρο569
 • Β. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής 572
 • Γ. Δικαστική άφεση της ποινής576
 • Δ.Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής577
 • Ε. Απόλυση του καταδίκου υπό όρο578
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ584
 • Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους584
 • ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ590
 • Μεταβατικές διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα590
 • 0
 • 0