Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-011-0
Σελίδες: 1024
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου, Α. Αντάπασης
Συνεργασία: Μ. Αντάπασης , Μ. Κωνσταντινίδης

Το βιβλίο «Ναυτικό Δίκαιο» αποτελεί το συνδυασμένο καταστάλαγμα 57 συναπτών ετών διδασκαλίας του Ναυτικού Δικαίου στα απαιτητικά αμφιθέατρα της Νομικής Σχολής Αθηνών: 38 για τον αείμνηστο Καθηγητή Α. Αντάπαση (1970-2008) και 19 για τη συγγραφέα Λ. Αθανασίου. Εξετάζει σε βάθος από μια σύγχρονη προοπτική το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της εμπορικής ναυτιλίας:

τη γενική εισαγωγή του ναυτικού δικαίου τις ιστορικές του διαδρομές τις πηγές και τον συσχετισμό με άλλους τομείς δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου τον  ορισμό του σκάφους και την ανάλυση κάθε είδους υποθηκών των πλοίων τη σύλληψη πλοίων την έννοια και το περιεχόμενο της εκμετάλλευσης των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των ναύλων και της θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών τα θέματα ευθύνης από ρύπανση.

Στο τέλος ένα μοναδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στο ναυτικό δίκαιο της ΕΕ. Η λεπτομερής ανάλυση περιγράφει τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες περιέχονται σε συμβάσεις ελληνικού δικαίου ή διεθνούς δικαίου, όπως εφαρμόζονται εσωτερικά και διεθνώς, καθώς και η εφαρμογή τους από τα δικαστήρια σε όλες τις μεγάλες δικαιοδοσίες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, ΗΠΑ, ΕΕ, μεταξύ άλλων).

Το έργο αποτελεί σημείο αναφοράς για δικηγόρους, ακαδημαϊκούς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ3
 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ3
 • § 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3
 • Ι. Ναυτικές σχέσεις3
 • ΙΙ. Ιδιωτικό (εμπορικό) ναυτικό δίκαιο ή ναυτικό δίκαιο υπό στενή έννοια3
 • ΙΙΙ. Δημόσιο ναυτικό δίκαιο4
 • Α. Διοικητικό ναυτικό δίκαιο4
 • Β. Ποινικό ναυτικό δίκαιο5
 • Γ. Οικονομικό ναυτικό δίκαιο6
 • ΙV. Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο7
 • Α. Δημόσιο διεθνές δίκαιο7
 • Β. Ιδιωτικό διεθνές ναυτικό δίκαιο 8
 • V. Δικονομικό ναυτικό δίκαιο8
 • § 2. ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ12
 • Ι. Ιστορικές πηγές13
 • Α. Αρχαίοι χρόνοι13
 • Α.1. Ελληνική και ελληνιστική περίοδος13
 • Α.2. Ρωμαϊκή περίοδος17
 • Β. Βυζαντινοί και ευρωπαϊκοί μεσαιωνικοί χρόνοι20
 • Β.1. Βυζαντινοί χρόνοι20
 • Β.2. Ευρωπαϊκοί μεσαιωνικοί χρόνοι23
 • Γ. Νεότεροι χρόνοι27
 • Γ.1. Ηπειρωτικές ναυτικές νομοθεσίες27
 • Γ.2. Αγγλοσαξονικές νομοθεσίες30
 • ΙΙ. Ισχύουσες πηγές32
 • A. Εσωτερικές πηγές32
 • A.1. Ο Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ)32
 • A.2. Ο Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ)33
 • Α.3. Οι εγκριτικές πράξεις νηολόγησης πλοίων ως κεφαλαίων εξωτερικού34
 • Α.4. Οι γενικές διατάξεις34
 • Β. Διεθνείς πηγές34
 • Β.1. Διεθνείς συμβάσεις35
 • α. Πολυμερείς συμβάσεις35
 • α.1. Συμβάσεις που κατάρτισε η Διεθνής Ναυτική Επιτροπή36
 • α.2. Συμβάσεις που κατάρτισαν Οργανισμοί του ΟΗΕ 38
 • α.3. Πρακτικές δυσκολίες και μειονεκτήματα41
 • (i) Χρόνος προπαρασκευής και έναρξης ισχύος41
 • (ii) Εφαρμογή41
 • (iii) Πεδίο εφαρμογής43
 • (iv) Αμοιβαιότητα – Επιφυλάξεις44
 • (v) Νομοθετική υπεροχή45
 • (vi) Ερμηνεία48
 • β. Διμερείς συμβάσεις51
 • Β.2. Μέθοδοι εναρμόνισης53
 • α. Αναγκαστικοί ελάχιστοι όροι54
 • β. Πρότυποι νόμοι54
 • β.1. Ο Πρότυπος Νόμος για την Εμπορική Διαιτησία54
 • β.2. Ο Πρότυπος Νόμος για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο 55
 • β.3. Ο Πρότυπος Νόμος για τη Διασυνοριακή Αφερεγγυότητα55
 • β.4. Αρχές των Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων55
 • γ. Κατευθυντήριες γραμμές ή αρχές56
 • δ. Πρότυποι κανόνες ελάχιστοι όροι ενδοτικού χαρακτήρα57
 • ε. Εμπορικοί όροι58
 • στ. Στερεότυπες συμβάσεις59
 • ζ. Παρατηρήσεις60
 • Γ. Eνωσιακές Πηγές61
 • § 3. ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ62
 • Ι. Ναυτικό Δίκαιο θαλάσσια ασφάλεια62
 • Α. Τα υπό διακινδύνευση αγαθά: Ανθρώπινη ζωή και περιβάλλον62
 • Β. Ρυθμιστική διεύρυνση63
 • Γ. Η ενδυνάμωση του κράτους λιμένος63
 • ΙΙ. Ναυτικό Δίκαιο και Τεχνολογία65
 • Α. Από τα εμπορευματοκιβώτια στη συνδυασμένη μεταφορά66
 • Β. Αυτοματοποίηση67
 • Γ. Ναυτιλία και ψηφιακή τεχνολογία70
 • ΙΙΙ. Ελληνικό ναυτικό δίκαιο: ανάγκη ανακαίνισης71
 • ΙV. Περίγραμμα της ύλης73
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ78
 • ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΩΤΑ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ78
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’78
 • ΤΕΧΝΙΚΗ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ78
 • § 4. ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΤΙΚO ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ78
 • Ι. Ελάχιστα συνθετικά στοιχεία 78
 • ΙΙ. Κατασκευές ανθρώπινες81
 • Α. Κατασκευές μορφής μη καθορισμένης81
 • Β. Κατασκευές μεγέθους μη καθορισμένου82
 • ΙΙΙ. Κατασκευές συγκρατούμενες στο υδάτινο στοιχείο84
 • Α. Αυτοκινούμενες ή ετεροκινούμενες84
 • Β. Υποβρύχια σκάφη 86
 • Γ. Αμφίβια αυτοκίνητα87
 • Δ. Σκάφη «χωρίς εκτόπισμα» ή «δυναμικώς υποστηριζόμενα»87
 • Δ.1. Υδροπτέρυγα87
 • Δ.2. Αερόστρωμνα σκάφη ή οχήματα88
 • Δ.3. Αεροσκάφη - Υδροπλάνα90
 • Ε. Ναυπηγούμενα πλοία και στατικά ναυπηγήματα91
 • ΣT. Ναυάγια 92
 • ΙV. Προορισμός96
 • Α. Ναυσιπλοΐα96
 • Β. Άλλος σκοπός96
 • Γ. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα97
 • Γ.1. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα προορισμένα προς άμεση εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών98
 • α. Πολεμικά πλοία98
 • β. Πλοία παρέχοντα άλλες δημόσιες υπηρεσίες99
 • Γ.2. Δημόσια πλοία και στατικά ναυπηγήματα χρησιμοποιούμενα προς εκτέλεση πράξεων εμπορικών και βιομηχανικών102
 • V. Εξωτερικά στοιχεία ή όροι της έννοιας του πλοίου και του στατικού ναυπηγήματος104
 • § 5. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ: Ο ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ106
 • Ι. Θαλάσσιες ζώνες106
 • Α. Γενικά106
 • Β. Θαλάσσιες περιοχές όπου το κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία107
 • Γ. Θαλάσσιες ζώνες όπου το παράκτιο κράτος ασκεί ορισμένα κυριαρχικά δικαιώματα111
 • Δ. Ανοικτή θάλασσα114
 • ΙΙ. Ειδικότερα, οι λιμένες118
 • Α. Δικαίωμα (; ) πρόσβασης119
 • Β. Όψεις κυριαρχίας του παράκτιου κράτους121
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’124
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ124
 • § 6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ124
 • Ι. Πλοίο124
 • Α. Μορφή125
 • Β. Μέγεθος126
 • Γ. Αυτοδύναμη κίνηση127
 • Δ. Χώρος κίνησης129
 • ΙΙ. Πλωτό ναυπήγημα131
 • ΙΙΙ. Πλοίο και βοηθητικό ναυπήγημα κατά τον ΚΔΝΔ133
 • ΙV. Συγκριτική επισκόπηση134
 • Α. Η έννοια του πλοίου σε αλλοδαπές έννομες τάξεις134
 • Β. Η έννοια του πλοίου σε διεθνείς ναυτικές συμβάσεις137
 • § 7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ139
 • I. Εθνικότητα139
 • A. Διεθνές δίκαιο139
 • Α.1. Ο περιορισμός του «γνήσιου δεσμού»139
 • Α.2. Κατηγοριοποίηση νηολογίων με βάση το γνήσιο δεσμό141
 • Β. Επιταγές του Ενωσιακού Δικαίου144
 • Γ. Ελληνική ρύθμιση 146
 • Γ.1. Κτήση της ελληνικής εθνικότητας 146
 • α. Ουσιαστικές προϋποθέσεις 147
 • β. Ειδικότερα ως προς τα πλοία που νηολογούνται ως κεφάλαια εξωτερικού149
 • γ. Τυπικές προϋποθέσεις150
 • Γ.2. Απώλεια της ελληνικής εθνικότητας153
 • ΙΙ. Νηολόγηση 154
 • Α. Νηολόγια154
 • Β. Εγγραφή155
 • Γ. Διαγραφή156
 • ΙΙΙ. Λοιπά στοιχεία εξατομίκευσης157
 • Α. Όνομα157
 • Β. Καταμέτρηση της χωρητικότητας158
 • Β.1. Χωρητικότητα158
 • Β.2. Υποχρέωση καταμέτρησης – Αρμόδιες αρχές159
 • Β.3. Πιστοποιητικό καταμέτρησης159
 • IV. Νηογνώμονες 161
 • Α. Έννοια και λειτουργία161
 • Α.1. Έννοια161
 • Α.2. Εντατικοποίηση του δημόσιου ρόλου162
 • Α.3. Αδειοδότηση - εξουσιοδότηση - εποπτεία162
 • Β. Ευθύνη163
 • Β.1. Ενδοσυμβατική163
 • Β.2. Αδικοπρακτική164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’166
 • ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΛΟΙΟ Ή ΠΛΩΤΟ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑ166
 • § 8. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ166
 • Ι. Ναυπήγηση166
 • Α. Γενικές παρατηρήσεις166
 • Β. Μορφές ναυπήγησης168
 • Β.1. Ναυπήγηση κατ’ οικονομία168
 • Β.2. Ναυπήγηση κατά παραγγελία169
 • α. Η νομική φύση της σύμβασης169
 • β. Οι διάφορες απόψεις ως προς τον κύριο στη ναυπήγηση κατά παραγγελία173
 • γ. Συμβατικές διαρρυθμίσεις 177
 • Γ. Τελικές παρατηρήσεις179
 • ΙΙ. Χρησικτησία179
 • § 9. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ181
 • Ι. Συμβατική μεταβίβαση της κυριότητας πλοίου181
 • Α. Προϋποθέσεις έγκυρης συμβατικής μεταβίβασης 181
 • Β. Η εφαρμογή της ΑΚ 479 στη συμβατική μεταβίβαση πλοίου186
 • Β.1. Προϋποθέσεις 186
 • Β.2. Αποτελέσματα187
 • ΙΙ. Κληρονομία και κληροδοσία πλοίου191
 • ΙII. Εγκατάλειψη πλοίου στον ασφαλιστή192
 • IV. Διάθεση από συμπλοιοκτήτη της μερίδας του υπέρ των λοιπών συμπλοιοκτητών 194
 • V. Εκποίηση πλοίου σε δημόσιο πλειστηριασμό195
 • Α. Πλειστηριασμός κοινού πλοίου196
 • Β. Πλειστηριασμός πλοίου συμπλοιοκτησίας197
 • Γ. Εκποίηση ναυαγίου ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος επικίνδυνου με ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό199
 • § 10. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΟΥ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ200
 • Ι. Προϋποθέσεις εγκυρότητας202
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών203
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ209
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’209
 • ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ209
 • § 11. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ209
 • Ι. Δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας και προνόμια κατάταξης των δανειστών εν γένει209
 • ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη των ναυτικών προνομίων210
 • ΙΙΙ. Ο περιορισμός των ναυτικών προνομίων214
 • Α. Στο διεθνές πεδίο214
 • Β. Στο εσωτερικό πεδίο 215
 • § 12. ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ217
 • Ι. Η ΔΣ 1926 για τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες217
 • ΙΙ. Η ΔΣ 1967 για τη διεθνή ενοποίηση ορισμένων κανόνων σχετικών με τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες219
 • ΙΙΙ. Η ΔΣ 1993 για τα ναυτικά προνόμια και υποθήκες222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’228
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Ι: ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ228
 • § 13. ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΗΚΕΣ228
 • Ι. Γενικά: Νομοθετικό πλαίσιο228
 • ΙΙ. Απλή ναυτική υποθήκη230
 • Α. Έννοια 230
 • Β. Σύσταση231
 • Β.1. Τίτλος 231
 • Β.2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση 233
 • Β.3. Αντικείμενο234
 • Γ. Εγγραφή236
 • Δ. Αποτελέσματα238
 • Δ.1. Υπόσταση από την εγγραφή238
 • Δ.2. Λοιπά αποτελέσματα της εγγραφής υποθήκης239
 • Δ.3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ενυπόθηκου οφειλέτη242
 • Δ.4. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή244
 • α. Πριν από τη λήξη της ασφαλιζόμενης με την υποθήκη απαίτησης244
 • α.1. Άμεση εξόφληση χρέους244
 • α.2. Ασφάλιση του πλοίου245
 • β. Μετά τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης 249
 • Ε. Κατάργηση250
 • Ε.1. Απόσβεση250
 • α. Απόσβεση της ασφαλιζόμενης απαίτησης250
 • β. Απόσβεση της υποθήκης για λόγους σχετικούς με το αντικείμενό της251
 • γ. Απόσβεση για λόγους σχετικούς με τον τίτλο εγγραφής της υποθήκης252
 • δ. Απόσβεση για λόγους σχετικούς με το δικαίωμα της υποθήκης 252
 • ε. Αποτελέσματα της απόσβεσης252
 • Ε.2. Εξάλειψη253
 • ΙΙ. Προτιμώμενη ναυτική υποθήκη254
 • Α. Γενικά: Ratio και ρύθμιση254
 • Β. Έννοια 255
 • Γ. Σύσταση 256
 • Γ.1. Τίτλος 256
 • Γ.2. Αντικείμενο 260
 • Γ.3. Εγγραφή262
 • Δ. Αποτελέσματα264
 • Δ.1. Αποτελέσματα της εγγραφής264
 • Δ.2. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή πριν τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης 265
 • Δ.3. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή μετά τη λήξη της ασφαλιζόμενης απαίτησης266
 • α. Δικαίωμα επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης266
 • β. Δικαίωμα ανάληψης της διαχείρισης του πλοίου267
 • γ. Δικαίωμα ιδιωτικής πώλησης269
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’272
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΙ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ272
 • § 14. ΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ: ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ272
 • Ι. Έννοια, ειδικότερα χαρακτηριστικά και νομική φύση272
 • Α. Έννοια272
 • B. Ειδικότερα χαρακτηριστικά273
 • Γ. Νομική φύση276
 • II. Άσκηση των ναυτικών προνομίων278
 • Α. Έκταση της εξασφαλιζόμενης απαίτησης278
 • Β. Αντικείμενο279
 • Β.1. Το πλοίο279
 • Β.2. Ο ναύλος280
 • Γ. Αποτελέσματα281
 • Γ.1. Εξουσία δίωξης281
 • α. Του πλοίου282
 • β. Του ναύλου284
 • Γ.2. Εξουσία προτίμησης285
 • α. Ο κανόνας της προτίμησης των ναυτικών προνομίων285
 • β. Η κατάταξη των ναυτικών προνομίων inter se 286
 • Δ. Απόσβεση286
 • Δ.1. Γενικοί λόγοι286
 • Δ.2. Ειδικοί λόγοι288
 • § 15. ΟΙ ΚΑΤ' ΙΔΙΑΝ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ291
 • Ι. Απαιτήσεις απορρέουσες ή σχετιζόμενες με υπηρεσίες προς το πλοίο291
 • Α. Οι συναφείς με τη ναυσιπλοΐα του πλοίου φόροι291
 • Β. Τα δικαστικά έξοδα που έγιναν για το κοινό συμφέρον των δανειστών 293
 • Γ. Τα τέλη και δικαιώματα που βαρύνουν το πλοίο 295
 • Δ. Τα δικαιώματα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και τα πρόστιμα του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας299
 • Ε. Απαιτήσεις του πλοιάρχου και του πληρώματος από τη σύμβαση εργασίας300
 • Ε.1. Πρόσωπα εξασφαλιζόμενα από το προνόμιο300
 • Ε.2. Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες από το προνόμιο303
 • Ε.3. Απαιτήσεις μη εξασφαλιζόμενες με το προνόμιο307
 • ΣΤ. Έξοδα φύλαξης και συντήρησης του πλοίου από τον κατάπλου του στον τελευταίο λιμένα 308
 • ΣΤ.1. Τελευταίος λιμένας309
 • ΣΤ.2. Έξοδα φύλαξης και συντήρησης 311
 • Ζ. Έξοδα και αμοιβές για θαλάσσια αρωγή, διάσωση και ναυαγιαίρεση314
 • Z.1. Θαλάσσια αρωγή και διάσωση314
 • Ζ.2. Το ειδικότερο ζήτημα της ναυαγιαίρεσης317
 • II. Απαιτήσεις για ζημίες προξενηθείσες από το πλοίο319
 • ΙΙΙ. Απαιτήσεις εξασφαλιζόμενες με ναυτικά προνόμια επί πλοίων νηολογημένων ως κεφαλαίων εξωτερικού322
 • Α. Γενικά για το καθεστώς των νηολογημένων ως κεφαλαίων εξωτερικού πλοίων322
 • Β. Πλοία μη βαρυνόμενα με υποθήκη ή βαρυνόμενα με απλή υποθήκη323
 • Γ. Πλοία βαρυνόμενα με προτιμώμενη υποθήκη324
 • Γ.1. Διατυπωθείσες ερμηνείες επί του αρχικού όρου324
 • Γ.2. Η τροποποίηση των εγκριτικών πράξεων325
 • Γ.3. Ειδικά ζητήματα328
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄332
 • ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ332
 • § 16. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΠΛΟΙΟΥ332
 • Ι. Πεδίο εφαρμογής334
 • Α. Αντικειμενικά όρια334
 • Α.1. Η έννοια του πλοίου334
 • Α.2. Η σημαία του προς κατάσχεση πλοίου335
 • II. Έννοια και όροι337
 • Α. Κατάσχεση337
 • Β. Ναυτική απαίτηση 338
 • Γ. Σύνδεση πλοίου και ασφαλιστέας απαίτησης343
 • Δ. Δικαιοδοσία και τοπική αρμοδιότητα344
 • Ε. Δικαιοδοσία ως προς την ουσία της διαφοράς346
 • III. Συνέπειες347
 • Α. Ακινητοποίηση348
 • Β. Αποδέσμευση349
 • IV. Παρατηρήσεις352
 • § 17. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ353
 • Ι. Εφαρμοζόμενες διατάξεις επί αναγκαστικής κατάσχεσης πλοίου353
 • ΙΙ. Απαιτήσεις από εφοπλισμό356
 • ΙΙΙ. Έκθεση κατάσχεσης και επίδοση357
 • Α. Στοιχεία έκθεσης κατάσχεσης357
 • Β. Ζητήματα σχετικά με την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση358
 • V. Συνέπειες της αναγκαστικής κατάσχεσης359
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ365
 • ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄365
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ365
 • § 18. ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ365
 • Ι. Έννοια365
 • ΙΙ. Μορφές366
 • Α. Η εταιρική άσκηση εκμετάλλευσης ως κανόνας366
 • Β. Συμπλοιοκτησία368
 • Γ. Ειδικές εταιρικές μορφές372
 • Γ.1. Ναυτική εταιρεία 372
 • Γ.2. Ειδική Ναυτική Επιχείρηση (Ε.Ν.Ε.)375
 • Δ. Αλλοδαπές εταιρείες377
 • Δ.1. Η πρακτική της σύστασης αλλοδαπών εταιρειών 377
 • Δ.2. Το ειδικό νομοθετικό καθεστώς του Ν 791/1978378
 • ΙΙΙ. Διαχείριση πλοίων382
 • Α. Εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπών διαχειριστριών πλοίων382
 • Β. Συμβάσεις διαχείρισης πλοίων384
 • Β.1. Συμβάσεις τεχνικής διαχείρισης πλοίων άλλων384
 • Β.2. Συμβάσεις τεχνικής και εμπορικής διαχείρισης385
 • Β.3. Η νομική θέση του διαχειριστή πλοίου387
 • α. Σε σχέση με τον πλοιοκτήτη – ενδοσυμβατική ευθύνη387
 • β. Έναντι των τρίτων387
 • β.1. Ο κανόνας: έλλειψη ευθύνης387
 • β.2. Οι εξαιρέσεις389
 • § 19. ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ393
 • Ι. Έννοια393
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις393
 • Α. Πλοίο393
 • Β. Χρησιμοποίηση πλοίου άλλου394
 • Γ. Εκμετάλλευση πλοίου άλλου396
 • Δ. Ναυτική ή τεχνική διεύθυνση ξένου πλοίου397
 • Ε. Εκμετάλλευση «δι’ εαυτόν» ξένου πλοίου398
 • ΙΙΙ. Δημοσιότητα της εφοπλιστικής ιδιότητας400
 • Α. Καταχώριση δήλωσης στο νηολόγιο402
 • Β. Συνέπειες404
 • Β.1. Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας405
 • Β.2. Μη τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας407
 • ΙΙΙ. Το ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση διαχωρισμού ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης411
 • Α. Η ευθύνη του εφοπλιστή411
 • Β. Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου412
 • Β.1 Η κρατούσα άποψη413
 • Β.2. H πιο σωστή άποψη417
 • Γ. Οι κυριότερες ναυτικές νομοθεσίες422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’427
 • ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ427
 • § 20. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΛΩΣΗΣ427
 • Ι. Έννοια427
 • ΙΙ. Βασικές αρχές430
 • Α. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και ο καταρχήν ενδοτικός χαρακτήρας των εθνικών ρυθμίσεων περί ναύλωσης 430
 • Β. Αρχή της διαπραγματευτικής ισότητας των μερών431
 • Γ. Η ερμηνεία των όρων της σύμβασης ναύλωσης 432
 • Γ.1. Αυστηρή γραμματική ερμηνεία των όρων του ναυλοσυμφώνου432
 • Γ.2. Συστηματική ερμηνεία εντός του πλαισίου του ναυλοσυμφώνου434
 • Γ.3. Συστηματική ερμηνεία στο πλαίσιο του νομικού χαρακτηρισμού της σύμβασης ναύλωσης434
 • ΙΙΙ. Κατάρτιση της σύμβασης ναύλωσης435
 • ΙV. Ναύλωση υπό ευρεία έννοια 437
 • Α. Διαφορές κατά κυριολεξία ναύλωσης και σύμβασης μεταφοράς437
 • Α.1. Διάκριση βάσει χρησιμοποιούμενου εγγράφου438
 • Α.2. Διάκριση βάσει του είδους του μεταφορικού έργου438
 • Α.3. Διάκριση βάσει της διαμεσολάβησης ναυλομεσίτη 438
 • Α.4. Διάκριση λόγω ατομικότητας της σύμβασης 439
 • Α.5. Το επικρατέστερο κριτήριο439
 • Β. Ενδιάμεσες συμβατικές μορφές439
 • Β.1. Το «trip charterparty»440
 • Β.2. Το «slot charterparty»441
 • Β.3. Το «contract of affreightment»441
 • Γ. Νομοθετικό καθεστώς της ναύλωσης και της θαλάσσιας μεταφοράς πραγμάτων432
 • V. Μορφές ναύλωσης433
 • Α. Η παραχώρηση της χρήσης πλοίου γυμνού434
 • Α.1. Χαρακτηριστικά434
 • Α.2. Πρότυπο Ναυλοσύμφωνο436
 • Β. Χρονοναύλωση (ή ναύλωση κατά χρόνο)439
 • Β.1. Χαρακτηριστικά439
 • Β.2. Πρότυπο ναυλοσύμφωνο440
 • α. Οι βασικές υποχρεώσεις του εκναυλωτή440
 • β. Οι βασικές υποχρεώσεις του ναυλωτή453
 • Γ. Ναύλωση κατά ταξίδι456
 • Γ.1. Χαρακτηριστικά457
 • Γ.2. Πρότυπο ναυλοσύμφωνο 457
 • Γ.3. Σύγκριση χρονοναύλωσης και ναύλωσης κατά ταξίδι459
 • Δ. Φορτωτική ναυλοσυμφώνου460
 • § 21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ465
 • Ι. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή465
 • Α. Υποχρεώσεις που αφορούν το πλοίο466
 • Α.1. Επιλογή και καταλληλόλητα του πλοίου466
 • Α.2. Ο χρόνος στη ναύλωση468
 • α. Άφιξη469
 • α.1. Τόπος φόρτωσης469
 • α.2. Ενδεδειγμένη θέση φόρτωσης471
 • α.3. Ρήτρα αζήμιας υπαναχώρησης («cancelling clause»)471
 • α.4. Υπόσχεση ως προς την ημερομηνία άφιξης («estimated time of arrival»)472
 • β. Αναμονή, υπεραναμονή, ανθυπερμονή473
 • β.1. Αναμονή ή σταλία (laytime)473
 • (i) Ειδοποίηση ετοιμότητας («notice of readiness»)475
 • (ii) Διακοπή του χρόνου αναμονής475
 • (iii) Ρήτρα επιτάχυνσης («dispatch clause»)476
 • β.2. Υπεραναμονή ή επισταλία («demurrage»)477
 • β.3. Ανθυπερμονή478
 • γ. Τήρηση πορείας479
 • δ. Παράδοση και επαναπαράδοση του πλοίου481
 • δ.1. Παράδοση του πλοίου482
 • δ.2. Επαναπαράδοση του πλοίου από το ναυλωτή484
 • (i) Τύπος και σημείο επαναπαράδοσης484
 • (ii) Ειδικές ρήτρες485
 • (iii) Χρόνος επαναπαράδοσης485
 • (iv) Πρόωρη επαναπαράδοση («early redelivery»)486
 • Β. Υποχρεώσεις που αφορούν το φορτίο488
 • Β.1. Κατά τη φόρτωση489
 • Β.2. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς490
 • Β.3. Κατά την εκφόρτωση και την παράδοση491
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του ναυλωτή493
 • Α. Υποχρέωση καταβολής ναύλου494
 • Β. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις496
 • § 22. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ497
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο και συμβατικές διαμορφώσεις497
 • Α. Ο κανόνας: απαγόρευση απαλλαγής από την ευθύνη497
 • Β. Η απόκλιση: η συμβατική απαλλαγή από την ευθύνη498
 • Β.1. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή αναφορικά με τις υποχρεώσεις του πριν από την φόρτωση και μετά από την εκφόρτωση 498
 • Β.2. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις κοινής αβαρίας 499
 • Β.3. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις φόρτωσης φορτίου επί του καταστρώματος500
 • Β.4. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις μεταφοράς ζώντων ζώων 500
 • Β.5. Απαλλαγή από την ευθύνη του εκναυλωτή σε περιπτώσεις εξαιρετικής και ασυνήθιστης μεταφοράς 500
 • ΙΙ. Η ευθύνη του εκναυλωτή500
 • Α. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευθύνης του εκναυλωτή502
 • Β. Οι προϋποθέσεις γέννησης και οι ιδιαίτεροι λόγοι της ευθύνης του εκναυλωτή503
 • ΙΙΙ. Ζημία506
 • ΙV. Λόγοι ανευθύνου507
 • V. Ποσοτικός περιορισμός ευθύνης508
 • VI. Παύση ευθύνης εκναυλωτή510
 • § 23. ΛΗΞΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ512
 • Ι. Υπαναχώρηση512
 • ΙΙ. Αδυναμία παροχής514
 • Α. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών vs. Frustration517
 • Α.1. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών517
 • Α.2. Frustration-breach of contract στο Αγγλοσαξονικό δίκαιο518
 • § 24. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΛΩΣΗΣ520
 • I. Ρήτρες off-hire520
 • Α. Εισαγωγή520
 • Β. Παράδειγμα ρήτρας off-hire520
 • Γ. Προϋποθέσεις και συνέπειες από την επίκληση του όρου off-hire521
 • Δ. Επιπλέον επισημάνσεις524
 • ΙΙ. Ρήτρες σχετικά με την ταχύτητα και την κατανάλωση καυσίμου525
 • Α. Το ζήτημα525
 • Β. Περιγραφή της συμφωνίας526
 • Γ. Οι κρίσιμες περίοδοι και η κατά προσέγγιση υπόσχεση528
 • Γ.1. Περίοδοι καλού καιρού529
 • Γ.2. Εξαιρετέες περίοδοι 531
 • Γ.3. Κατά προσέγγιση532
 • Δ. Οι προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης533
 • Ε. Οι συνέπειες535
 • ΙΙΙ. Ρήτρες FIO-FIOST536
 • A. Η έννοια των ρητρών FIO-FIOST536
 • A.1. Oι υλικές πράξεις της φόρτωσης και της εκφόρτωσης 537
 • A.2. Tο κόστος διενέργειας της φόρτωσης και της εκφόρτωσης537
 • A.3. H ευθύνη από την φόρτωση και την εκφόρτωση537
 • B. Οι συνέπειες από την ενσωμάτωση στο ναυλοσύμφωνο ρητρών FIO-FIOST538
 • IV. Ρήτρες «συμβατικών παραγραφών»539
 • A. Το περιεχόμενο της ρήτρας539
 • B. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή540
 • Γ. Συνέπειες στο αγγλικό και στο ελληνικό δίκαιο541
 • V. Ρήτρες πειρατείας542
 • A. Ratio και παράδειγμα ρήτρας πειρατείας542
 • B. Το περιεχόμενο της ρήτρας544
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’547
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ547
 • § 25. ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ547
 • Ι. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο547
 • Α. Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ (N 2107/1992)547
 • Α.1. Η στάθμιση συμφερόντων 548
 • Α.2. Οι ρυθμιστικές λύσεις549
 • Α.3. Πεδίο εφαρμογής549
 • Β. Κανόνες Αμβούργου552
 • Γ. Κανόνες Ρότερνταμ553
 • ΙΙ. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς554
 • Α. Τα νομοτυπικά χαρακτηριστικά της σύμβασης – συμβαλλόμενα μέρη554
 • Β. Διάκριση μεταφορέα από διαμεσολαβούντα πρόσωπα556
 • Γ. Τα χαρακτηριστικά της σύμβασης με βάση τους ΚΧΒ: έγγραφο, φορτίο, στάδια558
 • Γ.1. Έγγραφο 558
 • Γ.2. Φορτία 559
 • Γ.3. Στάδια560
 • ΙΙΙ. Τα έγγραφα μεταφοράς561
 • Α. Η φορτωτική561
 • Α.1. Έκδοση και περιεχόμενο561
 • α. Έκδοση561
 • β. Περιεχόμενο562
 • Α.2. Λειτουργίες 564
 • α. Αποδεικτική564
 • β. Αξιογραφική565
 • β.1. Ως ενοχικό αξιόγραφο566
 • β.2. Ως τίτλος παραστατικός των πραγμάτων568
 • β.3. Ενστάσεις569
 • Α.3. Εκπλήρωση μη συμβατή με τους όρους φορτωτικής – καθαρή φορτωτική – Το ζήτημα της επιστολής αποζημίωσης (LOI)572
 • α. Έννοια και λειτουργία της επιστολής αποζημίωσης (LOI)572
 • β. Καθαρή φορτωτική και επιστολή αποζημίωσης 574
 • γ. Περί της εγκυρότητας της επιστολής αποζημίωσης 576
 • δ. Η επιστολή αποζημίωσης στο ναυλοσύμφωνο579
 • Β. Ρήτρες στη φορτωτική580
 • Β.1. Ρήτρα διεθνούς δικαιοδοσίας581
 • α. Ρήτρες με παρεκτεινόμενο δικαστήριο εκτός ΕΕ 582
 • α.1. Ως δικονομική συμφωνία - υπό το καθεστώς του ΚΠολΔ582
 • (i) ως προς το κύρος582
 • (ii) ως προς τη δεσμευτικότητα585
 • α.2. Ουσιαστική αξιολόγηση υπό το πρίσμα των ΚΧΒ588
 • β. Ρήτρες με παρεκτεινόμενο δικαστήριο εντός ΕΕ590
 • β.1. Προϋποθέσεις κύρους και δεσμευτικότητας κατά το ενωσιακό δίκαιο590
 • β.2. Ο ουσιαστικός έλεγχος της ρήτρας595
 • Β.2. Ρήτρα διαιτησίας 598
 • α. Γενικά598
 • β. Το ζήτημα του τύπου600
 • β.1. Στη ρήτρα εσωτερικής διαιτησίας (867-869 ΚΠολΔ)600
 • β.2. Στη ρήτρα διεθνούς ημεδαπής διαιτησίας (N 2735/1999)600
 • β.3. Ρήτρες διεθνούς αλλοδαπής διαιτησίας 602
 • γ. Σύγχρονα ζητήματα604
 • Β.3. Ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου606
 • Β.4. Ρήτρες στη φορτωτική ναυλοσυμφώνου607
 • α. Εγκυρότητα της ρήτρας παραπομπής607
 • α.1. Γενικά607
 • α.2. Ενσωμάτωση ρήτρας διαιτησίας 609
 • α.3. Λοιπές ρήτρες612
 • β. Εντοπισμός του ναυλοσυμφώνου αναφοράς614
 • Γ. Υποκατάστατα της φορτωτικής616
 • Γ.1. Δελτίο θαλάσσιας μεταφοράς617
 • Γ.2. Σύντομη φορτωτική618
 • Γ.3. Σημείωμα κράτησης θέσης619
 • Γ.4. Απόδειξη παραλαβής619
 • Γ.5. Διαταγή παράδοσης619
 • Γ.6. Διαφορτωτική620
 • Γ.7. Φορτωτική συνδυασμένης μεταφοράς621
 • Γ.8. Ηλεκτρονική φορτωτική622
 • § 26. Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ629
 • Ι. Υποχρεώσεις του μεταφορέα629
 • Α. Σχετικά με το πλοίο: Υποχρέωση αξιοπλοΐας629
 • Α.1. Γενικά629
 • Α.2. Χρόνος και τρόπος εκπλήρωσης630
 • α. «Πριν και κατά την έναρξη του πλου»630
 • β. Επίδειξη «προσήκουσας επιμέλειας»631
 • γ. Υποχρέωση προσωπική και πρoεξάρχουσα 633
 • Α.3. Διακρίσεις637
 • α. Υλική αξιοπλοΐα637
 • α.1. Ικανότητα προς πλεύση637
 • α.2. Ικανότητα προς διατήρηση του φορτίου638
 • β. Νομική αξιοπλοΐα 640
 • Β. Υποχρεώσεις σχετικές με το φορτίο641
 • Β.1. Η υποχρέωση μέριμνας για το φορτίο 641
 • α. Τα κριτήρια αξιολόγησης της συμπεριφοράς του μεταφορέα641
 • β. Οι σχετικές με το φορτίο ενέργειες643
 • β.1. Φόρτωση - εκφόρτωση 643
 • β.2. Φόρτωση επί του καταστρώματος - εμπορευματοκιβώτια644
 • β.3. Λοιπές ενέργειες επί του φορτίου647
 • (i) Στοιβασία647
 • (ii) Φύλαξη, μεταχείριση648
 • (iii) Οι ρήτρες FIO, FIOS, FIOST648
 • Β.2. Η παράδοση του φορτίου651
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του φορτωτή653
 • Α. Ελλειπτική αναφορά στους ΚΧΒ653
 • Α.1. Οι σχετικές με το φορτίο υποχρεώσεις653
 • Α.2. Οι σχετικές με το ναύλο υποχρεώσεις655
 • Β. Εκτενής ρύθμιση στους ΚΡ658
 • § 27. TΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ660
 • I. Αρχές και χαρακτηριστικά του συστήματος ευθύνης660
 • Α. Η κατάστρωση της ευθύνης ως νομοθετικός συμβιβασμός: Βασικά χαρακτηριστικά660
 • B. Τα ευθυνόμενα πρόσωπα662
 • B.1 Ο συμβατικός μεταφορέας662
 • B.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας του μεταφορέα - εκδότη της φορτωτικής665
 • α. Το ζήτημα665
 • β. Ερμηνευτικές οδηγίες666
 • γ. Ρήτρα προσδιορισμού της ταυτότητας του μεταφορέα (Identity of Carrier Clause)667
 • Γ. Η νόμιμη βάση ευθύνης670
 • Γ.1. Γενικά670
 • Γ.2. Συρροή ενδοσυμβατικής και αδικοπρακτικής ευθύνης672
 • α. Κριτήρια- νομική θέση του μεταφορέα672
 • β. Η προστασία των προστηθέντων του μεταφορέα675
 • Δ. Το βάρος απόδειξης678
 • Ε. Σύγκριση με ΚΡ681
 • ΙΙ. Οι εξαιρούμενοι κίνδυνοι683
 • Α. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με την εκμετάλλευση του πλοίου683
 • Α.1. Ναυτικό πταίσμα683
 • α. Έννοια - διάκριση από το εμπορικό πταίσμα683
 • β. Παραδείγματα686
 • γ. Κριτική αξιολόγηση690
 • Α.2. Πυρκαγιά691
 • α. Το τεκμήριο691
 • β. Η ανατροπή 692
 • Α.3. Διάσωση ή με πρόθεση τη διάσωση ζωής ή πραγμάτων στη θάλασσα 694
 • Α.4. Κεκρυμμένα ελαττώματα694
 • Β. Κίνδυνοι εξωγενείς ως προς τον μεταφορέα696
 • Β.1. Κίνδυνοι ή ατυχήματα στη θάλασσα 696
 • α. Έννοια696
 • β. Το στοιχείο της προβλεψιμότητας - απώλεια απαλλακτικής ενέργειας- βάρος απόδειξης697
 • γ. Παραδείγματα700
 • Β.2. Ανωτέρα βία700
 • Β.3. Πολεμικές ενέργειες πράξεις των εχθρών της Πολιτείας702
 • Β.4. Κράτηση ή περιορισμός από κυβερνητικό ή νομοθετικό όργανο ή κατάσχεση βασισμένη σε δικαστική διαδικασία702
 • Β.5. Υγειονομικός περιορισμός703
 • Β.6. Απεργίες, ανταπεργίες, στάσεις εργασίας ή εμπόδια που προκαλούν ολική ή μερική διακοπή εργασίας για οποιαδήποτε αιτία703
 • Β.7. Οχλοκρατία ή κοινωνικές αναταραχές705
 • Β.8. Κάθε άλλη αιτία μη οφειλόμενη σε πταίσμα του μεταφορέα705
 • Γ. Κίνδυνοι προκαλούμενοι από το φορτίο707
 • Γ.1. Γενικές παρατηρήσεις707
 • Γ.2. Πράξη ή παράλειψη του φορτωτή, του κυρίου των πραγμάτων ή των αντιπροσώπων τους707
 • α. Ως λόγος απαλλαγής του μεταφορέα από την ευθύνη του (άρθ. 4§2(θ) ΚΧΒ)707
 • β. Ως λόγος ευθύνης του φορτωτή έναντι του μεταφορέα (άρθ. 4§3 ΚΧΒ) 709
 • Γ.3. Απομείωση, εγγενές ελάττωμα, ιδιοσυστασία του φορτίου (άρθρ. 4§2 περ. (ιγ) ΚΧΒ)710
 • α. Η βασική ρύθμιση710
 • β. Η κατηγορία των επικίνδυνων φορτίων712
 • Γ.4. Ανεπάρκεια συσκευασίας - ανακρίβεια διακριτικών σημείων δηλώσεων ως προς το φορτίο713
 • α. Ως λόγος απαλλαγής από την ευθύνη του μεταφορέα έναντι τρίτων (άρθ. 4§2 (ιδ) (ιε) ΚΧΒ)713
 • β. Ο ειδικός λόγος απαλλαγής του άρθ. 4§5 (θ) ΚΧΒ716
 • γ. Ευθύνη του φορτωτή για ανακρίβεια διακριτικών σημείων (άρθ. 3§5 ΚΧΒ)717
 • ΙΙΙ. Αναγκαστικό καθεστώς ευθύνης vs συμβατική ελευθερία718
 • Α. Καθεστώς μονομερώς αναγκαστικό718
 • Β. Ρήτρες σχετικές με το πεδίο εφαρμογής των ΚΧΒ719
 • Γ. Ρήτρες με άμεση επιρροή στην ευθύνη του μεταφορέα720
 • Δ. Ρήτρες με έμμεση επιρροή στην ευθύνη του μεταφορέα721
 • § 28. Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ724
 • Ι. Η αποκαταστατέα ζημία724
 • Α. Προσδιορισμός των αποκαταστατέων ζημιών724
 • Α.1. Θετικό και αρνητικό διαφέρον724
 • A.2. Καθυστέρηση727
 • B. Υπολογισμός της ζημίας729
 • ΙΙ. Ο περιορισμός της ευθύνης730
 • Α. Περιορισμός εκ του νόμου730
 • Α.1. Χαρακτηριστικά730
 • Α.2. Αποκλίσεις από τα ποσοτικά όρια733
 • B. Μέθοδος περιορισμού734
 • B.1. Ειδικά Τραβηκτικά Δικαιώματα (ΕΤΔ)734
 • Β.2. Δέμα - μονάδα - κιλό737
 • α. Έννοια του «δέματος»737
 • β. Έννοια της «μονάδας»738
 • γ. Υπολογισμός με βάση το κιλό740
 • Β.3. Εμπορευματοκιβώτια740
 • Γ. Απώλεια του δικαιώματος περιορισμού743
 • Δ. Ο περιορισμός της ευθύνης στους ΚΡ 744
 • ΙΙΙ. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης745
 • Α. Δήλωση απώλειας ή ζημίας745
 • Β. Παραγραφή747
 • § 29. ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ751
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις751
 • IΙ. Απουσία ομοιόμορφου δικαίου 753
 • III. Η ευθύνη του διοργανωτή συνδυασμένης δια θαλάσσης μεταφοράς 755
 • Α. Συστήματα ευθύνης755
 • Α.1. Σύστημα κατακερματισμού της ευθύνης755
 • Α.2. Σύστημα της ενιαίας ευθύνης757
 • Β. Η ευθύνη του διοργανωτή συνδυασμένης μεταφοράς στο ελληνικό δίκαιο758
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄762
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ762
 • § 30. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ762
 • Ι. Το διεθνές νομοθετικό πλαίσιο762
 • Α. Σύντομη ιστορική επισκόπηση762
 • Β. Πεδίο εφαρμογής ratione loci765
 • ΙΙ. Η επίδραση του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου766
 • Α. Κανονισμός 392/2009766
 • Β. Λοιπές ρυθμίσεις που αφορούν τους επιβάτες768
 • § 31. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ771
 • Ι. Διαμόρφωση του πλαισίου ευθύνης771
 • Α. Ευθυνόμενα πρόσωπα771
 • Β. Ratione materiae: Καλυπτόμενες ζημίες772
 • Β.1. Σωματικές βλάβες και απώλεια ζωής772
 • α. Η έννοια του επιβάτη772
 • β. Το περιεχόμενο των ζημιών773
 • Β.2. Υλικές ζημίες 775
 • Γ. Χρονικά όρια της ευθύνης 775
 • ΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της ευθύνης776
 • Α. Νόμιμος λόγος ευθύνης 776
 • Α.1. Σε περίπτωση ατομικού ατυχήματος777
 • Α.2. Σε περίπτωση ναυτικού συμβάντος777
 • Β. Ο περιορισμός της ευθύνης780
 • Γ. Υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης782
 • Δ. Αναγκαστικό καθεστώς ευθύνης783
 • Ε. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης784
 • Ε.1. Δήλωση απώλειας ή ζημίας784
 • Ε.2. Παραγραφή785
 • Ε.3. Διεθνής δικαιοδοσία786
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ789
 • ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ789
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’789
 • ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ789
 • § 32. Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΘΕΣΜΟΣΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ789
 • Ι. Διεθνής ομοιόμορφη ρύθμιση: ΔΣ Λονδίνου (LLMC) 1976/1996790
 • Α. Νομοθετική ωρίμανση790
 • Β. Τα χαρακτηριστικά της ΔΣ LLMC 1976/1996793
 • ΙΙ. Η δικαιολογητική βάση του περιορισμού: το επιχείρημα της ασφαλισιμότητας794
 • ΙΙΙ. Το πρόβλημα της αναπροσαρμογής των ποσοτικών ορίων796
 • Α. Η μέθοδος της «σιωπηρής αποδοχής»796
 • Β. Έναρξη εφαρμογής των νέων ορίων στην εθνική έννομη τάξη798
 • Γ. Τα ισχύοντα ποσοτικά όρια800
 • Γ.1. Για υλικές ζημίες800
 • Γ.2. Για ζημίες σε πρόσωπα εκτός πλοίου800
 • Γ.3. Για ζημίες επιβατών800
 • § 33. ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ803
 • Ι. Η κατάστρωση 803
 • Α. Οι δικαιούχοι803
 • Β. Το πλοίο805
 • Γ. Οι απαιτήσεις808
 • Γ.1. Υποκείμενες σε περιορισμό απαιτήσεις808
 • α. Απώλειες ή ζημίες σε πρόσωπα και πράγματα809
 • β. Απαιτήσεις από καθυστέρηση προσβολή εξωσυμβατικών δικαιωμάτων811
 • γ. Απαιτήσεις σχετιζόμενες με ανέλκυση ναυαγίου (ή με το φορτίο του πλοίου)812
 • δ. Απαιτήσεις του μη υπεύθυνου προσώπου814
 • Γ.2. Εξαιρούμενες απαιτήσεις815
 • α. Θαλάσσια αρωγή – αβαρία815
 • β. Ρύπανση816
 • β.1. Ρύπανση από πετρέλαιο816
 • β.2. Το μεταβατικό καθεστώς της ρύπανσης από επιβλαβή φορτία (HNS)816
 • γ. Πυρηνική ενέργεια817
 • δ. Ναυτεργατικές απαιτήσεις818
 • ε. Μη προβλεπόμενες απαιτήσεις819
 • Δ. Καταλειπόμενος χώρος στον ΚΙΝΔ820
 • ΙΙ. Διαδικασία περιορισμού821
 • Α. Οι εναλλακτικές οδοί: Με ή χωρίς σύσταση κεφαλαίου821
 • Β. Ειδικότερα, η σύσταση κεφαλαίου823
 • Β.1. Εφαρμοστέες δικονομικές διατάξεις823
 • Β.2. Τόπος, χρόνος και διαδικασία σύστασης824
 • Β.3. Συνέπειες σύστασης826
 • Β.4. Διανομή κεφαλαίου829
 • ΙΙΙ. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού831
 • Α. Καταλογισμός831
 • B. Βαρύτητα του απαιτούμενου πταίσματος833
 • Γ. Επαναφορά στον κανόνα της απεριόριστης ευθύνης835
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’837
 • ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ837
 • § 34. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ837
 • Ι. Οι λόγοι διάσπασης του διεθνώς ομοιόμορφου δικαίου837
 • Α. Ναυτικά ατυχήματα 837
 • B. Νομοθετικά αντανακλαστικά – σύντομη ιστορική επισκόπηση840
 • ΙΙ. Η ΔΣ 1992 (CLC) σχετικά με την ευθύνη για ρύπανση από πετρελαιοειδή842
 • Α. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής842
 • Α.1. Γεωγραφικά όρια842
 • Α.2. Έννοια πλοίου843
 • α. Κατασκευαστικό λειτουργικό κριτήριο843
 • β. Γκρίζες ζώνες – ναυπηγήματα αποθήκευσης πετρελαίου δραστηριότητες εξόρυξης844
 • Α.3. Έννοια ζημίας847
 • α. Ρύπανση από αργό πετρέλαιο847
 • β. Περιβαλλοντική ζημία848
 • γ. Προληπτικά μέτρα849
 • Β. Τα δομικά χαρακτηριστικά του καθεστώτος ευθύνης851
 • Β.1. Ευθύνη του κυρίου του πλοίου852
 • Β.2. Ευθύνη αντικειμενική852
 • Β.3. Ευθύνη οριοθετημένη853
 • Β.4. Ευθύνη υποχρεωτικώς ασφαλισμένη856
 • α. Υποχρέωση και πιστοποίηση856
 • β. Ευθεία αξίωση κατά του ασφαλιστή858
 • Β.5. Ευθύνη ποσοτικώς περιορισμένη859
 • α. Ποσοτικά όρια περιορισμός859
 • β. Έκπτωση 861
 • III. Η ΔΣ 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου (IOPC Fund) 861
 • Α. Συμπληρωματικότητα των διεθνών συμβάσεων861
 • Β. Λειτουργία του Διεθνούς Κεφαλαίου862
 • Β.1. Πώς χρηματοδοτείται;862
 • B.2. Πότε καταβάλλει αποζημίωση; 863
 • Γ. Κριτήρια αποζημίωσης864
 • Δ. Συμπληρωματικό Διεθνές Κεφάλαιο867
 • ΙV. Σύγχρονα θέματα868
 • Α. Περιοχές καταφυγής ευθύνη του παράκτιου κράτους868
 • Β. Ρύπανση από υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης873
 • Β.1. Το πρόβλημα873
 • Β.2. Η αδυναμία αξιοποίησης ΔΣ Ευθύνης και Κεφαλαίου874
 • Β.3. Ρυθμιστικός κατακερματισμός877
 • α. Περιφερειακές συμβάσεις877
 • β. Ενωσιακές ρυθμίσεις878
 • γ. Εθνικό δίκαιο878
 • § 35. ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ881
 • Ι. ΔΣ για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (HNS 1996/2010)881
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά 881
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής – Σύγκριση με ΔΣ Ευθύνης883
 • Β.1. Επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες883
 • Β.2. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής884
 • Β.3. Ζημία 884
 • Γ. Δυσχέρειες εφαρμογής: η χρηματοδότηση η λειτουργία του Κεφαλαίου885
 • IΙ. H ΔΣ αστικής ευθύνης για ζημίες ρύπανσης από καύσιμα δεξαμενής πλοίων (2001)887
 • Α. Αναγκαιότητα;887
 • Β. Αυτονομία καθεστώτος ευθύνης888
 • Γ. Περιορισμός της ευθύνης889
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄891
 • ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ891
 • § 36. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 891
 • Ι. Νομοθετικό πλαίσιο891
 • Α. Διεθνείς Συμβάσεις 892
 • Α.1. Ιδιωτικού δικαίου892
 • Α.2. Δημοσίου δικαίου892
 • Β. Εθνικές ρυθμίσεις 893
 • II. Εννοιολογική οριοθέτηση 894
 • Α. Η έννοια του πλοίου894
 • Β. Η έννοια της σύγκρουσης895
 • B.1. Άμεση σύγκρουση 895
 • B.2. Έμμεση σύγκρουση896
 • III. Η ειδική ρύθμιση της αστικής ευθύνης 897
 • Α. Το πεδίο εφαρμογής της ειδικής ρύθμισης 897
 • Α.1. Ευθύνη του εκμεταλλευόμενου το πλοίο897
 • Α.2. Οι καλυπτόμενες ζημίες898
 • Β. Καθεστώς ευθύνης899
 • Β.1. Ο νόμιμος λόγος ευθύνης 899
 • α. Το πταίσμα του πλοίου 899
 • β. Οι επιμέρους προϋποθέσεις900
 • Β.2. Η απαλλαγή από την ευθύνη900
 • α. Λόγω ανυπαίτιας σύγκρουσης 900
 • IV. Η ικανοποίηση της ναυτικής απαίτησης από σύγκρουση πλοίων903
 • Α. Ναυτικό προνόμιο 903
 • Β. Ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή 904
 • Γ. Περιορισμός της ευθύνης904
 • Δ. Χρόνος παραγραφής905
 • § 37. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 907
 • Ι. Εφαρμοστέο δίκαιο 907
 • Α. Σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων σε εθνικά ύδατα 907
 • Β. Σε περίπτωση σύγκρουσης πλοίων σε διεθνή ύδατα908
 • ΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία909
 • Α. Τα καλούμενα σε εφαρμογή κείμενα 909
 • Α.1. Οι ΔΣ του 1952909
 • Α.2. Ο ΚανΒρυξ I (bis)910
 • Β. Οι βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας911
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ915
 • ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ915
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄915
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ915
 • § 38. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ915
 • I. H διείσδυση του ενωσιακού δικαίου στη ρύθμιση της θαλάσσιας μεταφοράς915
 • ΙΙ. Συντονισμός ενωσιακού δικαίου και διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων917
 • Α. Από τη σκοπιά της ενωσιακής δράσης917
 • Β. Ως προς τις υποχρεώσεις των κρατών μελών919
 • § 39. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ923
 • Ι. Πρόσβαση στο νηολόγιο923
 • ΙΙ. Πρόσβαση στο φορτίο925
 • Α. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις διεθνείς μεταφοράς925
 • Β. Καταπολέμηση του προστατευτισμού τρίτων χωρών927
 • ΙΙΙ. Πρόσβαση στην ακτοπλοΐα929
 • ΙV. Πρόσβαση στους λιμένες932
 • Α. Η προεργασία932
 • Β. Ο Κανονισμός 352/2017 και η άτολμη απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών933
 • § 40. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ936
 • Ι. Ειδικές ρυθμίσεις936
 • Α. Ναυτιλιακές διασκέψεις936
 • Β. Consortia938
 • II. Ενιαία εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού stricto sensu939
 • III. Κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων942
 • Α. Γενικά942
 • Β. Παραδείγματα943
 • Β.1. Tonnage Tax943
 • β. Λόγω συνυπαίτιας σύγκρουσης902
 • Β.2. Μέτρα ελάφρυνσης εργασιακού κόστους945
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄947
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ947
 • § 41. ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ947
 • Ι. Αστική ευθύνη και αποζημίωση947
 • ΙΙ. Ποινική ευθύνη 949
 • § 42. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ952
 • Ι. Μέτρα που αφορούν το κράτος σημαίας952
 • Α. Μέτρα εποπτικού χαρακτήρα 952
 • Β. Μέτρα κατασκευαστικά/λειτουργικά953
 • ΙΙ. Μέτρα που αφορούν το κράτος λιμένος955
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο959
 • 0
 • 0