Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-622-010-3
Σελίδες: 1096
Συγγραφέας: Α. Καρράς

Το έργο «Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο», καλύπτει όλα τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019), τα οποία σχολιάζονται και ερμηνεύονται εκτενώς. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο, που διευκολύνει τον νομικό, δικαστή, ακαδημαϊκό, δικηγόρο, αλλά και φοιτητή, στην ενημέρωση για τις σύγχρονες κατευθύνσεις και την εφαρμογή του ποινικού δικονομικού δικαίου.

Ειδικότερα, όσον αφορά στην κατάταξη της ύλης: α) Προηγείται μια εκτενής και κατατοπιστική Εισαγωγή. β) Ακολουθεί το Πρώτο Μέρος, που αναφέρεται στα όργανα απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, όπου εξετάζεται η δικαιοδοσία, η αρμοδιότητα, η οργάνωση και η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και τα όργανα άσκησης της ποινικής δίωξης. γ) Εν συνεχεία, το Δεύτερο Μέρος του βιβλίου αναφέρεται στη διαδικασία απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Σε αυτό εξετάζονται τα ζητήματα της ποινικής δίωξης, η ανάκριση, οι διάδικοι, τα αποδεικτικά μέσα, οι ανακριτικές πράξεις, η περάτωση της ανάκρισης, η ποινική συνδιαλλαγή - ποινική διαπραγμάτευση και τα δικαστικά Συμβούλια. Η διαδικασία στο ακροατήριο, η αποδεικτική διαδικασία, οι ειδικές διαδικασίες, τα ένδικα μέσα, τα έκτακτα ένδικα μέσα, η εκτέλεση και το ποινικό μητρώο, αποτελούν ζητήματα που επίσης αναλύονται και επεξηγούνται με την παράθεση χρηστικών νομολογιακών δεδομένων και παραδειγμάτων.

Η ανάπτυξη, δηλαδή, της ύλης του έργου ακολουθεί την πορεία της διαδικασίας και τα διάφορα προβλήματα, που ανακύπτουν κατά τη διάρκειά της, αντιμετωπίζονται στην αντίστοιχη κάθε φορά φάση.

 • 0
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Α. Ορισμός του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου - Έννοια, νομική φύση και σκοπός της Ποινικής Δίκης1
 • Β. Η διπλή αποστολή του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου3
 • Γ. Τα «μέτρα δικονομικού καταναγκασμού» ή οι «ποινικές δικονομικές προσβολές ατομικών δικαιωμάτων»4
 • Δ. Ο προκαλούμενος «στιγματισμός» εξαιτίας της ποινικής δίκης5
 • Ε. Το θεμελιώδες πρόβλημα - δίλημμα του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου5
 • ΣΤ. Η αξία των δικονομικών τύπων6
 • Ζ. Σχέση με το Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο και απορρέουσες συνέπειες7
 • Η. Οι πηγές του Ελληνικού Ποινικού Δικονομικού Δικαίου9
 • Θ. Η δομή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης11
 • Ι. Η μορφή της Ελληνικής Ποινικής Δίκης ή το Ελληνικό Ποινικό Δικονομικό Σύστημα13
 • ΙΑ. Τα όργανα απονομής της Ποινικής Δικαιοσύνης16
 • ΙΒ. Οι διάδικοι της Ελληνικής Ποινικής Δίκης16
 • ΙΓ. Οι θεμελιώδεις ή γενικές αρχές της Ελληνικής Ποινικής Δίκης17
 • 1. Η αρχή της αναζήτησης της ουσιαστικής αλήθειας17
 • 2. Η αρχή της αυτεπάγγελτης εκδίκασης της υπόθεσης21
 • 3. Η αρχή της αυτεπάγγελτης διεξαγωγής της δίκης22
 • 4. Η αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου22
 • 5. Η αρχή της δικαστικής ακρόασης23
 • 6. Το τεκμήριο της αθωότητας24
 • 7. Η αρχή του «προσήκοντος βαθμού υπονοιών ή ισχύος των ενδείξεων»26
 • 8. Η αρχή της δίκαιης διεξαγωγής της δίκης28
 • 9. Η αρχή της αιτιολόγησης32
 • 10. Η αρχή της ταχείας διεξαγωγής της δίκης ή της επιτάχυνσης33
 • 11. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης35
 • 12. Η αρχή της ισότητας των όπλων36
 • 13. Η αρχή της δικαστικής βοήθειας39
 • 14. Η αρχή της αναλογικότητας40
 • 15. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης41
 • 16. Η αρχή της οικονομίας της δίκης42
 • ΙΔ. Η ερμηνεία των κανόνων του Ποινικού Δικονομικού Δικαίου43
 • ΙΕ. Απονομή της Ποινικής Δικαιοσύνης και Μέσα Ενημέρωσης50
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ60
 • ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ60
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ60
 • ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΥΝΘΕΣΗ60
 • Α. Η δικαιοδοσία των ποινικών δικαστηρίων60
 • 1. Η έννοια και οι διακρίσεις της ποινικής δικαιοδοσίας60
 • 2. Η τοπική και προσωπική έκταση της ποινικής δικαιοδοσίας64
 • 3. Η σχέση της ποινικής δικαιοδοσίας με τα άλλα είδη δικαιοδοσίας75
 • Β. Η οργάνωση των ποινικών δικαστηρίων78
 • Γ. Η σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων82
 • 1. Τα γενικά προβλήματα82
 • 2. Τα επί μέρους ποινικά δικαστήρια92
 • Ι. Τα τακτικά ποινικά δικαστήρια 92
 • ΙΙ. Τα ειδικά ποινικά δικαστήρια110
 • α. Δικαστήρια ανηλίκων110
 • β. Στρατιωτικά δικαστήρια110
 • γ. Το Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86 Σ. 111
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ113
 • ΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ113
 • Α. Η έννοια και οι διακρίσεις της αρμοδιότητας113
 • Β. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες115
 • 1. Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα115
 • 2. Η τοπική αρμοδιότητα130
 • 3. Η αρμοδιότητα λόγω συνάφειας137
 • 4. Η αρμοδιότητα λόγω συμμετοχής ή συναιτιότητας140
 • 5. Αρμοδιότητα κατά παραπομπή144
 • 6. Κανονισμός αρμοδιότητας147
 • 7. Η κατά λειτουργία ή λειτουργική αρμοδιότητα149
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ153
 • ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ153
 • Α. Τα όργανα που ασκούν την ποινική δίωξη153
 • 1. Οι εισαγγελείς153
 • I. Έννοια και αποστολή153
 • II. Νομική θέση154
 • III. Οργάνωση157
 • ΙV. Καθ’ ύλην, κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα160
 • 2. Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων163
 • Ι. Εισαγωγική επισκόπηση 163
 • ΙΙ. Ο Εισαγγελέας οικονομικού εγκλήματος165
 • ΙΙΙ. Εισαγγελέας εγκλημάτων διαφθοράς170
 • 3. Οι εισαγγελείς των στρατιωτικών δικαστηρίων173
 • 4. Η Βουλή173
 • Β. Τα ανακριτικά όργανα174
 • 1. Οι ανακριτές174
 • Ι. Διορισμός174
 • ΙΙ. Κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα175
 • 2. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι178
 • Ι. Έννοια και αποστολή178
 • II. Διακρίσεις των ανακριτικών υπαλλήλων 179
 • III. Η κατά τόπο και κατά λειτουργία αρμοδιότητα181
 • 3. Οι ανακριτές στρατιωτικών δικαστηρίων182
 • 4. Οι επιμελητές ανηλίκων183
 • Γ. Οι δικαστικοί γραμματείς183
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ185
 • Η ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ185
 • Α. Η λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των οργάνων απονομήςτης ποινικής δικαιοσύνης185
 • Β. Η απαγόρευση της αφαίρεσης του νόμιμου δικαστή και της σύστασης δικαστικών επιτροπών και έκτακτων (ποινικών) δικαστηρίων201
 • Γ. Αποκλεισμός, εξαίρεση και αποχή των οργάνων απονομής της ποινικής δικαιοσύνης205
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ228
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ228
 • ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ228
 • Η ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑ228
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ228
 • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ228
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση228
 • 1. Έννοια228
 • 2. Βασικές αρχές229
 • I. Η αρχή της κρατικής δίωξης των εγκλημάτων ή δημόσιας κατηγορίας229
 • ΙΙ. Η αρχή της αυτεπάγγελτης ή εξ επαγγέλματος δίωξης των εγκλημάτων229
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αυτοτελούς δίωξης των εγκλημάτων ή αυτοτελούς κατηγορίας230
 • IV. Η αρχή της νομιμότητας ή υποχρεωτικής δίωξης των εγκλημάτων231
 • V. Η αρχή της «in rem» δίωξης των εγκλημάτων233
 • Β. Τρόποι γνώσης των τελούμενων εγκλημάτων234
 • 1. Η προσωπική γνώση234
 • 2. Η καταγγελία των εγκλημάτων (Έγκληση - Μήνυση - Αίτηση δίωξης)234
 • 3. Η ανακοίνωση των εγκλημάτων235
 • 4. Η αναγγελία των εγκλημάτων236
 • 5. Η «αυτεπάγγελτη» προανάκριση237
 • I. Αυτόφωρο έγκλημα238
 • II. Κίνδυνος από την καθυστέρηση 240
 • 6. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία241
 • Γ. Έναρξη της ποινικής δίωξης241
 • 1. Η θέση στο αρχείο της μήνυσης ή της αναφοράς και η απόρριψη της έγκλησης241
 • 2. Η προκαταρκτική εξέταση246
 • Ι. Εισαγωγική επισκόπηση246
 • ΙΙ. Σκοπός της προκαταρκτικής εξέτασης και διάρκεια αυτής (άρθρο 243)250
 • ΙΙΙ. Δικαιώματα του υπόπτου κατά την προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 244)251
 • 3. Αναβολή και αναστολή ποινικής δίωξης257
 • 4. Αποχή από την ποινική δίωξη258
 • Ι. Εισαγωγική επισκόπηση258
 • ΙΙ. Αποχή από την ποινική δίωξη ανηλίκου260
 • ΙΙΙ. Αποχή από ποινική δίωξη μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 260
 • IV. Αποχή από την ποινική δίωξη πλημμελημάτων υπό όρους.262
 • V. Αποχή από την ποινική δίωξη κακουργημάτων υπό όρους.265
 • VI. Αποχή μετά από εντελή ικανοποίηση266
 • 5. Οι μορφές έναρξης της ποινικής δίωξης269
 • Ι. Παραγγελία προανάκρισης269
 • ΙΙ. Παραγγελία κύριας ανάκρισης270
 • ΙΙΙ. Εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση στο ακροατήριο270
 • Δ. Συνέπειες της έναρξης της ποινικής δίωξης273
 • 1. Το μη ανακλητό της ποινικής δίωξης273
 • 2. Ο προσδιορισμός τον αντικειμένου της ποινικής δίκης273
 • 3. Η εκκρεμοδικία274
 • 4. Το αμετάβλητο της τοπικής αρμοδιότητας275
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ276
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ276
 • Α. Δικονομικές ή διαδικαστικές προϋποθέσεις276
 • 1. Έννοια, σημασία και διακρίσεις276
 • 2. Οι ειδικές προϋποθέσεις δίωξης ορισμένων εγκλημάτων ή κατηγορουμένων278
 • Ι. Η έγκληση278
 • ΙΙ. Η αίτηση δίωξης285
 • ΙΙΙ. Η άδεια δίωξης286
 • 3. Το δεδικασμένο και η εκκρεμοδικία ως αρνητικές δικονομικές προϋποθέσεις της ποινικής δίωξης290
 • Β. Δικονομικές ή διαδικαστικές πράξεις298
 • 1. Έννοια, διακρίσεις και αξιολόγηση298
 • 2. Οι ειδικά ρυθμιζόμενες από τον Κ.Π.Δ. διαδικαστικές πράξεις, ιδίως οι αποφάσεις, τα πρακτικά, οι εκθέσεις, οι επιδόσεις και οι κοινοποιήσεις302
 • 3. Οι προθεσμίες διεξαγωγής των διαδικαστικών πράξεων333
 • 4. Οι ακυρότητες των δικονομικών πράξεων335
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ346
 • Η ΑΝΑΚΡΙΣΗ: ΑΡΧΕΣ - ΜΟΡΦΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ346
 • Α. Σκοπός, τόπος και χρόνος346
 • Β. Βασικές αρχές 346
 • 1. Η αρχή της αυτεπάγγελτης συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού ή η αρχή της ανάκρισης346
 • 2. Η αρχή της έγγραφης διαδικασίας347
 • 3. Η αρχή της εξωτερικής ή λαϊκής μυστικότητας και η αρχή της εσωτερικής δημοσιότητας ή δημοσιότητας των μερών348
 • 4. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από την αρχή του σεβασμού της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Σ.)348
 • Ι. Η αρχή της αναγκαιότητας349
 • ΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης του υπερμέτρου349
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αναγκαίας αναλογίας ή αναλογικότητας με στενή έννοια350
 • IV. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας350
 • 5. Οι ειδικότερες αρχές που απορρέουν από το τεκμήριο αθωότητας350
 • Ι. Η ανάλογη μεταχείριση του κατηγορουμένου351
 • ΙΙ. Η απαγόρευση της προσβολής της προσωπικότητας από τα μέσα ενημέρωσης351
 • ΙΙΙ. Η αρχή της απαγόρευσης της αυτοενοχοποίησης351
 • 6. Η αρχή της ελεύθερης χρησιμοποίησης οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου και οι εξαιρέσεις της352
 • Γ. Οι μορφές της ανάκρισης360
 • 1. Η προκαταρκτική εξέταση360
 • 2. Η προανάκριση360
 • 3. Η κύρια ανάκριση362
 • Δ. Η ρυθμιστική λειτουργία των δικαστικών συμβουλίων κατά την προδικασία367
 • Ε. Το απαραβίαστο της προσωπικής ελευθερίας και η επιτρεπόμενη προσβολή της368
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ373
 • ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΟΙ373
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση373
 • 1. Ο προσδιορισμός του υπόπτου και τα δικαιώματά του 373
 • 2. Ο προσδιορισμός του κατηγορουμένου και τα δικαιώματά του373
 • 3. Η ιδιάζουσα θέση του συνηγόρου υπεράσπισης402
 • Β. Ο παριστάμενος για την υποστήριξη της κατηγορίας και τα δικαιώματά του404
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις404
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση407
 • 3. Τα δικαιώματα του παρισταμένου για την υποστήριξη της κατηγορίας426
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ429
 • ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ429
 • Α. Εισαγωγική παρατήρηση429
 • Β. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα 430
 • 1. Οι ενδείξεις430
 • 2. Η αυτοψία431
 • 3. Η πραγματογνωμοσύνη433
 • 4. Η ομολογία -και ευρύτερα η απολογία- του κατηγορουμένου434
 • 5. Οι μάρτυρες437
 • 6. Τα έγγραφα452
 • ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ455
 • ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ455
 • Α. Η ενέργεια αυτοψίας455
 • Β. Η ενέργεια πραγματογνωμοσύνης458
 • Γ. Οι έρευνες485
 • Δ. Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις επί ορισμένων εγκλημάτων και επί εγκλημάτων διαφθοράς 491
 • Ε. Η κατάσχεση499
 • ΣΤ. Η εξέταση των μαρτύρων512
 • Ζ. Η απολογία του κατηγορουμένου527
 • Η. Ο διορισμός διερμηνέα533
 • Θ. Η σύλληψη του κατηγορουμένου538
 • Ι. Η επιβολή προσωρινής κράτησης, κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση και περιοριστικών όρων του κατηγορουμένου547
 • ΙΑ. Η απαγόρευση της εξόδου από τη χώρα575
 • ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ578
 • Η ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ578
 • Α. Περάτωση της προανάκρισης578
 • Β. Περάτωση της κύριας ανάκρισης580
 • 1. Τυπική περάτωση580
 • 2. Ουσιαστική περάτωση585
 • ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ593
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ593
 • Εισαγωγική επισκόπηση593
 • Α. Ποινική συνδιαλλαγή593
 • 1. Ποινική συνδιαλλαγή έως την τυπική περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 301)593
 • 2. Ποινική συνδιαλλαγή μετά την τυπική περάτωση της ανάκρισης και μέχρι το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 302)595
 • Β. Ποινική διαπραγμάτευση (άρθρο 303)599
 • Γ. Ικανοποίηση του παθόντος με αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων603
 • ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ605
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ605
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση605
 • Β. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου πλημμελειοδικών μετά το τέλος της ανάκρισης609
 • Γ. Η λειτουργική αρμοδιότητα του συμβουλίου εφετών616
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ618
 • Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ618
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ618
 • Η ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ618
 • Α. Σκοπός618
 • Β. Οι αναγκαίες πράξεις620
 • 1. Σύνταξη του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση 620
 • 2. Επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος ή της κλήσης προς εμφάνιση 622
 • 3. Γνωστοποίηση των μαρτύρων625
 • 4. Κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων626
 • Γ. Η προσφυγή εναντίον της απευθείας κλήσης630
 • Δ. Συντηρητική μαρτυρική απόδειξη637
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ640
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ640
 • Α. Η αρχή της δημοσιότητας640
 • Β. Η αρχή της προφορικότητας646
 • Γ. Η αρχή της συγκεντρωτικής διαδικασίας648
 • Δ. Η αρχή της συνεχούς παρουσίας ή της ενότητας της εκδίκασης650
 • Ε. Η αρχή της κατ’ αντιδικία διεξαγωγής της δίκης654
 • ΣΤ. Η αρχή της κατ’ αντιμωλία διεξαγωγής της δίκης656
 • Ζ. Η αρχή της ισότητας των όπλων656
 • Η. Η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης657
 • Θ. Η αρχή της ολόπλευρης διερεύνησης της υπόθεσης658
 • Ι. Η επιμέλεια της διεξαγωγής της συζήτησης660
 • ΙΑ. Η απαθής και ψύχραιμη συμπεριφορά του δικαστή663
 • ΙΒ. Η προηγούμενη γνώση της δικογραφίας από τον δικαστή664
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ666
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΑ ΜΕΡΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ666
 • Α. Η έναρξη της εκδίκασης 666
 • Β. Η αποδεικτική διαδικασία688
 • 1. Εισαγωγική επισκόπηση688
 • 2. Οι βασικές αρχές691
 • Ι. Η υποχρέωση διασαφήνισης της κατηγορούμενης πράξης691
 • ΙΙ. Το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων διεξαγωγής αποδείξεων692
 • ΙΙΙ. Η αρχή της αμεσότητας694
 • ΙV. Η αρχή της ελεύθερης εκτίμησης των αποδεικτικών μέσων και οι αποδεικτικές απαγορεύσεις697
 • α) Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων697
 • β) Οι αποδεικτικές απαγορεύσεις700
 • Ανακεφαλαίωση713
 • V. Η αρχή «in dubio pro reo»715
 • 3. Τα κυριότερα αποδεικτικά μέσα και η εξέτασή τους716
 • I. Μάρτυρες716
 • II. Πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι730
 • III. Αυτοψία731
 • IV. Ανάγνωση εγγράφων732
 • V. Η απολογία του κατηγορουμένου740
 • VI. Συμπληρωματικές έρευνες και λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας742
 • Γ. Οι αγορεύσεις742
 • Δ. Η απόφαση743
 • Ε. Προστασία του απόντος καταδικασθέντος κατηγορουμένου760
 • 1. Η αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας (άρθρο 341)760
 • 2. Η αίτηση ακύρωσης της απόφασης (άρθρο 430)765
 • ΣΤ. Η ανακοπή λιπομαρτυρίας (άρθρο 232)771
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ775
 • ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ775
 • Α. Συνοπτική διαδικασία 775
 • 1. Ποινική Διαταγή (άρθρα 409-416)775
 • 2. Διαδικασία στα πλημμελήματα που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω779
 • Β. Διαδικασία κατά απόντων και φυγόδικων786
 • 1. Εισαγωγική επισκόπηση786
 • 2. Πλημμελήματα (άρθρα 428-429)787
 • 3. Κακουργήματα (άρθρα 432-434)790
 • 4. Αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί κακουργημάτων (άρθρο 435)791
 • Γ. Δικαστική συνδρομή792
 • 1. Η έκδοση792
 • 2. Άλλες περιπτώσεις804
 • I. Εκτέλεση αιτήσεων για ανακριτικές πράξεις805
 • II. Μεταγωγή κρατουμένου για εξέταση805
 • IΙΙ. Διαβίβαση πειστηρίων806
 • 3. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης806
 • 4. Οι ειδικές ποινικές διαδικαστικές ρυθμίσεις του Ν 4022/2011807
 • ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ815
 • ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ815
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ815
 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ815
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση815
 • 1. Δικαιοπολιτική θεμελίωση και έννοια. Βασικές διακρίσεις815
 • 2. Τα προβλεπόμενα από το Ελληνικό Π.Δ.Δ. ένδικα μέσα823
 • 3. Βασικές αρχές824
 • Β. Οι προϋποθέσεις για τo παραδεκτό των ένδικων μέσων και η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου828
 • 1. Να παρέχεται από τον νόμο τo δικαίωμα σε άσκηση του ένδικου μέσου828
 • 2. Να πρόκειται για απόφαση ή βούλευμα, που υπόκειται σε ορισμένο ένδικο μέσο832
 • 3. Το ένδικο μέσο να ασκείται εμπρόθεσμα832
 • 4. Το ένδικο μέσο να ασκείται σύμφωνα με τις οριζόμενες διατυπώσεις836
 • 5. Να μην έχει λάβει χώρα νόμιμα παραίτηση843
 • 6. Η κήρυξη του ένδικου μέσου ως απαραδέκτου843
 • Γ. Τα αποτελέσματα της άσκησης των ένδικων μέσων845
 • 1. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα845
 • 2. Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα850
 • 3. Η απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου851
 • 4. Το επεκτατικό αποτέλεσμα859
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ867
 • Η ΕΦΕΣΗ867
 • Α. Η έφεση εναντίον βουλευμάτων867
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενα βουλεύματα867
 • 2. Διαδικασία ενώπιον του συμβουλίου εφετών869
 • Β. Η έφεση εναντίον αποφάσεων870
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και προσβαλλόμενες αποφάσεις870
 • 2. Οι διατυπώσεις της έφεσης (άρθρο 498)878
 • 3. Η διαδικασία ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου878
 • I. Η προπαρασκευαστική διαδικασία878
 • II. Η κύρια συζήτηση880
 • 3. Η λειτουργική αρμοδιότητα του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου886
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ889
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ889
 • Α. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον βουλευμάτων889
 • 1. Προσβαλλόμενα βουλεύματα και δικαιούμενα πρόσωπα889
 • 2. Οι λόγοι αναίρεσης892
 • 3. Διαδικασία και λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου (σε συμβούλιο) - Διαδικασία μετά την αναίρεση 929
 • Β. Η αίτηση αναίρεσης εναντίον αποφάσεων931
 • 1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις και δικαιούμενα πρόσωπα931
 • 2. Ειδικές ρυθμίσεις για την προθεσμία και τις διατυπώσεις της αίτησης αναίρεσης934
 • 3. Οι λόγοι αναίρεσης939
 • 4. Η διαδικασία ενώπιον του Αρείου Πάγου977
 • 5. Η λειτουργική αρμοδιότητα του Αρείου Πάγου980
 • 6. Η διαδικασία μετά την αναίρεση982
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ985
 • ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ985
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ985
 • ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ985
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση985
 • Β. Οι λόγοι επανάληψης της διαδικασίας987
 • 1. Σε όφελος του καταδικασθέντος988
 • 2. Σε βάρος του αθωωθέντος (άρθρο 526)993
 • Γ. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρα 527-530)993
 • 1. Δικαιούμενα πρόσωπα και διατυπώσεις υποβολής της αίτησης993
 • 2. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία994
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ998
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΑΘΩΩΘΗΚΑΝ998
 • Α. Εισαγωγική επισκόπηση998
 • Β. Η προβλεπόμενη ρύθμιση1000
 • 1. Οι γενικές προϋποθέσεις1000
 • 2. Η διαδικασία προσδιορισμού της αποζημίωσης (άρθρα 538-540)1002
 • 3. Υποκατάσταση του Δημοσίου στα δικαιώματα του ζημιωμένου (άρθρο 541)1003
 • 4. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις (άρθρα 542-545)1004
 • ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ1006
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ1006
 • ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1006
 • ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ1006
 • Α. Οι εκτελεστές αποφάσεις (άρθρα 545-548)1006
 • Β. Τα όργανα εκτέλεσης1007
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1009
 • Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ1009
 • ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1013
 • ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ1013
 • Α. Εκτέλεση περισσότερων αποφάσεων εναντίον του ίδιου προσώπου1013
 • Β. Αμφιβολίες για την ταυτότητα του καταδικασθέντος (άρθρο 561)1016
 • Γ. Αμφιβολίες ή αντιρρήσεις σχετικά με την εκτελεστότητα της απόφασης και το είδος ή τη διάρκεια της ποινής (άρθρα 562-563)1017
 • ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1020
 • ΑΝΑΒΟΛΗ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ1020
 • Α. Υποχρεωτική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 555)1020
 • Β. Δυνητική αναβολή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 556)1020
 • Γ. Διακοπή της εκτέλεσης της ποινής (άρθρο 557)1021
 • Δ. Ένδικα μέσα (άρθρο 558)1023
 • Ε. Εγγύηση για την αναβολή της ποινής ( άρθρο 559)1023
 • ΣΤ. Εκτέλεση της ποινής που έχει αναβληθεί ή διακοπεί (άρθρο 560)1024
 • Ζ. Τέλος των ποινών (άρθρα 564-566)1024
 • ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ1025
 • ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ1025
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ1032
 • Α. Η αίτηση επανεξέτασης1032
 • Β. Η προσφυγή στο Ε.Δ.Δ.Α.1037
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1041
 • 0
 • 0