Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-015-8
Σελίδες: 800
Επιμέλεια: Ε. Σταματούδη

Το βιβλίο αφορά στην πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση και κατ' άρθρο ερμηνεία του ελληνικού νόμου για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων (Ν 4481/2017). Περιλαμβάνει ζητήματα όπως την έννοια και το περιεχόμενο των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και οργανισμών ανταγωνιστικών σε αυτούς (όπως οι ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης), την αδειοδότηση των ΟΣΔ και τη λειτουργία τους με βάση τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Καλύπτεται ακόμη το ζήτημα της χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το βιβλίο περιέχει συμβολές 23 έγκριτων νομικών με ιδιαίτερη πείρα στον χώρο της συλλογικής διαχείρισης. Η εργασία αυτή είναι πολυσχιδής καθώς δεν καλύπτει μόνον ζητήματα δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά και ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, δικονομικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού.

Άκρως απαραίτητο εγχειρίδιο για όσους ειδικεύονται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας είτε διδάσκοντάς το είτε φοιτώντας το (πανεπιστημιακούς, φοιτητές και ερευνητές). Χρήσιμο, επίσης, εργαλείο για όσους ασχολούνται με την εφαρμογή του σχετικού δικαίου [δικηγόρους, δικαστές, τεχνοκράτες των ΟΣΔ και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (policy makers)].

 • 0
 • Η Ιστορία της Συλλογικής Διαχείρισης στην Ελλάδα1
 • Ι. Ιστορία της συλλογικής διαχείρισης πριν τον Ν 2121/19931
 • ΙΙ. Συλλογική διαχείριση κατά τον Ν 2121/19938
 • ΙΙΙ. Θέσπιση του Ν 4481/201715
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ21
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ21
 • Άρθρο 1 – Σκοπός21
 • Άρθρο 2 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παρ. 1, 2, 3 και 4 Οδηγίας)26
 • Ι. Γενικά27
 • ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα29
 • Α. Εποπτεία30
 • Β. Εγκατάσταση ΟΣΔ, ΟΣΠ, ΑΟΔ και ΑΟΔ5030
 • Γ. Ανάθεση δραστηριοτήτων από ΟΣΔ σε τρίτους31
 • Δ. ΟΣΔ που αδειοδοτούν μουσικά έργα για επιγραμμική χρήση32
 • Ε. Διατάξεις που εφαρμόζονται σε ΑΟΔ32
 • ΣΤ. Εξομοίωση ΑΟΔ50 με ΟΣΔ33
 • Άρθρο 3 – Ορισμοί (άρθρα 3 περιπτώσεις α΄, β΄-ε΄, στ΄, η΄-ιδ΄ και 36 παράγραφος 1 της Οδηγίας)35
 • I. Εισαγωγή39
 • ΙΙ. Ο ορισμός του «οργανισμού συλλογικής διαχείρισης»40
 • Α. Γενικά40
 • Β. Ανάλυση στοιχείων41
 • Γ. Σχέση των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με την Οδηγία 2006/12347
 • ΙΙΙ. Ο ορισμός του «οργανισμού συλλογικής προστασίας» 50
 • ΙV. Ο ορισμός της «ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης»51
 • V. Ο ορισμός του «δικαιούχου» 53
 • VI. O ορισμός του «μέλους» 55
 • VIΙ. O ορισμός του «καταστατικού» 56
 • VIΙΙ. O ορισμός του «αντικειμένου προστασίας»56
 • ΙΧ. O ορισμός της «άδειας λειτουργίας» 56
 • Χ. O ορισμός της «γενικής συνέλευση των μελών» 56
 • ΧΙ. O ορισμός των «εσόδων από δικαιώματα» 57
 • ΧΙΙ. O ορισμός των «εξόδων διαχείρισης» 57
 • ΧΙΙΙ. O ορισμός της «σύμβασης εκπροσώπησης»58
 • ΧΙV. O ορισμός του «χρήστη»59
 • ΧV. O ορισμός του «ρεπερτορίου»60
 • ΧVI. O ορισμός της «πολυεδαφικής άδειας» 60
 • ΧVΙI. O ορισμός των «επιγραμμικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων» 61
 • ΧVΙΙI. O ορισμός του ΟΠΙ61
 • Άρθρο 4 – Άδεια λειτουργίας64
 • Ι. Ελευθερία εγκατάστασης - Ελευθερία παροχής υπηρεσιών67
 • Α. Εισαγωγικώς67
 • Β. Ελευθερία εγκατάστασης68
 • Γ. Ελευθερία παροχής υπηρεσιών 69
 • Δ. Συμβατότητα του προληπτικού συστήματος αδειοδότησης, υπό το πρίσμα του άρθρ. 9 οδηγίας 2003/126/ΕΕ 71
 • Ε. H «εγκατάσταση» ως προϋπόθεση του βάρους λήψης αδείας74
 • ΙΙ. Κριτήρια - Τυπικές προϋποθέσεις - Διαδικασία αδειοδότησης - Άδεια76
 • Α. Εισαγωγικώς76
 • Β. Τυπικές προϋποθέσεις76
 • Γ. Κριτήρια81
 • Δ. Διαδικασία αδειοδότησης - Άδεια82
 • Ε. Οι μεταβολές84
 • ΣΤ. Η απαγόρευση λειτουργίας άνευ αδείας85
 • ΙΙΙ. Δημοσίευση αμοιβολογίου87
 • Άρθρο 5 – Σύσταση ενιαίου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης88
 • Ι. Νομοθετική ανασκόπηση89
 • Α. Προνομική αναγκαιότητα ίδρυσης ενιαίων οργανισμών - Ιστορική αναδρομή89
 • Β. Ο Ν 3905/201090
 • Γ. Οι εκφρασθείσες επιφυλάξεις91
 • ΙΙ. Η ισχύουσα ρύθμιση92
 • Α. Έκταση και προϋποθέσεις εφαρμογής92
 • Β. Η εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4481/2017 στον ενιαίο ΟΣΔ93
 • Γ. Μεταβατική διάταξη97
 • ΙΙΙ. Ζητήματα δικαίου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού98
 • Άρθρο 6 – Αρμοδιότητες101
 • Ι. Εισαγωγικώς103
 • Α. Καταγωγή της διάταξης 103
 • Β. Κριτική103
 • ΙΙ. Οι αρμοδιότητες104
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Διάρθρωση της ανάπτυξης104
 • Β. Εσωτερική σχέση104
 • Γ. Εξωτερική σχέση 108
 • Δ. Απαιτήσεις διαφάνειας113
 • Ε. Θεσμική δράση των ΟΣΔ113
 • ΣΤ. Οι αρμοδιότητες των ΟΣΠ114
 • Άρθρο 7 – Τεκμήρια115
 • Άρθρο 8 – Γενικές διατάξεις - Λειτουργία και Οργάνωση123
 • Ι. Εισαγωγή - Ο σκοπός της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ στο πεδίο της εν γένει οργάνωσης και εσωτερικής λειτουργίας των ΟΣΔ124
 • ΙΙ. Η νομική μορφή υπό την οποία είναι δυνατόν να λειτουργούν οι ΟΣΔ127
 • Α. Γενική Αρχή127
 • Β. Ειδικότερες προβλέψεις του Ν 4481/2017 αναφορικά με τις νομικές μορφές της ΑΕ και του Συνεταιρισμού130
 • Άρθρο 9 – Γενική συνέλευση των μελών (άρθρα 8 παράγραφοι 2 έως 12 της Οδηγίας)139
 • I. Εισαγωγή143
 • ΙΙ. Σύγκληση και αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης μελών145
 • Α. Τροποποίηση καταστατικού145
 • Β. Εκλογή - παύση - αμοιβή - παροχές μελών διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και γενικού διευθυντή146
 • Γ. Διανομή149
 • Δ. Χρήση των μη διανεμητέων ποσών149
 • Ε. Επενδυτική πολιτική και χρήση εσόδων 150
 • ΣΤ. Κρατήσεις151
 • Ζ. Όροι χορήγησης αδειών μη εμπορικής χρήσης 152
 • Η. Ζητήματα οικονομικής φύσεως - Πολιτική Διαχείρισης κινδύνου - ακίνητα - συγχωνεύσεις152
 • Θ. Έκθεση διαφάνειας και ορκωτοί ελεγκτές λογιστές 154
 • Ι. Γενική ρήτρα 154
 • ΙΙΙ. Δικαιώματα συμμετοχής και άσκησης ψήφου των μελών 155
 • ΙV. Μη αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών στη γενική συνέλευση 156
 • A. Τύπος πληρεξουσίου 159
 • V. Μετάθεση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης - Ειδικότερες ρυθμίσεις 160
 • A. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης από συνέλευση αντιπροσώπων 160
 • Β. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης από το εποπτικό συμβούλιο161
 • Γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων της γενικής συνέλευσης μελών της ΑΟΔ του άρθρου 50161
 • Δ. Μη ενσωμάτωση της δυνατότητας της παρ. 13 του άρθρου 8 της Οδηγίας164
 • VI. Αναλογική εφαρμογή των διατάξεων για τους αστικούς συνεταιρισμούς165
 • Άρθρο 10 – Εποπτικό συμβούλιο (άρθρο 9 της Οδηγίας)166
 • Ι. Εισαγωγή169
 • ΙΙ. Δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση, αμεροληψία και σύγκρουση συμφερόντων175
 • Α. Δίκαιη και ισορροπημένη εκπροσώπηση175
 • Β. Αμεροληψία176
 • Γ. Σύγκρουση συμφερόντων176
 • ΙΙΙ. Αρμοδιότητες180
 • Α. Γενικές αρμοδιότητες180
 • Β. Ειδικές Αρμοδιότητες184
 • IV. Η Ειδική περίπτωση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 (ΑΟΔ50)189
 • V. Ζητήματα σε σχέση με το Εποπτικό Συμβούλιο των Συνεταιρισμών (άρθρο 8 Ν 1667/1986)195
 • VI. Ευθύνη και Κυρώσεις196
 • Α. Ευθύνη του εποπτικού συμβουλίου έναντι του ΟΣΔ196
 • Β. Ενέργειες του εποπτικού συμβουλίου σε περιπτώσεις παραβάσεων της διοίκησης197
 • Άρθρο 11 – Σχέσεις Οργανισμών συλλογικής διαχείρισης με δικαιούχους – Γενικές αρχές (άρθρα 4 και 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας)199
 • Άρθρο 12 – Ανάθεση διαχείρισης (άρθρο 5 παράγραφοι 2, 4, 5, 6, 7 και 8 εδάφιο α΄ της Οδηγίας)203
 • Ι. Έννοια και μέρη της σύμβασης ανάθεσης206
 • Α. Διαχείριση - Προστασία206
 • Β. Συλλογικός χαρακτήρας206
 • ΙΙ. Νομική φύση 207
 • Α. Εκποιητική δικαιοπραξία207
 • Β. Σύμβαση προσχωρήσεως208
 • Γ. Αναγκαστική σύμβαση 208
 • ΙΙΙ. Τύπος210
 • IV. Αιτία211
 • V. Κύριες υποχρεώσεις212
 • Α. Αντικείμενο διαχείρισης212
 • Β. Διανεμόμενα έσοδα - Κρατήσεις213
 • VI. Πρόσθετες-παρεπόμενες υποχρεώσεις214
 • Α. Ενημέρωσης215
 • Β. Πίστεως;215
 • Γ. Ειδικώς επί πολυεδαφικής συλλογικής διαχείρισης215
 • VII. Απαγόρευση διακρίσεων - ΓΟΣ216
 • VIII. Λήξη της σύμβασης ανάθεσης217
 • Α. Ανώτατη επιτρεπτή διάρκεια η τριετία217
 • Β. Ελεύθερη καταγγελία217
 • ΙΧ. Ειδικές διατάξεις για την Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ)217
 • Άρθρο 13 – Εισδοχή μέλους (άρθρο 6 της Οδηγίας)222
 • Ι. Εισδοχή μελών223
 • Α. Ο κανόνας: Υποχρεωτική εισδοχή223
 • Β. Εξαιρέσεις223
 • ΙΙ. Εταιρική μερίδα224
 • III. Ηλεκτρονική επικοινωνία δικαιούχων και ΟΣΔ224
 • ΙV. Αρχεία μελών225
 • Άρθρο 14 – Άδειες μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 5 παράγραφος 3 της Οδηγίας)226
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις228
 • ΙΙ. Το Αντικείμενο του δικαιώματος231
 • Α. Χορήγηση αδειών μη εμπορικής χρήσης (άρθρο 14 παρ. 1) 231
 • Β. Η έννοια της «μη εμπορικής χρήσης» ειδικότερα 236
 • ΙΙΙ. Η άσκηση του δικαιώματος239
 • Α. Γενικές προϋποθέσεις άσκησης239
 • Β. Λήψη των «αναγκαίων μέτρων» εκ μέρους ΟΣΔ (άρθρο 14 παρ. 2)240
 • Γ. Αδειοδοτική νομιμοποίηση δικαιούχων 245
 • Δ. Zητήματα εκκαθάρισης δικαιωμάτων τρίτων246
 • Άρθρο 15 – Δικαιώματα δικαιούχων που δεν είναι μέλη οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 7 παράγραφος 1 της Οδηγίας)247
 • Άρθρο 16 – Υποχρέωση ενημέρωσης για τα έργα των δικαιούχων249
 • Ι. Γενικά250
 • II. Συμβάσεις ανάθεσης251
 • III. Δικαιούχοι252
 • IV. Δημοσιευμένα έργα και αντικείμενα προστασίας252
 • V. Ετήσια υπενθύμιση των οργανισμών προς τους δικαιούχους255
 • VI. Στοιχεία της έγγραφης ενημέρωσης των δικαιούχων για τα δημοσιευμένα έργα τους255
 • VII. Διορθώσεις - Συμπληρώσεις των πληροφοριών 256
 • VIII. Έγγραφη ενημέρωση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων256
 • IX. Επιτακτικοί λόγοι εφαρμογής της υποχρέωσης του άρθρου 16257
 • X. Άρνηση εκ μέρους των δικαιούχων της τήρησης της υποχρέωσης του άρθρου 16259
 • XI. Διαφύλαξη δεδομένων260
 • Άρθρο 17 – Έσοδα από δικαιώματα (άρθρο 11 της Οδηγίας)261
 • Άρθρο 18 – Κρατήσεις (άρθρο 12 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 της Οδηγίας)267
 • Άρθρο 19 – Διανομή των ποσών που οφείλονται στους δικαιούχους (άρθρο 13 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)273
 • Άρθρο 20 – Διαχείριση δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 14 της Οδηγίας)280
 • Ι. Συμβάσεις εκπροσώπησης280
 • II. Συμβάσεις εκπροσώπησης και κανόνες ανταγωνισμού281
 • Άρθρο 21 – Κρατήσεις και πληρωμές που προβλέπονται στις συμβάσεις εκπροσώπησης (άρθρο 15 παράγραφοι 1, 2 και 3 της Οδηγίας)283
 • Άρθρο 22 – Άδειες χρήσης, καθορισμός ύψους αμοιβής και εύλογης αμοιβής (άρθρα 16 παράγραφοι 1 έως 4 και 35 παράγραφος 1 της Οδηγίας)285
 • Α. Εισαγωγικώς291
 • Ι. Σημασία - Ερμηνεία υπό το πρίσμα του αστικού δικαίου 291
 • ΙΙ. Οικονομία της διάταξης - Δομή της ανάπτυξης292
 • Β. Δίκαιο Συμπεριφοράς293
 • Ι. Η αναγκαστική σύμβαση293
 • ΙΙ. Η υποχρέωση διενέργειας διαπραγματεύσεων331
 • ΙΙΙ. Δικαστικός καθορισμός των αμοιβών360
 • Γ. Τεχνικό - οργανωτικό δίκαιο435
 • Ι. Ηλεκτρονική επικοινωνία ΟΣΔ - χρηστών435
 • ΙΙ. Οι συναλλαγές μεταξύ ΟΣΔ - χρηστών436
 • Άρθρο 23 – Αμοιβολόγια (άρθρο 16 παράγραφοι 2 εδάφιο γ΄ και 3 της Οδηγίας)438
 • Ι. Γενικά440
 • ΙΙ. Κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων (παρ. 1)441
 • ΙΙΙ. Αμοιβολόγια (παρ. 2)446
 • ΙV. Συμφωνίες μεταξύ ΟΣΔ και αντιπροσωπευτικών ενώσεων χρηστών (παρ. 3)448
 • V. Δυνατότητα υπαγωγής διαφοράς σε διαιτησία (παρ. 4 και 5)449
 • Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρο 17 της Οδηγίας)452
 • Ι. Σκοπός και σημασία της διάταξης452
 • ΙΙ. Περιεχόμενο και υπόχρεοι454
 • ΙΙΙ. Τρόπος και χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης456
 • ΙV. Συνέπειες μη εκπλήρωσης458
 • V. Πεδίο εφαρμογής459
 • Άρθρο 25 – Παροχή πληροφοριών προς τους δικαιούχους σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Οδηγίας)460
 • Ι. Εισαγωγικά461
 • ΙΙ. Προϊσχύσαν δίκαιο462
 • ΙΙΙ. Περιεχόμενο υποχρέωσης πληροφόρησης462
 • Άρθρο 26 – Παροχή πληροφοριών προς άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης σχετικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων δυνάμει συμβάσεων εκπροσώπησης (άρθρο 19 της Οδηγίας)464
 • Ι. Εισαγωγικά465
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης πληροφόρησης466
 • ΙΙΙ. Χρόνος και τρόπος πληροφόρησης467
 • Άρθρο 27 – Παροχή πληροφοριών προς δικαιούχους, άλλους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και χρήστες κατόπιν αιτήματος (άρθρο 20 της Οδηγίας)469
 • Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο470
 • ΙΙ. Περιεχόμενο της υποχρέωσης πληροφόρησης470
 • ΙΙΙ. Δικαιούχοι πληροφόρησης471
 • ΙV. Παροχή πληροφοριών «κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος»472
 • V. Ο ΟΣΔ ως πηγή για τη διενέργεια επιμελούς αναζήτησης473
 • Άρθρο 28 – Δημοσιοποίηση πληροφοριών (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)474
 • I. Εισαγωγή475
 • II. Η παροχή πληροφοριών ως μέσο αποτελεσματικότητας και έλεγχου των ΟΣΔ477
 • III. Υπόχρεοι ανάρτησης πληροφοριών478
 • IV. Αποδέκτες των πληροφοριών478
 • Α. Σκοπός των πληροφοριών479
 • Β. Οι κατ’ ιδίαν πληροφορίες480
 • Γ. Τεχνική αποτύπωση των πληροφοριών487
 • V. Οι αναρτητέες πληροφορίες479
 • VI. Κυρώσεις488
 • Άρθρο 29 – Ετήσια έκθεση διαφάνειας (άρθρο 22 παράγραφοι 1, 3 και 4 της Οδηγίας)489
 • Άρθρο 30 – Περιεχόμενο έκθεσης διαφάνειας (παράρτημα της Οδηγίας)489
 • Ι. Εισαγωγή493
 • IΙ. Υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης495
 • Α. Η έκθεση διαφάνειας495
 • Β. Η ειδική έκθεση495
 • ΙΙΙ. Υποκείμενα της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης496
 • ΙV. Περιεχόμενο της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης497
 • Α. Περιεχόμενο της έκθεσης διαφάνειας497
 • Β. Περιεχόμενο της ειδικής έκθεσης499
 • V. Προϋποθέσεις εκπλήρωσης της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας και της ειδικής έκθεσης499
 • Α. Τύπος499
 • Β. Έλεγχος/Έγκριση500
 • Γ. Δημοσίευση502
 • VI. Παράλληλη εφαρμογή διατάξεων άλλων νόμων503
 • VII. Κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης της έκθεσης διαφάνειας504
 • Άρθρο 31 – Υποχρεώσεις των προσώπων που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (άρθρο 10 της Οδηγίας)505
 • Ι. Εισαγωγή507
 • Α. Η θεσμοθέτηση της σύγκρουσης συμφερόντων507
 • Β. Διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές 508
 • ΙΙ. Περιεχόμενο άρθρου 31 Ν 4481/2017 510
 • Α. Άρθρο 31 παρ. 1 Ν 4481/2017510
 • Β. Άρθρο 31 παρ. 2 Ν 4481/2017512
 • ΙΙΙ. Εννοιολογικές διασαφήσεις516
 • Α. Η κρισιμότητα του εννοιολογικού προσδιορισμού516
 • Β. Σύγκρουση συμφερόντων και δημόσιο δίκαιο517
 • Γ. Σύγκρουση συμφερόντων και ιδιωτικό δίκαιο520
 • IV. Σύγκρουση συμφερόντων και άρθρο 51Α Ν 4481/2017522
 • V. Συμπερασματικές σκέψεις524
 • Άρθρο 32 – Ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης (άρθρο 36 παράγραφοι 1 και 2 παρ. 4 της Οδηγίας)525
 • I. Εισαγωγή 526
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής529
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί των ΑΟΔ (παρ. 1)531
 • ΙV. Ειδικές ρυθμίσεις για τις ΑΟΔ με τη μορφή ΑΕ (παρ. 2 και 3)533
 • V. Υποχρεώσεις των ΑΟΔ (παρ. 4)535
 • VΙ. Προϋποθέσεις εισδοχής (εισόδου) ΑΟΔ σε ΟΣΔ (παρ. 5)538
 • Άρθρα 33-41 – Εισαγωγικές παρατηρήσεις541
 • Άρθρο 33 – Προϋποθέσεις χορήγησης πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα (άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)561
 • Άρθρο 34 – Διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με πολυεδαφικά ρεπερτόρια(άρθρο 25 της Οδηγίας)570
 • Άρθρο 35 – Ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με τα πολυεδαφικά ρεπερτόρια (άρθρο 26 της Οδηγίας)574
 • Άρθρο 36 – Ακριβής και έγκαιρη υποβολή αναφορών και τιμολόγηση (άρθρο 27 παράγραφοι 1 έως 5 της Οδηγίας)579
 • Άρθρο 37 – Ακριβής και έγκαιρη πληρωμή των δικαιούχων (άρθρο 28 της Οδηγίας)588
 • Άρθρο 38 – Συμφωνίες μεταξύ των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 29 της Οδηγίας)592
 • Άρθρο 39 – Υποχρέωση εκπροσώπησης άλλου οργανισμού συλλογικής διαχείρισης για χορήγηση πολυεδαφικών αδειών (άρθρο 30 παράγραφοι 1 έως 6 της Οδηγίας)602
 • Άρθρο 40 – Πρόσβαση σε πολυεδαφικές άδειες (άρθρο 31 της Οδηγίας)610
 • Άρθρο 41 – Ειδικές ρυθμίσεις (άρθρο 32 της Οδηγίας)617
 • Άρθρο 42 – Διαδικασία καταγγελίας (άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας)620
 • Άρθρο 43 – Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρο 36 παράγραφος 2 της Οδηγίας)622
 • Άρθρο 44 – Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρο 34 Οδηγίας)624
 • I. Σκοπός της διάταξης624
 • II. Πεδίο εφαρμογής626
 • ΙΙΙ. Παραπομπή στον νόμο 3898/2010 και η διαδικασία διαμεσολάβησης627
 • Άρθρο 45 – (άρθρο 35 παράγραφος 2 της Οδηγίας)632
 • Άρθρο 46 – Επιβολή κυρώσεων (άρθρο 36 παράγραφος 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο της Οδηγίας)633
 • Άρθρο 47 – Είσπραξη προστίμου639
 • Άρθρο 48 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (άρθρο 37 της Οδηγίας)640
 • Ι. Γενικά641
 • ΙΙ. Υποχρέωση OΠΙ για παροχή πληροφοριών σε αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με την παρ. 1642
 • ΙΙΙ. Υποχρέωση ΟΠΙ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οργανισμών συλλογικής διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2643
 • IV. Υποβολή θεμάτων στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων (παρ. 3)645
 • Άρθρο 49 – Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 42 της Οδηγίας)646
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις646
 • II. Η σχέση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων647
 • III. Η ρύθμιση του άρθρου 42649
 • Άρθρο 50 – Συλλογική διαχείριση από ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης με δεσπόζουσα θέση652
 • Ι. Η έννοια της ΑΟΔ50 και οι δικαιοπολιτικοί λόγοι υιοθέτησης της σχετικής διάταξης653
 • ΙΙ. Εξομοίωση ΑΟΔ50 με ΟΣΔ656
 • ΙΙΙ. Διάκριση μεταξύ υφιστάμενων και μελλοντικών (μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου) ΑΟΔ50657
 • IV. Ανάκληση αδείας ΑΕΠΙ658
 • Άρθρο 51 – Επίτροπος Εξυγίανσης660
 • ΙΙ. Πτώχευση ΟΣΔ και ΑΟΔ και λειτουργία του συνδίκου ως οργάνου εξυγίανσης666
 • Α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης666
 • Β. Αντικειμενική προϋπόθεση: Παύση πληρωμών - Πτώχευση668
 • Γ. Ex lege συμπερίληψη των δικαιούχων που έχουν αναθέσει σε ΟΣΔ ή ΑΟΔ, που έχουν πτωχεύσει, τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στην κατηγορία των πιστωτών των φορέων που έχουν πτωχεύσει669
 • Δ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου - Εισήγηση του ΟΠΙ669
 • Ε. Συνέπειες θετικής απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου670
 • ΙΙΙ. Ορισμός Επιτρόπου Εξυγίανσης (παρ. 2)671
 • Α. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης671
 • Β. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης671
 • Γ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί αιτήσεως Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 672
 • Δ. Συνέπειες θετικής απόφασης του δικαστηρίου674
 • Ε. Αρμοδιότητες - Ευθύνη του Επιτρόπου Εξυγίανσης675
 • ΣΤ. Αμοιβή του Επιτρόπου Εξυγίανσης677
 • Ζ. Ενίσχυση του Επιτρόπου Εξυγίανσης με προσωπικό εκτός φορέων και εξωτερικούς συνεργάτες677
 • I. Εισαγωγικά663
 • Άρθρο 51Α679
 • Ι. Εισαγωγή682
 • ΙΙ. Η σύσταση της ΕΥΕΔ και η Έκτακτη Διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας684
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τον ανακληθέντα οργανισμό στον ΟΠΙ685
 • Α. Αυτοδίκαιη λύση συμβάσεων ανάθεσης και σύναψη νέων με τον ΟΠΙ685
 • Β. Μεταφορά πόρων σε ειδικό λογαριασμό για τους σκοπούς της Έκτακτης Διαχείρισης 686
 • Γ. Χρηματοδότηση και στελέχωση της ΕΥΕΔ687
 • IV. Κριτική επισκόπηση των διατάξεων του άρθρου 51Α 689
 • Α. Σύγχυση ρόλων επόπτη - εποπτευομένου690
 • Β. Ζητήματα συμβατότητας με την Οδηγία - Αρχή αναλογικότητας692
 • Γ. Κρατικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού696
 • Δ. Περιορισμοί στις ενωσιακές ελευθερίες698
 • Άρθρο 52 – Προσβολή δικαιωμάτων στο διαδίκτυο700
 • Ι. Εισαγωγικά για τη διαδικασία «Ειδοποίησης και Απόσυρσης»704
 • Α. Η μέθοδος «Notice and take down» στις ΗΠΑ 704
 • Β. Η Διαδικασία στην ΕΕ706
 • ΙΙ. Η ΕΔΠΠΙ στον ΟΠΙ και η διαδικασία του νέου άρ. 66Ε Ν 2121/93708
 • ΙΙΙ. Αντιρρήσεις και ενστάσεις για την μέθοδο Ειδοποίησης Απόσυρσης710
 • IV. Η άρση του απορρήτου για προσβολές σε βαθμό κακουργήματος713
 • V. Συμπερασματικές σκέψεις714
 • Άρθρο 53 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 5 παράγραφος 8 εδάφιο δεύτερο της Οδηγίας)716
 • Ι. Γενικά 718
 • ΙΙ. Μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία υφιστάμενων ΟΣΔ και ΑΟΔ των άρθρων 50 και 32 (παρ. 1 και 2)719
 • ΙΙΙ. Μεταβατική διάταξη για τα άρθρα 12 (παρ. 1-5) και 14720
 • ΙV. Μεταβατικές διατάξεις για τα άρθρα 13, 17, 22 και 42 (παρ. 4 και 5)721
 • V. Μεταβατική διάταξη για τα διαχειριστικά έξοδα (παρ. 6)721
 • VΙ. Μεταβατική διάταξη για την υποβολή ατομικών δηλώσεων (παρ. 7)722
 • VΙΙ. Μεταβατική διάταξη για τα άρθρα 19, 21, 25 και 26 (παρ. 8)722
 • VΙΙΙ. Μεταβατική διάταξη για την υποβολή διάταξης διαφάνειας (παρ. 9)723
 • ΙΧ. Μεταβατικές διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα (παρ. 10 και 11)723
 • Χ. Μεταβατική διάταξη για τα καταργούμενα άρθρα 54-58 Ν 2121/1993 (παρ. 12)724
 • Άρθρο 54 – Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις του Ν 2121/1993725
 • Ι. Καταργούμενες διατάξεις προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τη συλλογική διαχείριση (παρ. 1)734
 • ΙΙ. Τροποποίηση σχετικά με την ιδιωτική αναπαραγωγή άρθρου 18 Ν 2121/1993 (παρ. 2)736
 • ΙΙΙ. Τροποποιήσεις αναφορικά με το δικαίωμα δημόσιου δανεισμού (παρ. 3)740
 • IV. Τροποποιήσεις σχετικές με τη διάρκεια προστασίας του Ν 4212/2013 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/77 (παρ. 4, 10 και 12 περ. β’ και γ΄)743
 • V. Τροποποιήσεις σχετικά με τη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση, άρθρο 35 Ν 2121/1993 (παρ. 5)745
 • VI. Τροποποιήσεις σχετικά με το δικαίωμα εύλογης αμοιβής του άρθρου 49 Ν 2121/1993 (παρ. 6)747
 • VII. Τροποποιήσεις σχετικά με το ποσό της χρηματικής ποινής στις αστικές κυρώσεις του άρθρου 65 Ν 2121/1993 (παρ. 7)748
 • VΙΙI. Τροποποιήσεις σχετικές με το διοικητικό πρόστιμο και τις ποινικές διατάξεις του Ν 2121/1993 (παρ. 8 και 9)748
 • IX. Τροποποίηση σχετικά με ορισμένες αρμοδιότητες του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ά. 69 Ν 2121/1993 (παρ. 11)751
 • Χ. Τροποποιήσεις σχετικά με τη διάταξη που αφορά στην εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών του άρθρου 71 Ν 2121/1993 (παρ. 12)751
 • XΙ. Τροποποίηση σχετικά με το άρθρο 72 Ν 2121/1993 (παρ. 13) 752
 • XΙΙ. Κατάργηση ΠΔ 42/2015 που αφορούσε στο διοικητικό πρόστιμο στους ΟΣΔ (παρ. 14)752
 • ΧΙΙΙ. Διορισμός προσωρινού Επιτρόπου (παρ. 15)752
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ757
 • 0
 • 0