Κυκλοφορεί αρχές Μαρτίου

Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €30.00
ΝΠ €40.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-029-5
Σελίδες: 216
Συγγραφέας: Γ. Πούλιος

Το έργο «Κτηματολόγιο - Η τήρηση, λειτουργία και ενημέρωση του Εθνικού Κτηματολογίου στην πράξη» αποτελεί έναν πλήρη πρακτικό οδηγό για το Δίκαιο του Κτηματολογίου.

Στο πρώτο μέρος περιγράφεται η διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα η εφαρμοστέα νομοθεσία, ο φορέας κτηματογράφησης και τα στάδια της κτηματογράφησης από την κήρυξη μίας περιοχής υπό κτηματογράφηση και την έναρξη υποβολής δηλώσεων μέχρι την ανάρτηση, τη διόρθωση και αναμόρφωση αυτής, έως και τις πρώτες εγγραφές.

Στο δεύτερο μέρος περιγράφονται οι τρόποι διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών, που αποτελούν και το μεγαλύτερο ζήτημα στην πράξη για όλους μας.

Το έργο περιλαμβάνει χρήσιμα υποδείγματα των αγωγών και αιτήσεων του Ν 2664/1998, καθώς και πίνακα ενεργειών και προθεσμιών σχετικά με τα εν λόγω δικόγραφα.

Το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον ασχολούμενο με θέματα Κτηματολογίου νομικό, τον οποίον κατευθύνει με τρόπο πρακτικό, δίνοντάς του παράλληλα το έναυσμα για περαιτέρω εμβάθυνση, εφόσον το επιθυμεί.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ Α΄1
 • Νόμος 2308/1995 - Κτηματογράφηση1
 • I. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ1
 • II. ΦΟΡΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ2
 • III. ΣΤΑΔΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ3
 • A. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ4
 • 1. Πρόσκληση για υποβολή δήλωσης4
 • 2. Υπόχρεοι σε δήλωση - Η δήλωση είναι υποχρεωτική5
 • 3. Δικαιώματα για τα οποία υποβάλλεται δήλωση8
 • 4. Τρόποι υποβολής δήλωσης11
 • i. Ηλεκτρονική Υποβολή12
 • ii. Δήλωση ενώπιον του Γραφείου Κτηματογράφησης13
 • 5. Ειδικότερα ως προς συνυποβαλλόμενα έγγραφα ανά είδος δηλούμενου δικαιώματος16
 • 6. Προθεσμίες υποβολής δήλωσης22
 • i. Προθεσμίες αρχικής δήλωσης μετά την πρόσκληση - δυνατότητα παρατάσεων22
 • ii. Προθεσμία υποβολής δήλωσης σε περίπτωση μεταγενέστερης μεταβολής δικαιωμάτων22
 • iii. Εκπρόθεσμη δήλωση - Συνέπειες εκπρόθεσμης δήλωσης22
 • 7. Ανταποδοτικό Τέλος Κτηματογράφησης24
 • i. Πάγιο Τέλος24
 • ii. Αναλογικό Τέλος25
 • iii. Τέλος κτηματογράφησης σε περίπτωση διαδοχής25
 • iv. Εξαιρέσεις από την καταβολή του τέλους κτηματογράφησης26
 • 8. Έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών δηλώσεων26
 • 9. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων, δικηγόρων και αρμοδίων Υποθηκοφυλάκων σύμφωνα με το άρ. 2 παρ. 6 Ν 2308/199528
 • Β. ΠΡΟΑΝΑΡΤΗΣΗ30
 • Γ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ32
 • 1. Νομικό πλαίσιο της ανάρτησης32
 • i. Αποστολή αποσπασμάτων των προσωρινών πινάκων της ανάρτησης - Σημεία ελέγχου33
 • α. Αποστολή αποσπασμάτων - ενημέρωση33
 • β. Σημεία ελέγχου34
 • ii. Διόρθωση της ανάρτησης36
 • α. Γενικά36
 • β. Αίτηση διόρθωσης άρ. 6 37
 • γ. Ένσταση αρ. 738
 • δ. Διαδικασία διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 6α και αρ. 7α Ν 2308/199539
 • δ1. Άρ. 6α Ν 2308/199539
 • δ2. Άρ. 7α Ν 2308/199541
 • ε. Οίκοθεν διορθώσεις41
 • 2. Δικαιοπραξίες κατά το στάδιο της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης - Δίκες με αντικείμενο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα42
 • 3. Υποβολή Δήλωσης / Ένστασης για εμπράγματο δικαίωμα με αιτία κτήσης «χρησικτησία» σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη από την έναρξη της ανάρτησης και μετά - άρ. 2 παρ. 9 Ν 2308/199544
 • 4. Υποχρεώσεις από την έναρξη των διατυπώσεων της παρ. 1 του άρ. 5 Ν 2308/199546
 • Δ. ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 4 Ν 3127/200349
 • 1. Πεδίο Εφαρμογής 49
 • 2. «νέμεται αδιαταράκτως»51
 • 3. «καλή πίστη»53
 • 4. Το βάρος απόδειξης της κακής πίστης53
 • Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ54
 • ΣΤ. ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ56
 • ΜΕΡΟΣ Β΄57
 • Νόμος 2664/1998 - Διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών57
 • I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ57
 • IΙ. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ59
 • A. Διόρθωση κατόπιν δικαστικής απόφασης60
 • 1. Η αγωγή του άρθρου 6 παρ. 260
 • i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου60
 • iii. Παθητική νομιμοποίηση62
 • iv. Αίτημα αγωγής63
 • v. Προθεσμία άσκησης της αγωγής65
 • vi. Προϋποθέσεις παραδεκτού68
 • α. Υποχρέωση ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης-16
 • της διαφοράς – υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία-16
 • διαμεσολάβησης68
 • β. Επίδοση αγωγής69
 • γ. Καταχώριση αγωγής στο κτηματολογικό φύλλο69
 • δ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού-16
 • διαγράμματος στη συζήτηση 70
 • ε. Προσκόμιση διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών αντί αποσπάσματος-16
 • κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση71
 • ζ. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ και ΤΑΠ75
 • vii. Αμετάκλητη Απόφαση – καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο77
 • 2. Ειδικές Περιπτώσεις 80
 • i. Διαμεσολάβηση Ν 4640/2019 (Α΄ 190)80
 • ii. Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς ΚΠολΔ 214Α82
 • iii. Δικαστική διαμεσολάβηση ΚΠολΔ 214Β83
 • iv. Διαιτησία84
 • 3. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 3α (η δικαστική διόρθωση των πρώτων εγγραφών στην περίπτωση ένδειξης αγνώστου ιδιοκτήτη) 84
 • i. Αρμοδιότητα δικαστηρίου86
 • ii. Ενεργητική νομιμοποίηση87
 • iii. Παρέμβαση87
 • iv. Παθητική νομιμοποίηση87
 • v. Αντικείμενο αίτησης88
 • vi. Προθεσμία υποβολής της αίτησης88
 • vii. Προϋποθέσεις παραδεκτού88
 • α. Καταχώριση αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο88
 • β. Κοινοποίηση αίτησης88
 • γ. Προσκόμιση κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση 89
 • δ. Προσκόμιση διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών αντί αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος στη συζήτηση89
 • ε. Διόρθωση αρχικής εγγραφής σε ακίνητο αγνώστου ιδιοκτήτη λόγω κληρονομικής διαδοχής 89
 • στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο91
 • ζ. Απόρριψη αιτήσεως - Ένδικα μέσα92
 • 4. Η αίτηση του άρθρου 6 παρ. 8 (Η δικαστική διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων της πρώτης εγγραφής) 93
 • i. Εισαγωγικά - Πεδίο Εφαρμογής93
 • ii. Διαδικασία διόρθωσης95
 • α. Αρμοδιότητα δικαστηρίου95
 • β. Ενεργητική Νομιμοποίηση95
 • γ. Παθητική Νομιμοποίηση95
 • δ. Προθεσμία95
 • ε. Προϋποθέσεις Παραδεκτού96
 • στ. Τελεσίδικη Απόφαση - καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο96
 • Β. Εξωδικαστική διόρθωση97
 • 1. Η αίτηση του άρ. 6 παρ. 497
 • i. Διαδικασία διόρθωσης97
 • α. Αίτηση97
 • β. Προθεσμία99
 • γ. Συνυποβαλλόμενα99
 • δ. Έκδοση απόφασης και καταχώριση 99
 • ii. Υποβολή αντιρρήσεων99
 • 2. Η αυτεπάγγελτη καταχώριση του άρ. 6 παρ. 4α100
 • 3. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων100
 • i. Διόρθωση με την παρ. 1 α) του άρ. 18101
 • ii. Διόρθωση με την παρ. 1 β) του άρ. 18102
 • iii. Διόρθωση με την παρ. 1 γ) του άρ. 18 - διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων 106
 • 4. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών ως προς τα γεωμετρικά στοιχεία106
 • i. Διαδικασία107
 • ii. Απόφαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου - Κοινοποιήσεις108
 • iii. Προσφυγή108
 • 5. Προσαρμογή των κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων109
 • i. Κήρυξη επαναπροσδιορισμού θέσης με απόφαση Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ110
 • ii. Διατυπώσεις δημοσιότητας111
 • iii. Διαβίβαση απόφασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο και εγγραφή της στα κτηματολογικά φύλλα111
 • iv. Ανακοίνωση έναρξης εργασιών επαναπροσδιορισμού111
 • v. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη111
 • vi. Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων111
 • vii. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων112
 • viii. Επιτροπή Αντιρρήσεων112
 • ix. Απόφαση επί των αντιρρήσεων112
 • x. Καταχώριση στα Κτηματολογικά Βιβλία – Συνυποβαλλόμενα113
 • xi. Αναστολή εφαρμογής διατάξεων 113
 • ΙΙΙ. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ αρ. 16 παρ. 5114
 • Α. Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων114
 • Β. Απόφαση114
 • Γ. Αρμόδιο δικαστήριο 114
 • Δ. Προθεσμία114
 • Ε. Καταχώριση στο κτηματολογικό φύλλο115
 • ΣΤ. Επίδοση 115
 • Ζ. Παρέμβαση Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου115
 • Η. Έκδοση αρνητικής απόφασης116
 • IV. Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙσΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ116
 • Α. Μεταβίβαση και επιβάρυνση μη καταχωρισθέντων στις πρώτες εγγραφές δικαιωμάτων - άρ. 7α παρ. 1 α)116
 • Β. Εγγραφή βάρους, κατάσχεσης κλπ. σε δικαίωμα που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 1 β)118
 • Γ. Επιβάρυνση δικαιώματος, που δεν έχει καταχωρισθεί στις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 1 γ)119
 • Δ. Επιδόσεις της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου προς τους ενυπόθηκους και τους προσημειούχους δανειστές σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές - άρ. 7α παρ. 2120
 • V. Η ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ121
 • VΙ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ126
 • VIΙ. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΑΧΗΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΙΣΤΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ127
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄135
 • Υποδείγματα Δικογράφων Ν 2664/1998135
 • 1. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου135
 • 2. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και κληρονομική διαδοχή139
 • 3. Αγωγή του άρ. 6 παρ. 2 κατά γνωστού δικαιούχου σε γεωτεμάχιο εντός σχεδίου σε συνδυασμό με το άρ. 7α και μεταβίβαση146
 • 4. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» σε οικόπεδο151
 • 5. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση εν μέρει «άγνωστος» σε γεωτεμάχιο155
 • 6. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 με καταχώριση «άγνωστος» που αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα162
 • 7. Αίτηση του άρ. 6 παρ. 3 σε οριζόντιες ιδιοκτησίες που δημιουργούνται από μία οριζόντια ιδιοκτησία που συγκεντρώνει τα υπολειπόμενα ποσοστά εξ αδιαιρέτου «αγνώστου» ιδιοκτήτη167
 • 8. Αίτηση διόρθωσης στοιχείων πρώτης εγγραφής του άρ. 6 παρ. 8175
 • 9. Αίτηση - αντιρρήσεις κατά απόρριψης αιτήσεως διόρθωσης προδήλου σφάλματος180
 • Πίνακας ενεργειών - προθεσμιών193
 • Ευρετήριο197
 • 0
 • 0