Κυκλοφορεί 26 Φεβρουαρίου

Διαδικασία – Προϋποθέσεις – Εφαρμογή στην πράξη

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-025-7
Σελίδες: 456
Συγγραφέας: Α. Βαθρακοκοίλης, I. Βαλμαντώνης, Χ. Λαγανάς, Γ. Πλαγάκος, Α. Σκόντζος
Το συλλογικό έργο «Η αγωγή στην Πολιτική Δίκη. Διαδικασία - Προϋποθέσεις - Εφαρμογή στην πράξη» εξετάζει και αναλύει πολύπλευρα το ένδικο βοήθημα της αγωγής, το οποίο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο δομείται η πολιτική δίκη. Στο βιβλίο, μέσα από τη συνδυαστική μελέτη της αντιπροσωπευτικότερης βιβλιογραφίας και της πλέον πρόσφατης αρθρογραφίας και νομολογίας δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, αναδεικνύονται σημαντικά, τόσο από πρακτικής όσο και από θεωρητικής πλευράς, ζητήματα που σχετίζονται με τα διαφορετικά είδη της αγωγής, την άσκηση και τις συνέπειές της, την εισαγωγή της προς συζήτηση, τη σώρευση, το διαχρονικό δίκαιο αλλά και την ανταγωγή. Η εποικοδομητική αυτή σύζευξη θεωρίας και πράξης καθιστά το πόνημα αυτό απαραίτητο βοήθημα για τον νομικό της πράξης.
 • 0
 • Κεφάλαιο Πρώτο6
 • Το ένδικο βοήθημα της αγωγής6
 • Ι. Έννοια και λειτουργία του ένδικου βοηθήματος της αγωγής6
 • Α. Έννοια και σημασία της αγωγής6
 • Β. Αγωγή υπό ουσιαστική και δικονομική έννοια10
 • ΙΙ. Διακρίσεις της αγωγής17
 • Α. Με κριτήριο την ουσιαστική φύση του προβαλλόμενου δικαιώματος17
 • Β. Με κριτήριο την άρθρωση του δικανικού συλλογισμού17
 • Γ. Με κριτήριο τη μορφή της ζητούμενης έννομης προστασίας21
 • Κεφάλαιο Δεύτερο31
 • Τα είδη της αγωγής με κριτήριο την επιζητούμενη δικαστική προστασία31
 • 1. Αναγνωριστική αγωγή31
 • Ι. Η αναγνωριστική αγωγή κατά τον ΚΠολΔ - Έννοια και λειτουργία31
 • ΙΙ. Αυτοτέλεια της αναγνωριστικής αγωγής έναντι των λοιπών μορφών ένδικης προστασίας32
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις του παραδεκτού35
 • Α. Αντικείμενο της αναγνωριστικής αγωγής35
 • 1. Έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου35
 • 2. Ενεστώσες, μέλλουσες και παρελθούσες έννομες σχέσεις 46
 • 3. Έννομες σχέσεις δικονομικού δικαίου50
 • Β. Έννομο συμφέρον57
 • 1. Λειτουργία του εννόμου συμφέροντος επί αναγνωριστικής αγωγής57
 • 2. Στοιχεία της έννοιας του εννόμου συμφέροντος57
 • 3. Έννομο συμφέρον και παραγραφή της αξίωσης 61
 • 4. Νομιμοποιητική λειτουργία του εννόμου συμφέροντος - διάδικοι της αναγνωριστικής αγωγής64
 • 5. Δικονομική μεταχείριση του εννόμου συμφέροντος65
 • IV. Ζητήματα από την εκδίκαση της αναγνωριστικής αγωγής68
 • V. Έννομες συνέπειες από την άσκηση αναγνωριστικής αγωγής και την αναγνωριστική απόφαση71
 • 2. Καταψηφιστική αγωγή76
 • Ι. Έννοια και σημασία76
 • ΙΙ. Συνέπειες από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής78
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της συζήτησης79
 • IV. Προληπτική δικαστική προστασία80
 • Α. Η πρόωρη ενάσκηση αξιώσεων κατά τον ΚΠολΔ80
 • Β. Δικονομική μεταχείριση του άρθρου 69 ΚΠολΔ83
 • Γ. Πεδίο εφαρμογής85
 • Δ. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις προληπτικής δικαστικής προστασίας86
 • 3. Διαπλαστική αγωγή99
 • Ι. Έννοια και σημασία99
 • ΙΙ. Διαπλαστικά δικαιώματα, δικαστική και εξώδικη άσκηση100
 • Α. H άσκηση των διαπλαστικών δικαιωμάτων101
 • Β. Η διάκριση διαπλαστικής και αναγνωριστικής αγωγής104
 • ΙΙΙ. Δικαστική διάπλαση και πρόκληση μέσω ενστάσεων111
 • ΙV. Δικονομική μεταχείριση της διαπλαστικής αγωγής114
 • V. Συνέπειες της διαπλαστικής απόφασης116
 • VI. Προσωρινή δικαστική προστασία διαπλαστικών δικαιωμάτων117
 • 4. Συλλογική αγωγή124
 • Ι. Έννοια και σημασία 124
 • ΙΙ. Νομιμοποίηση των ενώσεων καταναλωτών και νομική φύση της συλλογικής αγωγής126
 • ΙΙΙ. Αίτημα της συλλογικής αγωγής και αντικείμενο της δίκης130
 • IV. Ζητήματα παραδεκτού και εκδίκασης της συλλογικής αγωγής133
 • Α. Περιεχόμενο του δικογράφου της αγωγής133
 • Β. Προθεσμία άσκησης της συλλογικής αγωγής134
 • Γ. Αρμοδιότητα και διαδικασία εκδίκασης135
 • V. Έννομες συνέπειες της απόφασης138
 • Α. Δεδικασμένο και ισχύς της απόφασης138
 • Β. Εκτελεστότητα και αναγκαστική εκτέλεση 144
 • Γ. Χρόνος επέλευσης των εννόμων συνεπειών της απόφασης146
 • VI. Ασφαλιστικά μέτρα147
 • VII. H συλλογική αναγνωριστική αγωγή του άρθρου 10 παρ. 16 περ. δ’ Ν 2251/1994148
 • Κεφάλαιο Τρίτο159
 • Η άσκηση της αγωγής159
 • I. Άσκηση της αγωγής159
 • II. Κατάθεση της αγωγής163
 • Α. Εισαγωγή163
 • Β. Δυνατότητα κατάθεσης δικογράφου με ηλεκτρονικά μέσα165
 • III. Επίδοση αντιγράφου της αγωγής στον εναγόμενο168
 • A. Εισαγωγή168
 • Β. Επίδοση αγωγής στο εξωτερικό170
 • Γ. Αγωγή μη ασκηθείσα179
 • Δ. Δικονομικού δικαίου συνέπειες από τη μη ασκηθείσα αγωγή185
 • Ε. Ουσιαστικού δικαίου συνέπειες από τη μη ασκηθείσα αγωγή187
 • Κεφάλαιο Τέταρτο194
 • Το περιεχόμενο της αγωγής194
 • I. Εισαγωγικά194
 • II. Τα στοιχεία του δικογράφου γενικώς 194
 • III. Το περιεχόμενο της αγωγής ειδικότερα198
 • A. Τα υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής199
 • 1. Η ιστορική βάση της αγωγής199
 • 2. H νομιμοποίηση των διαδίκων204
 • 3. To αντικείμενο της διαφοράς205
 • 4. Το αίτημα207
 • B. Τα μη υποχρεωτικά στοιχεία της αγωγής209
 • Γ. Επιμέρους προβληματισμοί211
 • IV. Οι συνέπειες των ελλείψεων220
 • A. Γενικά220
 • Β. Τα είδη της αοριστίας221
 • 1. Η νομική αοριστία222
 • 2. Η πραγματική αοριστία223
 • Γ. Η απόρριψη της αγωγής και οι δυνατότητες θεραπείας της αοριστίας225
 • Δ. Επίλογος230
 • Κεφάλαιο Πέμπτο237
 • Η σώρευση αγωγών237
 • I. Διακρίσεις237
 • II. Αντικειμενική σώρευση238
 • Α. Έννοια και σκοπός238
 • Β. Θετικές προϋποθέσεις αντικειμενικής σωρεύσεως240
 • Γ. Αρνητικές προϋποθέσεις αντικειμενικής σωρεύσεως246
 • Δ. Χωρισμός των υποθέσεων250
 • ΙΙΙ. Επικουρική σώρευση αγωγών253
 • Α. Επικουρική σώρευση ιστορικών βάσεων ή αιτήσεων253
 • Β. Προϋποθέσεις επικουρικής σώρευσης256
 • Γ. Σειρά έρευνας των σωρευόμενων βάσεων και αιτήσεων261
 • Δ. Επικουρική εναγωγή προσώπων263
 • IV. Διαζευκτική σώρευση269
 • Κεφάλαιο Έκτο276
 • Ποιες αγωγές εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων276
 • I. Εγγραφή αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων276
 • Α. Καταχώρηση εγγραφής και κυρώσεις276
 • Β. Κατηγορία εγγραπτέων αγωγών 279
 • Γ. Δικονομικά ζητήματα 284
 • II. Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων286
 • Α. Προϋποθέσεις διαγραφής286
 • Β. Διαδικασία διαγραφής288
 • Κεφάλαιο Έβδομο296
 • Οι συνέπειες από την άσκηση της αγωγής296
 • Ι. Είδη συνεπειών και χρονικό σημείο επέλευσής τους296
 • II. Δικονομικές συνέπειες της αγωγής298
 • A. Εκκρεμοδικία298
 • 1. Γενικά298
 • 2. Προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας299
 • α) Παράλληλη διεξαγωγή περισσότερων δικών ενώπιον εγχώριων δικαστηρίων299
 • β) Ταυτότητα διαφοράς302
 • βα) Ταυτότητα ιστορικής και νομικής αιτίας302
 • ββ) Ταυτότητα αιτήματος304
 • γ) Ταυτότητα διαδίκων305
 • 3. Διεθνής Εκκρεμοδικία307
 • α) Εκκρεμοδικία από αγωγή ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου307
 • β) Εκκρεμοδικία κατά τον Κανονισμό 1215/2012 308
 • γ) Εκκρεμοδικία ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου308
 • 4. Συνέπειες της εκκρεμοδικίας308
 • 5. Διάρκεια της εκκρεμοδικίας310
 • 6. Η προβολή του ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας312
 • 7. Δικαστικά έξοδα313
 • B. Το αμετάβλητο της δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας του δικαστηρίου313
 • Γ. Η προτίμηση ανάμεσα σε περισσότερα αρμόδια δικαστήρια316
 • ΙΙΙ. Ουσιαστικές συνέπειες της αγωγής317
 • Α. Διακοπή της παραγραφής318
 • Β. Τοκογονία319
 • Κεφάλαιο Όγδοο323
 • Προϋποθέσεις για την εισαγωγή της αγωγής προς συζήτηση323
 • Ι. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή της αγωγής προς συζήτηση323
 • ΙΙ. Η εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο324
 • Α. Νομική φύση πινακίου και εγγραφής σε αυτό 324
 • Β. Η εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο325
 • Γ. Συνέπειες από την εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο328
 • Δ. Σφάλματα, ελλείψεις και συμπλήρωση του πινακίου331
 • Ε. Συνέπειες από τη μη εγγραφή της αγωγής στο πινάκιο332
 • ΙΙΙ. Κλήτευση του διαδίκου335
 • Α. Υποχρέωση κλήτευσης 335
 • Β. Προθεσμία κλήτευσης 335
 • Γ. Υπολογισμός προθεσμίας 336
 • Δ. Συνέπειες μη κλήτευσης 337
 • ΙV. Διαδικασία διαμεσολάβησης339
 • V. Πρόσθετες διατυπώσεις για τη συζήτηση 341
 • Κεφάλαιο Ένατο346
 • Η Ανταγωγή346
 • I. Η έννοια της ανταγωγής346
 • II. Ο δικαιολογητικός λόγος άσκησης της ανταγωγής347
 • III. Οι διατάξεις για την ανταγωγή348
 • IV. Η νομική φύση της ανταγωγής349
 • V. Οι προϋποθέσεις άσκησης της ανταγωγής350
 • A. Η ύπαρξη εκκρεμοδικίας350
 • B. Η ταυτότητα των διαδίκων352
 • Γ. Η ταυτότητα της διαδικασίας355
 • Δ. Η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του δικαστηρίου358
 • 1. Ειδικότερα η ύπαρξη δικαιοδοσίας361
 • Ε. Να μην απαγορεύεται από τον νόμο362
 • VI. Περιεχόμενο της ανταγωγής362
 • VΙI. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της συζήτησης της ανταγωγής364
 • VΙII. Τρόπος άσκησης της ανταγωγής365
 • A. Η άσκηση της ανταγωγής στην τακτική διαδικασία366
 • B. Η άσκηση της ανταγωγής στις ειδικές διαδικασίες367
 • Γ. Διαχρονικό δίκαιο368
 • IΧ. Οι δικονομικές και ουσιαστικές συνέπειες της ανταγωγής369
 • X. Η επικουρική ανταγωγή370
 • XI. Απόφαση επί της ανταγωγής371
 • XII. Ανταγωγή και δευτεροβάθμια δίκη372
 • Κεφάλαιο Δέκατο378
 • Η συζήτηση της αγωγής μετά τον Ν 4335/2015378
 • I. Έννοια της συζήτησης378
 • ΙΙ. Η εκφώνηση της υπόθεσης379
 • ΙΙΙ. Προφορικότητα της συζήτησης και «τυπική» συζήτηση380
 • A. Η συζήτηση της αγωγής στις ειδικές διαδικασίες380
 • B. Η συζήτηση της αγωγής κατά την τακτική διαδικασία381
 • ΙV. H κατάθεση των προτάσεων382
 • A. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης κατά τη συζήτηση της αγωγής με τις ειδικές διαδικασίες382
 • B. Η κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης κατά τη συζήτηση της αγωγής με την τακτική διαδικασία383
 • V. H εφαρμογή της προσήκουσας διαδικασίας384
 • VI. H αναβολή της συζήτησης385
 • A. Η αναβολή της συζήτησης της αγωγής στις ειδικές διαδικασίες385
 • B. Η αναβολή της συζήτησης της αγωγής στην τακτική διαδικασία387
 • VIΙ. Η ερημοδικία διαδίκου388
 • A. Η ερημοδικία στις ειδικές διαδικασίες388
 • B. Η ερημοδικία στην τακτική διαδικασία389
 • Γ. Λοιπές περιπτώσεις ερημοδικίας390
 • VΙΙΙ. Η ματαίωση της συζήτησης της αγωγής391
 • ΙΧ. Η επανάληψη της συζήτησης392
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο398
 • Ζητήματα διαχρονικού δικαίου398
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις398
 • II. Άσκηση της αγωγής400
 • III. Αρμοδιότητα401
 • IV. Προθεσμίες405
 • V. Νέα τακτική διαδικασία μετά το Ν 4335/2015406
 • A. Άρθρα 237 και 238 ΚΠολΔ406
 • B. Συνεκδίκαση αγωγών407
 • Γ. Ανταγωγή, παρεμβάσεις, προσεπίκληση, ανακοίνωση της δίκης410
 • Δ. Παρεμπίπτουσες αγωγές413
 • VI. Ειδικές Διαδικασίες415
 • VII. Μικροδιαφορές416
 • Αλφαβητικό ευρετήριο427
 • 0
 • 0