Κυκλοφορεί 26 Φεβρουαρίου

Σύγκριση αγγλικού και ελληνικού δικαίου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-026-4
Σελίδες: 176
Συγγραφέας: Δ. Μητσάκος
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου
Πρόλογος: Λ. Αθανασίου

Το έργο «Ζητήματα από την εφαρμογή της ρήτρας Off-hire στα ναυλοσύμφωνα. Συγκριτική μελέτη αγγλικού και ελληνικού δικαίου» εξετάζει ένα σύγχρονο και με σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον θέμα στον χώρο του διεθνούς ναυτικού δικαίου. Στις συμβάσεις ναύλωσης κατά χρόνο (time charters), σχεδόν χωρίς εξαίρεση, προβλέπονται οι λεγόμενες off-hire clauses, σύμφωνα με τις οποίες, ο ναυλωτής δικαιούται να αναστέλλει τη διαρκή υποχρέωσή του προς καταβολή του ναύλου, όταν και για όσο χρονικό διάστημα συντρέχει κάποιο ή κάποια από τα περιγραφόμενα σε αυτές πραγματικά περιστατικά, εξαιτίας των οποίων παρεμποδίζεται η πλήρης λειτουργία του πλοίου.

Η μελέτη στοχεύει να αναδείξει τα σημαντικότερα νομικά και πραγματικά ζητήματα που εγείρονται εκ της εφαρμογής της ρήτρας off-hire, η οποία έχει αναπτυχθεί από το αγγλικό δίκαιο των συμβάσεων, έχοντας βασιστεί για τον σκοπό αυτόν στην ανάλυση της αγγλικής κυρίως νομολογίας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του συγκεκριμένου έργου έγκειται στο ότι συγχρόνως εξετάζονται οι συνέπειες της συγκεκριμένης ρήτρας, σε περίπτωση που, ως εφαρμοστέο δίκαιο σε αυτή, κριθεί το ελληνικό δίκαιο. 

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αναλύονται διάφορα επιμέρους ζητήματα που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρήτρας, ενώ, στο δεύτερο μέρος διερευνάται ο τρόπος αλληλεπίδρασης και η σχέση της ρήτρας off-hire με τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης ναύλωσης, δίνοντας έμφαση σε εκείνα του ναυλωτή, τόσο κατά το αγγλικό όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Το έργο αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους, τους ακαδημαϊκούς, τα στελέχη της ναυτιλιακής αγοράς και τους νομικούς, εν γένει, που ασχολούνται με το ναυτικό δίκαιο.

 • 0
 • Εισαγωγικές Παρατηρήσεις1
 • I. Προσέγγιση του προβλήματος - Αντικείμενο της μελέτης1
 • II. Η σύμβαση της ναύλωσης3
 • Α. Χρονοναύλωση και ρήτρα off - hire: έννοια και νομική φύση5
 • Β. Η υποχρέωση καταβολής του ναύλου8
 • III. Βασικές μορφές τυποποιημένων ρητρών off-hire10
 • Α. NYPE 1946 (ρήτρα 15)10
 • Β. Baltime 1939 (ρήτρα 11)12
 • Γ. Shelltime 3 και 4 (ρήτρα 21)12
 • IV. Γενικές αρχές της ρήτρας off-hire12
 • Α. Βάρος απόδειξης12
 • Β. Εφαρμογή της ρήτρας ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του εκναυλωτή16
 • V. Μεθοδολογία - Βασικές αρχές ερμηνείας των συμβατικών όρων και συμπλήρωσης των κενών μιας σύμβασηςσε σύστημα common law και σε σύστημα civil law 17
 • Α. Η αυστηρή γραμματική ερμηνεία17
 • Β. Η συστηματική ερμηνεία18
 • Γ. Η στενή και contra proferentem ερμηνεία19
 • Δ. Ο ρόλος της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών20
 • VI. Διάρθρωση της ύλης22
 • Μέρος Πρώτο25
 • Οι προϋποθέσεις επίκλησης της ρήτρας off - hire25
 • Κεφάλαιο Α25
 • Η παρεμπόδιση της «πλήρους» διάθεσης του πλοίου25
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις25
 • ΙΙ. Οι εκδοχές βάσει των οποίων λογίζεται εάν παρεμποδίζεται ή όχι η χρήση του πλοίου 26
 • Α. Πρώτη εκδοχή - Υπόθεση “The Aquacharm”26
 • Β. Δεύτερη εκδοχή - Υπόθεση “The Laconian Confidence”28
 • Γ. Θέση επί της προκριτέας, βάσει του αγγλικού δικαίου, εκδοχής30
 • Δ. Σημαντική παράμετρος: η ζητούμενη από τον ναυλωτή υπηρεσία προς εκτέλεση από το πλοίο 31
 • ΙΙΙ. Ο χρόνος έναρξης της παρεμπόδισης33
 • IV. Η έννοια της παρεμπόδισης της «πλήρους» λειτουργίας του πλοίου - Υπόθεση “The Westfalia”34
 • V. Η έννοια της φράσης “the efficient working of the vessel” στο πλαίσιο του ναυλοσυμφώνου Shelltime 3 και 438
 • Α. Η θέση της αγγλικής νομολογίας - Από την υπόθεση “The Manhattan Prince” στην υπόθεση “The Bridgestone Maru No. 3”38
 • Β. Κριτικές παρατηρήσεις40
 • Κεφάλαιο Β42
 • Οι απαριθμούμενες στη ρήτρα off-hire αιτίες ή περιστατικά και η τριπλή τους διάκριση42
 • I. Γενικές παρατηρήσεις42
 • II. Η διάκριση των αιτιών σε ενδογενείς (internal causes), εξωγενείς (external causes) και απόλυτα εξωγενείς (totally extraneous causes)44
 • Α. Η προέλευση των ενδογενών αιτιών (internal causes)45
 • 1. Η έννοια του όρου “Deficiency of men” - Εξαίρεση των ένοπλων φρουρών του πλοίου από το πεδίο εφαρμογής του - Η σημασία της “Piracy clause”46
 • 2. Η έννοια του όρου “Default of men” και η διαφοροποίηση από τον όρο “Deficiency of men”50
 • i. Το στοιχείο της υπαιτιότητας στην έννοια του όρου “default” - Η θέση της αγγλικής νομολογίας51
 • ii. Κριτικές παρατηρήσεις - Διάκριση της αμέλειας σε ενσυνείδητη (luxuria) και στην άνευ συνειδήσεως αμέλεια (negligentia)52
 • III. Η έννοια των εξωγενών αιτιών (external causes) - Η διαφορά από τις απόλυτα εξωγενείς αιτίες (totally extraneous causes)54
 • Α. Η αναγκαιότητα του σωστού τρόπου ερμηνείας του όρου “any other cause” («κάθε άλλη αιτία») 56
 • Β. H ερμηνευτική προσέγγιση του αγγλικού δικαίου - Εφαρμογή του κανόνα “ejusdem generis”57
 • 1. Αξιολόγηση της θέσης του αγγλικού δικαίου58
 • Γ. Η ερμηνεία του όρου “any other cause” υπό το πρίσμα του ελληνικού δικαίου - Άρθρα 173, 200, 288, 388 ΑΚ61
 • IV. Μπορεί ένα πλήρως λειτουργικό πλοίο να τεθεί off - hire; - Γενικές παρατηρήσεις65
 • Α. Η έννοια, ο ρόλος και η σημασία του πρόσθετου όρου “whatsoever” στη φράση “or any other cause” 66
 • 1. Η διφορούμενη θέση της αγγλικής θεωρίας67
 • 2. Η θέση της αγγλικής νομολογίας - Από την υπόθεση “The Mastro Giorgis” στην υπόθεση “The Roachbank”68
 • 3. Η προκριτέα θέση - Το παράδειγμα της πειρατείας70
 • Β. Το τελικό συμπέρασμα 72
 • Γ. Πρόταση βελτίωσης της ρήτρας 73
 • Κεφάλαιο Γ75
 • Το στοιχείο του χρόνου στην εκτέλεση της σύμβασης ναύλωσης και η αλληλεπίδρασή του με τη ρήτρα off-hire75
 • I. Το στοιχείο της απώλειας χρόνου (loss of time) 75
 • II. Ρήτρες «καθαρής απώλειας χρόνου» (net loss of time clauses) και ρήτρες «περιόδου» (period clauses)76
 • Α. Ο τρόπος λειτουργίας της ρήτρας «περιόδου» (period clause)78
 • 1. Η ερμηνευτική προσέγγιση της ρήτρας «περιόδου» κατά το ελληνικό δίκαιο (ΑΚ 281)80
 • Β. Ο τρόπος λειτουργίας της ρήτρας «καθαρής απώλειας χρόνου» (net loss of time clause) - Το κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη81
 • 1. Το κριτήριο “the charter service overall”83
 • 2. Το κριτήριο “the service immediately required” - Υπόθεση “The Athena”84
 • III. Η περίπτωση της μερικής βλάβης του πλοίου87
 • Α. Υπόθεση εργασίας - Κρίσιμα ερωτήματα87
 • Β. Οι απαντήσεις, υπό το πρίσμα των ρητρών «περιόδου» και «καθαρής απώλειας χρόνου»88
 • Γ. Τα τελικά συμπεράσματα91
 • Μέρος Δεύτερο94
 • Η σχέση της ρήτρας off-hire με τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών κατά το αγγλικό και το ελληνικό δίκαιο94
 • Κεφάλαιο Α94
 • Αντιπαραβολή μεταξύ του αγγλοσαξονικού και του ελληνικού ενοχικού δικαίου - Η παρακράτηση ναύλου και η στέρηση χρήσης του πλοίου94
 • I. Βασικές διαφορές μεταξύ του αγγλοσαξονικού και του ελληνικού (ηπειρωτικού) ενοχικού δικαίου94
 • A. Ως προς την ανώμαλη εξέλιξη των ενοχών94
 • B. Η διάκριση των συμβατικών όρων σε: conditions, warranties και intermediate terms 95
 • Γ. Ο χαρακτηρισμός των συμβάσεων ως απόλυτα ακριβόχρονης εκτέλεσης ή σχετικά ακριβόχρονης εκτέλεσης 98
 • II. Η παρακράτηση ναύλου (deduction of hire)99
 • III. Το δικαίωμα του εκναυλωτή να στερήσει από τον αντισυμβαλλόμενό του τη χρήση του πλοίου (right of withdrawal of the vessel) 103
 • A. Ο ρόλος της λεγόμενης “anti-technicality clause”104
 • Κεφάλαιο Β105
 • Η ρήτρα off-hire και τα δικαιώματα της υπαναχώρησης, της καταγγελίας και της αποζημίωσης105
 • I. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης από τη σύμβαση της ναύλωσης - Η σημασία της προσωρινής ή της υπέρμετρης διάρκειας του κωλύματος 105
 • Α. Το δικαίωμα της υπαναχώρησης κατά τον ΚΙΝΔ 106
 • 1. Η υπαναχώρηση κατά τα άρθρα 155 - 158 ΚΙΝΔ106
 • 2. Υπαναχώρηση και ανυπαίτια αδυναμία παροχής (άρθρο 161 ΚΙΝΔ)108
 • i. Η περίπτωση του άρθρου 161 εδ. α’ ΚΙΝΔ109
 • ii. Η περίπτωση του άρθρου 161 εδ. β΄ ΚΙΝΔ111
 • Β. Η υπαναχώρηση κατ’ άρθρο 401 ΑΚ 113
 • Γ. Η ρήτρα ακύρωσης της σύμβασης (Cancelling Clause) 114
 • II. Η αξίωση του ναυλωτή προς αποζημίωση118
 • Α. Η αποζημίωση κατά το αγγλικό δίκαιο (Claim for damages)118
 • Β. Η αξίωση αποζημίωσης κατά το ελληνικό δίκαιο120
 • III. Το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης ναύλωσης123
 • Α. Η καταγγελία κατ’ άρθρο 700 ΑΚ123
 • Β. Κατά το αγγλικό δίκαιο - “Repudiation”125
 • IV. Οι λοιπές υποχρεώσεις του ναυλωτή128
 • Α. Η πληρωμή της αξίας των καυσίμων128
 • Β. Η πληρωμή των λιμενικών τελών130
 • Επίλογος - Συμπεράσματα131
 • Παράρτημα135
 • Οι βασικές ρήτρες Off-hire των κυριότερων τυποποιημένων χρονοναυλοσυμφώνων135
 • NYPE 1946 (ρήτρα 15)135
 • NYPE 1993 (ρήτρα 17)135
 • NYPE 2015 (ρήτρα. 17)136
 • Baltime 1939 (όπως αναθεωρήθηκε το 2001) (ρήτρα 11)137
 • Shelltime 3 (ρήτρα 21)137
 • Shelltime 4 (ρήτρα 21)139
 • Βιβλιογραφία143
 • Ελληνική143
 • Αλλοδαπή144
 • Νομολογία (Αγγλική)147
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο151
 • 0
 • 0