Κυκλοφορεί 28 Φεβρουαρίου

Ερμηνευτικές προσεγγίσεις & ειδικότεροι δογματικοί προβληματισμοί

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-035-6
Σελίδες: 456
Η παρούσα έκδοση έχει ως αντικείμενο την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Χωρίζεται σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος (Περιβαλλοντικά εγκλήματα σύμφωνα με τον Ν 1650/1986) εξετάζονται οι αξιολογικοί συσχετισμοί και η δογματική συγκριτική ανάλυση των βασικών περιβαλλοντικών εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986 και οι διακεκριμένες παραλλαγές αυτών, το αξιόποινο των δημοσίων υπαλλήλων στο ποινικό δίκαιο περιβάλλοντος και η εξάρτηση αυτού από τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων, ειδικότερα δικονομικά ζητήματα καθώς και κριτική αξιολόγηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Στο δεύτερο μέρος (Περιβαλλοντικά εγκλήματα πέραν του Ν 1650/1986) αναλύονται η εθνική νομοθεσία για την ποινική προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, τα περιβαλλοντικά εγκλήματα από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων και το ζήτημα της παραγωγής και γενικότερης διακίνησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και οργανισμών. Στο τρίτο μέρος (Ζητήματα Διεθνούς Ποινικού Δικαίου) εξετάζεται η προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αρχής της παγκόσμιας δικαιοσύνης, ζητήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής για την εξακρίβωση περιβαλλοντικών εγκλημάτων και θέματα διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου. Το έργο συμπληρώνεται με ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
 • 0
 • Εισαγωγή1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ9
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν 1650/19869
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ9
 • Αξιολογικοί συσχετισμοί (ομοιότητες-διαφορές) ανάμεσα στα βασικά περιβαλλοντικά εγκλήματα των παρ. 1 και 2α’ του άρθρου 28 Ν 1650/19869
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις9
 • ΙΙ. Ο ειδικότερος χαρακτήρας των πράξεων της παρ. 1 και παρ. 2α’ του άρθρου 28 Ν 1650/1986 ως εγκλημάτων διακινδύνευσης12
 • Α. Οι ειδικότερες σχετικές απόψεις13
 • Β. Κριτική αξιολόγηση των πιο πάνω υποστηριχθεισών απόψεων16
 • Γ. Επιχειρήματα από τις ιδιομορφίες του νομοτυπικού αποτελέσματος17
 • Δ. Επιχειρήματα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσβληθέντος αγαθού25
 • Ε. Επιχειρήματα αντεγκληματικής πολιτικής29
 • ΣΤ. Δογματική σημασία του ορθού προσδιορισμού του νομοτυπικούαποτελέσματος για την έλλογη οριοθέτηση του αξιοποίνου των κρινόμενων συμπεριφορών29
 • 1. Προσπάθειες ειδικότερης οριοθέτησης της αξιόποινης περιβαλλοντικής υποβάθμισης33
 • 2. Ειδικότερα επιχειρήματα από την διατύπωση των εφαρμοστέων αντικειμενικών υποστάσεων35
 • ΙΙΙ. Στιγμιαίος ή διαρκής χαρακτήρας των εγκλημάτων του άρθρου 28 παρ. 1 και 2 εδ. α’ Ν 1650/198639
 • IV. Ο χαρακτήρας της πράξης της παρ. 2 εδ. α’ του άρθρου 28 Ν 1650/1986 ως εγκλήματος παράλειψης και συναφείς αξιολογήσεις46
 • V. Ζητήματα απόπειρας56
 • VI. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης60
 • VII. Σχετικά δικονομικά ζητήματα65
 • VIII. Ειδικότερα ζητήματα διαχρονικού δικαίου και υφ’ όρον παραγραφής65
 • A. Πρώτο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου70
 • Β. Δεύτερο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου71
 • Γ. Τρίτο ζήτημα διαχρονικού ουσιαστικού δικαίου71
 • Δ. Ζήτημα διαχρονικού δικονομικού δικαίου - Παράσταση αστικώς υπευθύνου κατά τις προβλέψεις της παρ. 471
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ76
 • Δογματική συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στα παρεμφερή εγκλήματα των παρ. 1 και παρ. 5.2-5.176
 • I. Η αντικειμενική υπόσταση της πρόκλησης υποβάθμισης του περιβάλλοντος χωρίς την έκδοση ή καθ’ υπέρβαση της σχετικής διοικητικής αδείας (αρ. 28 παρ. 1 Ν 1650/1986)76
 • Α. Υποκείμενο του εγκλήματος91
 • 1. Θέση του προβλήματος91
 • 2. Γενικότερες δογματικές επισημάνσεις για τον περιορισμό του κύκλου των υποψηφίων δραστών στα ερευνώμενα εγκλήματα 91
 • 3. Ειδικότερα συμπεράσματα για το υποκείμενο των ερευνώμενων εγκλημάτων95
 • Β. Ο χαρακτήρας του εγκλήματος ως πολυπράκτου ή μη100
 • Γ. Ζητήματα πλάνης102
 • Δ. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης104
 • ΙΙ. Περιγραφή της αξιόποινης συμπεριφοράς στην παρ. 5.2 του άρθρου 28 Ν 1650/1986105
 • Α. Τιθέμενα ερωτήματα προσδιορισμού αξιοποίνων συμπεριφορών υπό την μορφή παράλειψης107
 • 1. Αν και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνεται λόγος για επιτακτική ανάγκη κατανομής προστατευτικών ρόλων σε επιμέρους κοινωνούς και ποια είναι τα εύλογα κριτήρια που νομιμοποιούν την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων και, κατ’ επέκταση, την αναγωγή τους σε φορείς «ιδιαιτέρων» νομικών υποχρεώσεων κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ108
 • 2. Αν συνιστούν πάντα ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις οι διάφορες υποχρεώσεις προς ενέργεια που θεσπίζονται από την νομοθεσία για όσους μετέρχονται συγκεκριμένες επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες ή εξουσιάζουν κινδυνογόνα αντικείμενα.109
 • 3. Αν θεμελιώνουν οι θεσμικές σχέσεις εξουσίασης έναντι προσώπων (π.χ. εργαζομένων) ή πραγμάτων (π.χ. μηχανολογικού εξοπλισμού επιχείρησης) αυτοτελώς κάποια ιδιαίτερη νομική υποχρέωση110
 • 4. Σε τι συνίσταται το περιεχόμενο των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων και πότε θεμελιώνεται παράβασή τους110
 • 5. Ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων που βαρύνουν πρωταρχικά μία συλλογική οντότητα και ποιες αλλαγές μπορεί να υφίστανται αυτές ως προς το περιεχόμενό τους κατά τη διαδικασία της μετακύλισής τους111
 • 6. Ποια είναι η σχέση των ιδιαίτερων νομικών υποχρεώσεων με το στοιχείοτης αιτιώδους συνάφειας κατά τη θεμελίωση της ευθύνης για (μη) γνήσια εγκλήματα παράλειψης112
 • 7. Αν υπάγονται οι εξωποινικές διατάξεις, που καθιδρύουν ιδιαίτερες νομικές υποχρεώσεις κατά την έννοια του άρθρου 15 ΠΚ, στις αρχές του διαχρονικού ποινικού δικαίου (: απαγόρευση αναδρομικής εφαρμογής αυστηρότερων ποινικών νόμων, επιταγή αναδρομικής εφαρμογής επιεικέστερων ποινικών νόμων)114
 • 8. Τελικά δογματικά συμπεράσματα 142
 • 8.1. Η «υπερκέραση» ως περίπτωση διακοπής της αιτιότητας143
 • 8.2. Σωρευτική αιτιότητα144
 • 8.3. Υπαλλακτική αιτιότητα144
 • 8.4. Αποδεικτικά προβλήματα και λοιπά ζητήματα αιτιότητας145
 • 8.4.1. H επίδραση των «αρνητικών αιτιωδών συνθηκών» στα περιβαλλοντικά εγκλήματα146
 • 8.4.2. Η εφαρμογή της θεωρίας για την ανεπίτρεπτη επίταση του κινδύνου επέλευσης του αποτελέσματος στα περιβαλλοντικά εγκλήματα152
 • 8.4.3. Η εφαρμογή της θεωρίας για την «απαγόρευση της αναδρομής» στα περιβαλλοντικά εγκλήματα155
 • 8.4.4. Η εφαρμογή των περιπτώσεων διακοπής της σωστικής αιτιώδους διαδρομής στα περιβαλλοντικά εγκλήματα156
 • 8.4.5. Ζητήματα καταλογισμού περιβαλλοντικών προσβολών όταν αυτές προέρχονται από τη χρήση ρομπότ158
 • Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός των επιχειρησιακών εγγυητών για την προστασία περιβάλλοντος163
 • 1. Ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου167
 • 2. Ιδιαίτεροι επιχειρησιακοί φορείς170
 • 3. Η ποινική αξιολόγηση περιβαλλοντικών προσβολών στα πλαίσια λειτουργίας κρατικά εποπτευόμενων συστημάτων επιχειρησιακού αυτοελέγχου (Öko-Audits)177
 • 4. Οι δυνατότητες δικονομικής αξιοποίησης των πορισμάτων του ενδοεπιχειρησιακού περιβαλλοντικού ελέγχου179
 • Γ. Λοιπά δογματικά ζητήματα αξιοποίνου182
 • 1. Οριοθέτηση απόπειρας182
 • 2. Θέματα συμμετοχικής ευθύνης184
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ185
 • Το αξιόποινο των δημοσίων υπαλλήλων στο Ποινικό Δίκαιο Περιβάλλοντος (ιδιαίτερα όσον αφορά την τέλεση, εκ μέρους των αυτουργών, των εγκλημάτων των παρ. 1 και 5.1-5.2) και η εξάρτηση αυτού από τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων185
 • Ι. Γενικότερη θέση του προβλήματος185
 • ΙΙ. Υποστηριχθείσες σχετικές απόψεις188
 • ΙΙΙ. Τελικά συμπεράσματα για την εξάρτηση του αξιοποίνου των περιβαλλοντικών προσβολών από την νομιμότητα ή μη της σχετικής διοικητικής αδείας και συναφής επιχειρηματολογία189
 • IV. Ειδικότερες επισημάνσεις για την ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων προσώπων198
 • V. Γενικότερες τελικές κατηγοριοποιήσεις της ποινικής ευθύνης υπαλλήλου για περιβαλλοντικά εγκλήματα203
 • A. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα (delikta propria) περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του άμεσου αυτουργού203
 • B. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του δράστη204
 • Γ. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού204
 • Δ. Ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του αυτουργού205
 • Ε. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού205
 • ΣΤ. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε ιδιαίτερα περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του δράστη207
 • Ζ. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με δόλο του αυτουργού208
 • Η. Μη ισχύς του τεκμηρίου νομιμότητας σε κοινά περιβαλλοντικά εγκλήματα με αμέλεια ή χωρίς υπαιτιότητα του αυτουργού210
 • VΙ. Γενικότερες αξιολογήσεις της ποινικής ευθύνης του υπαλλήλου για περιβαλλοντικά εγκλήματα στην γερμανική ποινική θεωρία210
 • VII. Σχέση της πειθαρχικής με την ποινική ευθύνη του υπαλλήλου για παραβιάσεις της διοικητικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συνακόλουθη προσβολή του περιβάλλοντος214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ218
 • Οι διακεκριμένες παραλλαγές των εγκλημάτωνκατά του περιβάλλοντος218
 • I. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στα διακεκριμένα εγκλήματα των παρ. 3 εδ. α’ και β’218
 • ΙΙ. Το έγκλημα του άρθρου 28 παρ. 3 περ. γ’ Ν 1650/1986229
 • Α. Ο νομοθετικός λόγος της βαρύτερης τιμώρησης των εκ του αποτελέσματος διακρινόμενων εγκλημάτων και η επίδρασή τους στον χαρακτηρισμότου συγκεκριμένου εγκλήματος ως τέτοιου υπό τον παλαιό ΠΚ237
 • Β. Ο ιστορικός λόγος θέσπισης των εκ του αποτελέσματος εγκλημάτων και η επίδρασή τους στον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου εγκλήματος ως τέτοιου υπό τον παλαιό ΠΚ.238
 • ΙΙΙ. Τα διακεκριμένα εγκλήματα του αρ. 28 παρ. 3 περ. δ’ και ε’ Ν 1650/1986244
 • Α. Ερμηνευτική ανάλυση των οικείων αντικειμενικών υποστάσεων244
 • Β. Ζητήματα απόπειρας246
 • Γ. Ζητήματα συμμετοχικής ευθύνης247
 • α. Η συνθέτουσα άποψη (synthetische Konzeption)248
 • β. Η αναλυτική άποψη248
 • γ. Ενδιάμεσες απόψεις249
 • IV. Οι διακεκριμένες παραλλαγές της εξ αμελείας τέλεσης (άρθρο 28 παρ. 3 εδ. τελευταίο)250
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ253
 • Επίκαιρα ζητήματα ειδικότερης δικονομικής και δικαιοπολιτικής αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986253
 • Ι. Θέματα δικαιοπολιτικής αντιμετώπισης253
 • A. Έμπρακτη μεταμέλεια (άρθρο 28 παρ. 6 Ν 1650/1986)253
 • Β. Σχετικά δικονομικά ζητήματα263
 • Γ. Οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων (άρθρο 28 παρ. 5.3 έως 5.6 του Ν 1650/1986 και άρθρα 4, 5 Ν 4042/2012)270
 • ΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα δικονομικής αντιμετώπισης των εγκλημάτων του άρθρου 28 Ν 1650/1986280
 • Α. Κατάσχεση, δήμευση, παρεπόμενες ποινές (άρθρο 28 παρ. 9 Ν 1650/1986)280
 • Β. Τα δικαιούμενα σε δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρόσωπα (άρθρο 28 παρ. 7 Ν 1650/1986)282
 • Γ. Ο τρόπος απόδειξης του κινδύνου των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 Ν 1650/1986 στην ποινική δίκη300
 • Δ. Εμπειρικά και δικαιϊκά προβλήματα στην ποινική δίωξη των περιβαλλοντικών εγκλημάτων304
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ311
 • Κριτική αξιολόγηση της ενωσιακής νομοθεσίας για την καταπολέμηση των περιβαλλοντικών εγκλημάτων και της αντίστοιχης εναρμόνισης της ελληνικής έννομης τάξης311
 • Ι. Κριτική εκτίμηση των ποινικών προβλέψεων της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ311
 • ΙΙ. Αξιολόγηση των διατάξεων του άρθρου 3 Ν 4042/2012 των σχετικών για την εναρμόνιση με τις ποινικές διατάξεις της Οδηγίας 2008/99 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 19.11.2008315
 • ΙΙΙ. Ειδικότερα η αξιόποινη πράξη του αρ. 3 στοιχ. δ’ Ν 4042/2012323
 • IV. Οι υποστάσεις του άρθρου 3 Ν 4042/2012 και η συσχέτισή τους με τα εγκλήματα του άρθρου 28 Ν 1650/1986325
 • V. Η προβληματική της ενδεχόμενης παραβίασης της αρχής nullum crimen nulla poena sine lege certa326
 • VI. Ζητήματα πλάνης του δράστη327
 • VII. Κριτήρια διάκρισης ανάμεσα στην αυτουργική και συμμετοχική δράση330
 • VIII. Χρόνος περάτωσης των εγκλημάτων των περ. β’ και γ’332
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ337
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ Ν 1650/1986337
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ337
 • Ερμηνευτικές δυσχέρειες από την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την ποινική προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και η υπέρβασή τους337
 • Ι. Ποιοτική αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του αρ. 6 Ν 4037/2012 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009337
 • ΙΙ. Συμμετοχή στα εγκλήματα του άρθρου 6 Ν 4037/2012339
 • ΙΙΙ. Το έγκλημα του άρθρου 6 παρ. 3 Ν 4037/2012340
 • ΚΕΦΑΛAIΟ ΔΕΥΤΕΡΟ342
 • Ερμηνευτική ανάλυση και αξιολόγηση των ποινικών διατάξεων του Ν 4036/2012 επί περιβαλλοντικών εγκλημάτων από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων342
 • Ι. Ιστορική αναδρομή342
 • ΙΙ. Οφέλη και επιβλαβείς συνέπειες από την αλόγιστη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων342
 • ΙΙΙ. H τυποποίηση των σχετικών βλαπτικών συμπεριφορών ως περιβαλλοντικών εγκλημάτων: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συναφείς δυσχέρειες345
 • IV. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των οικείων αντικειμενικών υποστάσεων348
 • V.Ποιοτικός χαρακτηρισμός της εναρμόνισης της ελληνικής έννομης τάξης με την αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ352
 • Ποινική εκτίμηση των νομοτυπικών υποστάσεων του Ν 1565/1985 για την περιβαλλοντικά επιζήμια χρήση λιπασμάτων352
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ354
 • Ποινική αντιμετώπιση της παραγωγής και γενικότερης διακίνησης των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων και οργανισμών354
 • I. Γενικότερη έκθεση του προβλήματος354
 • ΙΙ. Το νεότερο ειδικό νομικό καθεστώς356
 • ΙΙΙ. Τελική ποινική αξιολόγηση των σχετικών ερευνώμενων συμπεριφορών361
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ365
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ365
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ365
 • Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αρχής της παγκόσμιας δικαιοσύνης365
 • Ι. Γενικότερη ανάπτυξη365
 • ΙΙ. Διαδικαστικές εγγυήσεις με βάση την γενική αρχή του κράτους δικαίου372
 • α. Με βάση την αρχή ne bis in idem373
 • β. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ376
 • Ζητήματα διεθνούς δικαστικής συνδρομής για την εξακρίβωση περιβαλλοντικών εγκλημάτων376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ382
 • Ι. Λοιπά δικονομικά προβλήματα382
 • ΙΙ. Ζητήματα προσδιορισμού των ορθών τοπικών ορίων για την εφαρμογή του ελληνικού ποινικού δικαίου στα περιβαλλοντικά εγκλήματα με διασυνοριακή διάσταση388
 • ΙΙΙ. Προβλήματα διακρατικής εφαρμογής αλλοδαπού διοικητικού περιβαλλοντικού δικαίου390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ398
 • Ζητήματα διεθνούς ποινικής δικαιοδοσίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ποινικού Δικαίου398
 • Ι. Γενικότερες τοποθετήσεις και συμπεράσματα398
 • ΙΙ. Προσπάθειες ειδικότερης θεωρητικής τεκμηρίωσης401
 • Βιβλιογραφία415
 • Αλφαβητικό ευρετήριο427
 • 0
 • 0