Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-039-4
Σελίδες: 176
Το έργο «Ενεργειακές Κοινότητες» παρουσιάζει αναλυτικά το νομικό καθεστώς που διέπει τις Ενεργειακές Κοινότητες. Συγκεκριμένα αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο των ενεργειακών συνεταιρισμών (νομικό πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, ενωσιακής και εθνικής, περιγραφή του συνεταιριστικού θεσμού και εξειδίκευση στους ενεργειακούς συνεταιρισμούς ως νέα μορφή επιχειρηματικότητας στον τομέα της ενέργειας) και αναλύει τα σχετικά με τις ενεργειακές κοινότητες θέματα, όπως τη σύστασή τους, την εγγραφή τους στο οικείο Μητρώο, τα κίνητρα σύστασης και λειτουργίας τους, τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους με τη δημιουργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων οργανώσεων, τα μέλη τους, τα όργανα διοίκησης και διεύθυνσής τους, τα οικονομικά ζητήματα που τους αφορούν και τη λήξη τους, δηλαδή τη λύση, την εκκαθάριση και την πτώχευσή τους. Το βιβλίο αποτελεί πλήρη, εμπεριστατωμένο και πρακτικό οδηγό για όσους θέλουν να εμπλακούν στον τομέα της ενέργειας μέσω μιας ενεργειακής κοινότητας είτε ως νομικοί παραστάτες, είτε ως μέλη της διοίκησης, είτε ως απλά μέλη της.
 • 0
 • Εισαγωγή19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ23
 • 1. Ενεργειακή πολιτική23
 • 2. Λίγα λόγια για τον συνεταιρισμό39
 • 1η Αρχή - Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή41
 • 2η Αρχή - Δημοκρατική διοίκηση εκ μέρους των μελών41
 • 3η Αρχή - Οικονομική συμμετοχή των μελών42
 • 4η Αρχή - Αυτονομία και ανεξαρτησία43
 • 5η Αρχή - Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση43
 • 6η Αρχή - Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών43
 • 7η Αρχή - Ενδιαφέρον για την κοινότητα44
 • 3. Ενεργειακοί συνεταιρισμοί44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ53
 • 1. Ορισμός - Γενικά για τη σύσταση Ε.Κοιν.53
 • 2. Σκοπός και αντικείμενο δραστηριότητας56
 • 3. Ιδρυτικά μέλη58
 • 4. Καταστατικό61
 • 5. Διαδικασία63
 • 6. Ακυρότητα Ε.Κοιν.66
 • 7. Μητρώο Ε.Κοιν.67
 • 8. Κίνητρα σύστασης Ε.Κοιν.70
 • 9. Σύσταση διά συγχωνεύσεως76
 • 10. Σύσταση διά μετατροπής77
 • 11. Συνεργασία μεταξύ Ε.Κοιν.77
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ79
 • 1. Γενικά 79
 • 2. Ταυτότητα μελών79
 • 3. Εγγραφή μελών81
 • 4. Σχέσεις μελών και Ε.Κοιν.84
 • 5. Απώλεια ιδιότητας μέλους86
 • 6. Απόδοση μερίδων87
 • 7. Ευθύνη μελών89
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ93
 • 1. Γενικά93
 • 2. Γενική συνέλευση 94
 • 3. Διοικητικό συμβούλιο100
 • 4. Εποπτικό συμβούλιο104
 • 5. Ελεγκτές105
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚA ΘΕΜΑΤΑ107
 • 1. Κεφάλαιο Ε.Κοιν.107
 • 2. Μερίδες108
 • 3. Άλλοι τίτλοι111
 • 4. Οικονομική διαχείριση Ε.Κοιν.111
 • 5. Διαχείριση υπολοίπου115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΛΗΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ119
 • 1. Γενικά119
 • 2. Οικειοθελής λύση119
 • 3. Αναγκαστική λύση120
 • 4. Εκκαθάριση121
 • 4.1. Γενικά121
 • 4.2. Ορισμός εκκαθαριστών122
 • 4.3. Διενέργεια εκκαθάρισης123
 • 4.4. Περάτωση εκκαθάρισης127
 • 5. Πτώχευση128
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ131
 • Παράρτημα Ι - Ν 4513/2018, Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις137
 • Παράρτημα ΙΙ - Μητρώο ενεργειακών κοινοτήτων149
 • Βιβλιογραφία173
 • Αλφαβητικό ευρετήριο175
 • 0
 • 0