Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-045-5
Σελίδες: 152
Συγγραφέας: Α. – Ν. Κουκούλης

Στο έργο «Εγχειρίδιο Ιατρικής Ευθύνης και Δεοντολογίας» αναλύονται σύγχρονα θέματα ιατρικής ευθύνης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τους κανόνες του ιατρικού επαγγέλματος, την υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεσης του ασθενούς, το ιατρικό σφάλμα, το ιατρικό απόρρητο, την τήρηση ιατρικού αρχείου, τα ιατρικά συμβούλια, τα ιατρικά πιστοποιητικά, τα κωλύματα και ασυμβίβαστα, την αμοιβή του ιατρού, αλλά και ειδικότερα θέματα, όπως η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή, οι μεταμοσχεύσεις, η ύπαρξη και το τέλος του προσώπου και η ζημιογόνος τεκνοποίηση.

Περαιτέρω, στο βιβλίο παρουσιάζονται με σαφή και παραστατικό λόγο όλα τα ζητήματα που αφορούν το ιατρικό δίκαιο και την ιατρική δεοντολογία παρέχοντας πλήθος παραδειγμάτων. Το έργο διευκολύνει την κατανόηση του πεδίου της ιατρικής ευθύνης τόσο από νομικούς όσο και από ιατρούς.

 • 0
 • Ι. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ1
 • II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ4
 • 1. Υποχρεώσεις των ιατρών, οι οποίες απορρέουν από το λειτούργημά τους4
 • 2. Το καθήκον επιμέλειας7
 • 3. Υποχρεώσεις των ιατρών για την εξασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας14
 • 4. Υποχρεώσεις των ιατρών που απορρέουν από την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού με τον ασθενή του16
 • 5. Υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς (καθήκον αληθείας)22
 • 6. Σύγκρουση καθηκόντων30
 • 7. Υποχρεώσεις ιατρού σε ασθενείς τελικού σταδίου32
 • III. H ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ34
 • 1. Συναίνεση ασθενούς και δικαίωμα αυτοδιάθεσης34
 • 2. Ιατρικές επεμβάσεις χωρίς τη συναίνεση του ασθενούς35
 • 3. Προϋποθέσεις έγκυρης συναίνεσης38
 • 4. Η περίπτωση του ανήλικου ασθενούς39
 • 5. Αυτόγνωμη ιατρική πράξη42
 • ΙV. ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ43
 • 1. Έννοια ιατρικού σφάλματος - Μορφές ιατρικής αμέλειας43
 • 2. Είδη ιατρικής ευθύνης54
 • 3. Ζημιογόνος τεκνοποίηση (Wrongful birth) / Zημιογόνος ζωή (wrongful life)55
 • V. ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ59
 • 1. Θεμελίωση ευθύνης κλινικής59
 • 2. Η θεμελίωση της ευθύνης του Δημοσίου Νοσοκομείου60
 • VI. ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ62
 • 1. Έννοια ιατρικού απορρήτου προστασία62
 • 2. Λόγοι άρσης του ιατρικού απορρήτου64
 • 3. Θάνατος του ασθενούς και ιατρικό απόρρητο66
 • VII. ΤΗΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ67
 • VIII. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ71
 • IX. ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ73
 • X. ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ77
 • ΧΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ – ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ82
 • XΙI. H ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ83
 • XΙII. ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ85
 • XIV. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ87
 • 1. Έννοιες87
 • 2. Σκοπός87
 • 3. Υποχρέωση ενημέρωσης88
 • 4. Επιτρεπτό αφαίρεσης από ζώντα δότη και συναίνεση αυτού89
 • 5. Επιτρεπτό αφαίρεσης από θανόντα δότη και αναγκαίες συναινέσεις90
 • 6. Ιχνηλασιμότητα92
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)93
 • Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;93
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων93
 • Ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα;94
 • Πότε επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων;94
 • Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων94
 • Παροχή διαφανών πληροφοριών95
 • Δικαίωμα πρόσβασης και δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων95
 • Δικαίωμα διόρθωσης και δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων96
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)96
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Νομοθεσία97
 • 1. Ν 3418/2005 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας97
 • 2. N 2619/1998 - Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύµβαση για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και τη Βιοϊατρική [Σύμβαση Οβιέδο]120
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ131
 • ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ137
 • 0
 • 0