Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-046-2
Σελίδες: 304

Αντικείμενο του έργου «Αυθαίρετη δόμηση - Ζητήματα Ιδιωτικού Δικαίου» είναι η σχέση μεταξύ της πολεοδομικής νομοθεσίας, της αυθαίρετης δόμησης και του ιδιωτικού δικαίου. Μεταξύ άλλων, στο βιβλίο εξετάζονται:

• η νομοθετική απαγόρευση της μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές • ζητήματα ακινήτων με εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης • το δικαίωμα ιδιωτικού δικαίου για κατεδάφιση του αυθαιρέτου • οι απαιτήσεις για αποζημίωση για ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους από μια αυθαίρετη κατασκευή • προβλήματα που δημιουργούνται στην οριζόντια/κάθετη ιδιότητα από την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής.

Κύριος σκοπός του βιβλίου είναι η ερμηνεία των διατάξεων ιδιωτικού δικαίου της πολεοδομικής νομοθεσίας, κυρίως του άρθρου 82 παρ. 1 Ν 4495/2017 και η ανάδειξη και επίλυση των λοιπών προβλημάτων που εμφανίζονται στις ιδιωτικές σχέσεις λόγω της ύπαρξης αυθαίρετης κατασκευής. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο σε όλους τους επαγγελματίες, νομικούς, μηχανικούς κ.λπ., που ασχολούνται με το δίκαιο των ακινήτων.

 • 0
 • §1. Εισαγωγή25
 • Ι. Το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στο δίκαιο25
 • ΙΙ. Σκοπός και περιεχόμενο της παρούσας εργασίας26
 • 1. Σκοπός26
 • 2. Περιεχόμενο26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ29
 • Αυθαίρετη δόμηση29
 • §2. Ιστορική αναδρομή της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και προσπάθειες νομοθετικής επίλυσης του προβλήματος29
 • Ι. Προγενέστερο καθεστώς29
 • ΙΙ. Ο ισχύων νόμος 4495/201733
 • §3. Η έννοια του αυθαιρέτου36
 • Ι. Γενικά36
 • ΙΙ. Στοιχεία της έννοιας του αυθαιρέτου38
 • 1. Αυθαίρετη κατασκευή38
 • α) Έννοια κατασκευής38
 • β) Περιλαμβανόμενα παρακολουθήματα39
 • αα) Συστατικά39
 • ββ) Κατ’ επίφαση συστατικά39
 • γγ) Παραρτήματα 40
 • γ) Έννοια αυθαίρετης κατασκευής 42
 • 2. Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης43
 • ΙΙΙ. Κατηγορίες αυθαιρέτων44
 • §4. Πολεοδομική νομοθεσία περί αυθαιρέτων και ιδιωτικό δίκαιο47
 • Ι. Το πρόβλημα της επιρροής των πολεοδομικών παραβάσεων στις ιδιωτικές σχέσεις 47
 • ΙΙ. Ειδικά το κύρος των ιδιωτικών συμφωνιών με περιεχόμενο αντίθετο σε πολεοδομικές διατάξεις50
 • 1. Το πρόβλημα50
 • 2. Οι λύσεις του50
 • α) Απαγγελία της ακυρότητας δικαιοπραξίας από το νόμο50
 • β) Σκοπός της παραβιασθείσας απαγορευτικής διάταξης κατά ΑΚ 174 - Σχέση με σύμβαση με απαγορευμένη παροχή51
 • ΙΙΙ. Κύρος της σύμβασης για κατασκευή δομικού έργου με αυθαίρετη δόμηση52
 • 1. Το πρόβλημα52
 • 2. Οι προτεινόμενες λύσεις53
 • α) Γενικά53
 • β) Α΄ γνώμη: Ακυρότητα της σύμβασης54
 • αα) Επιχείρημα α': Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη (ΑΚ 174)54
 • ββ) Επιχείρημα β': Γνώση της απαγόρευσης και έλλειψη δικαιοπρακτικής βούλησης54
 • γγ) Έννομες συνέπειες της ακυρότητας55
 • γ) Β΄ γνώμη: Εγκυρότητα της σύμβασης 56
 • αα) Επιχείρημα α': Απουσία απαγορευτικής διάταξης 56
 • ββ) Επιχείρημα β': Νομοθετική πρόβλεψη άλλων έννομων συνεπειών για εργασίες αυθαίρετης δόμησης56
 • γγ) Έννομες συνέπειες της έγκυρης δικαιοπραξίας57
 • 3. Ιδία θέση: Ακυρότητα της σύμβασης έργου σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας58
 • α) Γενικά58
 • β) Αντίκρουση των υποστηριζόμενων από τις αντίθετες γνώμες επιχειρημάτων60
 • αα) Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη60
 • ββ) Πρόβλεψη άλλων πλην της ακυρότητας έννομων συνεπειών61
 • γγ) Πρόθεση παράβασης από τα μέρη πολεοδομικών διατάξεων - Έλλειψη δικαιοπρακτικής βούλησης62
 • δδ) Καταστρατήγηση63
 • εε) Μερική ακυρότητα64
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Απαγόρευση μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα με αυθαιρεσίες (άρθρο 82 Ν 4495/2017)67
 • §5. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο άρθρ. 82 Ν 4495/201767
 • Ι. Γενικά67
 • ΙΙ. Σκοπός της απαγόρευσης της διάθεσης αυθαιρέτου 69
 • ΙΙΙ. Ζητήματα συνταγματικότητας της ρύθμισης 70
 • §6. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 82 §1 Ν 4495/201772
 • Ι. Υπαγόμενα στην απαγόρευση ακίνητα72
 • 1. Ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές72
 • α) Γενικά72
 • β) Ακίνητα κατεδαφιστέα και μη 74
 • γ) Συστατικά75
 • δ) Παραρτήματα 77
 • ε) Κατ’ επίφαση συστατικά 77
 • αα) Το πρόβλημα77
 • ββ) Ακυρότητα της διάθεσης αυθαίρετου κατ’ επίφαση συστατικού79
 • 2. Ακίνητα με εγκατάσταση αυθαίρετης αλλαγής χρήσης 80
 • 3.Το ζήτημα της μη προσάρτησης στη δικαιοπραξία βεβαίωσης μηχανικού και υπεύθυνης δήλωσης ιδιοκτήτη80
 • ΙΙ. Δικαιοπραξίες μεταβίβασης και σύστασης περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο αυθαίρετο - Μίσθωση αυθαιρέτου82
 • 1. Γενικά82
 • α) Κατηγορίες απαγορευόμενων δικαιοπραξιών σε ακίνητα82
 • β) Μεταβίβαση ή σύσταση περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος σε κινητό με αυθαιρεσίες83
 • 2. Τελολογική συστολή: η απαγόρευση καταλαμβάνει μόνο τον κύριοτου αυθαιρέτου και όχι τους λοιπούς εμπραγμάτους δικαιούχους84
 • 3. Η παραίτηση και η αλλοίωση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο ως μορφές διάθεσης85
 • α) Εγκυρότητα της παραίτησης από την κυριότητα αυθαιρέτου85
 • β) Άκυρες οι δικαιοπραξίες που επιφέρουν αλλοίωση εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο 87
 • 4. Δικαιοπραξίες εν ζωή 88
 • α) Επιτρεπτό της αιτία θανάτου διάθεσης αυθαιρέτου88
 • β) Επιτρεπτό μόνο της παράγωγης μεταφορικής κτήσης αυθαιρέτου αιτία θανάτου 89
 • §7. Έννομη συνέπεια της απαγόρευσης κατάρτισης δικαιοπραξιών σε αυθαίρετο κατά το άρθρ. 82 Ν 4495/201791
 • Ι. Απόλυτη ακυρότητα της μεταβίβασης αυθαιρέτου και σύστασης περιορισμένου εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυτό91
 • ΙΙ. Κύρος της μίσθωσης αυθαιρέτου91
 • 1. Άκυρη μίσθωση ή έγκυρη μίσθωση με απαγορευμένη παροχή91
 • 2. Η αυθαίρετη κατασκευή ή αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ως ελάττωματου μισθίου94
 • α) Διάκριση των ελαττωμάτων94
 • β) Συνέπειες της ύπαρξης ελαττώματος λόγω αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης95
 • ΙΙΙ. Κύρος της υποσχετικής δικαιοπραξίας 97
 • 1. Το πρόβλημα97
 • 2. Εγκυρότητα της υποσχετικής δικαιοπραξίας - Η αυθαίρετη κατασκευή ως πραγματικό ή νομικό ελάττωμα99
 • α) Γενικά99
 • β) Προταθείσες απόψεις ως προς τη νομική φύση του ελαττώματος100
 • γ) Ιδία θέση: Νομικό ελάττωμα - Συρροή νομικού και πραγματικού ελαττώματος101
 • §8. Περιορισμοί της απαγόρευσης - Εγκυρότητα της εκποιητικής δικαιοπραξίας 103
 • Ι. Συστολή του πεδίου εφαρμογής της απαγόρευσης103
 • ΙΙ. Προταθέντες τρόποι περιορισμού της έκτασης εφαρμογήςτης απαγόρευσης104
 • 1. Έλλειψη της προβλεπόμενης από την πολεοδομική νομοθεσίαέκθεσης αυτοψίας 104
 • α) Η θέση των πολιτικών δικαστηρίων: Η προηγούμενη έκθεση αυτοψίας ως αναγκαία προϋπόθεση της ακυρότητας της διάθεσης αυθαιρέτου104
 • β) Αντίθετη γνώμη: Η ιδιότητα ακινήτου ως αυθαιρέτου δεν προϋποθέτει προηγούμενη έκθεση αυτοψίας 105
 • 2. Περιορισμός της απαγόρευσης διάθεσης μόνο σε αυθαίρετα αυτοτελή οικοδομήματα - Εγκυρότητα της διάθεσης ακινήτων με μεταγενέστερες αυθαίρετες προσθήκες106
 • 3. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης του μεταβιβάζοντος αυθαίρετο κτίσμα κατά το άρθρο 949 ΚΠολΔ108
 • 4. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επίκλησης της ακυρότητας της διάθεσης109
 • ΙΙΙ. Ιδία θέση: αρχή αναλογικότητας 111
 • §9. Ειδικά θέματα113
 • I. Προσύμφωνο 113
 • 1.Το κύρος προσυμφώνου για τη μεταβίβαση αυθαιρέτου113
 • 2. Οι διατυπώσεις του άρθρ. 83 §1 Ν 4495/2017 στο προσύμφωνο114
 • α) Κρατούσα γνώμη: Αναγκαία η τήρηση των πρόσθετων διατυπώσεωντης οριστικής δικαιοπραξίας και στο προσύμφωνο114
 • β) Απαραίτητη η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρ. 83 §1 μόνο κατά την οριστική σύμβαση116
 • ΙΙ. Σύμφωνο προαίρεσης 117
 • 1. Νομική φύση117
 • 2. Έννομες συνέπειες118
 • ΙΙΙ. Εμπράγματη υπό αίρεση δικαιοπραξία με αντικείμενο ακίνητο119
 • 1. Χρόνος κατά τον οποίο κρίνεται η ύπαρξη εξουσίας διάθεσης ως στοιχείο της δικαιοπραξίας119
 • 2. Ανάγκη επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1 στις υπό αίρεση δικαιοπραξίες120
 • IV. Συμβιβασμός121
 • 1. Εξώδικος συμβιβασμός121
 • 2. Δικαστικός συμβιβασμός123
 • V. Ανώμαλες δικαιοπραξίες124
 • 1. Το πρόβλημα της επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1124
 • 2. Η λύση: Ανάγκη επισύναψης των δηλώσεων του άρθρ. 83 §1 στις ανώμαλες δικαιοπραξίες125
 • §10. Αναλογική εφαρμογή της απαγόρευσης διάθεσης αυθαιρέτου στην αναγκαστική διάθεση εμπραγμάτου δικαιώματος127
 • Ι. Γενικά127
 • ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση από τους δανειστές και εκποίηση από το σύνδικο της πτωχεύσεως 128
 • 1. Η αναγκαστική εκτέλεση ως μορφή αναγκαστικής διάθεσης 128
 • 2. Εκποίηση αυθαιρέτου από τον σύνδικο129
 • 3. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης130
 • α) Το επιτρεπτό της διάθεσης κατά το ουσιαστικό δίκαιο ως προϋπόθεσητης καταδίκης σε δήλωση βούλησης130
 • β) Οι πρόσθετες προϋποθέσεις της δήλωσης του κυρίου και της βεβαίωσης μηχανικού κατά το άρθρ. 83 §1 Ν 4495/2017131
 • 4. Κατακύρωση σε πλειστηριασμό - Οι διατυπωθείσες απόψεις133
 • α) Αδυναμία εκπλειστηρίασης των αυθαιρέτων133
 • αα) Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ως διάθεση133
 • ββ) Το αμεταβίβαστο ως ακατάσχετο135
 • β) Εγκυρότητα της διάθεσης αυθαιρέτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό 136
 • αα) Τελολογική ερμηνεία της απαγόρευσης μεταβίβασης των αυθαιρέτων136
 • ββ) Κατασχετό της κυριότητας αυθαιρέτου137
 • ΙΙΙ. Χρησικτησία138
 • 1. Χρησικτησία και απαγόρευση διάθεσης 138
 • 2. Ειδικά η χρησικτησία αυθαιρέτου141
 • α) Υπό το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς141
 • β) Μετά την εισαγωγή του Ν 4495/2017142
 • αα) Ερώτημα: Εξαιρούμενα χρησικτησίας τα αυθαίρετα;142
 • ββ) Η λύση: Δεκτικά χρησικτησίας τα αυθαίρετα και μετά τον Ν 4495/2017 143
 • IV. Σύσταση υποθήκης με νόμιμο ή δικαστικό τίτλο145
 • 1. Γενικά145
 • 2. Δικαστικός τίτλος146
 • 3. Ειδικά η συναινετική προσημείωση υποθήκης επί αυθαιρέτου - Το πρόβλημα του επιτρεπτού της146
 • α) Α΄ γνώμη: Απαγόρευση της συναινετικής προσημείωσης αυθαιρέτου146
 • αα) Δικαιοπρακτικός χαρακτήρας της συναινετικής προσημείωσης148
 • ββ) Καταστρατήγηση 149
 • γγ) Η συναινετική προσημείωση ως απαγορευμένη διάθεση149
 • β) Αντίθετη γνώμη: επιτρεπτό της συναινετικής προσημείωσης αυθαιρέτου150
 • αα) Γενικά150
 • ββ) Αντίκρουση των επιχειρημάτων της κρατούσας άποψης151
 • γγ) Η συναίνεση του οφειλέτη ως αποδεικτικό μέσο και όχι απαγορευμένη διάθεση του αντικειμένου της δίκης152
 • V. Δικαστική διανομή ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές155
 • 1. Το πρόβλημα 155
 • 2. Κύρος της δικαστικής διανομής αυθαιρέτου: οι υποστηριζόμενες απόψεις156
 • 3. Ορθή η κρατούσα άποψη: Απαγόρευση της αυτούσιας δικαστικής διανομής αυθαιρέτου157
 • α) Η δικαστική διανομή ως προϊόν της βούλησης των συγκυρίων158
 • αα) Γενικά 158
 • ββ) Ειδικά η δικαστική διανομή αυθαιρέτου με σύσταση διαιρεμένης συνιδιοκτησίας ως απαγορευμένη αλλοίωση του δικαιώματος της κυριότητας159
 • γγ) Επιχείρημα a minore ad majus159
 • β) Εξαίρεση: Επιτρεπτό της σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας με δικαστική διανομή σε εκτός σχεδίου περιοχές160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Ιδιωτικού δικαίου αξιώσεις από την αυθαίρετη δόμηση161
 • §11. Ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής161
 • Ι. Εισαγωγή 161
 • 1. Γενικά161
 • 2. Περιορισμοί του δικαιώματος κατεδάφισης162
 • α) Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος 162
 • β) Κατάσταση ανάγκης ως λόγος άρσεως του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής ιδίως της προσωπικότητας 163
 • αα) Γενικά163
 • ββ) Δυνατότητα άρσης του παράνομου χαρακτήρα της προσβολής της προσωπικότητας λόγω κατάστασης ανάγκης164
 • ββα) Άρθρο 25 ΠΚ164
 • βββ) Αναλογική εφαρμογή του άρθρ. 285 ΑΚ165
 • γ) Πολεοδομικού δικαίου διατάξεις που εξαιρούν αυθαίρετα από την κατεδάφιση166
 • 3. Η διοικητική πράξη της έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου ως προϋπόθεση για την καταδίκη σε κατεδάφιση από τα πολιτικά δικαστήρια166
 • ΙΙ. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος κυριότητας167
 • 1. Προϋποθέσεις167
 • α) Αυθαίρετη κατασκευή σε ίδιο του κατασκευαστή ακίνητο - Ιδίως η αυθαίρετη κατασκευή ως αντανακλαστική ενόχληση και ιδεατή εκπομπή κατά ΑΚ 1003 167
 • β) Αυθαίρετη κατασκευή σε ξένο ακίνητο169
 • 2. Έννομες συνέπειες170
 • α) Προστασία της κυριότητας170
 • αα) Αξιώσεις του κυρίου170
 • ββ) Το ζήτημα της αντικειμενικής σώρευσης αρνητικής με διεκδικητική αγωγή171
 • γγ) Ανταξίωση του εναγομένου για απόδοση των δαπανών ανέγερσης174
 • β) Προστασία της νομής175
 • ΙΙΙ. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος στην προσωπικότητα 176
 • 1. Προϋποθέσεις176
 • α) Αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστα176
 • β) Το ιδιωτικού δικαίου δικαίωμα προσήκουσας πολεοδομικής ανάπτυξης και διατήρησης αισθητικής των κτηρίων θιγόμενο από την αυθαίρετη δόμηση 178
 • 2. Έννομες συνέπειες180
 • α) Δικαίωμα κατεδάφισης ως τρόπος άρσης της προσβολής της προσωπικότητας180
 • β) Δικαίωμα κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής ως τρόπος αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας 181
 • αα) Γενικά181
 • ββ) Αρχή αναλογικότητας183
 • γγ) Ειδικές περιστάσεις183
 • IV. Δικαίωμα άρσης ιδίως κατεδάφισης αυθαίρετης κατασκευής λόγω προσβολής του δικαιώματος στην πνευματική ιδιοκτησία 184
 • 1. Προϋποθέσεις184
 • 2. Έννομες συνέπειες186
 • V. Ικανοποίηση της αξίωσης κατεδάφισης186
 • 1. Αναπληρωματική και έμμεση αναγκαστική εκτέλεση 186
 • 2. Κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής από τον ίδιο τον θιγόμενο187
 • α) Αξίωση αποζημίωσης του κυρίου του αυθαιρέτου187
 • β) Αναζήτηση δαπανών190
 • αα) Επιτρεπόμενη διοίκηση αλλοτρίων190
 • ββ) Αδικαιολόγητος πλουτισμός192
 • VI. Δικονομικά ζητήματα 193
 • 1. Αρμοδιότητα193
 • α) Αρνητική αγωγή193
 • β) Διαφορές από τη σχέση οροφοκτησίας ή κάθετης ιδιοκτησίας 194
 • γ) Αγωγή για την προστασία της προσωπικότητας195
 • 2. Ασφαλιστικά μέτρα196
 • 3. Έννομο συμφέρον197
 • 4. Παρεμπίπτοντα ζητήματα - Άδεια της Αρχής198
 • §12. Αποζημίωση202
 • I. Η αυθαίρετη δόμηση ως αδικοπραξία202
 • ΙΙ. Έμμεση ζημία203
 • 1. Πρόσφορη αιτία203
 • 2. Σκοπός του κανόνα δικαίου204
 • α) Οι υποστηριζόμενες απόψεις204
 • β) Ιδία θέση: Οι πολεοδομικές διατάξεις ως προστατευτικές διατάξεις207
 • αα) Η πόλωση γενικό-ιδιωτικό συμφέρον 208
 • ββ) Τριτενέργεια άρθρ. 24 Σ;209
 • ΙΙΙ. Αξίωση ικανοποίησης της ηθικής βλάβης211
 • IV. Παραγραφή 212
 • V. Ανεφάρμοστο των διατάξεων για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό 213
 • VI. Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα214
 • 1. Το πρόβλημα: Το αυθαίρετο ως απόκτημα από παράνομη δραστηριότητα214
 • 2. Η λύση του: Συνυπολογισμός του αυθαιρέτου στην περιουσιακή αύξηση215
 • §13. Δικαιώματα κατά του Δημοσίου217
 • Ι. Αξίωση αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης217
 • 1. Γενικά217
 • 2. Ειδικά η προϋπόθεση του παρανόμου218
 • ΙΙ. Αξίωση κατεδάφισης του αυθαιρέτου221
 • ΙΙΙ. Αξίωση απόδοσης δαπανών κατά τις διατάξεις για τη διοίκηση αλλοτρίων223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία και αυθαίρετα227
 • §14. Συμφωνίες μεταξύ οροφοκτητών αντίθετες σε πολεοδομικές διατάξεις227
 • Ι. Α΄ γνώμη: Εγκυρότητα των συμφωνιών227
 • 1. Γενικά227
 • 2. Η αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης στο δίκαιο της οριζόντιας(και κάθετης) ιδιοκτησίας229
 • 3. Η ιδιαιτερότητα του θεσμού230
 • 4. Διαφορετικοί οι σκοποί της πολεοδομικής νομοθεσίας και της οροφοκτησίας 231
 • ΙΙ. Β΄ γνώμη: Ακυρότητα των συμφωνιών231
 • 1. Γενικά231
 • 2. Ακυρότητα της συμφωνίας και εμπράγματο καθεστώς ακινήτου232
 • α) Κρατούσα γνώμη: Το εμπράγματο καθεστώς δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα της συμφωνίας232
 • β) Αντίκρουση234
 • III. Ειδικά οι συμφωνίες για την κατάργηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα πιλοτής και μεταβίβασή σε τρίτους κατά διαιρεμένες ιδιοκτησίες 236
 • 1. Το πρόβλημα του κύρους της σύστασης διαιρεμένης ιδιοκτησίαςστην πιλοτή πριν από την εισαγωγή του άρθρ. 1 Ν 1221/198236
 • 2. Κρατούσα γνώμη: Ακυρότητα της σύστασης αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών στην πιλοτή και πριν από τον Ν 1221/1981237
 • α) Γενικά 237
 • β) Επιχειρήματα 238
 • αα) ΑΚ 953238
 • ββ) Έννοια ορόφου ή διαμερίσματος238
 • γγ) Αδυναμία σύστασης δουλείας - Πραγματοπαγής ενοχή 239
 • γ) Μετατροπή της άκυρης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε έγκυρη παραχώρησης της αποκλειστικής χρήσης του χώρου στάθμευσης 239
 • 3. Αντίκρουση της κρατούσας γνώμης: Εγκυρότητα της σύστασης χωριστής κυριότητας σε πιλοτή πριν από τον Ν 1221/1981240
 • α) Γενικά240
 • β) Επιχειρήματα240
 • αα) Αυτονομία της ιδιωτικής βούλησης241
 • ββ) Έννοια ορόφου και διαμερίσματος242
 • γγ) Ανεφάρμοστο της ΑΚ 953242
 • δδ) Αντισυνταγματικότητα της αναδρομής243
 • εε) Έγκυρη η σύσταση δουλείας στην πιλοτή243
 • §15. Εμπράγματο καθεστώς αυθαίρετης κατασκευής σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία245
 • Ι. Κυριότητα στην αυθαίρετη κατασκευή245
 • 1. Κανόνας: Η πρωτότυπη κτήση κυριότητας ανεξάρτητη από την τήρηση των πολεοδομικών κανόνων 245
 • 2. Εξαίρεση: Επέκταση οικοδομής από το δικαιούχο επέκτασης με αυθαίρετη κατασκευή 246
 • α) Συγκυριότητα όλων των συνιδιοκτητών στην επέκταση246
 • β) Απόδοση των δαπανών επέκτασης248
 • ΙΙ. Εγκυρότητα της μεταβίβασης διηρημένης ιδιοκτησίας παρά την ύπαρξη αυθαίρετης κατασκευής στα κοινόχρηστα μέρη της οικοδομής249
 • §16. Ειδικά η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας και αυθαίρετη δόμηση250
 • Ι. Το πρόβλημα250
 • ΙΙ. Σύσταση οριζόντιας/κάθετης ιδιοκτησίας επί υπάρχουσας αυθαίρετης οικοδομής251
 • 1. Α΄ Γνώμη: Επιτρεπτό της σύστασης χωριστής ιδιοκτησίας επί αυθαίρετης οικοδομής251
 • 2. Β΄ Γνώμη: Ακυρότητα της σύστασης επί αυθαίρετης οικοδομής252
 • α) Η σύσταση ως μεταβίβαση κυριότητας252
 • β) Η σύσταση ως αλλοίωση του δικαιώματος κυριότητας ή συγκυριότητας στο ακίνητο253
 • αα) Απαγόρευση της αλλοίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο 253
 • ββ) Επιτρεπτό της αλλοίωσης εμπραγμάτου δικαιώματος σε αυθαίρετο 253
 • γ) Συνέπειες της ακυρότητας της σύστασης κατ’ όροφο ή κάθετης ιδιοκτησίας σε αυθαίρετο254
 • ΙΙΙ. Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί μελλοντικής οικοδομής κατά παράβαση των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων256
 • 1. Εγκυρότητα της σύστασης σε μελλοντικό αυθαίρετο πράγμα256
 • 2. Επιχειρήματα υπέρ της καταρχήν εγκυρότητας της σύστασης σε μελλοντικό αυθαίρετο όροφο ή διαμέρισμα257
 • α) Δημιουργία της οροφοκτησίας με την αποπεράτωση της οικοδομής257
 • β) Αρχή της ειδικότητας258
 • IV. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας και επιφύλαξη πολεοδομικών διατάξεων260
 • 1. Ακυρότητα της αντίθετης σε πολεοδομικές διατάξεις σύστασης260
 • α) Γενικά260
 • β) Περιορισμός της απαγόρευσης - Εγκυρότητα της αντίθετης σε πολεοδομικές διατάξεις σύστασης κάθετης ιδιοκτησίας 262
 • 2. Εξαίρεση: Έγκυρη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε περιοχές εκτός σχεδίου263
 • §17. Δικαίωμα των οροφοκτητών προς άρση της αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου της οικοδομής κατά τις διατάξεις του Ν 3741/1929266
 • Ι. Προϋποθέσεις266
 • 1. Αυθαίρετο κτίσμα σε κοινόχρηστο μέρος της οικοδομής266
 • α) Γενικά266
 • β) Νομιμοποίηση της αυθαίρετης κατασκευής σε κοινόχρηστο μέροςτης οικοδομής267
 • γ) Ανέγερση αυθαιρέτου με συμφωνία των οροφοκτητών269
 • 2. Ειδικά οι μεταβολές στην αισθητική του κτηρίου271
 • ΙΙ. Έννομες συνέπειες272
 • 1. Προστασία της συγκυριότητας272
 • 2. Προστασία της συννομής273
 • 3. Απαράγραπτο των αξιώσεων από την προσβολή της συγκυριότητας και της συννομής274
 • §18. Συμπεράσματα277
 • Βιβλιογραφία281
 • Ι. Ελληνική281
 • ΙΙ. Ξενόγλωσση293
 • Ευρετήριο νομοθετικών διατάξεων295
 • Αλφαβητικό ευρετήριο305
 • 0
 • 0