Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-043-1
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Λ. Αθανασίου, Γ. Σωτηρόπουλος
Η 10η έκδοση είναι ενημερωμένη με τον Ν 4548/2018, όπως ισχύει μετά και τον ν 4635/2019 (για το Γ.Ε.ΜΗ.), την ΠΝΠ της 27.9.2019 και τον Ν 4601/2019 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, ενώ περιλαμβάνει και την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4548/2018, τις διατάξεις για τις ΕΠΕ, ΙΚΕ και τις προσωπικές εμπορικές εταιρίες, καθώς και αυτές για τη διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων (Ν 4441/2016) και την εταιρική διακυβέρνηση (Ν 3016/2002). Επιπλέον έχει προστεθεί και ο νέος Ν 4635/2019 για το Γ.Ε.ΜΗ. Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο και αποτελεί μια πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση, για τον μελετητή, τον φοιτητή και τον εφαρμοστή του δικαίου.
 • 0
 • [1] Ν 4548/201823
 • Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών23
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ23
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-3]23
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ26
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ [Άρθρα 4-11]26
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ35
 • ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 12-14]35
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ37
 • ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’37
 • ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 15-22]37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’50
 • ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 23-28]50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’57
 • ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ [Άρθρα 29-32]57
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ62
 • ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’62
 • ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρο 33]62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’63
 • ΜΕΤΟΧΕΣ [Άρθρα 34-55]63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’88
 • ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 56-58]88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’92
 • ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ [Άρθρα 59-74]92
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’111
 • ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ [Άρθρα 75-76]111
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ113
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’113
 • ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 77-95]113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’127
 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ [Άρθρα 96-108]127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’144
 • ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ [Άρθρα 109-114]144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’156
 • ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ [Άρθρο 115]156
 • ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ157
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’157
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ [Άρθρα 116-118]157
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’159
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 119-130]159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’176
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 131-134]176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’179
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ [Άρθρα 135-136]179
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’182
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ [Άρθρα 137-140]182
 • ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ188
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ [Άρθρα 141-144]188
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ197
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ [Άρθρα 145-157]197
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ217
 • ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ [Άρθρα 158-163]217
 • ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ222
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 164-171]222
 • ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ231
 • ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ [Άρθρα 172-175]231
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ231
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 176-181]231
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ235
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 182-190]235
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν 4548/2018244
 • [2] N 3190/1955363
 • Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης363
 • Κεφ. Α΄363
 • Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 1-5]363
 • Κεφ. Β΄368
 • Σύστασις της εταιρείας [Άρθρα 6-9]368
 • Κεφ. Γ΄374
 • Οργάνωσις και διοίκησις της εταιρείας [Άρθρα 10-21]374
 • Κεφ. Γ1΄382
 • Οικονομικές καταστάσεις και διανομή κερδών [Άρθρα 22-26]382
 • Κεφ. Δ΄386
 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων [Άρθρα 27-37]386
 • Κεφ. Ε΄392
 • Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως [Άρθρα 38-43α]392
 • Κεφ. ΣΤ΄397
 • Διάλυσις και εκκαθάρισις [Άρθρα 44-50β]397
 • Κεφ. Ζ΄403
 • Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 51-53]403
 • Κεφ. Η΄411
 • Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης [Άρθρα 54-55]405
 • Κεφ. Θ΄405
 • Φορολογικαί διατάξεις [Άρθρο 56]405
 • Κεφ. Ι΄405
 • Υποκαταστήματα ή πρακτορεία αλλοδαπών εταιρειών [Άρθρα 57-59]405
 • Κεφ. Ι1406
 • Γενικές δικονομικές διατάξεις [Άρθρο 59α]406
 • Κεφ. ΙΑ΄407
 • Ποινικαί διατάξεις [Άρθρο 60]407
 • Κεφ. ΙΒ΄408
 • Μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 61-61α]408
 • [3] Ν 4072/2012410
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις410
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ410
 • ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ410
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’410
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 43-48]410
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’414
 • ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 49-54]414
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’417
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 55-67]417
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’423
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 68-74]423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’427
 • ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 75-82]427
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’433
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 83-93]433
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’439
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ [Άρθρα 94-95]439
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’441
 • ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ [Άρθρα 96-101]441
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’444
 • ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ [Άρθρα 102-105]444
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’446
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρα 106-115]446
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA’447
 • ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ [Άρθρα 116-118]447
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’456
 • ΠΟΙΝΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 119-120, 330]456
 • [4] Ν 4072/2012460
 • Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις460
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ460
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ460
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄460
 • ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ460
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ460
 • ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρα 249-251]460
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ462
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ [Άρθρα 252-256]462
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ463
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ [Άρθρα 257-258]463
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ464
 • ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 259-267]464
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ467
 • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ − ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 268-269]467
 • ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ [Άρθρο 270]468
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄469
 • ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ469
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ469
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 271-273]469
 • ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ470
 • ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ [Άρθρα 274-280]470
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ [Άρθρο 281]472
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ [Άρθρα 282-283]472
 • ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ [Άρθρο 284]472
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄473
 • ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ [Άρθρα 285-292]473
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’476
 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ [Άρθρα 293-294, 330]476
 • [5] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ479
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ479
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ479
 • Εταιρία [Άρθρα 741-784]479
 • [6] Ν 4601/2019488
 • Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις488
 • ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ488
 • ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ488
 • ΜΕΡΟΣ Α’488
 • ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1-5]488
 • ΜΕΡΟΣ Β’492
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ492
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’492
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ [Άρθρο 6] 492
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’493
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 7-21]493
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’512
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ [Άρθρο 22]512
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’513
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 23-29]513
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’516
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 30-38]516
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’521
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 39-41]521
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’522
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 42-45]522
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’524
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 46]524
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’524
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 47-52]524
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’526
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 53]526
 • ΜΕΡΟΣ Γ’527
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’527
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 54-57]527
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’532
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ [Άρθρα 58-73]532
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’552
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 74]552
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’553
 • ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρο 75]553
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’554
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 76-82]554
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’557
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 83-88]557
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’559
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ [Άρθρα 89-91]559
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’561
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 92-95]561
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’563
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) [Άρθρο 96]563
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’563
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 97-102]563
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’565
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) [Άρθρο 103]565
 • ΜΕΡΟΣ Δ’566
 • ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ566
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’566
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ [Άρθρα 104-117]566
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’577
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 118-127]577
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’581
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ [Άρθρα 128-133]581
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ [Άρθρο 134]584
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’585
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ [Άρθρα 135-138]585
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’587
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ [Άρθρο 139]587
 • ΜΕΡΟΣ Ε’587
 • ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 140-147]587
 • ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ592
 • ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ592
 • [Άρθρο 157]592
 • [7] Ν 4635/2019593
 • Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις(Γ.Ε.ΜΗ.)593
 • ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄593
 • ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ593
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ593
 • ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.  [Άρθρα 85-91]593
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ612
 • ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 92-94]612
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ615
 • ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  [Άρθρα 95-101]615
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ623
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ [Άρθρα 102-113]623
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ643
 • ΚΥΡΩΣΕΙΣ  [Άρθρα 114]643
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ644
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 115-116]644
 • [8] Ν 4441/2016646
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις646
 • MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ646
 • Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης [Άρθρα 1-9, 11-12]646
 • [9] Ν 3016/2002664
 • Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις664
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄664
 • Ειδικά θέματα διοίκησης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών που έχουν εισηγμένες μετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα [Άρθρο 1]664
 • Α. Διοικητικό Συμβούλιο [Άρθρα 2-5]665
 • Β. Εσωτερικός Κανονισμός και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρα 6-8]668
 • Γ. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 9-11]671
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ675
 • 0
 • 0