Λογιστικά βιβλία και στοιχείαΚανόνες επιμέτρησης - αποτίμησηςΧρηματοοικονομικές καταστάσειςΚατ΄ άρθρο ερμηνεία του Ν 4308/2014Παραδείγματα - Εφαρμογές - Σχόλια

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €35.00
ΝΠ €45.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-400-2
Σελίδες: 336
Συγγραφέας: Β - Χρ. Ναούμ, Ορ. Βλησμάς, Β. Μιχελινάκης, Ν. Σγουρινάκης

Ο Ν 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/24.11.2014) συνθέτει σε ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο τη λειτουργία των λογιστικών οντοτήτων (επιχειρήσεων και οργανισμών). Με τις διατάξεις του νόμου αυτού, απλουστεύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων και των συναλλαγών μίας επιχείρησης (έκδοση στοιχείων, καταχώριση στα λογιστικά βιβλία και τρόποι τήρησης αυτών), την επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ενώ αλλάζει το σχέδιο λογαριασμών, αλλά και ο τρόπος κατάρτισης, κυρίως δε παρουσίασης, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Στην παρούσα έκδοση «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα», αναλύονται όλες οι νέες έννοιες και διαδικασίες που εισάγονται με τον Ν 4308/2014 και που αλλάζουν το ελληνικό λογιστικό κανονιστικό πλαίσιο και τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των λογιστικών διαδικασιών. Όπου κρίνεται απαραίτητο, παρατίθενται παραδείγματα και εφαρμογές, όπως και ερμηνεύονται κριτικά οι διατάξεις του νόμου.

Στο συλλογικό έργο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Ερμηνευτική προσέγγιση & παραδείγματα» όπου συμμετέχουν έγκριτοι λογιστές και επιστήμονες, επεξηγούνται τα εξής θέματα:

Πεδίο εφαρμογής του Ν 4308/2014 και κατηγορίες των οντοτήτων βάσει μεγέθους.

Λογιστικά αρχεία: Tα νέα λογιστικά βιβλία.

Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις.

Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις.

Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Ορισμοί

Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Σχέδιο λογαριασμών.

Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Η παρούσα έκδοση στοχεύει να αποτελέσει το βασικό εγχειρίδιο όπου κάθε λογιστής, φοροτεχνικός, προϊστάμενος Λογιστηρίου, ορκωτός ελεγκτής, οικονομολόγος αλλά και νομικός θα μπορεί να ανατρέχει, για να βρει λύση σε μία σειρά αποριών που δημιουργούνται από τη στιγμή που δημοσιεύθηκε ο νόμος, σχετικά με τις κάθε είδους λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που αυτός προβλέπει.

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
 • Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους1
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1
 • Άρθρο 1. — Πεδίο εφαρμογής1
 • Άρθρο 2. — Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων3
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ5
 • 1. Γενικά5
 • 2. Κατηγορίες μεγέθους6
 • i. ΟΜΑΔΑ Ι - Οντότητες για τις οποίες ισχύει η 2014/34/ΕΕ7
 • ii. ΟΜΑΔΑ ΙΙ - Οντότητες εκτός της 2014/34/ΕΕ (παρ. 2γ, άρθρου 1)10
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 215
 • Λογιστικά αρχεία: Τα νέα λογιστικά βιβλία15
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ15
 • Άρθρο 3. — Λογιστικό σύστημα και βασικά λογιστικά αρχεία15
 • Άρθρο 4. — Άλλα λογιστικά αρχεία16
 • Άρθρο 5. — Διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος17
 • Άρθρο 6. — Χρόνος ενημέρωσης λογιστικών αρχείων20
 • Άρθρο 7. — Διαφύλαξη λογιστικών αρχείων20
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ21
 • 1. Λογιστικά αρχεία21
 • 1.1. Ορισμός - περιεχόμενο21
 • 1.2. Λογιστική και φορολογική βάση23
 • 2. Απλογραφικά βιβλία28
 • 2.1. Περιεχόμενο28
 • 3. Διπλογραφικά βιβλία30
 • 3.1. Υπόχρεοι30
 • 3.2. Τρόπος τήρησης31
 • 4. Λοιπά λογιστικά αρχεία32
 • 4.1. Γενικά32
 • 4.2. Το (πρώην) μητρώο παγίων33
 • 4.3. Το αρχείο αποθεμάτων34
 • 5. Στοιχεία ή τεκμήρια39
 • 5.1. Γενικά39
 • 5.2. Στοιχεία διακίνησης αποθεμάτων40
 • 6. Χρόνος ενημέρωσης και διαφύλαξης των λογιστικών αρχείων46
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 347
 • Παραστατικά πωλήσεων - Τιμολόγια και αποδείξεις47
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ47
 • Άρθρο 8. — Τιμολόγιο πώλησης47
 • Άρθρο 9. — Περιεχόμενο τιμολογίου48
 • Άρθρο 10. — Απλοποιημένο τιμολόγιο και συγκεντρωτικό τιμολόγιο49
 • Άρθρο 11. — Χρόνος έκδοσης τιμολογίου50
 • Άρθρο 12. — Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών50
 • Άρθρο 13. — Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης52
 • Άρθρο 14. — Ηλεκτρονικό τιμολόγιο52
 • Άρθρο 15. — Αυθεντικότητα του τιμολογίου53
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ54
 • 1. Τα στοιχεία πωλήσεων54
 • 1.1. Τιμολόγιο54
 • 1.2. Απλοποιημένο τιμολόγιο55
 • 1.3. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου56
 • 1.4. Παρατηρήσεις σχετικά με το τιμολόγιο58
 • 1.5. Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών62
 • 1.6. Απαλλαγές από την έκδοση στοιχείων68
 • 1.7. Αυθεντικότητα του τιμολογίου69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 471
 • Αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων71
 • NOMOΘΕΣΙΑ71
 • Άρθρο 16. — Ορισμός των χρηματοοικονομικών καταστάσεων71
 • Άρθρο 17. — Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων72
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ74
 • 1. Εισαγωγή74
 • 2. Το προσάρτημα (σημειώσεις)81
 • i. Μικρές οντότητες82
 • ii. Μεγάλες και μεσαίες οντότητες84
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 585
 • Κανόνες επιμέτρησης - Τρόποι αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων85
 • NOMOΘΕΣΙΑ85
 • Άρθρο 18. — Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία85
 • Άρθρο 19. — Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία88
 • Άρθρο 20. — Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών89
 • Άρθρο 21. —Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία89
 • Άρθρο 22. — Υποχρεώσεις90
 • Άρθρο 23. — Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόμενοι φόροι91
 • Άρθρο 24. — Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία91
 • Άρθρο 25. — Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων95
 • Άρθρο 26. — Στοιχεία της καθαρής θέσης96
 • Άρθρο 27. — Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα97
 • Άρθρο 28. — Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών98
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ99
 • 1. Γενικά99
 • 2. Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία100
 • i. Αποσβέσεις και απομείωση παγίων 102
 • ii. Χρηματοδοτική μίσθωση109
 • iii. Λειτουργική μίσθωση (κανονική μίσθωση)110
 • iv. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία111
 • v. Επιμέτρηση (αποτίμηση) αποθεμάτων και υπηρεσιών112
 • vi. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία115
 • vii. Αποτίμηση υποχρεώσεων115
 • viii. Κρατικές επιχορηγήσεις 117
 • ix. Αναβαλλόμενοι φόροι118
 • x. Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία118
 • 3.Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα125
 • Α. Γενικά125
 • Β. Έξοδα κατά λειτουργικό προορισμό125
 • Γ. Έξοδα κατ’ είδος127
 • Δ. Άσκηση εφαρμογής128
 • 4. Στοιχεία της καθαρής θέσης138
 • 5. Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα139
 • A. Συναλλαγματική ισοτιμία139
 • B. Συναλλαγματικές διαφορές νομισματικών στοιχείων140
 • Γ. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία (Μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία)140
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6141
 • Προσάρτημα (σημειώσεις) - Απαλλαγές και απλοποιήσεις141
 • NOMOΘΕΣΙΑ141
 • Άρθρο 29. — Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων141
 • Άρθρο 30. — Απλοποιήσεις και απαλλαγές145
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ149
 • I. Γενικά για το προσάρτημα149
 • ΙΙ. Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Προσάρτημα151
 • III.Πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση Χρηματοροών για χρησιμοποίηση στο Προσάρτημα (Σημειώσεις)160
 • ΙV. Απλοποιήσεις και απαλλαγές (άρθρο 30)169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7173
 • Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις173
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ173
 • Άρθρο 31. — Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης173
 • Άρθρο 32. — Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης174
 • Άρθρο 33. — Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση175
 • Άρθρο 34. — Κανόνες κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων178
 • Άρθρο 35. — Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες180
 • Άρθρο 36. — Σημειώσεις των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων180
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ183
 • 1. Εισαγωγή183
 • 2. Το λογιστικό πρόβλημα183
 • 3. Η έννοια του ελέγχου186
 • 3.1. Κυρίαρχος έλεγχος και θυγατρικές λογιστικές οντότητες186
 • 3.2. Ουσιώδης επιρροή και συγγενείς λογιστικές οντότητες189
 • 3.3. Κοινοπραξίες, κοινές δραστηριότητες και συμμετοχικοί τίτλοι189
 • 4. Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και ομίλων για σκοπούς ενοποίησης191
 • 5.Οντότητες υπόχρεες και απαλλασσόμενες για την κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων194
 • 6.Η παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις200
 • 7. Κατάρτιση ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων204
 • 7.1. Θυγατρικές λογιστικές οντότητες205
 • 7.2. Συγγενείς και κοινοπραξίες218
 • 7.3. Κοινές δραστηριότητες222
 • 8. Αναγκαίες γνωστοποιήσεις222
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8255
 • Πρώτη εφαρμογή και μεταβατικές διατάξεις255
 • NOMOΘΕΣΙΑ255
 • Άρθρο 37. — Πρώτη εφαρμογή225
 • Άρθρο 38. — Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις226
 • Άρθρο 39. — Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων228
 • Άρθρο 40. — Μεταβατικές διατάξεις228
 • Άρθρο 44. — Έναρξη ισχύος228
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ229
 • Α. Έναρξη ισχύος των διατάξεων 229
 • Β.Αναδρομική προσαρμογή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων230
 • Γ. Απογραφή έναρξης231
 • Δ. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (μεταβατική διάταξη)232
 • Ε. Καταργούμενοι νόμοι και διατάξεις232
 • ΣΤ. Παραπομπές234
 • Ζ. Σημαντική μεταβατική διάταξη (παρ. 6, άρθρου 38, Ν 4308/2014)234
 • Η. Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων (άρθρο 39)235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9237
 • Ορισμοί237
 • 1. Γενικά237
 • 2. Γλωσσάριο239
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10261
 • Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων261
 • Υπόδειγμα Β.1.1 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης261
 • Υπόδειγμα Β.1.2 Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης264
 • Υπόδειγμα Β.2.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις267
 • Υπόδειγμα Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστασεις268
 • Υπόδειγμα Β.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις269
 • Υπόδειγμα Β.4 Κατάσταση Χρηματοροών - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)270
 • Υπόδειγμα Β.5 Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων271
 • Υπόδειγμα Β.6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες271
 • Υπόδειγμα Β.7.1 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος)272
 • Υπόδειγμα Β.7.2 Ισολογισμός - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)275
 • Υπόδειγμα Β.8.1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις278
 • Υπόδειγμα Β.8.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις279
 • Υπόδειγμα Β.9 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις280
 • Υπόδειγμα Β.10 Κατάσταση Χρηματοροών - Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)281
 • Υπόδειγμα Β.11 Ισολογισμός οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012 - Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης282
 • Υπόδειγμα Β.12 Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου, οργανισμών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), N 4099/2012283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11285
 • Σχέδιο λογαριασμών285
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12301
 • Σύνδεση σχεδίου λογαριασμών με χρηματοοικονομικές καταστάσεις301
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ315