Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-048-6
Σελίδες: 264
Συγγραφέας: Δ. Κούνη
Πρόλογος: Ε. Αντωνόπουλος

Το έργο «Φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ: Μέτρα για την καταπολέμησή της - Άμυνα του φορολογουμένου» περιγράφει το φαινόμενο της φοροδιαφυγής ειδικά στο πεδίο του ΦΠΑ και καταγράφει τον σχολιασμό των ζητημάτων που συνδέονται με το φαινόμενο, καθώς και την ανάλυση των δικαιωμάτων του φορολογουμένου, όσον αφορά την άμυνά του απέναντι στη φορολογική αρχή, στην περίπτωση που αυτή καταλήξει ότι συμμετέχει σε απάτη αναφορικά με τον ΦΠΑ.

Επιπλέον, περιγράφονται οι διοικητικές και οι ποινικές κυρώσεις όταν οι φορολογικές αρχές διαπιστώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων διάπραξης του αδικήματος της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ, ενώ αναλύονται και τα ζητήματα συρροής μεταξύ της φοροδιαφυγής στο ΦΠΑ και της έκδοσης και αποδοχής πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Περαιτέρω, καταγράφονται, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι τρόποι εντοπισμού και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και οι συνέπειες εντοπισμού της απάτης ως προς τη συναλλαγή και το συναλλασσόμενο και ως προς τη διατήρηση ή απώλεια σχετικών δικαιωμάτων.

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους νομικούς που ασχολούνται με το φορολογικό και ποινικό δίκαιο αναφορικά με τη φοροδιαφυγή ως προς τον ΦΠΑ.

 • 0
 • 1. Εισαγωγή19
 • 2. Το σύστημα του ΦΠΑ19
 • Α. Η καθιέρωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τα χαρακτηριστικά του 27
 • I. Η καθιέρωση του ΦΠΑ 27
 • II. Τα χαρακτηριστικά του ΦΠΑ28
 • Β. Το νομικό πλαίσιο του ΦΠΑ 29
 • Ι. Κοινοτική Νομοθεσία29
 • ΙΙ. Εθνική Νομοθεσία38
 • Γ. Εργαλεία ερμηνείας του ΦΠΑ στην Ελλάδα40
 • Δ. Η λειτουργία του ΦΠΑ41
 • Ε. Το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με την Οδηγία, την ελληνική νομοθεσία και τη νομολογία 43
 • I. Νομολογία του Δικαστηρίου ειδικά ως προς το ζήτημα της έκπτωσης του ΦΠΑ όταν συντρέχει απάτη τύπου Καρουζέλ50
 • 3. Η φοροδιαφυγή στον τομέα του φπα55
 • Α. Οριοθέτηση της έννοιας της φοροδιαφυγής55
 • Ι. Η έννοια της φοροδιαφυγής (tax evasion)55
 • ΙΙ. Διάκριση από συγγενείς έννοιες57
 • i. Η έννοια της Φοροαποφυγής (tax avoidance)57
 • ii. Επιθετικός Φορολογικός Σχεδιασμός (aggressive tax planning)59
 • iii. Καταχρηστική πρακτική στο πεδίο του ΦΠΑ βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ62
 • ΙΙΙ. Συνιστά η απόκλιση από την εφαρμογή της Οδηγίας κατάχρηση; Σκέψεις εξ αφορμής της απόφασης C-277/09, RBS Deutschland66
 • ΙV. Υπάρχει φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ όταν δεν υπάρχει το φορολογικό πλεονέκτημα;68
 • Β. Είδη απάτης70
 • Ι. Γενικά χαρακτηριστικά της απάτης70
 • ΙΙ. Ο νομοτυπικός χαρακτήρας του αδικήματος της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ72
 • III. Ζητήματα συρροής μεταξύ της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ και έκδοσης-αποδοχής πλαστών-εικονικών φορολογικών στοιχείων74
 • IV. Ποινική Δίωξη77
 • V. Ειδικότερες Μορφές78
 • i. Βασική διάκριση φοροδιαφυγής και οργανωμένης απάτης78
 • ii. Τυπολογία79
 • 4. Η καταπολέμηση της άπατης στον τομέα του ΦΠΑ85
 • Α. Ο εντοπισμός και η προσπάθεια για την καταπολέμηση της απάτης85
 • Ι. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο86
 • i. Γενικά86
 • ii. Το σύστημα VIES88
 • iii. Οι Γενικές Κατευθύνσεις της Επιτροπής89
 • iv. Eurofisc91
 • v. Πολυμερείς Έλεγχοι93
 • vi. Η δράση της Eurojust94
 • vii. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)96
 • viii. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Εισαγγελέα (ΕPPO)97
 • ix. Το πρόγραμμα Fiscalis98
 • x. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Carousel98
 • xi. Υποχρεώσεις των κρατών μελών99
 • xii. Μέτρα αντιμετώπισης - Παραδείγματα άλλων κρατών99
 • xiii. Η έννοια του Πιστοποιημένου Υποκειμένου στο Φόρο101
 • ΙΙ. Σε εθνικό επίπεδο102
 • i. Συμμετοχή στους πολυμερείς ελέγχους103
 • ii. Διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου για την απάτη τύπου Καρουζέλ104
 • iii. Ανταλλαγή πληροφοριών106
 • iv. Κοινοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι108
 • v. Άρθρο 39α του ΚΦΠΑ - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών109
 • Β. Προτάσεις για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ114
 • I. Πρόταση Οδηγίας για την αντιστροφή της επιβάρυνσης ΦΠΑ - Ριζοσπαστική αλλαγή του συστήματος ΦΠΑ116
 • II. Ευθύνη των διαδικτυακών αγορών για την είσπραξη ΦΠΑ118
 • III. Από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη για την πληρωμή του οφειλόμενου ΦΠΑ 118
 • IV. Μηχανισμός διακριτών πληρωμών (split payment mechanism) - Νέος μηχανισμός είσπραξης ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση121
 • V. Έλεγχος από τη φορολογική αρχή των εγγραφών των υποκειμένων στο φόρο στο μητρώο123
 • VI. Σύσταση εγγυήσεως κατά την εγγραφή του υποκειμένου στο φόρο στο μητρώο ΦΠΑ για τη διασφάλιση της επακριβούς είσπραξης του ΦΠΑ και την αποφυγή της απάτης125
 • VII. Μη χορήγηση του δικαιώματος έκπτωσης126
 • Γ. Γενική αρχή για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο127
 • Ι. Γενικά127
 • ΙΙ. Νομολογία του Δικαστηρίου και η υπόθεση Halifax129
 • III. Η αρχή της απαγορεύσεως καταχρηστικών πρακτικών στον τομέα του ΦΠΑ σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Δικαστηρίου133
 • IV. Ο γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας137
 • Δ. Αποτελεσματικότητα μέτρων αντιμετώπισης της απάτης141
 • 5. Το σύστημα κυρώσεων της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ146
 • Α. Φορολογικές συνέπειες146
 • Ι. Εικονικότητα146
 • ΙΙ. Δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών147
 • ΙΙΙ. Το δικαίωμα απαλλαγής λόγω ενδοκοινοτικής παραδόσεως όταν συντρέχει περίπτωση φοροδιαφυγής155
 • Β. Διοικητικές κυρώσεις157
 • Γ. Ποινικές κυρώσεις162
 • Δ. Συνέπειες της διαπίστωσης ύπαρξης καταχρηστικής πρακτικής βάσει της Οδηγίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου165
 • Ε. Η άμυνα του φορολογουμένου167
 • I. Διοικητική διαδικασία και δικαστική προστασία169
 • II. Το βάρος απόδειξης173
 • i. Μαχητά και αμάχητα τεκμήρια173
 • ii. Ο όρος «καλή πίστη»177
 • ΣΤ. Προστασία από υπερεθνικές διατάξεις197
 • I. Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου198
 • II. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων200
 • III. Σχέση του Χάρτη με την ΕΣΔΑ202
 • IV. Έννομη προστασία του φορολογουμένου κατά το άρθρο 263 εδ. δ΄ ΣΛΕΕ205
 • V. Αποφάσεις του Δικαστηρίου που αφορούν θέματα ΦΠΑ και αναφέρονται ρητά στον Χάρτη και τα θεμελιώδη δικαιώματα207
 • VI. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης στο πεδίο του ΦΠΑ σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 7μ 352/2019213
 • VII. Μήπως έχουμε προσβολή συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων;216
 • VIII. Υποχρεώσεις του εθνικού δικαστή - Αρχή της σύμφωνης ερμηνείας 218
 • IX. Τα όρια της θεσμικής και δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών που τίθενται με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 221
 • i. Η απόφαση C-419/14, WedMindLicences Kft, 17 Δεκεμβρίου 2015222
 • ii. Οι αποφάσεις Taricco I και Taricco II227
 • 6. Επίλογος233
 • Α. Τα όρια της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής233
 • Β. Ο ρόλος του Δικαστηρίου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής233
 • Γ. Γενική Αξιολόγηση - Τελικά Συμπεράσματα237
 • Βιβλιογραφία241
 • Ελληνόγλωσση241
 • Ξενόγλωσση242
 • Παράρτημα245
 • Ι. Νομολογία245
 • ΙΙ. Νομοθεσία - Εγκύκλιοι Φορολογικής Διοίκησης - Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ251
 • ΙΙΙ. Διαδικτυακοί τόποι - Ιστοσελίδες254
 • Αλφαβητικό ευρετήριο259
 • 0
 • 0