Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-049-3
Σελίδες: 272
Συγγραφέας: Μ.-Ν. Μαρούδα, Β. Σαράντη

Το έργο «Το νέο δίκαιο Υποδοχής και Ασύλου» μέσα από πλούσιες εισαγωγικές παρατηρήσεις πραγματεύεται τον Ν 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις, ο οποίος αντικαθιστά σε ένα μεγάλο μέρος τόσο τους Ν 4375/2016, 4399/2016, 4540/2018, 4587/2018 όσο και το ΠΔ 141/2013, προς εξυπηρέτηση της ανάγκης για αποτελεσματικότερη αντιμετώπισης των προκλήσεων που τίθενται για την Ελλάδα από την αύξηση των μεικτών μεταναστευτικών ροών, στοχεύοντας πρωτίστως στην επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, ώστε να καθίσταται ευκολότερη η επιστροφή των ατόμων που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Στο έργο παρατίθενται και όλες οι σχετικές με τα ζητήματα υποδοχής και ασύλου ΥΑ, ενώ προσαρτώνται και πίνακες με τις βασικότερες προθεσμίες που θέτει ο Ν 4636/2019.

Το έργο αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για τους δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με διαδικασίες αιτήσεων ασύλου.

 • 0
 • Προλογικό σημείωμα: Οι δέκα αλλαγές του νέου νόμου με μία ματιά21
 • Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις25
 • ΜEρος ΠΡΩΤΟ Υποδοχή και ταυτοποίηση25
 • Ι. Η έννοια των αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής και τα πρότυπα που ορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία25
 • ΙΙ. Το ελληνικό νομικό πλαίσιο για τις συνθήκες υποδοχής29
 • Α. Εισαγωγικά29
 • i. Οι βασικές προβλέψεις για την υποδοχή 29
 • ii. Στέγαση και άλλες υλικές συνθήκες υποδοχής 29
 • iii. Εκπαίδευση 31
 • iv. Εργασία 31
 • v. Οργανωτική δομή των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην υποδοχή 32
 • Β. Η αρχική υποδοχή και ταυτοποίηση - Το άρθρο 3933
 • Γ. Τα ζητήματα του περιορισμού της ελευθερίας κίνησης και της προσωπικής ελευθερίας36
 • i. Γεωγραφικός περιορισμός36
 • ii. Η διαδικασία της διοικητικής κράτησης37
 • 1. Κράτηση κατά τη διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης38
 • 2. Κράτηση αιτούντων άσυλο39
 • Δ. Ευάλωτα πρόσωπα43
 • i. Οι αλλαγές στον ορισμό43
 • ii. Ασυνόδευτοι ανήλικοι44
 • iii. Χωρισμένοι ανήλικοι46
 • iv. Θύματα βασανιστηρίων και βίας 47
 • Ε. Κυρώσεις στους αιτούντες για παραβίαση των υποχρεώσεών τους48
 • Μέρος ΔΕΥΤΕΡΟ Η διαδικασία ασύλου52
 • I. Η πρωτοβάθμια διαδικασία ασύλου52
 • Α. Ο ορισμός της τελεσίδικης απόφασης και της μεταγενέστερης αίτησης52
 • Β. Χορήγηση δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας54
 • Γ. Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή55
 • Δ. Διαδικασία της εξέτασης και προθεσμίες55
 • i. Πρόσβαση στην κανονική διαδικασία ασύλου56
 • ii. Εξέταση κατ’ απόλυτη προτεραιότητα57
 • iii. Εξέταση κατά προτεραιότητα57
 • iv. Εξέταση με την ταχύρρυθμη διαδικασία57
 • Ε. Συνέντευξη59
 • ΣΤ. Σιωπηρή ανάκληση60
 • Ζ. Ασφαλείς χώρες61
 • i. Ασφαλείς χώρες καταγωγής62
 • ii. Ασφαλείς τρίτες χώρες63
 • Η. Ειδική συνοριακή διαδικασία των νησιών67
 • ΙΙ. Η δευτεροβάθμια διαδικασία ασύλου71
 • Α. Δικαίωμα παραμονής στο έδαφος και ανασταλτικό αποτέλεσμα της προσφυγής71
 • Β. Άσκηση προσφυγής και λόγοι74
 • Γ. Η δυνατότητα/υποχρέωση παραπομπής για ανθρωπιστικούς λόγους76
 • Δ. Το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο77
 • III. Δικαστική προστασία εκτός πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας για τις Διαδικασίες Ασύλου80
 • IV. Διατάξεις που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας82
 • Β. Νομοθεσία85
 • Ν 4636/2019 Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις85
 • (ΦΕΚ Α’ 169/1.11.2019)85
 • Άρθρα 1-120, 123, 12585
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Οδηγία 2011/95/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 «Σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)»85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ85
 • Άρθρο 1 – Σκοπός85
 • Άρθρο 2 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ορισμοί86
 • Άρθρο 3 – Ερμηνεία και εφαρμογή88
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ88
 • Άρθρο 4 – (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων88
 • Άρθρο 5 – (Άρθρο 5 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου90
 • Άρθρο 6 – (Άρθρο 6 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης90
 • Άρθρο 7 – (Άρθρο 7 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Φορείς προστασίας91
 • Άρθρο 8 – (Άρθρο 8 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Εγχώρια προστασία91
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ92
 • Άρθρο 9 – (Άρθρο 9 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πράξεις δίωξης92
 • Άρθρο 10 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Λόγοι δίωξης93
 • Άρθρο 11 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Παύση καθεστώτος πρόσφυγα94
 • Άρθρο 12 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα95
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ96
 • Άρθρο 13 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα96
 • Άρθρο 14 – (Άρθρο 14 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ97
 • Άρθρο 15 – (Άρθρο 15 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Σοβαρή βλάβη97
 • Άρθρο 16 – (Άρθρο 16 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Παύση επικουρικής προστασίας97
 • Άρθρο 17 – (Άρθρο 17 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Αποκλεισμός από την επικουρική προστασία98
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ99
 • Άρθρο 18 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας99
 • Άρθρο 19 – (Άρθρο 19 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης καθεστώτος επικουρικής προστασίας99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ100
 • Άρθρο 20 – (Άρθρο 20 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Γενικοί κανόνες100
 • Άρθρο 21 – (Άρθρο 21 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Προστασία από την απομάκρυνση100
 • Άρθρο 22 – (Άρθρο 22 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ενημέρωση101
 • Άρθρο 23 – (Άρθρο 23 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας101
 • Άρθρο 24 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Άδειες διαμονής101
 • Άρθρο 25 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ταξιδιωτικά έγγραφα102
 • Άρθρο 26 – Έγγραφα και πιστοποιητικά103
 • Άρθρο 27 – (Άρθρο 26 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην απασχόληση103
 • Άρθρο 28 – (Άρθρο 27 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση στην εκπαίδευση104
 • Άρθρο 29 – (Άρθρο 28 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων104
 • Άρθρο 30 – (Άρθρο 29 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Κοινωνική αρωγή105
 • Άρθρο 31 – (Άρθρο 30 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ιατρική περίθαλψη105
 • Άρθρο 32 – (Άρθρο 31 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ασυνόδευτοι ανήλικοι105
 • Άρθρο 33 – (Άρθρο 32 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε κατάλυμα106
 • Άρθρο 34 – (Άρθρο 33 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Ελεύθερη κυκλοφορία106
 • Άρθρο 35 – (Άρθρο 34 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης106
 • Άρθρο 36 – (Άρθρο 35 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Επαναπατρισμός107
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ107
 • Άρθρο 37 – (Άρθρο 36 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Συνεργασία107
 • Άρθρο 38 – (Άρθρο 37 Οδηγίας 2011/95/ΕΕ) Προσωπικό107
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Οδηγία 2013/33/εε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «Σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση)»108
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ108
 • Άρθρο 39 – Γενικές Διατάξεις για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης108
 • Άρθρο 40 – Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ)116
 • Άρθρο 41 – (Άρθρο 2 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ορισμοί116
 • Άρθρο 42 – (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Πεδίο εφαρμογής117
 • Άρθρο 43 – (Άρθρο 5 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ενημέρωση117
 • Άρθρο 44 – (Άρθρο 6 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Επίσημα έγγραφα118
 • Άρθρο 45 – (Άρθρο 7 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας118
 • Άρθρο 46 – (Άρθρα 8 και 9 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Κράτηση των αιτούντων119
 • Άρθρο 47 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Συνθήκες κράτησης122
 • Άρθρο 48 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Κράτηση ευάλωτων ατόμων και αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής123
 • Άρθρο 49 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Οικογένειες124
 • Άρθρο 50 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ιατρικές εξετάσεις125
 • Άρθρο 51 – (Άρθρο 14 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Εκπαίδευση των ανήλικων125
 • Άρθρο 52 – Πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση126
 • Άρθρο 53 – (Άρθρο 15 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Απασχόληση126
 • Άρθρο 54 – (Άρθρο 16 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Επαγγελματική Κατάρτιση127
 • Άρθρο 55 – (Άρθρα 17 και 19 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη127
 • Άρθρο 56 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής128
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ130
 • Άρθρο 57 – (Άρθρο 20 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ132
 • Άρθρο 58 – (Άρθρα 21 και 22 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων132
 • Άρθρο 59 – (Άρθρο 23 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ανήλικοι132
 • Άρθρο 60 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Ασυνόδευτοι ανήλικοι και χωρισμένοι ανήλικοι133
 • Άρθρο 61 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Θύματα βασανιστηρίων και βίας135
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – Οδηγία 2013/32/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 «Σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ136
 • Άρθρο 62 – (Άρθρο 1 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Σκοπός136
 • Άρθρο 63 – (Άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ορισμοί136
 • Άρθρο 64 – (Άρθρο 3 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πεδίο Εφαρμογής138
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ138
 • Άρθρο 65 – (Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πρόσβαση στη διαδικασία138
 • Άρθρο 66 – (Άρθρο 8 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε κέντρα κράτησης και σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια141
 • Άρθρο 67 – (Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων142
 • Άρθρο 68 – (Άρθρο 9 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα παραμονής αιτούντων - Εξαιρέσεις143
 • Άρθρο 69 – (Άρθρο 12 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Εγγυήσεις για τους αιτούντες144
 • Άρθρο 70 – Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία146
 • Άρθρο 71 – (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παροχή πληροφοριών - Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή148
 • Άρθρο 72 – (Άρθρο 18 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ιατρική Εξέταση150
 • Άρθρο 73 – (Άρθρο 29 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ - ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ152
 • Άρθρο 74 – (Άρθρο 10 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης152
 • Άρθρο 75 – (Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτήσεις ασυνόδευτων ανήλικων153
 • Άρθρο 76 – (Άρθρο 30 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Τήρηση εμπιστευτικότητας154
 • Άρθρο 77 – (Άρθρα 14 έως 17 και 34 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Προσωπική συνέντευξη155
 • Άρθρο 78 – (Άρθρο 13 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Υποχρεώσεις των Αιτούντων158
 • Άρθρο 79 – Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων160
 • Άρθρο 80 – (Άρθρο 27 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Παραίτηση από την αίτηση161
 • Άρθρο 81 – (Άρθρο 28 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Σιωπηρή Ανάκληση162
 • Άρθρο 82 – (Άρθρο 11 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ165
 • Άρθρο 83 – (Άρθρο 31 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Διαδικασία της εξέτασης165
 • Άρθρο 84 – (Άρθρο 33 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Απαράδεκτες αιτήσεις169
 • Άρθρο 85 – (Άρθρο 35 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Πρώτη χώρα ασύλου169
 • Άρθρο 86 – (Άρθρο 38 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ασφαλείς τρίτες χώρες170
 • Άρθρο 87 – (Άρθρα 36 και 37 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ασφαλείς χώρες καταγωγής171
 • Άρθρο 88 – (Άρθρο 32 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αβάσιμες αιτήσεις173
 • Άρθρο 89 – (Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Μεταγενέστερες αιτήσεις174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ176
 • Άρθρο 90 – (Άρθρο 43 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Διαδικασίες στα σύνορα176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ - ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ178
 • Άρθρο 91 – (Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Ανάκληση178
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ - ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ179
 • Άρθρο 92 – (Άρθρο 46 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Δικαίωμα άσκησης προσφυγής179
 • Άρθρο 93 – Περιεχόμενο Προσφυγής180
 • Άρθρο 94 – Άσκηση της Προσφυγής180
 • Άρθρο 95 – Προσδιορισμός Προσφυγής181
 • Άρθρο 96 – Έκθεμα183
 • Άρθρο 97 – Συζήτηση Προσφυγής184
 • Άρθρο 98 – Αναβολή της συζήτησης185
 • Άρθρο 99 – Υπομνήματα186
 • Άρθρο 100 – Παραίτηση από την προσφυγή186
 • Άρθρο 101 – Προθεσμία για έκδοση απόφασης186
 • Άρθρο 102 – Υπογραφή-Διόρθωση απόφασης186
 • Άρθρο 103 – Επίδοση απόφασης187
 • Άρθρο 104 – Δικαίωμα παραμονής187
 • Άρθρο 105 – Αναπομπή στον πρώτο βαθμό188
 • Άρθρο 106 – Υποχρέωση εχεμύθειας189
 • Άρθρο 107 – (Άρθρο 50 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Υποβολή Εκθέσεων189
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ189
 • Άρθρο 108 – (Άρθρο 47 Οδηγίας 2013/32/ΕΕ) Αίτηση ακύρωσης189
 • Άρθρο 109 – Προθεσμία189
 • Άρθρο 110 – Προσδιορισμός αίτησης ακύρωσης190
 • Άρθρο 111 – Έκδοση απόφασης190
 • Άρθρο 112 – (άρθρο 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ) Προσφυγές191
 • Άρθρο 113 – …191
 • Άρθρο 114 – …192
 • Άρθρο 115 – Μεταφορά αρμοδιοτήτων192
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ194
 • Άρθρο 116 – Τροποποιήσεις του Ν 4375/2016194
 • Άρθρο 117 – Μεταβατικές Διατάξεις202
 • Άρθρο 118 – …204
 • Άρθρο 119 – Καταργούμενες διατάξεις204
 • Άρθρο 120 – …205
 • Άρθρο 123 – Τροποποίηση των άρθρων 11 και 17 του Ν 4375/2016 (Α’ 51)205
 • Άρθρο 125 – Έναρξη ισχύος206
 • ΥΑ 1140/20.12.2019207
 • Περιορισμός Κυκλοφορίας των Αιτούντων Διεθνή Προστασία (ΦΕΚ Β’ 4736/20.12.2019) 207
 • ΥΑ 1139/20.12.2019211
 • Διαδικασία χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων σε δικαιούχους καθεστώτος του πρόσφυγα, σε δικαιούχους επικουρικής προστασίας καθώς και σε αιτούντες διεθνή προστασία (ΦΕΚ Β’ 4736/20.12.2019)211
 • Άρθρο 1 – Προϋποθέσεις χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων211
 • Άρθρο 2 – Αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων214
 • Άρθρο 3 – Υποβολή αίτησης για χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων214
 • Άρθρο 4 – Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής δικαιολογητικών και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων215
 • Άρθρο 5 – Υποβολή δικαιολογητικών στις Αρμόδιες Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγράφων216
 • Άρθρο 6 – Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων217
 • Άρθρο 7 – Χρονική ισχύς ταξιδιωτικών εγγράφων219
 • Άρθρο 8 – Αρμόδια Υπηρεσία - Υποβολή Αίτησης - Διαδικασία ανανέωσης ταξιδιωτικών εγγράφων219
 • Άρθρο 9 – Παράδοση ταξιδιωτικού εγγράφου στους δικαιούχους220
 • Άρθρο 10 – Αντικατάσταση ταξιδιωτικών εγγράφων221
 • Άρθρο 10 – Ακύρωση, ανάκληση και αφαίρεση ταξιδιωτικού εγγράφου222
 • Άρθρο 11 – Απώλεια ή κλοπή ταξιδιωτικού εγγράφου223
 • Άρθρο 12 – Υποχρεώσεις κατόχου ταξιδιωτικού εγγράφου224
 • Άρθρο 13 – Τύπος, σχήμα ταξιδιωτικών εγγράφων224
 • Άρθρο 14 – Περιεχόμενο ενδείξεων ταξιδιωτικών εγγράφων 224
 • Άρθρο 15 – Έναρξη ισχύος - καταργούμενες διατάξεις225
 • ΥΑ 1333/31.12.2019227
 • Εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 90 του Ν 4636/2019 (ΦΕΚ Α’ 169/1.11.2019) (ΦΕΚ Β’ 4892/31.12.2019)227
 • Άρθρο 1 – …227
 • Άρθρο 2 – ……227
 • Άρθρο 3 – …229
 • Άρθρο 4 – …229
 • Άρθρο 5 – …229
 • ΥΑ 1302/31.12.2019230
 • Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου χωρών καταγωγής που χαρακτηρίζονται ως ασφαλείς σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν 4636/2019 (ΦΕΚ Β’ 4907/31.12.2019)230
 • ΥΑ 717/31.1.2020236
 • Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας - Έκδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (ΦΕΚ Β’ 199/31.1.2020)236
 • Άρθρο 1 – Σκοπός - Δικαιούχοι236
 • Άρθρο 2 – Απόδοση Π.Α.Α.Υ.Π.Α.236
 • Άρθρο 3 – Παροχές υγείας Π.Α.Α.Υ.Π.Α.236
 • Άρθρο 4 – Συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη238
 • Άρθρο 5 – Δικαίωμα Πρόσβασης στην εργασία239
 • Άρθρο 6 – Διάρκεια ισχύος Π.Α.Α.Υ.Π.Α.239
 • Άρθρο 7 – Τεχνικές προδιαγραφές Π.Α.Α.Υ.Π.Α.240
 • Άρθρο 8 – Διαδικασία Επανέκδοσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής δελτίου αιτούντος240
 • Άρθρο 9 – Διαδικασία μεταβολών241
 • Άρθρο 10 – Διαδικασία απενεργοποίησης Π.Α.Α.Υ.Π.Α.243
 • Άρθρο 11 – Διαδικασία μετάπτωσης Π.Α.Α.Υ.Π.Α. σε ΑΜΚΑ.243
 • Άρθρο 12 – Καταργούμενες διατάξεις244
 • Άρθρο 13 – Μεταβατικές Διατάξεις244
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – 245
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – 247
 • Άρθρο 14 – Έναρξη ισχύος247
 • ΥΑ 2099/ΓΔ4/3.2.2020248
 • Εγγραφές ανήλικων αιτούντων ή ανήλικων τέκνων αιτούντων διεθνή προστασία σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. στο έδαφος της ελληνικής επικράτειας (ΦΕΚ Β’ 208/3.2.2020)248
 • Άρθρο 1 – …249
 • Άρθρο 2 – …250
 • N 4375/2016 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016)251
 • [Άρθρο 67] – Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις251
 • Άρθρο 67 – Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους251
 • Γ. Πίνακες με προθεσμίες253
 • Αλφαβητικό ευρετήριο267
 • 0
 • 0