Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-057-8
Σελίδες: 560
Συγγραφέας: Κ. Παρασκευά
Διεύθυνση Σειράς: Ν. Χατζημιχαήλ
Πρόλογος: Α. Δημητριάδης, Χ. Πουργουρίδης, Ν. Χατζημιχαήλ
Το βιβλίο Κυπριακό Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο προβαίνει στην ερμηνευτική ανάλυση και συστηματική παρου¬σίαση των βασικότερων ζητημάτων του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου, όπως αυ¬τό εφαρμόζεται στην κυπριακή έννομη τάξη. Ειδικότερα, εξετάζονται οι νομικοί κανόνες οι οποίοι ρυθμίζουν την οργάνωση και τον τρόπο παροχής δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της διοικητικής δικαιοδοσίας. Παρουσιάζονται οι βασικές ρυθμίσεις του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου στην Κύπρο και πραγματοποιείται η ανάλυσή τους θεωρητικά και νομολογιακά σε κάθε λεπτομέρειά τους, χωρίς να παραλείπεται η κριτι¬κή προσέγγιση σε ζητήματα που ανακύπτουν. Το έργο διαρθρώνεται, περαιτέρω, σε κεφάλαια τα οποία έχουν ως αντικείμενο τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της άσκησης της προσφυγής του Άρθρου 146 του Συντάγματος, τους λόγους ακύρωσης, καθώς και τη διαδικασία εκδίκασης της προσφυ¬γής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ακόμη, αναλύονται ζητήματα σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία, την προσαγωγή μαρτυρίας, την τροποποίηση δικο¬γράφων, αλλά και την αναθεωρητική έφεση ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο στο μελετητή όσο και στον εφαρμοστή του Διοικητικού Δικονομικού Δικαίου στην Κύπρο.
 • 0
 • Κεφάλαιο 139
 • Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ39
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις39
 • 2. Κοινοβουλευτικός έλεγχος που ασκείται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων40
 • 3. Διοικητικός έλεγχος ή αυτοέλεγχος που ασκείται από όργανα του κράτους ή των άλλων δημόσιων νομικών προσώπων41
 • 3.1. Ιεραρχικός έλεγχος41
 • 3.2. Διοικητική εποπτεία43
 • 3.3. Διαφορά εποπτείας και ιεραρχικού ελέγχου43
 • 3.4. Ο έλεγχος που ασκείται μετά από την άσκηση διοικητικής προσφυγής44
 • 4. Ενδιάμεσος έλεγχος ο οποίος ασκείται από τον Επίτροπο Διοικήσεως45
 • 5. Δικαστικός έλεγχος που ασκείται μέσω του Διοικητικού Δικαστηρίου46
 • Κεφάλαιο 248
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ48
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις48
 • 2. Σκοποί της διοικητικής δίκης48
 • 2.1. Προστασία δικαιωμάτων ή έλεγχος νομιμότητας49
 • 2.2. Έννομη προστασία των ιδιωτών50
 • 2.3. Έλεγχος νομιμότητας της διοικητικής δράσης51
 • 2.4. Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου52
 • 2.5. Προστασία θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων52
 • 3. Το ζήτημα του αντικειμένου της διοικητικής δίκης53
 • 4. Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο ή διοικητική δικαιοσύνη53
 • 4.1. Κυπριακό Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο54
 • Κεφάλαιο 358
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ58
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις58
 • 2. Δυαδικό σύστημα δικαιοδοσιών59
 • 3. Εξειδικευμένη διοικητική δικαιοσύνη60
 • 4. Συνταγματική κατοχύρωση της προσφυγής (αίτησης ακυρώσεως)61
 • 5. Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο66
 • 6. Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου68
 • 7. Ο περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Νόμος 158(Ι)/1999)73
 • 8. Διοικητικό Δικαστήριο74
 • 8.1. Συνταγματικότητα των Νόμων που καθίδρυσαν το Διοικητικό Δικαστήριο82
 • 9. Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας83
 • 10. Ο Έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων86
 • 10.1. Ο κατασταλτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων86
 • 10.2.Ο προληπτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων 88
 • Κεφάλαιο 490
 • ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ90
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις90
 • 2. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης90
 • 2.1. Η υπεροχή του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης91
 • 2.2. Πρωτογενές Ευρωπαϊκό Δίκαιο92
 • 2.3. Δευτερογενές ή Παράγωγο Ευρωπαϊκό Δίκαιο 93
 • 3. Σύνταγμα93
 • 3.1. Το κυπριακό Σύνταγμα94
 • 4. Διεθνές Δίκαιο96
 • 4.1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων96
 • 4.2. Αντίθεση νομοθετικής ή συνταγματικής διάταξης με διεθνή Συνθήκη 97
 • 5. Νόμοι 98
 • 5.1. Ουσιαστικός – τυπικός νόμος98
 • 5.2. Βουλή των Αντιπροσώπων: το κατεξοχήν νομοθετικό όργανο99
 • 5.3. Σχετικοί νόμοι με το Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο 101
 • 6. Διαδικαστικοί Κανονισμοί του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και Ανωτάτου Δικαστηρίου103
 • 7. Κανονιστική πράξη της Διοίκησης104
 • 7.1. Κανονιστική πράξη: Γενική και αφηρημένη ρύθμιση105
 • 7.2. Γενική Διοικητική Πράξη107
 • 7.3. Κανονιστική πράξη intra vires του εξουσιοδοτικού νόμου.109
 • 8. Νομολογία109
 • 8.1. Η αρχή της δεσμευτικότητας των δικαστικών αποφάσεων110
 • 8.2. Δυνατότητα παρέκκλισης από προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας112
 • 9. Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου113
 • Κεφάλαιο 5114
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ114
 • 1. Τα Άρθρα 30.1 και 146 του κυπριακού Συντάγματος114
 • 2. Το Άρθρο 6.1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων117
 • Κεφάλαιο 6121
 • Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ121
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις121
 • 2. Δικαιοδοσία του Διοικητικού Δικαστηρίου122
 • 2.1. Έλεγχος εκτελεστών πράξεων της Διοίκησης124
 • 2.2. Η φύση και ο χαρακτήρας της διοικητικής πράξης125
 • 3. Διοικητική διαφορά129
 • 4. Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας130
 • 5. Η έκταση του δικαστικού ελέγχου134
 • 5.1. Το Διοικητικό Δικαστήριο ως ακυρωτικό Δικαστήριο135
 • 5.2. Το Διοικητικό Δικαστήριο ως Δικαστήριο ουσίας138
 • 6. Ακυρωτικός έλεγχος ή έλεγχος ουσίας: Η Νομολογία του ΕΔΑΔ139
 • 6.1. Υπόθεση Sigma RadioTelevision Ltd v. Cyprus141
 • 1.1.1. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 161
 • 1.1.2. Προέλευση από διοικητικό όργανο162
 • 1.1.3. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου163
 • 1.1.4. Πράξη που εμπίπτει στη σφαίρα του δημοσίου δικαίου 164
 • 1.9.1. Προπαρασκευαστικές πράξεις173
 • 1.9.2. Διοικητικά μέτρα εσωτερικής φύσης174
 • 1.9.3. Βεβαιωτικές πράξεις174
 • 1.9.4. Πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα175
 • 1.9.5. Πράξεις εκτέλεσης175
 • 1.9.6. Πράξεις που χάνουν την εκτελεστότητά τους176
 • 1.9.6.1. Σύνθετη διοικητική ενέργεια176
 • 1.9.6.2. Πράξη εναντίον της οποίας έχει ασκηθεί ένσταση ή ιεραρχική προσφυγή177
 • 1.9.6.3. Πράξεις που παύουν να έχουν έννομες συνέπειες για τον Αιτητή177
 • 2.5.1. Υλική ή ηθική βλάβη183
 • 2.5.2. Λυσιτελής λόγος ακυρώσεως184
 • 2.7.1. Έννομο186
 • 2.7.2. Ενεστώς187
 • 2.7.3. Προσωπικό έννομο συμφέρον και νομικά πρόσωπα189
 • 2.7.4. Άμεσο191
 • 2.7.4.1. Εργοδότες, σύζυγοι και άλλα τρίτα πρόσωπα192
 • 2.7.4.2. Περίοικοι 194
 • 3.6.1. Δημοσίευση212
 • 3.6.2. Μη δημοσιευτέα πράξη/κοινοποίηση214
 • 3.6.3. Πλήρης γνώση215
 • 3.7.1. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας221
 • 3.7.2. Σύνθετη διοικητική ενέργεια221
 • 3.9.1. Ιεραρχική προσφυγή ή κατά το νόμο προβλεπόμενη ένσταση225
 • 3.9.2. Αίτηση θεραπείας του Άρθρου 29 του Συντάγματος228
 • 4.1.1. Στοιχειοθετημένοι λόγοι ακύρωσης235
 • 4.1.2. Συνταγματικά θέματα237
 • 5.3.1. Έλλειψη νομοθετικής βάσης 256
 • 5.3.2. Κανονιστική πράξη εκτός των ορίων της νομοθετικής εξουσιοδότησης256
 • 5.3.3. Παράβαση του δεδικασμένου258
 • 5.3.4. Κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας 260
 • 5.3.5. Υπέρβαση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας261
 • 5.3.6. Πλάνη περί τα πράγματα263
 • 5.3.7. Εσφαλμένος νομικός χαρακτηρισμός264
 • 5.3.8. Έλλειψη αιτιολογίας ή μη νόμιμη αιτιολογία265
 • 6.3.1. Πολεοδομική και οικοδομική άδεια 285
 • 6.3.2. Παραδείγματα συμπροσβολής διοικητικών πράξεων με το ίδιο δικόγραφο287
 • 6.5.1. Δικονομικές αρχές 292
 • 6.5.2. Ομοδικία - Αυτοτελείς διοικητικές πράξεις 294
 • 8.4.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις320
 • 8.4.2. Νομοθετικό πλαίσιο323
 • 8.4.3. Η αίτηση324
 • 8.4.4. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας προσαγωγής μαρτυρίας325
 • 8.4.4.1. Σχετικότητα της μαρτυρίας326
 • 8.4.4.2. Συγκεκριμενοποίηση της μαρτυρίας329
 • 8.4.4.3. Μαρτυρία που διαφοροποιεί, αλλοιώνει ή μεταβάλλει το περιεχόμενο των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη δεν είναι αποδεκτή330
 • 8.4.4.4. Μαρτυρία που επιδιώκει αποσαφήνιση δεν είναι αποδεκτή 332
 • 8.4.4.5. Μαρτυρία που οδηγεί σε ανάληψη δικαιοδοσίας ελέγχου της ουσιαστικής κρίσεως της Διοίκησης δεν είναι αποδεκτή333
 • 9.3.1. Γενικές αρχές338
 • 9.3.2. Αρχές που διέπουν την έκδοση προσωρινού διατάγματος340
 • 9.3.2.1. Έκδηλη Παρανομία341
 • 9.3.2.2. Ανεπανόρθωτη ζημία 344
 • 10.2.1. Κατάλοιπο ζημίας358
 • 11.1.1. Παράλειψη εμφάνισης 364
 • 11.1.2. Παράλειψη καταχώρισης αγόρευσης 366
 • 11.1.3. Κριτήρια για επαναφορά στις περιπτώσεις παράλειψης εμφάνισης ή καταχώρισης αγόρευσης367
 • 3.3.1. Προώθηση λόγων ακυρότητας που δεν εξετάστηκαν πρωτόδικα386
 • 4.2.1. Τροποποίηση ειδοποίησης έφεσης 393
 • 4.2.2. Άλλες τροποποιήσεις396
 • 5.1.1. Παράταση προθεσμίας καταχώρισης περιγράμματος αγόρευσης400
 • Κεφάλαιο 7143
 • ΟΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ143
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις143
 • 2. Η αρχή της μη αυτεπάγγελτης έναρξης της δίκης143
 • 3. Η αρχή της πρωτοβουλίας του Δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης147
 • 4. Η εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος148
 • 5. Αρχές που πηγάζουν από το δικαίωμα της ακριβοδίκαιης δίκης153
 • 5.1. Η αρχή της δημοσιότητας της ακροαματικής διαδικασίας153
 • 5.2. Η αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων 155
 • 5.3. Η αρχή της ισότητας των όπλων για τους διαδίκους 156
 • 5.4. Η αρχή της εύλογης διάρκειας της δίκης156
 • Κεφάλαιο 8159
 • ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 146 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ159
 • 1. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης159
 • 1.1. Ατομική διοικητική πράξη160
 • 1.2. Πράξεις της συντακτικής ή αναθεωρητικής εξουσίας του Συντάγματος167
 • 1.3. Τυπικός νόμος167
 • 1.4. Κανονιστική διοικητική πράξη168
 • 1.5. Πράξεις της δικαστικής εξουσίας168
 • 1.6. Κυβερνητικές πράξεις (πράξεις κυβερνήσεως)170
 • 1.7. Πράξεις που αφορούν εκλογικές διαδικασίες171
 • 1.8. Διοικητική Σύμβαση171
 • 1.9. Εκτελεστότητα172
 • 2. Έννομο συμφέρον178
 • 2.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις178
 • 2.2. Λαϊκή αγωγή (actio popularis)179
 • 2.3. Δικονομική μεταχείριση - ζήτημα δημόσιας τάξης - αυτεπάγγελτη εξέταση180
 • 2.4. Βάρος απόδειξης181
 • 2.5. Προϋποθέσεις ύπαρξης εννόμου συμφέροντος182
 • 2.6. Χρονικά σημεία ύπαρξης του εννόμου συμφέροντος185
 • 2.7. Χαρακτηριστικά έννομου συμφέροντος186
 • 2.8. Λόγοι έκλειψης του εννόμου συμφέροντος196
 • 2.9. Κατάργηση της δίκης και κατάλοιπο ζημιάς201
 • 2.10. Θάνατος Αιτητή202
 • 2.11. Δόγμα της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας203
 • 3. Προθεσμία206
 • 3.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις206
 • 3.2. Υποκειμενική προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής του Άρθρου 146 του Συντάγματος207
 • 3.3. Δικαιολογητικός λόγος της προθεσμίας208
 • 3.4. Ανατρεπτική προθεσμία209
 • 3.5. Δικονομική μεταχείριση - Ζήτημα δημόσιας τάξης - Αυτεπάγγελτη εξέταση210
 • 3.6. Υπολογισμός της προθεσμίας210
 • 3.7. Εκπρόθεσμη καταχώριση προσφυγής219
 • 3.8. Αναστολή προθεσμίας222
 • 3.9. Διακοπή της προθεσμίας 224
 • Κεφάλαιο 9230
 • ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ: ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ230
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις230
 • 2. Η κατηγοριοποίηση των λόγων ακύρωσης230
 • 3. Η σειρά εξέτασης των λόγων ακυρώσεως232
 • 4. Παραδεκτό των λόγων ακυρώσεως233
 • 4.1. Η δικογράφηση των νομικών ισχυρισμών 233
 • 4.2. Έννομο συμφέρον239
 • 4.3. Αλυσιτελείς λόγοι ακυρώσεως239
 • 4.4. Ουσιαστική ή τεχνική κρίση της Διοίκησης240
 • 4.5. Ερμηνεία λόγων ακυρώσεως240
 • 4.6. Λόγος ακυρώσεως που δεν αφορά την προσβαλλόμενη πράξη240
 • 5. Οι κατ’ ιδίαν λόγοι ακυρώσεως241
 • 5.1. Αναρμοδιότητα της διοικητικής αρχής που έχει εκδώσει την πράξη241
 • 5.2. Παράβαση ουσιώδους τύπου που έχει ταχθεί για την ενέργεια της πράξης247
 • 5.3. Παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης του νόμου 253
 • 5.4. Kατάχρηση εξουσίας268
 • Κεφάλαιο 10272
 • Η ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 146272
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις272
 • 2. Δικόγραφο της προσφυγής272
 • 3. Τα νομικά σημεία – λόγοι ακυρώσεως 275
 • 4. Ένσταση279
 • 5. Παρέμβαση Ενδιαφερομένου Μέρους280
 • 6. Συνάφεια διοικητικών πράξεων, Ομοδικία και Συνεκδίκαση Προσφυγών283
 • 6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις283
 • 6.2. Συνάφεια διοικητικών πράξεων284
 • 6.3. Συμπροσβολή συναφών πράξεων ή/και παραλείψεων285
 • 6.4. Έλλειψη συνάφειας και χωρισμός δικογράφου288
 • 6.5. Ομοδικία - Συνεκδίκαση292
 • 6.6. Συνεκδίκαση297
 • 6.7. Κριτήρια για συνένωση – Δικονομικό πλαίσιο299
 • 7. Τροποποίηση δικογράφων304
 • 7.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις304
 • 7.2. Φύση διαδικασίας: Ελαστικότερα κριτήρια για έγκριση τροποποίησης προσφυγής306
 • 7.3. Η αίτηση308
 • 7.4. Εφαρμογή της νομολογίας 310
 • 7.5. Επιτρέπεται ή όχι η προσθήκη νέων λόγων ακυρώσεως; 310
 • 7.6. Ο χρόνος ή/και το στάδιο καταχώρισης της αίτησης313
 • 8. Εκδίκαση της προσφυγής314
 • 8.1. Γραπτές αγορεύσεις314
 • 8.2. Διευκρινίσεις318
 • 8.3. Κατάθεση διοικητικού φακέλου318
 • 8.4. Προσαγωγή μαρτυρίας320
 • 9. Έκδοση προσωρινών διαταγμάτων - Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης334
 • 9.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις334
 • 9.2. Νομική βάση και διαδικασία336
 • 9.3. Βασικές αρχές που διέπουν την έκδοση προσωρινού διατάγματος338
 • 9.4. Εφαρμογή διατάγματος αναστολής σε υποθέσεις απέλασης και ρυθμιστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ)348
 • 9.5. Ασφαλιστικά μέτρα (άρθρο 39 Κανονισμών ΕΔΑΔ)350
 • 10. Κατάργηση της δίκης353
 • 10.1. Παραίτηση του Αιτητή353
 • 10.2. Λήξη της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης - Έννομο συμφέρον355
 • 10.3. Θάνατος Αιτητή361
 • 11. Επαναφορά της προσφυγής364
 • 11.1. Κατόπιν απόρριψης λόγω μη προώθησης364
 • 11.2. Κατόπιν απόρριψης λόγω απόσυρσής της από τον Αιτητή368
 • 12. Επανάνοιγμα προσφυγής μετά την επιφύλαξη απόφασης370
 • 13. Δικαστικά έξοδα372
 • Κεφάλαιο 11376
 • ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΦΕΣΗ376
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις376
 • 2. Η καθιέρωση της αναθεωρητικής έφεσης377
 • 3. Η φύση της αναθεωρητικής έφεσης, δικαιώματα και ουσιαστικοί περιορισμοί380
 • 3.1. Αποφάσεις, ενδιάμεσες ή τελικές, δεκτικές έφεσης 381
 • 3.2. Δικαίωμα επιτυχόντα διάδικου για καταχώριση έφεσης383
 • 3.3. Δικαίωμα καταχώρισης αντέφεσης 384
 • 3.4. Έφεση από ενδιαφερόμενο μέρος και αίτηση τρίτου για παρέμβαση στην αναθεωρητική διαδικασία387
 • 4. Διαδικαστικές υποχρεώσεις και περιορισμοί 388
 • 4.1. Εμπρόθεσμη καταχώριση και παράταση χρόνου υποβολής έφεσης388
 • 4.2. Δικογράφηση και αιτιολόγηση νομικών ισχυρισμών391
 • 4.3. Επίδοση ειδοποίησης έφεσης και αντέφεσης σε ενδιαφερόμενα μέρη396
 • 5. Προδικασία 398
 • 5.1. Περιγράμματα αγόρευσης 399
 • 5.2. Εμφάνιση κατά την προδικασία 402
 • 5.3. Συνοπτική απόρριψη έφεσης ως προδήλως αβάσιμης402
 • 6. Αίτηση για προσαγωγή μαρτυρίας κατ’ έφεση403
 • 7. Ακρόαση Έφεσης405
 • 8. Επαναφορά αναθεωρητικής έφεσης που απορρίφθηκε στο στάδιο της προδικασίας ή της ακρόασης406
 • 8.1. Κατόπιν παράλειψης καταχώρισης περιγράμματος αγόρευσης406
 • 8.2. Κατόπιν παράλειψης εμφάνισης στην προδικασία ή στην ακρόαση408
 • 8.3. Κατόπιν απόσυρσης της έφεσης409
 • 9. Ο κανόνας του δεδικασμένου και αναστολή εκτέλεσης εκκρεμούσης έφεσης410
 • 9.1. Αίτηση αναστολής δικαστικής απόφασης εκκρεμούσης έφεσης411
 • 10. Επανάνοιγμα413
 • 10.1. Επανάνοιγμα αναθεωρητικής έφεσης μετά την επιφύλαξη της απόφασης413
 • 10.2. Επανάνοιγμα αναθεωρητικής έφεσης μετά την έκδοση απόφασης415
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ417
 • Α. Ελληνόγλωσση417
 • Β. Ξενόγλωσση425
 • ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ429
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (με ελληνικούς χαρακτήρες)429
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (με λατινικούς χαρακτήρες)456
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ474
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (με ελληνικούς χαρακτήρες)475
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (με λατινικούς χαρακτήρες)477
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΚ-ΔΕΕ478
 • ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 478
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ480
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ483
 • [1] Διαδικαστικός κανονισμός του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962 (3/1962)483
 • [2] Ο περί εφέσεων (αναθεωρητική δικαιοδοσία) διαδικαστικός κανονισμός του Ανωτάτου Δικαστηρίου (2/1964)492
 • [3] Ο περί εφέσεων (προδικασία, περιγράμματα αγορεύσεων, περιορισμός του χρόνου των προφορικών αγορεύσεων και συνοπτική διαδικασία για την απόρριψη προδήλως αβάσιμων εφέσεων)493
 • [4] Ο περί των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμος του 1999 (Ν 158(Ι)/1999)498
 • [5] Ο περί της όγδοης τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2015 (Ν.130(Ι)/2015)514
 • [6] Ο περί της ίδρυσης και λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμος του 2015 (Ν 131(Ι)/2015)517
 • [7] Ο περί απονομής της δικαιοσύνης (ποικίλαι διατάξεις) (τροποποιητικός) Νόμος του 2015 (Ν.132(Ι)/2015)522
 • [8] Οι περί της λειτουργίας του διοικητικού δικαστηρίου (αρ. 1) διαδικαστικοί κανονισμοί του 2015 (6/2015)523
 • [9] Ο περί διοικητικού δικαστηρίου (τροποποιητικός) (αρ. 2) διαδικαστικός κανονισμός του 2017 (4/2017)530
 • [10] Ο περί της ίδρυσης και λειτουργίας διοικητικού δικαστηρίου (τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν.72(Ι)/2018)532
 • [11] Ο περί της ίδρυσης και λειτουργίας διοικητικού δικαστηρίου διεθνούς προστασίας Νόμος του 2018 (Ν.73(Ι)/2018)533
 • [12] Οι περί της λειτουργίας του διοικητικού δικαστηρίου διεθνούς προστασίας διαδικαστικοί κανονισμοί του 2019 (3/2019)539
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ545
 • 0
 • 0