Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-055-4
Σελίδες: 584
Συγγραφέας: Ξ. Γιαταγάνας, Χ. Γκόρτσος, Π. Γρηγορίου, Β. Καραγιάννης, Χ. Καραμπαρμπούνης, Αικ. Λαγαρία , Σ. Ντάλης, Δ. Παπαγιάννης, Μ. Παπακωνσταντής, Α. Πασσάς, Χ. Πλατιάς, Κ. Στεφάνου, Χ. Τσαρδανίδης, Β. Χατζόπουλος, Δ. Χρυσοχόου
Επιμέλεια: Κ. Στεφάνου
Πρόλογος: Κ. Στεφάνου
Το «Σύστημα Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο εγχειρίδιο για το ενωσιακό σύστημα, μοναδικό μάλιστα στην κατηγορία του, το οποίο απευθύνεται σ’ αυτούς που μελετούν σήμερα την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αλλά και αυτούς που την έχουν μελετήσει παλιότερα. Το πεδίο αυτό είναι το ταχύτερα εξελισσόμενο των κοινωνικών επιστημών - και για τον λόγο αυτό όποιος μελέτησε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση πριν από μια ή περισσότερες δεκαετίες έχει κάθε λόγο να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του με το παρόν σύγγραμμα. Παράλληλα, όμως, με τους διδακτικούς σκοπούς οι συμβολές καταπιάνονται με πολλές ελάχιστα γνωστές πτυχές του ενωσιακού συστήματος, καθώς και με ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο του διεθνούς επιστημονικού προβληματισμού, όπως προκύπτει και από την πλούσια βιβλιογραφική τεκμηρίωση.
 • 0
 • Προλεγόμενα:: H νομιμοποίηση του ενωσιακού συστήματος27
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΔΥΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ51
 • 1. Η γέννηση του ευρωπαϊκού ιδεολογήματος51
 • 2. Ίδρυση ευρωπαϊκών οργανισμών συνεργασίας55
 • 3. Ίδρυση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων58
 • 4. Η μεταβατική περίοδος63
 • 5. Οι διαμάχες για την πρώτη διεύρυνση66
 • 6. Η επιβράδυνση της ολοκλήρωσης69
 • 7. Η διάδραση διεύρυνσης-εμβάθυνσης73
 • 8. Η επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης76
 • 9. Η περίοδος αστάθειας85
 • 10. Επίμετρο92
 • Βιβλιογραφικός οδηγός εισαγωγής94
 • Στην ελληνική γλώσσα94
 • Στη γαλλική γλώσσα94
 • Στην αγγλική γλώσσα95
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΘEΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ99
 • 1. Εισαγωγή99
 • 2. Δομο-λειτουργικά χαρακτηριστικά συστήματος101
 • 3. Επισκόπηση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ108
 • 4. Λοιπά όργανα152
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ H EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΙΑ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ161
 • 1.Εισαγωγικές παρατηρήσεις 161
 • 2. Σύνθεση και διαδικασία λήψης των αποφάσεων162
 • 3. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής164
 • 4. Καταληκτικές παρατηρήσεις170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ171
 • 1. Εισαγωγή171
 • 2. Ο ευρωπαίος διαμεσολαβητής172
 • 3. Europol 176
 • 4. Η Eurojust182
 • 5. Η OLAF186
 • 6. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία188
 • 7. Επίμετρο191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ192
 • 1. Εισαγωγή192
 • 2. Εννοιολογικό και ιστορικό υπόβαθρο195
 • 3. Δικαιοπολιτική θεμελίωση199
 • 4. Γενικά χαρακτηριστικά203
 • 5. Η εξελικτική πορεία206
 • 6. Καταληκτικές παρατηρήσεις210
 • Βιβλιογραφία πρώτου μέρους212
 • Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία212
 • Ξενόγλωσση βιβλιογραφία213
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ219
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ219
 • 1. Εισαγωγή219
 • 2. Η διαμόρφωση της πολιτικής - Προνομοθετικό στάδιο224
 • 3. Η λήψη της απόφασης238
 • 4. Η υλοποίηση των πολιτικών 252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ263
 • 1. Εισαγωγή263
 • 2. Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (Comité des Représentants Permanents, COREPER)265
 • 3. Ευρωπαϊκή Διακοινοβουλευτική Συνεργασία273
 • 4. Αποτίμηση278
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ280
 • 1. Εισαγωγή280
 • 2. Πολιτική και διακυβέρνηση στην ΕΕ281
 • 3. Οι νέες μορφές διακυβέρνησης284
 • 4. Συνολική αποτίμηση295
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ300
 • 1. Εισαγωγή300
 • 2. Η καλλιέργεια ενός πνεύματος πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σ το πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας301
 • 3. Η σημασία της αποκέντρωσης για την σύγχρονη δημοκρατία305
 • 4. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και το ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλλειμμα310
 • 5. Η ευθύνη στο ενωσιακό πολιτικό σύστημα313
 • 6. Συμπερασματικές σκέψεις316
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ318
 • 1. Εισαγωγή318
 • 2. Μια εγγραφή320
 • 3. Ασκήσεις αναγωγής322
 • 4. Ανιχνεύοντας τον «κοινό δεσμό»326
 • 5. Επίλογος332
 • Βιβλιογραφία δεύτερου μέρους334
 • Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία334
 • Ξενόγλωσση βιβλιογραφία337
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ351
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ351
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις351
 • 2. H Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ)353
 • 3. Ειδικά: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)368
 • 4. Η Τραπεζική Ένωση389
 • 5. Συμπεράσματα και προοπτικές396
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΥ399
 • 1. Εισαγωγή399
 • 2. Ανάπτυξη του κυβερνοχώρου402
 • 3. Προστασία του ατόμου στον κυβερνοχώρο421
 • 4. Επίλογος434
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ437
 • 1. Εισαγωγή437
 • 2. Το περιεχόμενο του κεκτημένου Σένγκεν440
 • 3. Η προστασία του χώρου Σένγκεν443
 • 4. Έλεγχος λειτουργίας του χώρου Σένγκεν469
 • 5. Επίμετρο470
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ472
 • 1. Εισαγωγικά - Εννοιολογικές οριοθετήσεις472
 • 2. Τα γενικά χαρακτηριστικά του ενωσιακού συστήματος, συγκεντρωτικός χαρακτήρας και αποκεντρωτικά στοιχεία474
 • 3. Αντί επιλόγου - Προοπτικές εξέλιξης493
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ Η ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ495
 • 1. Η γέννηση της ΚΕΠΠΑ495
 • 2. Οι καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβώνας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής501
 • 3. Ποια κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας;505
 • 4. Οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης και η θεσμική απάντηση με τη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (PeSCo)507
 • 5. Τι είδους δύναμη πρέπει να είναι (γίνει) η Ευρώπη;526
 • 6. Αντί επιλόγου - Το ευρωπαϊκό σχέδιο και τα εθνικά εγώ531
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ534
 • 1. Η διακυβέρνηση των εξωτερικών οικονομικών σχέσεων534
 • 2. Η Κοινή Εμπορική Πολιτική (ΚΕΠ)537
 • 3. Ο ΕΕ στo πλαίσιo του ΠΟΕ 547
 • 4. Η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας 548
 • 5. Συμπεράσματα 551
 • Βιβλιογραφία τρίτου μέρους553
 • Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία553
 • Ξενόγλωσση βιβλιογραφία557
 • Λοιπές πηγές565
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κρίση του κορωνοϊου567
 • Ευρετήριο575
 • 0
 • 0