Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-062-2
Σελίδες: 312
Συγγραφέας: Χ. Χρυσάνθης

Το βιβλίο «Το Νέο Δίκαιο των Εμπορικών Σημάτων» προσεγγίζει ερμηνευτικά τόσο τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο των σημάτων με τον Ν 4679/2020 όσο και τις βασικές έννοιες του νέου νόμου υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομολογίας. Για την καλύτερη κατανόηση των μεταβολών παρατίθεται ο νόμος μαζί με την Εισηγητική του Έκθεση, και περιλαμβάνει και τους πίνακες αντιστοίχισης των νέων διατάξεων με τις παλαιότερες του Ν 4072/2012.

Βασικό και καινοτόμο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η παράθεση εικονογραφημένων παραδειγμάτων περί σημάτων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Το έργο συνοδεύεται από αλφαβητικά ευρετήρια τόσο επί του ερμηνευτικού κειμένου, όσο και επί των διατάξεων του νέου νόμο.

Αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για τον νομικό, που ασχολείται με το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κυρίως των σημάτων.

 • 0
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ1
 • 1. Τα κυριότερα οφέλη από το νέο νόμο1
 • 2. Οι σημαντικότερες αλλαγές συνοπτικά3
 • 3. Οικονομική ανάλυση του δικαίου των σημάτων15
 • 4. Σήμα Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές19
 • 5. Η περιγραφή των προϊόντων - Η σημασία της χρήσης του σήματος - Τυπικό και ουσιαστικό σύστημα23
 • 6. Ο διακριτικός χαρακτήρας (διακριτική ικανότητα)27
 • 7. Παραδείγματα για το διακριτικό χαρακτήρα30
 • 8. Το σχήμα και άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος33
 • 9. Γεωγραφικοί όροι, ΠΟΠ/ΠΓΕ34
 • 10. Σε τι χρησιμεύει η διαίρεση της δήλωσης σήματος37
 • 11. Κατάργηση της αυτεπάγγελτης απόρριψης για σχετικά απαράδεκτα38
 • 12. Η επιστολή συναίνεσης39
 • 13. Η χρονική προτεραιότητα και η επιφύλαξη των προγενέστερων δικαιωμάτων40
 • 14. Το περιεχόμενο του δικαιώματος40
 • 15. Κίνδυνος σύγχυσης44
 • 16. Παραδείγματα κινδύνου σύγχυσης59
 • A. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης59
 • Β. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος σύγχυσης 61
 • 17. Η προστασία της φήμης63
 • 18. Παραδείγματα προσβολής φήμης75
 • Α. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι υπάρχει προσβολή φήμης75
 • Β. Υποθέσεις όπου κρίθηκε ότι δεν υπάρχει προσβολή φήμης76
 • 19. Η φήμη και η χρήση του Ευρωπαϊκού σήματος77
 • 20. Η ένσταση απόδειξης χρήσης80
 • 21. Τα ενδιάμεσα δικαιώματα83
 • 22. Ο περιορισμός της προστασίας του σήματος84
 • 23. Η σημασία της καταχώρισης του σήματος91
 • 24. Απώλεια δικαιώματος λόγω ανοχής95
 • 25. Ανταγωγή έκπτωσης ή ακυρότητας103
 • 26. Παρακωλυτική αντιδικία106
 • 27. Έννομο συμφέρον για ανακοπή, αίτηση έκπτωσης και ακυρότητα111
 • 28. Αποτελέσματα της έκπτωσης και της ακυρότητας 112
 • 29. Η μεταφορά δικαιοδοσίας από τα διοικητικά δικαστήρια στα πολιτικά112
 • 30. Αποτελέσματα των εγγραφών στο μητρώο114
 • 31. Αυτοδίκαιη λήξη του σήματος114
 • 32. Η ποινική προστασία του σήματος115
 • 33. Η αναδρομική ισχύς117
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ119
 • Ν 4679/2020 - Εμπορικά σήματα - ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις119
 • ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων189
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ218
 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ 2004/48/ΕΚ222
 • ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΣΤΟ Ν 4679/2020223
 • ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ225
 • ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ227
 • ΑΠ Ολ 27/2019227
 • ΣτΕ Ολ 11/2019240
 • ΝΣΚ 240/2017 (Τμήμα Β )249
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ273
 • Α. Ελληνική273
 • Β. Αλλοδαπή273
 • ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ275
 • Α. Υποθέσεις για τη διακριτική ικανότητα275
 • Β. Υποθέσεις για τον κίνδυνο σύγχυσης και την προσβολή φήμης281
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ289
 • 0
 • 0