Σχεδιάζοντας την πόλη, δομώντας την πολιτεία

Κυκλοφορεί μέχρι τις 8 Μαΐου

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-064-6
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Κ. Καρατσώλης
Πρόλογος: Δ. Βασιλειάδης

Το βιβλίο «Εισαγωγή στο Δίκαιο Πολεοδομίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο - Σχεδιάζοντας την πόλη, δομώντας την Πολιτεία» αναλύει με περιεκτικό τρόπο έναν από τους πιο τεχνικούς κλάδους του δικαίου, τον κλάδο του Δικαίου της Πολεοδομίας. Το έργο περιγράφει τα θέματα που έχουν ιδιαίτερη σημασία και τα οποία, λόγω της σπουδαιότητάς τους, αποτελούν αντικείμενο λεπτομερούς ανάλυσης και επισημαίνει τις κοινές δυσχέρειες στην Ελλάδα και την Κύπρο για την πρακτική εφαρμογή άρτιων και σύμφωνων με τα πρότυπα της νομοθεσίας και της θεωρίας πολεοδομικών σχεδίων. Ακολουθούν τρία μέρη του βιβλίου, από τα οποία τα δύο πρώτα αφορούν το δίκαιο της πολεοδομίας και της χωροταξίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο και το τρίτο περιλαμβάνει τις θεωρητικές προσεγγίσεις του πολεοδομικού δικαίου. Γίνεται προσπάθεια εξειδικευμένοι νομικοί όροι και κείμενα να είναι εύκολα κατανοητά από επιστήμονες που ανήκουν σε εξωνομικούς κλάδους, και αντίστροφα, σχέδια, τεχνικοί όροι και τεχνικές προδιαγραφές να καθίστανται προσβάσιμες από τους αναγνώστες που δεν διαθέτουν αντίστοιχο γνωστικό υπόβαθρο. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και μέσω της συμπερίληψης πινάκων και γραφημάτων -στοιχείο που αποτελεί καινοτομία στην ελληνική νομική βιβλιογραφία- συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο σε μια πιο ολιστική προσέγγιση των ζητημάτων που άπτονται του Δικαίου Πολεοδομίας. Υπό αυτό το πρίσμα το βιβλίο απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και φοιτητές νομικών και πολιτικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και πολυτεχνικών σχολών, προερχόμενους από την επιστημονική κοινότητα είτε της Ελλάδας είτε της Κύπρου.

 • 0
 • Εισαγωγή Η Πόλη και το Δίκαιο της Πολεοδομίας1
 • ΜΕΡΟΣ 1ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα5
 • Κεφάλαιο 1 Η έννοια της πολεοδόμησης στη συγκρότηση της Πολιτείας5
 • 1.1. Η πόλη στην Αρχαία Ελλάδα και η επίδραση της φιλοσοφίας5
 • Κεφάλαιο 2 Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός κατά το Ελληνικό Δίκαιο11
 • 2.1. Οι εισαγωγικές έννοιες11
 • 2.2. Το θεσμικό πλαίσιο12
 • 2.3. Το Σύστημα του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού14
 • 2.2.1. Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π)16
 • 2.2.2. Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π) 18
 • 2.2.2.α. Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 19
 • 2.2.2.β. Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης20
 • 2.2.3. Τοπικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια και Ειδικά Χωρικά/Πολεοδομικά Σχέδια21
 • 2.2.4. Πολεοδομικά σχέδια εφαρμογής23
 • 2.3. Το βασικό νομικό πλαίσιο του Δικαίου Πολεοδομίας κατά το Ελληνικό Δίκαιο24
 • 2.3.1. Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 24
 • 2.3.2. Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα 25
 • 2.4. Χρήσεις γης28
 • 2.4.1. Το νομοθετικό πλαίσιο29
 • 2.4.2. Οι κατηγορίες των χρήσεων γης (άρθρο 1 ΠΔ 59/2018)29
 • 2.4.3. Ανάμειξη και μεταβολή των χρήσεων γης 35
 • Κεφάλαιο 3 Κανόνες Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομικό Δίκαιο στην Ελλάδα38
 • 3.1. Η Σχέση του Δικαίου Περιβάλλοντος με το Δίκαιο της Πολεοδομίας38
 • 3.2. Προστατευόμενες Περιοχές και πολεοδομικοί κανόνες39
 • 3.2.1. Περιοχές Natura41
 • 3.2.1.α. Η διαχείριση 43
 • 3.2.1.β. Τα προαπαιτούμενα47
 • 3.3. Αρχαιολογικοί χώροι - Αρχαιολογικός νόμος 3028/200248
 • 3.4. Αιγιαλός - Παραλία (Ν 4607/2019)53
 • 3.4.1. Βασικοί ορισμοί 53
 • 3.4.2. Βασικές αρχές κυριότητας55
 • 3.4.3. Η χάραξη της οριογραμμής Αιγιαλού και Παραλίας55
 • 3.4.4. Περιπτώσεις παραχώρησης58
 • 3.5. Δασική Νομοθεσία (Ν 998/1979)59
 • 3.5.1. Δύο κρίσιμες τροποποιήσεις του Ν 998/1979 61
 • 3.6. Τα ψηλά κτίρια στην Ελλάδα67
 • 3.6.1. Η νομοθετική εξέλιξη69
 • 3.6.2. Η περίπτωση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού74
 • Κεφάλαιο 4 Οικοδομική άδεια - Η διαδικασία κατά το Ελληνικό Δίκαιο82
 • 4.1. H Οικοδομική Άδεια82
 • 4.2. Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας99
 • 4.3. Συλλογικά όργανα ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος102
 • 4.4. Η έννοια της ταυτότητας του κτιρίου108
 • 4.5. Προσβολή και ακύρωση της άδειας δόμησης113
 • 4.6. Ο έλεγχος των κατασκευών (Ν 4495/2017)115
 • 4.7. Ο ρόλος των μηχανικών115
 • 4.8. Ο θεσμός των ελεγκτών δόμησης116
 • 4.9. Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν 4067/2012)118
 • 4.9.1. Οι βασικές προτεραιότητες του ΝΟΚ119
 • 4.9.2. Ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού121
 • 4.10. Τα κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές (άρθρο 10)122
 • 4.11. Τα κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης (άρθρο 25)125
 • 4.12. Οι ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων (άρθρα 26-27)126
 • 4.13. Αυθαίρετη δόμηση και περιβαλλοντικό ισοζύγιο128
 • 4.13.1. Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και Τράπεζα Γης 132
 • ΜΕΡΟΣ 2ο Το Δίκαιο Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Κύπρο145
 • Κεφάλαιο 1 Ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός κατά το Κυπριακό Δίκαιο145
 • 1.1. Ιστορική αναδρομή145
 • 1.2. Το Σχέδιο για τη Νήσο149
 • 1.3. Σχέδια ανάπτυξης. Πολεοδομικός σχεδιασμός και μελέτες153
 • 1.3.1. Τοπικά Σχέδια153
 • 1.3.2. Σχέδια περιοχής161
 • 1.3.3. Η Δήλωση Πολιτικής167
 • 1.4. Το καθεστώς προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Κύπρο170
 • 1.4.1. Διαχείριση διατηρητέων οικοδομών172
 • 1.5. Γενικές αρχές και προϋποθέσεις για ανέγερση ψηλών κτιρίων στις αστικές περιοχές των τεσσάρων μεγάλων αστικών συγκροτημάτων177
 • 1.6. Κανόνες Δικαίου Περιβάλλοντος και Πολεοδομικό Δίκαιο στην Κύπρο182
 • Κεφάλαιο 2 Οικοδομική άδεια - Η διαδικασία κατά το Κυπριακό Δίκαιο187
 • 2.1. Διαδικασία, όροι και πρόνοιες κατά το κυπριακό πολεοδομικό Δίκαιο187
 • 2.1.1. Αιτήσεις για πολεοδομική άδεια194
 • 2.1.2. Ειδοποίηση σχετικά με την αίτηση για πολεοδομική άδεια και παραστάσεις196
 • 2.1.3. Αποφάσεις αιτήσεων για πολεοδομικές άδειες196
 • 2.1.4. Λήψη πολεοδομικής απόφασης198
 • 2.1.5. Συμπληρωματικές διατάξεις ως προς τις αιτήσεις για πολεοδομική άδεια198
 • 2.1.6. Διάρκεια και ανανέωση οικοδομικής άδειας199
 • 2.1.7. Συνέπειες έκδοσης οικοδομικής άδειας 201
 • 2.1.8. Διατάξεις υπό επεξεργασία207
 • 2.1.9. Τυποποίηση διαδικασιών207
 • 2.1.10. Τα πολεοδομικά σχέδια 208
 • 2.1.11. Προτεραιότητες της κυπριακής νομοθεσίας για την έκδοση οικοδομικής άδειας209
 • 2.2. Συμπεράσματα210
 • 2.3. Η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στην Ελλάδα και την Κύπρο υπό σύγκριση211
 • Κεφάλαιο 3 Συγκριτική Προσέγγιση του Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας στην Ελλάδα και την Κύπρο214
 • ΜΕΡΟΣ 3ο Θεωρητικές προσεγγίσεις του Πολεοδομικού Δικαίου221
 • Κεφάλαιο 1 Ο δημόσιος χώρος ως στοιχείο του Πολεοδομικού Σχεδιασμού221
 • 1.1. Βασικές παράμετροι του αστικού περιβάλλοντος για τον δημόσιο χώρο221
 • 1.2. Η νομική διάσταση του δημόσιου χώρου στο πλαίσιο του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού225
 • 1.2.1. Νομολογία των Δικαστηρίων - Πολεοδομικό κεκτημένο225
 • 1.2.2. Πράσινο - Ελεύθεροι χώροι - Πολεοδομικά σταθερότυπα226
 • 1.2.3. Η έννοια του κοινόχρηστου πρασίνου και η συμβολή του στη βιώσιμη πόλη228
 • 1.2.4. Νομολογία και αστικό πράσινο228
 • 1.2.5. Τα πάρκα και τα άλση229
 • 1.2.6. Η αναγκαιότητα σχεδιασμού, παρεμβάσεων και αλλαγής του τοπίου προς την κατεύθυνση δημιουργίας δημοσίου χώρου230
 • 1.2.7. Δημόσιοι και ελεύθεροι χώροι ως αγαθά ιδιωτικοποίησης230
 • 1.2.8. Περιβαλλοντικό και πολεοδομικό κεκτημένο231
 • 1.2.9. Η νομική επιστήμη, ο σχεδιασμός και η κοινωνική ανάγκη232
 • Κεφάλαιο 2 Η προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως βασική παράμετρος του Πολεοδομικού Δικαίου234
 • 2.1. Πολιτιστική Κληρονομιά, σχεδιασμός και ανάπτυξη234
 • 2.2. Βασικοί ορισμοί237
 • 2.3. Νομοθεσία240
 • 2.3.1. Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία241
 • 2.3.2. Ελληνική Νομοθεσία242
 • 2.3.3. Σύντομη κριτική επισκόπηση της επίδρασης και ενσωμάτωσης της Διεθνούς/Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στην Ελληνική - Αποτελεσματικότητα υφιστάμενου νομικού πλαισίου246
 • 2.4. Νομολογία/Περιπτώσεις - Σχολιασμός252
 • 2.5. Η προστασία της Αρχιτεκτονικής264
 • Κεφάλαιο 3 Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα266
 • 3.1. Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)266
 • 3.2. Ευρωπαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα267
 • 3.3. Εισαγωγή των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας271
 • Κεφάλαιο 4 Προσεγγίσεις Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Ευρώπη276
 • 4.1. Συστήματα χωρικού σχεδιασμού σε επιλεγμένες Ευρωπαϊκές χώρες - Η Έκθεση Βασενχόβεν276
 • 4.1.1. Ολλανδία277
 • 4.1.2. Δανία 283
 • 4.1.3. Ιρλανδία 287
 • 4.1.4. Πορτογαλία 290
 • Βιβλιογραφία297
 • Παράρτημα305
 • Αλφαβητικό ευρετήριο307
 • 0
 • 0