Έκδοση: 2020
ISBN: 978-960-654-050-8
Σελίδες: 496
Συγγραφέας: Ι. Κοϊμτζόγλου, Ε. Αλαγιαλόγλου, Ε. Λάτσινου, Η. Μαυρομούστακου, Π. Νομικός, Θ. Ξηρός, Α. Παπακωνσταντίνου, Δ. Πυργάκης, Β. Τζέμος, Ε. Χαρλαύτη
Επιμέλεια: Β. Τζέμος

To βιβλίο «Δίκαιο των Προσλήψεων - Νόμος ΑΣΕΠ (Ν 2190/1994)» έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα βασικότερα σημεία του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο. Κυρίαρχη αρτηρία του δικαίου των προσλήψεων είναι ο νόμος του ΑΣΕΠ, ο N 2190/1994. Το έργο αναλύει κατ’ άρθρον θεωρητικά, νομολογιακά (με πλούσια νομολογία ΣτΕ και Διοικητικών Εφετείων) και με συνεχή επαφή με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ (Μείζονος Ολομέλειας, Ελάσσονος Ολομέλειας και Τμημάτων) τον Ν 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ακριβέστερα τα άρθρα 1-24 και 28 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΣΕΠ, την Υπουργική Απόφαση για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο και το Προσοντολόγιο).

Της ανάλυσης κατ’ άρθρο, που αποτελεί το κύριο σώμα του βιβλίου, προηγείται μια εισαγωγή στο δίκαιο των προσλήψεων από τον Επιμελητή με έμφαση στις συνταγματικές ρυθμίσεις (Συνταγματικό Δίκαιο των προσλήψεων στο Δημόσιο) και στα βασικά χαρακτηριστικά της θεσμικής φυσιογνωμίας και της λειτουργίας του ΑΣΕΠ (ανεξαρτησία, νομιμότητα, αντικειμενικότητα-αξιοκρατία).

Το έργο έρχεται να καλύψει ένα κενό στην ελληνική βιβλιογραφία, καθώς είναι η πρώτη συστηματική παρουσίαση του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο. Το βιβλίο έχει από την μία πλευρά πρακτική σημασία. Απευθύνεται σε δικηγόρους, δικαστές, Μέλη και προσωπικό του ΑΣΕΠ, δημοσίους υπαλλήλους εν γένει, υποψηφίους σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Ταυτόχρονα έχει και εκπαιδευτική χρησιμότητα. Απευθύνεται σε φοιτητές νομικής, πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σπουδαστές και υποψήφιους σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, επιμορφούμενους δημοσίους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και σε καθηγητές και ερευνητές του Συνταγματικού Δικαίου, του Διοικητικού Δικαίου, της Δημόσιας Διοίκησης, της Δικαιοπολιτικής και των Ανεξαρτήτων Αρχών.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ1
 • Εισαγωγή - ΑΣΕΠ και ΣυνταγματικΟ ΔΙκαιο των προσλΗψεων στο ΔημΟσιο - Δικαιοπολιτικές προτάσεις1
 • 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Από το ΑΣΔΥ στο ΑΣΕΠ1
 • 2. Η ίδρυση του ΑΣΕΠ3
 • 3. Προσλήψεις, Βουλή, Κυβέρνηση και ΑΣΕΠ 5
 • 4. Ο έλεγχος από Ανεξάρτητη Αρχή στο άρθρο 103 παρ. 7 εδ. α΄ του Συντάγματος7
 • 5. Ειδικές διαδικασίες επιλογής του άρθρου 103 παρ. 7 εδ. β΄ του Συντ. και έλεγχος ΑΣΕΠ9
 • 6. Η συστηματική ερμηνεία των άρθρων 103 παρ. 7, 103 παρ. 5 και 118 παρ. 6 του Συντ.11
 • 7. Ανεξαρτησία, νομιμότητα και αξιοκρατία12
 • 8. Προσλήψεις και κοινωνικά κριτήρια15
 • 9. Δικαιοπολιτική 16
 • 10. Η γενική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις 17
 • 11. Η ανάγκη νομοθετικής απλοποίησης19
 • 12. Η εμβάθυνση του ρόλου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις20
 • 13. Τελικές παρατηρήσεις23
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ25
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ Ν 2190/1994 (άρθρα 1-24)25
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄25
 • Γενικές διατάξεις25
 • Άρθρο 1 - Πλήρωση θέσεων - Αρμόδια όργανα Δημόσιος τομέας25
 • Ι. Εισαγωγή 27
 • ΙΙ. Ανάλυση27
 • Α. Η πολιτική φύση της απόφασης για προσλήψεις στο Δημόσιο27
 • Β. Αποφάσεις και διαδικασίες πριν την προκήρυξη του ΑΣΕΠ27
 • Γ. Κίνηση διαδικασιών προσλήψεων μετά από έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/220628
 • Δ. Η πρόσθετη προϋπόθεση της απόφασης κατανομής29
 • Ε. Η χρονικά επόμενη «επιχειρησιακή» αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ29
 • ΣΤ. Η «ροή» του δικαίου των προσλήψεων στο Δημόσιο29
 • Ζ. Η εποπτεία της ροής των νομικών προαπαιτούμενων για την έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ 30
 • Η. Η ανάγκη κυβερνητικής απόφασης και δικαιοπολιτικοί προβληματισμοί31
 • Θ. Παρ. 2 και 331
 • ΙΙΙ. Συνοπτική αξιολόγηση32
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄33
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού33
 • Άρθρο 2 - Σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού33
 • Ι. Εισαγωγή 35
 • ΙΙ. Ανάλυση35
 • A.Το ΑΣΕΠ ως Ανεξάρτητη Αρχή35
 • B. Απαγόρευση διοικητικού ελέγχου και διοικητικής εποπτείας35
 • Γ. Συνταγματικά και μη συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές36
 • Δ. Δικαιοκρατικός έλεγχος36
 • Ε. Κοινοβουλευτικός έλεγχος36
 • ΣΤ. Δικαστικός έλεγχος37
 • Ζ. Διοικητικός επανέλεγχος εντός του ΑΣΕΠ37
 • Η. Το ΑΣΕΠ ως άμεσο, συνταγματικό όργανο του «νπδδ - κράτος»38
 • Θ. Η κεντρική αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ38
 • ΙΙΙ. Συνοπτική Αξιολόγηση39
 • Άρθρο 3 - Αρμοδιότητες40
 • Ι. Εισαγωγή41
 • ΙΙ. Ανάλυση42
 • Α. Υποκατηγορίες αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ42
 • Β. Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 42
 • Γ. Προκηρύξεις, ανεξαρτησία ΑΣΕΠ, νομιμότητα και αξιοκρατία 42
 • Δ. Συγκρότηση επιτροπών43
 • Ε. Λοιπές αρμοδιότητες έως τον καθορισμό των διοριστέων43
 • ΣΤ. Έλεγχος από το ΑΣΕΠ και άρθρο 103 παρ. 2 και 3 του Συντ.44
 • Ζ. Ενημέρωση του ΑΣΕΠ44
 • ΙΙΙ. Νομολογία44
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση46
 • Άρθρο 4 - Συγκρότηση47
 • Ι. Εισαγωγή49
 • II. Ανάλυση49
 • Α. Η συγκρότηση του ΑΣΕΠ από 28 Μέλη49
 • Β. Ανεξαρτησία - Νομική Θέση Μελών (παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν 2190/1994 σε συνδυασμό με άρθρο 101α του Συντ. και άρθρα 2 και 3 του Ν 3051/2002)49
 • ΙΙΙ. Νομολογία50
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση51
 • Άρθρο 5 - Αρμοδιότητες προέδρου - Αναπλήρωση52
 • Ι. Εισαγωγή53
 • ΙΙ. Ανάλυση53
 • A. Αρμοδιότητες Προέδρου ΑΣΕΠ53
 • Β. Αναπλήρωση Προέδρου του ΑΣΕΠ54
 • Γ. Εξουσιοδοτήσεις υπογραφής με εντολή Προέδρου του ΑΣΕΠ54
 • ΙΙΙ. Συνοπτική αξιολόγηση54
 • Άρθρο 6 - Λειτουργία54
 • Ι. Εισαγωγή56
 • ΙΙ. Ανάλυση57
 • Α. Μείζων Ολομέλεια57
 • Β. Ελάσσων Ολομέλεια 57
 • Γ. Τμήματα 57
 • Δ. Μονομελή Όργανα του ΑΣΕΠ58
 • Ε. Κανονισμός Λειτουργίας του ΑΣΕΠ. Σημασία κα όρια58
 • ΙΙΙ. Συνοπτική αξιολόγηση58
 • Άρθρο 7 - Οργάνωση - Προσωπικό59
 • Ι. Εισαγωγή61
 • ΙΙ. Ανάλυση 62
 • Α. Οργάνωση62
 • Β. Στελέχωση62
 • Γ. Οργανικές θέσεις και κατανομή ανά κατηγορία και κλάδο62
 • Δ. Διάρθρωση 63
 • Ε. Αποσπάσεις64
 • ΣΤ. Προσλήψεις και Υπηρεσιακή κατάσταση64
 • Ζ. Προϊστάμενοι65
 • Η. Συμβούλια65
 • Θ. Ειδική πρόσθετη αμοιβή66
 • Ι. Δραστηριότητες της Γραμματείας το 201866
 • Κ. Στόχοι της Γραμματείας για το 201867
 • ΙΙΙ. Νομολογία67
 • Α. Επιλογή προϊσταμένων67
 • Β. Αποσπάσεις68
 • Γ. Μετατάξεις68
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση68
 • Άρθρο 8 - Γραφείο Επιθεώρησης69
 • Ι. Εισαγωγή 70
 • ΙΙ. Ανάλυση71
 • ΙΙΙ. Νομολογία-αποφάσεις ΑΣΕΠ79
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση85
 • Άρθρο 9 - Επικουρική Ασφάλιση85
 • Ι. Aνάλυση86
 • Άρθρο 10 - Ετήσια Έκθεση86
 • Ι. Εισαγωγή87
 • ΙΙ. Ανάλυση87
 • Α. Υποβολή έκθεσης 87
 • Β. Περιεχόμενο και δομή της έκθεσης87
 • IΙΙ. Συνοπτική αξιολόγηση89
 • Άρθρο 11 - Δαπάνες Διαδικασιών Πρόσληψης89
 • I. Εισαγωγή90
 • II. Ανάλυση90
 • Α. Δαπάνες διεξαγωγής διαδικασιών μέσω ΑΣΕΠ90
 • Β. Απόδοση δαπανών91
 • IΙΙ. Συνοπτική αξιολόγηση91
 • Άρθρο 12 - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών - Λοιπών φορέων92
 • Ι. Εισαγωγή92
 • ΙΙ. Ανάλυση93
 • Α. Έννοια φορέα δημόσιου τομέα 93
 • Β. Διαλειτουργικότητα ΑΣΕΠ με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς93
 • B. Θέματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα94
 • Γ. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών95
 • Δ. Σχετικές διατάξεις96
 • ΙΙΙ. Νομολογία96
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση97
 • Άρθρο 13 - Μεταβατικές διατάξεις97
 • Ι. Ανάλυση98
 • ΙΙ. Νομολογία 99
 • Α. Έναρξη ισχύος άρθρων 18 και 1999
 • Β. Ολοκλήρωση διαδικασιών πλήρωσης θέσεων99
 • Γ. Γενική αρμοδιότητα ΑΣΕΠ για έλεγχο διορισμών100
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄100
 • Σύστημα-προσλήψεων στο δημόσιο τομέα100
 • Άρθρο 14 - Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης100
 • Ι. Εισαγωγή107
 • ΙΙ. Ανάλυση108
 • Α. Δημόσιο και Δημόσιος Τομέας108
 • Β. Η έκταση εφαρμογής της αρμοδιότητας του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις στο Δημόσιο στην παρ. 1109
 • Γ. Οι εξαιρέσεις της παρ. 2110
 • Δ. Ρυθμίσεις συνεχόμενες με το άρθρο 14 την εποχή της «κρίσης»111
 • Ε. Ρυθμίσεις για όρια ηλικίας112
 • ΣΤ. Η δυνατότητα υπαγωγής στην αρμοδιότητα του ΑΣΕΠ και των εξαιρούμενων φορέων βάσει του Ν 3051/2002113
 • Ζ. Δειγματοληπτικός έλεγχος ΑΣΕΠ113
 • Η. Άλλες συναφείς παράλληλα ισχύουσες διατάξεις/διευκρινιστικές διατάξεις/καταργηθείσες διατάξεις 113
 • Θ. Παρ. 3 114
 • Ι. Παρ. 4 114
 • ΙΑ. Παρ. 5-7114
 • ΙΒ. Παρ. 8-11115
 • ΙΓ. Αναπτυξιακές εταιρίες ΟΤΑ 115
 • ΙΙΙ. Νομολογία - Αποφάσεις ΑΣΕΠ116
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση119
 • Άρθρο 14Α - Τήρηση αρχείου/μητρώου120
 • I. Εισαγωγή122
 • II. Ανάλυση122
 • A. Τήρηση και καταστροφή αρχείου122
 • B. Μητρώο υποψηφίων123
 • Γ. Μητρώο υπαλλήλων φορέων125
 • ΙΙΙ. Αποφάσεις ΑΣΕΠ126
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση128
 • Άρθρο 15 - Πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό - είδη διαγωνισμών - προετοιμασία υποψηφίων129
 • Ι. Εισαγωγή 132
 • ΙΙ. Ανάλυση 132
 • Α. Έκταση εφαρμογής - Προϋποθέσεις διεξαγωγής του γραπτού διαγωνισμού 132
 • Β. Οι πρώτοι γραπτοί διαγωνισμοί και τα νομικά τους ζητήματα 134
 • Γ. Οι γραπτοί διαγωνισμοί Εκπαιδευτικών 136
 • Δ. Οι γραπτοί διαγωνισμοί Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 138
 • Ε. Ο γραπτός διαγωνισμός Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων 139
 • ΣΤ. Κάλυψη θέσεων από πίνακα επιλαχόντων χωρίς νέα προκήρυξη 140
 • IΙΙ. Νομολογία - Αποφάσεις ΑΣΕΠ 142
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση144
 • Άρθρο 16 - Προκήρυξη θέσεων - υποβολή αιτήσεων145
 • Ι. Εισαγωγή148
 • ΙΙ. Ανάλυση149
 • Α. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων149
 • Β. Η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης150
 • Γ. Το περιεχόμενο της προκήρυξης 151
 • Δ. Η αίτηση συμμετοχής 154
 • Ε. Προσκομιζόμενα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά και υποχρέωση εμπρόθεσμης υποβολής157
 • III. Νομολογία - Αποφάσεις ΑΣΕΠ 160
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση 166
 • Άρθρο 17 - Διενέργεια διαγωνισμού - Πίνακες επιτυχίας - Διορισμός167
 • Ι. Εισαγωγή 175
 • ΙΙ. Ανάλυση175
 • Α. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού 175
 • Β. Η βαθμολόγηση ως αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού - Η αρνητική βαθμολόγηση 177
 • Γ. Ο καθορισμός ύλης και εξεταστέων θεμάτων 177
 • Δ. Πίνακες υποψηφίων (δεκτών και αποκλειομένων) - Διενέργεια της γραπτής εξέτασης178
 • Ε. Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων - Βαθμολογική βάση 179
 • ΣΤ. Κριτήρια και υπολογισμός προσαυξήσεων 180
 • Ζ. Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων - Ο διορισμός βάσει προσωρινών πινάκων182
 • Η. Η έκταση του ελέγχου του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα: Αυτεπάγγελτος έλεγχος και ασκούμενες διοικητικές προσφυγές 182
 • Θ. Κύρωση των πινάκων - Ισχύς των πινάκων και διάθεση προς διορισμό 186
 • Ι. Η αναπλήρωση - αντικατάσταση υποψηφίων 187
 • ΙΑ. Ο δικαστικός έλεγχος της διαδικασίας και η συμμόρφωση του ΑΣΕΠ με ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις 190
 • III. Νομολογία - Αποφάσεις ΑΣΕΠ 195
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση 203
 • Άρθρο 18 - Πλήρωση θέσεων βάσει προτεραιότητας. Διαδικασία - Διορισμός204
 • Ι. Εισαγωγή214
 • ΙΙ. Ανάλυση216
 • Α. Διαφάνεια και αξιοκρατία 216
 • Β. Σύσταση ΑΣΕΠ217
 • Γ. Το «νέο» σύστημα προσλήψεων218
 • Δ. Οι διαφορετικές όψεις της διαδικασίας επιλογής218
 • Ε. Το άρθρο 18, όπως ισχύει - Έκταση εφαρμογής, διαδικασία, προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες228
 • ΙΙΙ. Νομολογία - αποφάσεις ΑΣΕΠ250
 • Α. Ο ασκούμενος έλεγχος250
 • Β. Κώλυμα συμμετοχής253
 • Γ. Τίτλοι σπουδών254
 • Δ. Πλήρης επάρκεια255
 • Ε. Χρόνος λήψης τίτλου σπουδών258
 • ΣΤ. «Αντικείμενο της θέσης» ή «γνωστικό αντικείμενο της θέσης»259
 • Ζ. Άδειες263
 • Η. Γνώσης ξένης γλώσσας264
 • Η. Εντοπιότητα266
 • Θ. Ισοβαθμία268
 • Ι. Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας270
 • Κ. Χρόνος ανεργίας270
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση272
 • Άρθρο 19 - Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί Θητεία274
 • Ι. Εισαγωγή 277
 • ΙΙ. Ανάλυση277
 • Α. Παρ. 1277
 • Β. Παρ. 2 και παρ. 5 278
 • Γ. Η συνέντευξη στο άρθρο 19278
 • Δ. Η διαδικασία ενιαία ή κατά στάδια279
 • Ε. Η συνέντευξη σε άλλους διαγωνισμούς280
 • ΣΤ. Η συγκρότηση της Επιτροπής 281
 • Ζ. Η καταχώριση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων και οι ενστάσεις281
 • Η. Η καταστρατήγηση του άρθρου 19 βάσει ειδικών νόμων281
 • Θ. Ο δικαστικός έλεγχος 282
 • ΙΙΙ. Νομολογία- Αποφάσεις ΑΣΕΠ282
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση 284
 • Αρθρο 20 - Προσωπικό για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες285
 • Ι. Εισαγωγή286
 • ΙΙ. Ανάλυση287
 • ΙΙΙ. Νομολογία291
 • ΙV. Συνοπτική αξιολόγηση295
 • Άρθρο 21 - Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών296
 • Ι. Εισαγωγή305
 • ΙΙ. Η διαδικασία πρόσληψης306
 • Α. Οι εξυπηρετούμενες ανάγκες 306
 • Β. Η υποψηφιότητα306
 • Γ. Η ανακοίνωση307
 • Δ. Η μοριοδότηση των υποψηφίων308
 • Ε. Ο πίνακας κατάταξης309
 • ΣΤ. Η σύναψη της σύμβασης310
 • Ζ. Η διάρκεια της σύμβασης311
 • ΙΙΙ. Νομολογία - αποφάσεις ΑΣΕΠ 312
 • Α. Γενικά312
 • Β. Οι εξυπηρετούμενες ανάγκες 312
 • Γ. Η υποψηφιότητα314
 • Δ. Η ανακοίνωση314
 • Ε. Η μοριοδότηση των υποψηφίων314
 • ΣΤ. Ο πίνακας κατάταξης315
 • Ζ. Η σύναψη της σύμβασης316
 • Η. Η διάρκεια της σύμβασης318
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση322
 • Άρθρο 22 - Προσωπικό γραφείων διοικητών κ.λπ.323
 • Ι. Ανάλυση324
 • Άρθρο 23 - Μεταβατικές διατάξεις325
 • Ι. Ανάλυση326
 • Άρθρο 24 - Καταργούμενες διατάξεις329
 • Ι. Ανάλυση329
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ331
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΥΑ 42948/2003 (ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΠΔ (50/2001) ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΥ 28 Ν 2190/1994 (ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ)331
 • 1. ΥΑ 42948 ΦΕΚ Β΄ 1854/11.12.2003 «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα»331
 • Ι. Εισαγωγή365
 • ΙΙ. Ανάλυση366
 • Α. Βασικές Αρχές366
 • Β. Επιλογή συστήματος προσλήψεων368
 • Γ. Βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης371
 • Δ. Η αίτηση συμμετοχής στην προκηρυχθείσα διαδικασία 372
 • ΙΙΙ. Νομολογία374
 • Α. Εφαρμογή των αρχών της αξιοκρατίας, της ισότητας και της διαφάνειας374
 • Β. Διαγωνιστική Διαδικασία - Προκήρυξη - Αίτηση συμμετοχής – Δικαιολογητικά377
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση381
 • 2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 50 ΦΕΚ Α΄ 39/5.3.2001382
 • Ι. Εισαγωγή401
 • II. Ανάλυση401
 • Α. Το νομικό πλαίσιο για το προσοντολόγιο401
 • Β. Τα απαιτούμενα προσόντα 402
 • Γ. Οι αρχές που πρέπει να διέπουν το προσοντολόγιο 403
 • ΙΙΙ. Νομολογία 422
 • IV. Συνοπτική Αξιολόγηση 413
 • 3. Άρθρο 28 του Ν 2190/1994 - Μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης κατά την περίοδο εκλογών - Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους415
 • Ι. Εισαγωγή419
 • ΙΙ. Ανάλυση419
 • Α. Το χρονικό διάστημα από 9.9.1993 μέχρι 31.10.1993 - Οι παρ. 7-20 του άρθρου 28419
 • Β. Ο κανόνας-Οι πάγιες διατάξεις420
 • Γ. Εξαιρέσεις420
 • Δ. Υπηρεσιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια εκλογών των ΟΤΑ422
 • III. Νομολογία422
 • IV. Συνοπτική αξιολόγηση423
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ425
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ425
 • 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΕΠ 72/2003 (ΦEK B΄ 997/18.7.2003)425
 • 2. Νόμος 3051/2002 (ΦΕΚ Α΄ 220/20.9.2002) Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις (άρθρα 1-5, 10, 12, 13)442
 • 3. Νόμος 4590/2019 Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις (άρθρα 1-11)453
 • 4. Νόμος 4674/2020 (ΦΕΚ Α΄ 53/11.03.2020) Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις (άρθρα 41, 49, 56-66, 71)459
 • 5. Σχέδιο αιτήματος προκήρυξης θέσεων με σειρά προτεραιότητας από δημόσιο φορέα προς ΑΣΕΠ465
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ469
 • 0
 • 0