ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος-Μάρτιος 2019

Νέα έκδοση – Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη & επιστημονικός διάλογος σχετικά με ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | VARIA

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Περιορισμός του ανταγωνισμού «ως εκ του αντικειμένου». Σύμπραξη επιχειρήσεων επί ανταγωνιστικών φαρμάκων. Διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών με σκοπό τη μείωση της ανταγωνιστικής πίεσης που ασκείται από το ένα φάρμακο στο άλλο. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-179/16,

σελ. 79.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Διευθέτηση (settlement) στην ελληνική έννομη τάξη: Δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου θεσμού (Βλ. λ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Μελέτη, Ν. Ζευγώλης,

σελ. 49.

ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ

Παραβίαση υποχρεώσεων σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων. Μη συμμόρφωση σε προηγούμενη απόφαση του ΔΕΕ, (Βλ. και λ. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ). Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-328/16,

σελ. 86.

ΑΣΥΛΟ

Βλ. λ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-473/16,

σελ. 84.

BREXIT

Η επιστροφή του «ασώτου»: Είναι νόμιμη η ανάκληση της γνωστοποίησης εξόδου ενός κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Το ερώτημα του εάν θα ήταν νόμιμη ή όχι η ανάκληση της γνωστοποίησης αποχώρησης ενός κράτους μέλους από την Ένωση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόδου, στο οποίο η ίδια η διάταξη του άρθρου 50 ΣΕΕ δεν δίδει σαφή απάντηση, έχει σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις και είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Με πρόσφατη την ερμηνευτική απόφανση του ΔΕΕ με αφορμή την υπόθεση C-621/18, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να δώσει μία διαφορετική, ωστόσο νομικά θεμελιωμένη απάντηση στο σημαντικό αυτό ερώτημα μέσω μιας αυστηρά νομικής ερμηνευτικής προσέγγισης του γράμματος και του σκοπού του άρθρου 50 ΣΕΕ, υπό το πρίσμα της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης και των θεμελιωδών αρχών του ενωσιακού δικαίου. Μελέτη, Μ. Περάκης,

σελ. 22.

Το άρθρο 50 ΣΕΕ στην απόφαση Miller του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνταγματικής φύσεως ζητήματα του Brexit. εκτίθενται, εν πρώτοις και εν συντομία, ο νομικο-ιστορικός περίγυρος και τα κρίσιμα νομικά ζητήματα της απόφασης Miller του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου Βασιλείου, τόσο από πλευράς εσωτερικού όσο και από πλευράς ενωσιακού συνταγματικού δικαίου. Αρχικά, αναπτύσσονται οι παραδοχές της πλειοψηφίας και μειοψηφίας, όσον αφορά στη θέση του ενωσιακού δικαίου στην εσωτερική βρετανική έννομη τάξη, μέσω του European Communities Act του 1972 και του ιδιαίτερου ρόλου που ο νόμος αυτός διαδραματίζει στην συνταγματική τάξη του ΗΒ και, εν συνεχεία, παρατίθενται εκτενέστερα οι παραδοχές της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας της απόφασης, αναφορικά με την ερμηνεία που δόθηκε στο άρθρο 50 ΣΕΕ, σε σχέση με την έκβαση της δίκης στην υπόθεση Miller. Μελέτη, Χ. Τσιλιώτης,

σελ. 33.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Συγκριτική αποτίμηση του νέου κανονιστικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταστρέφει το νομοθετικό της εργαλείο θέτοντας σε εφαρμογή το (νέο) Κανονισμό αντί της Οδηγίας, και ένας πρώτος αναστοχασμός για τις αιτίες αλλά και τις συνέπειες, σε δικαιοπολιτικό κατά βάση επίπεδο, είναι επιβεβλημένος. Αποτελεί προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις όποιες παθογένειες του προηγούμενου κανονιστικού πλαισίου, να αφομοιώσει και να ενυλώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, εισάγοντας καινοτομίες, ή τελικά συνιστά αναδίπλωση στην ενίσχυση της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων προς όφελος των οικονομικών ελευθεριών; Μελέτη, Α. Κατσάνος,

σελ. 63.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Επενδυτική διαιτησία. Διμερείς επενδυτικές συμφωνίες (Υπόθεση Achmea). Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-284/16,

σελ. 81.

ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εφαρμογή μέτρων μειώσεως των αποδοχών δικαστικών λειτουργών για δημοσιονομικούς λόγους. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-64/16,

σελ. 80.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έλεγχος στις κινήσεις ρευστών διαθεσίμων. Μεταφορά σημαντικού ποσού ρευστών διαθεσίμων στις αποσκευές υπηκόου τρίτης χώρας. Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης. Κυρώσεις. Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων. Αναλογικότητα. Τα άρθρα 63 και 65 ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνευθούν υπό την έννοια ότι αντιτίθενται σε νομοθεσία κράτους μέλους, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία προβλέπει ότι η παράβαση της υποχρεώσεως προς δήλωση σημαντικών ποσών ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στο έδαφος ή εξέρχονται από το έδαφος του κράτους αυτού τιμωρείται με πρόστιμο, το οποίο μπορεί να ανέλθει έως το διπλάσιο του μη δηλωθέντος ποσού. Σχολιασμένη νομολογία, ΔΕΕ C-190/17, με παρατ. Α. Σαμαρά,

σελ. 94.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διευθέτηση (settlement) στην ελληνική έννομη τάξη: Δύο χρόνια από τη θέση σε ισχύ του συγκεκριμένου θεσμού. Ο νεοπαγής θεσμός της διευθέτησης, έχοντας μόλις συμπληρώσει δύο χρόνια εφαρμογής στην ελληνική έννομη τάξη, έχει ήδη σημειώσει σημαντική επιτυχία, ενισχύοντας μεταξύ άλλων σε βαθμό αξιοσημείωτο και τα δημόσια ταμεία. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμη για να αποτιμηθεί με ασφάλεια η αλληλεπίδραση του εν λόγω θεσμού με τις προεκτάσεις αυτού σε επίπεδο Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι ιδίως οι Έλληνες Δικαστές θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο μέσω των ερμηνευτικών προσεγγίσεων που θα επιλέξουν να υιοθετήσουν, αξιολογώντας περιπτώσεις που σχετίζονται με τον θεσμό της διευθέτησης. Πέραν τούτου, από πλευράς ρυθμιστικού πλαισίου, εκτιμάται ότι από τον θεσμό της διευθέτησης –εκτός από τις περιπτώσεις οριζόντιων καρτελικών συμπράξεων– θα μπορούσαν να καταλαμβάνονται επίσης και περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, αλλά και κάθετων αντι-ανταγωνιστικών συμπράξεων, ενώ και το οικονομικό κίνητρο για τις ενδιαφερόμενες προς διευθέτηση επιχειρήσεις θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό σε σύγκριση με το υφιστάμενο. (Βλ. και λ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ) Μελέτη, Ν. Ζευγώλης,

σελ. 43.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προσφυγή κατά την απόφασης της Επιτροπής, με την οποία διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου σε βάρος ορισμένης επιχείρησης [20 παρ. 4 Καν. (ΕΚ) 1/2003]. Επισκόπηση Νομολογίας, ΓΔΕΕ Τ-325/16,

σελ. 89.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

Η κύρωση των πρωτοκόλλων 15 και 16 ΕΣΔΑ από την Ελληνική Δημοκρατία. Επισκόπηση Νομοθεσίας της Ε.Ε.,

σελ. 117.

ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ίση μεταχείριση στην απασχόληση. Περιπτώσεις θεμιτής και δικαιολογημένης διαφορετικής μεταχείρισης λόγω θρησκείας. Προϋποθέσεις. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-414/16,

σελ. 87.

Προοδευτική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Προϋποθέσεις για τη νόμιμη αναγνώριση αλλαγής φύλου. Άρνηση χορήγησης κρατικής σύνταξης γήρατος από τη νόμιμη ηλικία των προσώπων του φύλου που απέκτησε η προσφεύγουσα κατόπιν αλλαγής φύλου. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-451/16,

σελ. 90.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καταγγελία σύμβασης εργασίας εγκύου εργαζομένης, στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-103/16,

σελ. 86.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ

Ρήτρες απαγορεύσεως ανταγωνισμού και αποκλειστικής προμήθειας υπέρ δεσπόζουσας επιχειρήσεως. Εξετάζονται οι εν ευρεία εννοία ρήτρες ανταγωνισμού στο κάθετο επίπεδο, όπως ρυθμίζονται στον Καν. 3003/2010 και επιβάλλονται από δεσπόζουσα επιχείρηση. Η διερεύνηση χωρεί υπό το πρίσμα της πρακτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των ενωσιακών δικαστηρίων. Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται τα κριτήρια σύμφωνα με το οποία η επιβολή απαγορεύσεων ανταγωνισμού αλλά και η επιβολή της de facto αποκλειστικότητας κρίνεται ως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσεως. Στο τέλος της μελέτης διερευνάται η δυνητική σύμπλευση της καταχρήσεως δεσπόζουσας θέσεως με καταδυναστευτικούς όρους προς τα άρθρα 178, 179 AK και επιχειρείται η οριοθέτηση του πεδίου και των προϋποθέσεων εφαρμογής των διατάξεων αυτών από τα άρθρα 2 ΣΛΕΕ και 2 Ν 4070/2011. Μελέτη, Μ. Μαρίνος,

σελ. 9 επ.

ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Παραβίαση της αρχής της χρηστής διοίκησης και κατάχρηση εξουσίας. Επισκόπηση Νομολογίας, ΓΔΕΕ T-712/16,

σελ. 88.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Καθεστώς κρατικής ενισχύσεως. Ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν παρανόμως. Ζητήματα παραδεκτού της προσφυγής ακύρωσης κατά της σχετικής απόφασης της Επιτροπής. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-203/16 P,

σελ. 92.

NE BIS IN IDEM

Έκταση της αρχής “ne bis in idem” (50 ΧΘΔΕΕ) στις φορολογικές παραβάσεις. Επισκόπηση Νομολογίας ΔΕΕ C-524/15,

σελ. 82.

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων κατόπιν αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για την ίδια παράβαση, η οποία ήρθη λόγω αμνηστίας. Η έκταση της αρχής “ne bis in idem” (50 ΧΘΔΕΕ). Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-537/16,

σελ. 83.

Παύση της διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων, κατόπιν αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου για την ίδια παράβαση. Η έκταση της αρχής “ne bis in idem” (50 ΧΘΔΕΕ). Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-596/16 & C-597/16,

σελ. 84.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατ’ οίκον εφημερίες ετοιμότητας και «χρόνος εργασίας». Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-518/15,

σελ. 85.

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Αίτηση χορήγησης ασύλου υπό τον φόβο διώξεως λόγω γενετήσιου προσανατολισμού. Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Προϋποθέσεις σύννομης διεξαγωγής. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-473/16,

σελ. 84.