ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2020

Νέα έκδοση – Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη & επιστημονικός διάλογος σχετικά με ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | VARIA

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά την ενωσιακή νομολογία. Η μελέτη αναδεικνύει και επιβεβαιώνει τη δογματική σύνδεση των διατάξεων της ΣΛΕΕ περί εσωτερικής αγοράς και ελεύθερου ανταγωνισμού στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων. Η αρχή του ανοιχτού και πραγματικού ανταγωνισμού αποτελεί τη δογματική βάση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας και επιβάλλει στην αναθέτουσα αρχή να προβαίνει κατά περίπτωση και χωρίς προσφυγή σε αμάχητα τεκμήρια στον αποκλεισμό των οικονομικών φορέων που την παραβιάζουν. Περαιτέρω η διασφάλιση του ανταγωνισμού δικαιολογεί τον έλεγχο των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών των επιχειρήσεων, μέσω της προβλεπόμενης δυνατότητας αποκλεισμού των εμπλεκομένων από το διαγωνισμό. Όπως υποστηρίζουμε εν προκειμένω ο αποκλεισμός προϋποθέτει σοβαρή παράβαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά δεν απαιτεί προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Αρχής ανταγωνισμού που να διαπιστώνει τη παράβαση. [Mελέτη, Γ. Καρύδης, σελ. 225]

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Οδηγία 2004/80/ΕΚ – Εθνικά συστήματα για την αποζημίωση θυμάτων εκ προθέσεως εγκλημάτων βίας, τα οποία διασφαλίζουν εύλογη και προσήκουσα αποζημίωση – Θύμα που κατοικεί στο έδαφος του κράτους μέλους στο οποίο τελέστηκε το εκ προθέσεως έγκλημα βίας – Υποχρέωση υπαγωγής του θύματος αυτού στο εθνικό σύστημα αποζημιώσεως – Έννοια της «εύλογης και προσήκουσας αποζημιώσεως» – Ευθύνη των κρατών μελών σε περίπτωση παραβιάσεως του δικαίου της Ένωσης. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-129/19 , σελ. 273]

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Άρθρα 7, 8 και 47 ΧΘΔΕΕ – Άρθρα 2, παρ. 2, 45, 46 και 58 Kανονισμού (ΕΕ) 2016/679 – Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες για εμπορικούς σκοπούς – Απόφαση επάρκειας εκδοθείσα από την Επιτροπή – Επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων από τις δημόσιες αρχές τρίτης χώρας για λόγους εθνικής ασφάλειας – Εκτίμηση της επάρκειας του επιπέδου προστασίας που εξασφαλίζεται στην τρίτη χώρα – Κύρος αποφάσεως 2010/87/ΕΕ – Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες – Κατάλληλες εγγυήσεις τις οποίες παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Κύρος εκτελεστικής αποφάσεως (ΕΕ) 2016/1250 – Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ – Καταγγελία φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάστηκαν από την ΕE προς τις ΗΠA. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-311/18, σελ. 272]

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων κατά την ενωσιακή νομολογία. [Mελέτη, Γ. Καρύδης, σελ. 225, β. και λήμμα «Ανταγωνισμός»]

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα – Πλατφόρμα βίντεο στο διαδίκτυο – Ανάρτηση ταινίας χωρίς τη συναίνεση του δικαιούχου – Διαδικασία που αφορά προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας – Άρθρο 8 Oδηγίας 2004/48/ΕΚ – Δικαίωμα ενημέρωσης του προσφεύγοντος – Άρθρο 8, παρ. 2, στ. α’ Oδηγίας – Έννοια του όρου «διευθύνσεις» – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση IP και αριθμός τηλεφώνου - Δεν εμπίπτουν. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-264/19, σελ. 270]

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ

Άρθρο 7, σημείο 2 Κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012 – Διεθνής δικαιοδοσία επί ενοχών εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας – Τόπος όπου συνέβη το γενεσιουργό της ζημίας γεγονός – Τόπος επέλευσης της ζημίας – Χειραγώγηση των δεδομένων σχετικά με τις εκπομπές καυσαερίων από κινητήρες παραγόμενους από κατασκευαστή αυτοκινήτων. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-343/19 , σελ. 269]

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΔΕΕ)

Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ως λόγος αποζημιώσεως. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η λύση του προβλήματος της υπερβάσεως της ευλόγου διάρκειας της δίκης επετεύχθη σταδιακά με εξελίξεις τόσον σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου όσον και σε επίπεδο νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΔΕΕ), πάντοτε σε σχέση με τις γενικές αρχές και τα θεμελιώδη δικαιώματα του κοινοτικού (ενωσιακού) δικαίου. Ειδικώς η Νομολογία του ΔΕΕ ασχολήθηκε με τα εξής τέσσερα επί μέρους ζητήματα: α) εάν η υπέρβαση του εύλογου χρόνου προσκρούει σε κάποιο θεμελιώδες δικαίωμα, αναγνωρισμένο από το κοινοτικό (ενωσιακό) δίκαιο και ποιά η νομική βάση ενός τέτοιου δικαιώματος, β) υπό ποιές προϋποθέσεις μια μεγάλη διάρκεια της δίκης μπορεί να θεωρηθεί ως υπερβολική και επομένως ως παραβιάζουσα το προαναφερθέν δικαίωμα, γ) ποιές είναι οι ουσιαστικές συνέπειες μιας τέτοιας παραβάσεως (εξωσυμβατική ευθύνη της ΕΕ), και δ) ποιές είναι οι συνέπειες από πλευράς δικονομικού δικαίου, π.χ. ποιό είναι το ένδικο βοήθημα και ποιό το αρμόδιο Δικαστήριο, ήτοι αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου και ταυτοχρόνως αγωγή (αίτημα) αποζημιώσεως ενώπιον του Δικαστηρίου είτε αγωγή αποζημιώσεως αποκλειστικώς ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (δικάζοντος υπό ποία σύνθεση;). [Mελέτη, Κ. Π. Ηλιόπουλος, σελ. 201]

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ενωσιακή έννομη τάξη ως ποιοτικά ιδιαίτερο Σύστημα Δικαίου. Στην παρούσα μελέτη ο συγγραφέας αναδεικνύει δομικές πτυχές και παραμέτρους που συγκροτούν την ποιοτική ιδιαιτερότητα της ενωσιακής έννομης τάξης και τη λειτουργική της στόχευση στο πλαίσιο ενός ιστορικώς κυμαινόμενου, αλλά πάντα υφιστάμενου τελολογικού προσανατολισμού. Στην επιχειρούμενη ανάλυση αναδεικνύεται το ιστορικό διανοητικό πεδίο της συνταγματοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως στοιχείο συνεπηρεάζον τη συνολική ερμηνευτική προσέγγιση που διέπει το ενωσιακό Δίκαιο, αλλά και την κατανόηση και αποτίμηση του κομβικού ρόλου της δικαιοδοτικής λειτουργίας, ήτοι τον ρόλο και την εξουσία του ενωσιακού δικαστή με τη λειτουργική έννοια του όρου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τον εθνικό δικαστή. Παράλληλα, αναλύεται η δικαιική ιεραρχία ως συστατικό στοιχείο της συνταγματικής ποιότητας της ενωσιακής έννομης τάξης, καθώς και οι λειτουργικές διαστάσεις της «αρχής της υπεροχής» στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ της ενωσιακής έννομης τάξης και των εθνικών εννόμων τάξεων. [Mελέτη, Α. Μεταξάς, σελ. 238]

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Άρθρο 11 παρ. 2 του ΧΘΔΕΕ – Ελευθερία και πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης – Ελευθερία εγκατάστασης – Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2002/21/ΕΚ – Άρθρα 15 και 16 – Εθνική ρύθμιση η οποία απαγορεύει σε επιχείρηση με σημαντική ισχύ στην αγορά ενός τομέα να έχει «σημαντική οικονομική διάσταση» σε άλλον τομέα – Υπολογισμός των εσόδων που πραγματοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα των μέσων ενημέρωσης – Ορισμός του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Περιορισμός στις αγορές που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης ρύθμισης – Συνυπολογισμός των εσόδων των συνδεδεμένων εταιριών – Καθορισμός διαφορετικού ορίου εσόδων για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-719/18, σελ. 275]

ΘΥΜΑΤΑ

Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-129/19 , σελ. 273, βλ. και λήμμα «Αποζημίωση» .

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ενίσχυση που χορηγήθηκε από την Ιρλανδία — Απόφαση με την οποία κηρύσσεται η ενίσχυση ασύμβατη με την εσωτερική αγορά και παράνομη και με την οποία διατάσσεται η ανάκτηση της ενίσχυσης — Φορολογικές αποφάσεις (“tax rulings”) — Φορολογικά πλεονεκτήματα επιλεκτικού χαρακτήρα — Αρχή περί ανεξαρτησίας και συμμετοχής επί ίσοις όροις στις συναλλαγές (“arm’s length principle”). [Επισκόπηση Νομολογίας, ΓΔΕΕ T-778/16 και T-892/16, σελ. 274]

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ – Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας – Περιοριστικά μέτρα υιοθετηθέντα ως συνέπεια των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας– Λίστα ατόμων, οντοτήτων και σωμάτων που υπόκεινται στο πάγωμα πόρων και οικονομικών πηγών – Αναφορά των αναιρεσειουσών στην λίστα των οντοτήτων κατά των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-732/18, σελ. 276]

ΜΙΣΘΩΣΗ

Οδηγία 2006/123/ΕΚ – Πεδίο εφαρμογής – Κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων ακινήτων σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτά την κατοικία της – Εθνική ρύθμιση που προβλέπει σύστημα προηγούμενης άδειας για συγκεκριμένους δήμους και αναθέτει στους δήμους αυτούς το καθήκον να καθορίσουν τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των προβλεπόμενων από το εν λόγω σύστημα αδειών – Έννοια του «συστήματος χορήγησης άδειας» – Δικαιολόγηση – Ανεπαρκής προσφορά οικημάτων προς μακροχρόνια εκμίσθωση έναντι προσιτών τιμών – Αναλογικότητα – Απαιτήσεις σχετικές με τις προϋποθέσεις χορηγήσεως των αδειών. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-724/18 , σελ. 277]

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Πεδίο εφαρμογής – Άρθρο 1, παρ. 2 – Έννοια του όρου «νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου» – Διατάξεις ενδοτικού δικαίου – Σύμβαση δανείου συνομολογηθείσα σε ξένο νόμισμα – Ρήτρα συναλλαγματικού κινδύνου. [Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-81/19 , σελ. 271]

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της έμμεσης και άμεσης φορολογίας στα πλαίσια της εσωτερικής αγοράς και του ανόθευτου ανταγωνισμού. Η παρούσα μελέτη διαπραγματεύεται το ζήτημα της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών στους τομείς της έμμεσης και άμεσης φορολογίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί την αρμοδιότητά της στους συγκεκριμένους τομείς σε περιορισμένο βαθμό, και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να διαμορφώνουν τη δημοσιονομική τους πολιτική σύμφωνα με τις εθνικές τους προτεραιότητες στα πλαίσια κοινών κανόνων που έχουν προσδιοριστεί στην Ένωση. Η μελέτη διερευνά το ζήτημα εάν η φύση της ενωσιακής αρμοδιότητας στους τομείς της έμμεσης και άμεσης φορολογίας είναι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντρέχουσα, συντονιστική ή άλλης φύσεως. [Mελέτη, Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, σελ. 246]