ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ

Ασφάλιση ζωής. Κατηγορίες. Μέρη που συμμετέχουν στην ασφαλιστική σύμβαση. Ασφαλισμένος και δικαιούχος ασφαλίσματος. Αξία εξαγοράς του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Εκκαθάριση δοσοληψιών εκτός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη της εκκαθάρισης ασφαλιστικής επιχείρησης. ΜΕφΑθ 1282/2018,

σελ. 103.

ΑΥΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Συλλογικοί λογαριασμοί τίτλων και αφερεγγυότητα διαμεσολαβητή: ζητήματα προστασίας επενδυτών. Μελ. Γ. Μπαζίνας,

σελ. 31.

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Διαφορά μεταξύ ακυρώσιμης και ανύπαρκτης διαιτητικής απόφασης. Η διαιτητική συμφωνία είναι έγκυρη μόνον αν είναι έγγραφη και δεν απαιτείται να περιλαμβάνεται στο ίδιο έγγραφο με τη σύμβαση στην οποία αναφέρεται και που καταρτίζεται μεταξύ των ιδίων προσώπων. ΑΠ 354/2018,

σελ. 87.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Βασικά στοιχεία της σύμβασης εγγύησης που έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της κύριας σύμβασης. Διάκριση από την σύμβαση εγγυοδοσίας, που είναι εξασφαλιστική σύμβαση και σε αντίθεση με την εγγύηση δημιουργεί αυτοτελή ευθύνη του εγγυοδότη και όχι παρεπόμενη. ΑΠ 191/2018,

σελ. 88.

ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Η ΔΕΔ, επιλαμβανόμενη εκ νέου της υπόθεσης κατόπιν της ως άνω παραπεμπτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου, ναι μεν μπορεί να απορρίψει εκ νέου την ενδικοφανή προσφυγή, εφόσον κρίνει ότι δεν (προκύπτει ότι) συντρέχει (τουλάχιστον) μία από τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης της Σύμβασης που επικαλείται ο φορολογούμενος, αλλά, με τη δεύτερη αυτή κρίση της επί της υπόθεσης, εξαντλείται πλέον η δυνατότητά της να απορρίψει νομίμως την ενδικοφανή προσφυγή. ΣτΕ 2465/2018,

σελ. 124.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποχρέωση τραπεζών προς ενημέρωση αντισυμβαλλόμενων επενδυτών για τους κινδύνους και τα χαρακτηριστικά της επιλεγείσης επενδύσεως με βάση της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας και ασφάλειας στις συναλλαγές. ΑΠ 428/2018,

σελ. 101.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Η επιταγή, ιδιωτική ή τραπεζική, αποτελεί όργανο και όχι μέσο πληρωμής. Η παράδοσή της δεν συνιστά καταβολή και μπορεί να αποκρουσθεί από τον δανειστή. ΑΠ 326/2018,

σελ. 72.

Η τράπεζα υποχρεούται σε αποζημίωση των πελατών της, όταν προσβάλλει υπαίτια ενοχικά δικαιώματά τους έναντι τρίτων. Οπισθογράφηση επιταγής σε τράπεζα προς είσπραξή της. Η έκπτωση του κομιστή λόγω βραδείας, εκ μέρους της τράπεζας, εμφάνισης της επιταγής προς πληρωμή και σύνταξης διαμαρτυρικού, δημιουργεί ευθύνη της τράπεζας προς αποζημίωσή του, παρά το ότι αυτός διατηρεί τα δικαιώματά του από τη βασική σχέση και από το άρθρο 60 του Ν 5960/1933. ΑΠ 346/2018,

σελ. 73.

Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής. Ο κομιστής της δικαιούται σε διάρρηξη απαλλοτριωτικής δικαιοπραξίας του εκδότη της, που έγινε μετά την παράδοση της επιταγής σε αυτόν, ακόμη και αν δεν είχε παρέλθει η φερόμενη ως ημερομηνία έκδοσης ή δεν την είχε εμφανίσει προς πληρωμή. ΤρΕφΛαρ 7/2018,

σελ. 75.

Αδικοπρακτική ευθύνη εκδότη ακάλυπτης επιταγής. Επί επιταγής εκδοθείσας από νομικό πρόσωπο ευθύνεται εις ολόκληρον ο νόμιμος εκπρόσωπος που την υπέγραψε. Προσωπική κράτηση ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. ΤρΕφΘεσ 732/2018,

σελ. 77.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η χρησιμότητα του δείκτη EBITDA και η υποκεφαλαιοδότηση, Ν. Σγουρινάκης,

σελ. 142.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, για τον προσδιορισμό της εργοδοτικής ιδιότητας λαμβάνεται υπόψη πρώτα το πρόσωπο εκείνο προς το συμφέρον του οποίου παρέχεται η εργασία και περαιτέρω το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που φέρει τις δαπάνες και τους κινδύνους της επιχείρησης. ΑΠ 10/2018,

σελ. 108.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Σε περίπτωση συγκέντρωσης όλων των μετοχών στα χέρια μόνον ενός προσώπου απαιτείται και πάλι ειδική, ρητή άδεια της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρίσταται αντιπρόσωπος της διοίκησης. Δεν θεωρείται ως έγκριση της σύμβασης η έγκριση του ισολογισμού του έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η απαγορευμένη σύμβαση εν προκειμένω σύμβαση αναγνώρισης χρέους που δεν ήταν εντός των ορίων τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας με τρίτους. ΜΕφΑθ 2343/2018,

σελ. 57.

Διάσπαση με σύσταση νέων εταιριών. Από την καταχώριση στο ΜΑΕ της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, η διασπώμενη εταιρία λύεται και παύει να υπάρχει. Οι νέες εταιρίες, κατά το μέρος της περιουσίας που μεταβιβάζεται σε κάθε μία από αυτές, καθίστανται αυτοδικαίως και ταυτοχρόνως καθολικοί της διάδοχοι. ΑΠ 339/2018,

σελ. 60.

Λύση ανώνυμης εταιρίας λόγω μη υποβολής προς καταχώριση οικονομικών καταστάσεων. Το δικαστήριο υποχρεούται να διατάξει τη λύση και έχει μόνο τη δυνατότητα να παράσχει εύλογη προθεσμία για άρση του λόγου λύσης. ΤρΕφΘεσ 250/2018, (παρατ. Γ. Σιδηρόπουλος),

σελ. 61.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Ο διαχειριστής εμφανής εταίρος έχει υποχρέωση να διανείμει τα κέρδη στο τέλος κάθε έτους. Δεν είναι απαράδεκτη η αγωγή απόδοσης γεγενημένων κερδών που ασκείται μετά τη λύση της εταιρίας, έστω και αν δεν έχει προηγηθεί εκκαθάριση. ΤρΕφΑθ 2313/2018,

σελ. 57.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Έξοδος εταίρου. Αποκλεισμός εταίρου για σπουδαίο λόγο. Προϋποθέσεις. Ο προσδιορισμός της αξίας της μερίδας του αναχωρούντος ή αποβαλλόμενου εταίρου δεν αποτελεί αναγκαίο περιεχόμενο της σχετικής αίτησης. ΜΕφΑθ 2641/2018,

σελ. 63.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δεν αποκλείεται το δικαίωμα του εργοδότη να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας των μισθωτών της για σπουδαίο λόγο, χωρίς να προσφύγει στην πειθαρχική διαδικασία, αφού ο λόγος της καταγγελίας είναι αυτοτελής και ανεξάρτητος, δεδομένου μάλιστα ότι δεν προβλέπεται ως πειθαρχική ποινή η λύση της σύμβασης εργασίας συνεπεία πειθαρχικού παραπτώματος. ΑΠ 284/2018,

σελ. 117.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ενισχύσεις που κρίθηκαν παράνομες και μη συμβατές προς την εσωτερική αγορά. Υποχρέωση ανακτήσεως. ΔικΕΕ υπόθ. C-93/2017, απόφ. της 14.11.2018,

σελ. 48.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ

Η συμφωνία που έχει καταχωρηθεί σε θαλάσσια φορτωτική δεσμεύει τους συμβαλλόμενους, τον παραλήπτη και κάθε κομιστή της, καθώς και τον ασφαλιστή που υποκαταστάθηκε στη θέση του ασφαλισμένου. ΜΕφΘεσ 466/2018,

σελ. 107.

ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Δυνατότητα επίκλησης και εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388 του Αστικού Κώδικά, σε περίπτωση επέλευσης απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, οπότε μπορεί να ζητηθεί η αναπροσαρμογή του μισθώματος με τη συνδρομή του συγκεκριμένου άρθρου, ώστε αφενός η παροχή του οφειλέτη μισθωτή να μην καταστεί υπέρμετρα επαχθής και αφετέρου να είναι δυνατή η συνέχιση της μισθωτικής σχέσης. ΜΕφΑθ 2244/2018,

σελ. 83.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επί ομίλου εταιριών, ακόμη και στην περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του μισθωτού καταρτίστηκε με μία από τις εταιρίες του ομίλου και η αξιοποίηση της εργασίας του γίνεται και από άλλες εταιρίες του ομίλου, εργοδότης παραμένει η αντισυμβαλλόμενη του μισθωτού εταιρία, η οποία ασκεί διευθυντικό έλεγχο επί της εργασίας του και ευθύνεται για την πληρωμή των πάσης φύσεως αποδοχών του. ΑΠ 10/2018,

σελ. 108.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η απόλυση συνδικαλιστικού στελέχους επιτρέπεται μόνο για τους περιοριστικώς αναφερόμενους στον Ν 1264/1982 λόγους και εφόσον ακολουθηθεί η περιγραφόμενη στον ίδιο νόμο διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, η καταγγελία από τον εργοδότη της συνδέουσας αυτόν με το συνδικαλιστικό στέλεχος σύμβασης εργασίας είναι άκυρη και θεωρείται ότι δεν έγινε και ο εργοδότης, αρνούμενος μετά την άκυρη αυτή καταγγελία να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του μισθωτού, περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει μισθούς υπερημερίας. ΑΠ 90/2018,

σελ. 120.

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Αναστολή ατομικών διώξεων ανέγγυων και γενικά προνομιούχων πιστωτών. Περιεχόμενο αναστολής. Ο σύνδικος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε δίκες που δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή. ΜΕφΑθ 2345/2018,

σελ. 64.

Αναστολή ατομικών διώξεων εγχειρόγραφων πτωχευτικών δανειστών. Λαμβάνεται υπ’ όψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση του συνδίκου σε δίκες που δεν καταλαμβάνονται από την αναστολή. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση αγωγών ή ενδίκων μέσων που ασκήθηκαν πριν την κήρυξη της πτώχευσης. ΜΕφΘεσ 1757/2018,

σελ. 66.

Αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων πριν την κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης. Αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου, συγκροτούμενου από τον Πρόεδρο του Πτωχευτικού Δικαστηρίου. Στην έγγραφη δήλωση των πιστωτών, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% του συνόλου των απαιτήσεων, πρέπει να μνημονεύεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με πρόθεση κατάρτισης συμφωνίας εξυγίανσης με οφειλέτη που έχει εξυγιαντική ικανότητα. ΜΠρΛαρ 658/2018, (παρατ. Ι. Παπαδημόπουλος),

σελ. 67.

Η αναστολή των ατομικών διώξεων δεν εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής ούτε την επίδοσή της προς τον καθ’ ου πτωχεύσαντα εφ’ όσον γίνεται προς γνώση του και για νόμιμες συνέπειες, χωρίς επιταγή προς πληρωμή. ΜΕφΑθ 2739/2018,

σελ. 72.

ΣΗΜΑ

Έννοια και προστασία κοινοτικού σήματος. Αρμόδιο δικαστήριο, εφαρμοστέο δίκαιο επί προσβολής του. Χρήση σύνθετης ένδειξης εν είδει σήματος. Έννοια σήματος και αξιώσεις δικαιούχου. ΤρΕφΑθ 4519/2018,

σελ. 44.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να καταστεί όρος της ατομικής σύμβασης εργασίας κανονιστικός όρος της ΣΣΕ, πρέπει η παραπομπή να γίνει σε συγκεκριμένη ΣΣΕ και όχι αορίστως στις εκάστοτε ισχύουσες στις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένων ΣΣΕ, διότι στην τελευταία περίπτωση θα ισχύει η νεότερη ΣΣΕ, έστω και αν περιέχει δυσμενέστερες διατάξεις για τους μισθωτούς. ΑΠ 226/2018,

σελ. 113.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Έννοια και διαφορές από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας. ΠΔ 219/1991. Αναλογική εφαρμογή και στη σύμβαση αποκλειστικής διανομής. ΤρΕφΑθ 2576/2018,

σελ. 80.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η σύμβαση έργου στο Εργατικό Δίκαιο. Μελ. Δ. Λαδάς,

σελ. 14.

Δικαιώματα εργοδότη επί ελλείψεων του έργου. Προϋποθέσεις γένεσης αξίωσης από αδικοπραξία επί παραβίασης σύμβασης. Συρροή αξιώσεων. Αναγκαίο περιεχόμενο αγωγής που στηρίζεται στην αξίωση από αδικοπραξία. Αναγκαίο περιεχόμενο αγωγής αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης. ΑΠ 345/2018,

σελ. 78.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προστασία καταναλωτών από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού εμπορικής πρακτικής ως παραπλανητικής κατά το Ν 2251/1994. Διαδικασία επιβολής προστίμου στον προμηθευτή και ειδικότερα σε Τράπεζα ή ΕΠΕΥ. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν 3606/2007. ΤρΔΠρΑθ 4819/2018,

σελ. 95.

Κώδικας Δεοντολογίας Ν 4224/2013 για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων. Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων με συνεργάσιμους δανειολήπτες. Η μη τήρηση της Διαδικασίας από το πιστωτικό ίδρυμα δεν καθιστά άνευ ετέρου άκυρη την καταγγελία της οικείας πιστωτικής σύμβασης, λαμβάνεται όμως υπ’ όψη κατά την κρίση περί καταχρηστικότητας της καταγγελίας. Αλληλόχρεος λογαριασμός. ΠΠρΤρικ 18/2018,

σελ. 98.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή του οφειλέτη στις ρυθμίσεις του Ν 3869/2010 είναι η αποδεδειγμένη και μόνιμη (και όχι απλώς παροδική) περιέλευση αυτού σε αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρεών του, άσχετα αν αυτή υπήρχε κατά την ανάληψη των χρεών ή επήλθε μεταγενέστερα, η οποία πάντως δεν πρέπει να οφείλεται σε δόλο του, του οποίου (δόλου) η ύπαρξη προτείνεται από πιστωτή. ΑΠ 551/2018,

σελ. 92.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Φορολογικών Πληροφοριών και η επέκτασή της στις Διασυνοριακές Ρυθμίσεις με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ. Μελ. Β. Δούβλης,

σελ. 1.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

H αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και γενικότερα του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπάγγελτα αλλά μόνο κατόπιν προβολής (με το δικόγραφο της προσφυγής ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντιστοίχου λόγου από τον προσφεύγοντα. ΜΔΕφΠειρ 2052/2018, (παρατ. Μ. Βραχάτη),

σελ. 133.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Ο ιδιοκτήτης οικοδομής ο οποίος υποχρεούται, επί τη βάσει της ρύθμισης του άρθρου 53 του Ν 2065/1992 κατ’ επίκληση στόχων περιστολής της φοροδιαφυγής να υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ και να αποδώσει ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία του κόστους κατασκευής της οικοδομής και δεν αποδόθηκε λόγω έκδοσης ανακριβών στοιχείων, καθίσταται υπόχρεος του φόρου χωρίς να περιλαμβάνεται στα αναφερόμενα στο προαναφερθέν άρθρο 21 της Έκτης Οδηγίας πρόσωπα και δίχως να προκύπτει ότι τηρήθηκε η διαδικασία περί παρέκκλισης του άρθρου 27 παρ. 1 της εν λόγω Οδηγίας. ΣτΕ 2651/2018,

σελ. 130.